【#1】Kí Tự Đặc Biệt 2021 ❤️❤️❤️ Tạo Tên Game Đẹp Soshareit

Ứng dụng Kí tự đặc biệt phiên bản năm 2021 cung cấp bởi SoShareIT ❤️❤️❤️ tạo chữ 𝑰𝑫𝑶𝑳 ✅, 𝑴𝒂̣̆𝒕 𝑸𝒖𝒚̉ ✅, 𝑻𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒂́𝒐 (🍏) trong Game cho nhân vật bằng những kí hiệu phù hợp. Cập nhật liên tục những kí tự đẹp mới cho những Game như Free Fire FF, Liên Quân, PUBG, FIFA.

Tạo Tên Kí Tự Đặc Biệt

Bạn chỉ cần nhập tên muốn đổi từ chữ thường sang kí tự đặc biệt vào khung bên dưới, có thể chỉnh tên đẹp bằng cách thêm kí hiệu bên trái, bên phải để chữ kí tự thêm sinh động.

LOL ◎ FB ◎ Gunny ◎ Pubg ◎ Free Fire

Khuyến cáo khi tạo tên game kí tự đặc biệt:

 • Nên tạo tên tối đa 12 kí tự bao gồm cả chữ và Kí hiệu đặc biệt.
 • Tránh dùng từ ngữ có dấu tiếng việt để không bị lỗi font chữ.

Tên Game Kí Tự Đặc Biệt

Bảng kí tự tự đặc biệt đầy đủ 2021

Kí tự đặc biệt font chữ nghệ thuật

๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ

Ⓐ ⓐ ⒜ A a Ạ ạ Å å Ä ä Ả ả Ḁ ḁ Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ȃ ȃ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ā ā Ą ą Ȁ ȁ Ǻ ǻ Ȧ ȧ Á á Ǟ ǟ Ǎ ǎ À à Ã ã Ǡ ǡ Â â Ⱥ ⱥ Æ æ Ǣ ǣ Ǽ ǽ Ɐ Ꜳ ꜳ Ꜹ ꜹ Ꜻ ꜻ Ɑ ℀ ⅍ ℁ ª Ⓑ ⓑ ⒝ B b Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ḇ ḇ Ɓ Ƀ ƀ Ƃ ƃ Ƅ ƅ ℬ Ⓒ ⓒ ⒞ C c Ḉ ḉ Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ç ç Ƈ ƈ Ȼ ȼ ℂ ℃ Ɔ Ꜿ ꜿ ℭ ℅ ℆ ℄ Ⓓ ⓓ ⒟ D d Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḏ ḏ Ḑ ḑ Ḓ ḓ Ď ď Ɗ Ƌ ƌ Ɖ Đ đ ȡ DZ Dz dz DŽ Dž dž ȸ ⅅ ⅆ

Ⓔ ⓔ ⒠ E e Ḕ ḕ Ḗ ḗ Ḙ ḙ Ḛ ḛ Ḝ ḝ Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ế ế Ẽ ẽ Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě È è É é Ê ê Ë ë Ȅ ȅ Ȩ ȩ Ȇ ȇ Ǝ ⱻ Ɇ ɇ Ə ǝ ℰ ⱸ ℯ ℮ ℇ Ɛ Ⓕ ⓕ ⒡ F f Ḟ ḟ Ƒ ƒ ꜰ Ⅎ ⅎ ꟻ ℱ ℻ Ⓖ ⓖ ⒢ G g Ɠ Ḡ ḡ Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǵ ℊ ⅁ ǵ Ģ ģ Ⓗ ⓗ ⒣ H h Ḣ ḣ Ḥ ḥ Ḧ ḧ Ḩ ḩ Ḫ ḫ Ĥ ĥ Ȟ ȟ Ħ ħ Ⱨ ⱨ Ꜧ ℍ Ƕ ẖ ℏ ℎ ℋ ℌ ꜧ Ⓘ ⓘ ⒤ I i Ḭ ḭ Ḯ ḯ IJ ij Í í Ì ì Î î Ï ï Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į Ǐ ǐ ı ƚ Ỻ ⅈ ⅉ ℹ ℑ ℐ Ⓙ ⓙ ⒥ J j Ĵ ĵ Ɉ ɉ ȷ ⱼ ǰ Ⓚ ⓚ ⒦ K k Ḱ ḱ Ḳ ḳ Ḵ ḵ Ķ ķ Ƙ ƙ Ꝁ ꝁ Ꝃ ꝃ Ꝅ ꝅ Ǩ ǩ Ⱪ ⱪ ĸ Ⓛ ⓛ ⒧ L l Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ḻ ḻ Ḽ ḽ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ỉ ỉ Ⱡ ⱡ Ƚ ꝉ Ꝉ Ɫ LJ Lj lj Ị İ ị ꞁ ⅃ ⅂ Ȉ ȉ Ȋ ȋ ℓ ℒ Ⓜ ⓜ ⒨ M m Ḿ ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ ꟿ ꟽ Ɱ Ɯ ℳ

Ⓝ ⓝ ⒩ N n Ṅ ṅ Ṇ ṇ Ṉ ṉ Ṋ ṋ Ń ń Ņ ņ Ň ň Ǹ ǹ Ñ ñ Ƞ ƞ Ŋ ŋ Ɲ ʼn NJ Nj nj ȵ ℕ № Ⓞ ⓞ ⒪ O o Ö ö Ṏ ṏ Ṍ ṍ Ṑ ṑ Ṓ ṓ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ Ȱ ȱ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ợ ợ Ơ ơ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ò ò Ó ó Ô ô Õ õ Ǒ ǒ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Œ œ Ø ø Ǿ ǿ Ꝋ Ꝏ ꝏ ⍥ ⍤ ℴ Ⓟ ⓟ ⒫ ℗ P p Ṕ ṕ Ṗ ṗ Ƥ ƥ Ᵽ ℙ Ƿ ꟼ ℘ Ⓠ ⓠ ⒬ Q q Ɋ ɋ ℚ ℺ ȹ

Ⓡ ⓡ ⒭ R r Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ṙ ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ɍ ɍ Ʀ Ꝛ ꝛ Ɽ ℞ ℜ ℛ ℟ ℝ Ⓢ ⓢ ⒮ S s Ṡ ṡ Ṣ ṣ Ṥ ṥ Ṧ ṧ Ṩ ṩ Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ș ș ȿ ꜱ Ƨ ƨ Ϩ ϩ ẞ ß ẛ ẜ ẝ ℠ Ⓣ ⓣ ⒯ T t Ṫ ṫ Ṭ ṭ Ṯ ṯ Ṱ ṱ Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ț ț Ⱦ ⱦ Ƭ Ʈ ƫ ƭ ẗ ȶ ℡ ™ Ⓤ ⓤ ⒰ U u Ṳ ṳ Ṵ ṵ Ṷ ṷ Ṹ ṹ Ṻ ṻ Ủ ủ Ụ ụ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ǚ ǚ Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ų ų Ǔ ǔ Ȕ ȕ Û û Ȗ ȗ Ù ù Ú ú Ü ü Ư ư Ʉ Ʋ Ʊ

Ⓥ ⓥ ⒱ V v Ṽ ṽ Ṿ ṿ Ʌ ℣ Ỽ ⱱ ⱴ ⱽ Ⓦ ⓦ ⒲ W w Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ẇ ẇ Ẉ ẉ Ŵ ŵ Ⱳ ⱳ Ϣ ϣ ẘ Ⓧ ⓧ ⒳ X x Ẋ ẋ Ẍ ẍ ℵ × Ⓨ ⓨ ⒴ y Y Ẏ ẏ Ỿ ỿ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ Ŷ ŷ Ƴ ƴ Ÿ ÿ Ý ý Ɏ ɏ Ȳ ȳ Ɣ ẙ ⅄ ℽ Ⓩ ⓩ ⒵ Z z Ẑ ẑ Ẓ ẓ Ẕ ẕ Ź ź Ż ż Ž ž Ȥ ȥ Ⱬ ⱬ Ƶ ƶ ɀ ℨ ℤ

Kí tự chữ Trung Quốc

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ 中 国 驴 博 客 行的 一 是 在 不 了 有 和 人 这 中 大 为 上 个 国 我 以 要 他 时 来 用 们 生 到 作 地 于 出 就 分 对 成 会 可 主 发 年 动 同 工 也 能 下 过 子 说 产 种 面 而 方 后 多 定 行 学 法 所 民 得 经 十 三 之 进 着 等 部 度 家 电 力 里 如 水 化 高 自 二 理 起 小 物 现 实 加 量 都 两 体 制 机 当 使 点 从 业 本 去 把 性 好 应 开 它 合 还 因 由 其 些 然 前 外 天 政 四 日 那 社 义 事 平 形 与 关 各

Kí tự chữ Thái Lan

Là kiểu kí tự độc lạ đang được tìm kiếm thường xuyên, những kí tự Thái Lan (Thailand) có vẻ như đang tạo sự cuốn hút khác biệt rỏ ràng nhất cho người chơi game. Bạn có thể bôi đen từng kí tự và sao chép sử dụng nhiều lần để tạo tên theo ý thích.

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ◌ะ ◌ั ◌า ◌ำา ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ื ◌ุ ◌ู ◌ฺ ◌ฺุ ◌ฺ เ◌ แ◌ โ◌ ใ◌ ไ◌ ◌็ ◌่ ◌้ ◌๊ ◌๋ ◌์ ◌ํ ◌๎ ◌็่ ◌๊่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ฿ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๆ ๏ ☸ ฯ ๚ ๛ ะ ั ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎

Kí tự chữ Hàn Quốc

Với kiểu kí tự tượng hình khác, những kí tự Hàn Quốc (Korea Unicode) lại có nét khác biệt là những kí tự hình tròn, hình vuông nhưng cũng rất ấn tượng khi tạo tên game, tên nhân vật.

ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄸ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ ㅲ ㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ ㅿ ㆀ ㆁ ㆂ ㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ

Kí tự chữ Nhật Bản

Tiếng Nhật Bản (Japan) được biết đến trong hệ thống từ ngữ Hiragana Katakana là những kí tự tượng hình với những đường nét mềm mại, uống cong và rất bắt mắt trong các tên game hiện nay. Bạn có thể bôi đen những kí tự tiếng Nhật này để tạo cho mình những tên nickname độc lạ.

ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ ぞ た だ ち ぢ

っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の は ば ぱ ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み む め も ゃ や

ゅ ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん ゔ ゕ ゖ ゚ ゛ ゜ ゝ ゞ ゟ ゠ ァ ア ィ

イ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ

ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ ヒ ビ ピ フ ブ プ ヘ ベ ペ

ホ ボ ポ マ ミ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ ョ ヨ ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ

ヲ ン ヴ ヵ ヶ ヷ ヸ ヹ ヺ ・ ー ヽ ヾ ヿ ㍐ ㍿

Gợi ý 24 chữ cái to viết hoa, viết thường thông dụng nhất. Ví dụ SOSHAREIT hoặc soshareit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kí tự nhỏ trên đầu

Danh sách 24 kí hiệu là chữ kí tự nhỏ trên đầu.

A ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶦ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ⁿ ᵒ ᵖ ᑫ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ Z

Kí tự chữ nhỏ trên đầu siêu độc đáo

Khi bạn nhìn vào các loại ký tự chữ trên đầu sẽ cảm thấy lạ lẫm phải không nào? Nó có kiểu khác lạ với những loại ký tự chữ cái khác. Nhìn vào đó bạn sẽ cảm thấy khá khác với những loại ký tự trước. Trước đây ai nhìn vào cũng chú ý hơn và làm cho người cần quan tâm hơn.

aͣ bͣ cͣ dͣ eͣ fͣ gͣ hͣ iͣ jͣ kͣ lͣ mͣ nͣ oͣ pͣ qͣ rͣ sͣ tͣ uͣ vͣ wͣ xͣ yͣ zͣ Aͣ Bͣ Cͣ Dͣ Eͣ Fͣ Gͣ Hͣ Iͣ Jͣ Kͣ Lͣ Mͣ Nͣ Oͣ Pͣ Qͣ Rͣ Sͣ Tͣ Uͣ Vͣ Wͣ Xͣ Yͣ Zͣ

aͨ bͨ cͨ dͨ eͨ fͨ gͨ hͨ iͨ jͨ kͨ lͨ mͨ nͨ oͨ pͨ qͨ rͨ sͨ tͨ uͨ vͨ wͨ xͨ yͨ zͨ Aͨ Bͨ Cͨ Dͨ Eͨ Fͨ Gͨ Hͨ Iͨ Jͨ Kͨ Lͨ Mͨ Nͨ Oͨ Pͨ Qͨ Rͨ Sͨ Tͨ Uͨ Vͨ Wͨ Xͨ Yͨ Zͨ

aͯ bͯ cͯ dͯ eͯ fͯ gͯ hͯ iͯ jͯ kͯ lͯ mͯ nͯ oͯ pͯ qͯ rͯ sͯ tͯ uͯ vͯ wͯ xͯ yͯ zͯ Aͯ Bͯ Cͯ Dͯ Eͯ Fͯ Gͯ Hͯ Iͯ Jͯ Kͯ Lͯ Mͯ Nͯ Oͯ Pͯ Qͯ Rͯ Sͯ Tͯ Uͯ Vͯ Wͯ Xͯ Yͯ Zͯ

Kí hiệu đặc biệt trong Word Excel Powerpoint

Danh sách toàn bộ các kí hiệu đặc biệt thông dụng mà mọi người hay sử dụng trong chat, gõ văn bảng vào hình ảnh hay tạo tin nhắn cho nhau.

ঔ ᴥ ᵜ ȸ ȹ Ɂ ᵷ ᵹ ᴖᴥᴖ ™ © № ® ℡ ✆ ¿ ¡ § ⁂۰ ● ▪ ▫ ◦ 。 ゚ ¤ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

☑ ☒ 〠 〄 ㍿ ☃ ☄ ✉ ѽ Ѽ ☂ ✠ ✡ ☪ ☯ ॐ ☸ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬ ☭ ☮ ☽ ☾ ☿

♆ ⚳ ⚷ ☢ ☤ ☯ ⚕ ⚠ ♨ ✈ ☼ ✐ ✎ ✏ ☎ ☏ 卐 ☻ ☹ ㋡ ㋛ ☛ ☚ ☜ ☞ ☟ ๑ ۩ £ ⊗ ⊕

❍ ❏ ❐ ❑ ❒ ■ □ ▢ ► ◄ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● * ◯ Δ ◕ ◔ ⌘

︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︽ ︾ ︿ ﹀ 〈 〉「 」

⚕ ☤ ⚚ ྅ ࿓ ࿔ ༂ ༃ ༗ ༄ ༅ ༆ ༉ ༊ ࿐ ๛ ෴ ⍰ ❥ ♛ ♚ ? ☮ ☏ ☢

☠ ✔ ☑ ❣ ♂ ♀ ⚤ Ⓐ ✉ ☣ ☤ ✘ ☒ ღ ツ ☼ ❅ ✎ © ® ™

Σ ℃ ℉ ° ✿ ϟ ☃ ✄ ¢ € £ ∞ ¡ ⚑ ✞ ✡ ☪ ¿ ☯➳ ⌘ ✈ ★

½ ✯ ☭ ▼ ♫ ▲ ♪ ✪ ✫ 웃 유 ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ♤ ♢ ◊ ♧ ♡♙ ♟

Những kí tự số chữ nhỏ xíu ở trên đầu và ở dưới và các kiểu số vòng tròn.

Kí tự đặc biệt số nhỏ

Số nhỏ trên đầu: ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

Số nhỏ bên dưới: ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉

Vòng tròn đen: ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓

Kí tự la mã: Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ

Số theo phần trăm: ½ ¼ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

Kí tự đặc biệt năm sinh

Bạn đã quá quen thuộc với những kí tự số theo cùng một kích thước và không có sự sáng tạo độc đáo thì đây chắc chắn là những gì bạn đang cần. Những kí tự năm sinh cho dân 9x đến 2k rất đẹp và dễ thương.

 • 1999 – ¹⁹⁹⁹ – ¹ᵏ⁹ – ₁₉₉₉ – ₁ₖ₉
 • 2000 – ²⁰⁰⁰ – ²ᵏ – ₂₀₀₀ – ₂ₖ
 • 2001 – ²⁰⁰¹ – ²ᵏ¹ – ₂₀₀₁ – ₂ₖ₁
 • 2002 – ²⁰⁰² – ²ᵏ² – ₂₀₀₂ – ₂ₖ₂
 • 2003 – ²⁰⁰³ – ²ᵏ³ – ₂₀₀₃ – ₂ₖ₃
 • 2004 – ²⁰⁰⁴ – ²ᵏ⁴ – ₂₀₀₄ – ₂ₖ₄
 • 2005 – ²⁰⁰⁵ – ²ᵏ⁵ – ₂₀₀₅ – ₂ₖ₅
 • 2006 – ²⁰⁰⁶ – ²ᵏ⁶ – ₂₀₀₆ – ₂ₖ₆
 • 2007 – ²⁰⁰⁷ – ²ᵏ⁷ – ₂₀₀₇ – ₂ₖ₇
 • 2008 – ²⁰⁰⁸ – ²ᵏ⁸ – ₂₀₀₈ – ₂ₖ₈
 • 2009 – ²⁰⁰⁹ – ²ᵏ⁹ – ₂₀₀₉ – ₂ₖ₉

Kí tự đặc biệt dấu cách

Kí tự đặc biệt dấu cách hay còn gọi là Kí tự đặc biệt khoảng trống hoăc kí tự ảo là kí tự không nhìn thấy được, tương tự như dấu cách bình thường nhưng bảng mã Unicode lại khác và được phép sử dụng trong một số Game như Free Fire, Pubg.

Kí tự trái tim

Một số kí tự trái tim nghiêng, kí tự trái tim nhỏ, kí tự đặc biệt trái tim đen, trái tim xanh, trái tim đỏ.

❥ ❣ ❦ ❧ ღ ɞ ♡ ❤ ❤️ 💚 💖

Kí hiệu ngôi sao

✲ ⋆ ❅ ❇ ❈ ❖ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊ ❉

Kí tự hình bông hoa

Một vài ý tưởng về kí hiệu bông hoa như bông hoa mai, bông hoa cúc, kí tự đặc biệt hoa anh đào dành cho mọi người có thể sáng tạo tên kí tự.

✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡ ✴ ✺ ☼ ☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁

Kí tự dấu tích, gạch chéo

Danh sách những kí tự đặc biệt dấu tích, dấu x, dấu đầu dòng được thường dùng cho Facebook, Word

* ‣ ⁃ ◘ ◦ ” ” ❞ ❝ ˇ ∛ ∜ ☐ ☑ ☒ ✓ ✔ ✗ ✘ ∨ √ ✓

✔ ✗ ✘ ✅ ☓ ∨ √ ✇ ☐ ❌ ☑ ☒ 〤 ✖ 〥 ❎

Kí tự đặc biệt cỏ bốn lá

Gợi ý cho bạn 2 kí hiệu cỏ bốn lá may mắn.

ஐ ☘

Kí tự đặc biệt cây dù nghiêng

Gợi ý những cây dù nghiêng trong Game Free Fire, Game Pubg

☂ ⛱

Kí tự đặc biệt Quả táo

Kí tự đặc biệt Mặt Quỷ

Có rất nhiều kiểu để sáng tạo ra những Kí tự đặc biệt Mặt quỷ khác nhau, mỗi một kiểu là sự thể hiện cảm xúc cho từng kí tự như ngầu khóc, giận hờn.

 1. ╰‿╯ Mặt quỷ ngầu
 2. ╰︿╯ Mặt quỷ buồn
 3. (╰_╯) Mặt quỷ tức giận
 4. ╰︹╯ Mặt quỷ tủi thân
 5. (◣_◢) Mặt quỷ điên
 6. ╰︵╯Mặt quỷ bỉm môi (chê bai)
 7. ╰ ༿ ༾╯ Mặt quỷ khóc
 8. ╰ ༿ ‿ ༾╯ Mặt quỷ cười
 9. o(︶︿︶)o Mặt quỷ hờn

Một số kiểu ghép Kí tự Mặt quỷ thành tên nhân vật trong Game Free Fire như:

╰‿╯Tên của bạn ✿

╰︿╯Tên của bạn ❄

╰︵╯Biệt danh ❤

╰‿╯╰(╯ Biệt danh của bạn.

Gợi ý 10 kí hiệu cờ vua thông dụng nhất.

♘ ♞ ♗ ♝♖ ♜ ♕ ♛ ♔ ♚

Kí tự xúc xắc

Trọn bộ kí hiệu xúc xắc.

⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅

Kí tự mũi tên

← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟

↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯

⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿

⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏

⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟

↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿

⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯

Danh sách đầy đủ những kí hiệu về các đồng tiền hiện nay trên thế giới.

¤ € £ Ұ ₴ $ ₰ ¢ ₤ ¥ ₳ ₲ ₪ ₵ 元 ₣ ₱ ฿ ¤ ₡ ₮ ₭ ₩ 円 ₢ ₥ ₫ ₦ z ł ﷼ ₠ ₧ ₯ ₨ Kč र ƒ ₹

Kí tự đặc biệt dấu xẹt

Một vài kiểu kí tự dấu xẹt mới. Những dấu xẹt này có thể dùng làm dấu cách đẹp cho tên game của bạn.

۱ ۲ ۳ ۴

Kí hiệu nam nữ

Gợi ý 2 kí hiệu đặc biệt dành cho nam và nữ.

웃 유

Kí tự vương miện

Gợi ý cho bạn những kí hiệu vương miện độc đáo.

♕ ♛ ♔ ♚

Kí tự đặc biệt đầu lâu

Gợi ý 1 kí hiệu đầu lâu rất ngầu.

☠️

Kí tự đặc biệt nốt nhạc

Gửi bạn những kí tự nốt nhạc Unicode được dùng nhiều trong word, facebook, audition ♩ ♪ ♫ ♬

00:43 ━●━━━━━─────── 5:28

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

▶ ●──────────────── 10:01

▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ MUSIC IS MY LIFE ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 𝄪 𝄆 𝄇 𝄈 𝄐 𝄑 𝄒 𝆒 𝆓 𝄫 𝄞 𝄢 𝄡 ☊ ☋ ✦ ✧

Kí tự đặc biệt hình súng

Một vài kiểu mẫu kí tự hình súng gợi ý cho bạn. Bạn có thể dùng những kí hiệu này để đặt tên cho nhân vật trong Game Pubg, Game Free Fire.

︻┳═一

︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──

⌐╦╦═─

︻┳デ═-

̿ ̿’̿’̵͇̿̿

▄︻̷̿┻̿═━一

╾━╤デ╦︻

Ⓞ═╦╗

︻╦╤─ ҉ – –

Kí tự đặc biệt hình kiếm

▬▬ι═══════ﺤ

-═══════ι▬▬

Kí tự thánh giá

Gợi ý cho bạn 4 kí hiệu thánh giá.

✝ ✞ ✟ ♱

Các kí tự chữ cái đặc biệt

Danh sách các chữ đặc biệt dùng để chuyển đổi từ chữ thường sang chữ đặc biệt trong bảng kí tự. Danh sách bảng này bao gồm các chữ a đến chữ z.

ᶏ ᶐ Ⱥ a A ᴬ ᵃ ª ᶛ ᵆ ᵄ ᵅ ₐ ᴭ ầ ẫ ẩ ǎ å ǻ ä ǟ ã ȧ ᴂ ᴁắ ằ ẵ ẳ â ấ ᴀ Å ẚ ∆ ∀ α Λ ɐ ɑ ɒ á à ă ǡ ą ā ả ȁ ȃ ạ ặ ậ ḁ ǽ ǣ

ᶀ ᵬ b Bɞ ɮ ʙ ҍ Ᏸ ℬ ᴮ ᵇ ᴯ ᴃ þ ß ƀ Ɓ Ƅ ɓ β ḃ ḅ ḇ

ᶗ Ȼ ȼ c C ᴒ ᴖ ᵔ ᴗ ᵕ ᴄ Ç ć ĉ č ċ © ¢ € Ƈ ɕ ʗ ℂ Č ☪ ℭ ᶜ ᵓ ᶝ ᴐ ς ç ḉ

ᶑ ᶁ ᵭ d D ᴰ ᵈ ᶞ ᴅ ȡ ᴆ dz Dz DZ dž Dž DŽ ∂ δ Ð đ Ɗ ɖ ɗ ð ď ḋ ḑ ḍ ḓ ḏ

ᶒ ᶓ ᶔ ᶕ e E ᴱ ᵉ ᶟ ᴲ ᵊ ᵋ é è ĕ ê ế ề ễ ể ě Ə Ɛ Ǝ ε Σ Ƹ ƺ ɘ ə ξ э ҿ ཇ ℰ ℯ ミ € ع έ ɚ ë ẽ ė ᵌ ₑ ₔ ∊ ∈ ᴇ ᴈ Ξ ∃ ȩ ḝ ę ē ḗ ḕ ẻ ȅ ȇ ẹ ệ ḙ ḛ

ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f F ᶠ ᶴ ff ffi ffl fi fl Ƒ ƒ ℱ ʄ ḟ

ᶃ g G ᴳ ᵍ ᶢ Ɠ Ǥ ǥ ɠ ɡ ɢ ʛ ց Ꮆ ջ ❡ ǵ ğ ĝ ǧ ġ ģ ḡ

h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ℏ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ

ᶖ i I ᴵ ᵢ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᴉ ᵎ ⁱ ϊ أ ར ¡ ɩ ij IJ ᵻ Ɨ ɨ ɪ í ì ĭ î ǐ ï ḯ ĩ į ī ỉ ȉ ȋ ị ḭ

j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ ȷ Ꮰ

ᶄ k K ᴷ ᵏ ᴋ κ Ƙ ƙ ʞ ϗ ҡ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ

ᶅ Ƚ l Lɫ ɭ ʆ ʟ ᶪ ᶫ£ Ɩ ƪᏝ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ᴸ ˡ ᶩ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 ḷ ḹ ḽ ḻ

ᶆ ᵯ ɱ ʍ ℳ ᴹ ᵐ ᶬ ᶭ ᴍ м Ɯ ɷ ḿ ṁm M ṃ

ᶇ ᵰ n N ᶰ ή ᴻ ᵑ ᶮ ᶯ ᴎ ȵ nj ƞ ɲ ɳ ɴ Ϟ ℕ ϰ സ Ո ⁿ ᴺ ռ ♑ ń ǹ ň ñ ṅ Nj NJ ղ ท и η Ɲņ ṇ ṋ ṉ

o O ᴼ ᵒ ᶱ ᴕ º ° ö © ⊙ σ ø ѻ ◯ ó ò ŏ ô ố ồ ő õ ṍ ṏ ȭ ȯ ȱ ǫ ǭ ō ṓ ṑ ỏ ȍ ȏ ỗ ổ ǒ ö ȫ ᶲ ᶿ ₒ ᴏ ᴑ ᴔ ᴓ Θ ᴽ ơ ớ ờ ỡ ở ợ ọ ộ ǿ

ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ℙ ₱ ℘ ᵖ ᴘ ¶ ρ φ Þ þ Ƥ ƥ ƿ բ ք ṕ ṗ Ꭾ

q Q ᵠ Ǫ ǫ ʠ ϥ ℚ ҩ Ҩ

ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ ® Ʀ ɼ ɽ ɾ ʀ ʁ ℛ ℜ ℝ ℞ я Ř ŕ ř ṙ ŗ ȑ ȓ ṛ ṝ ṟ

ᶊ ᵴ ȿ s S ₷ § ∫ Ƨ ƨ Iʂ ʃ ʅ ϛ ֆ ى Ꭶ ʂ Ş $ ی ˢ ᶳ ſ ẛ st ſtś ṥ ŝ š ṧ ṡ ş ṣ ṩ ș

ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t TՇ π ŧ Ŧ ƫ Ƭ ƭ Ʈ ǂ ʇ ʈ τ Ϯ ϯ ィ է ɬ ł ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح ♈️ ζ ե Ť ť ẗ ṫ ţ ṭ ț ṱ ṯ

ᶙ ᵾ ᵿ u U ᵁ ᵘ ᵤ ᶶ ᶷ ᶸ ᵙ ᴞ ᵫ ʮ ʯ ʉ ʊ ʋ υ ϋ և ú ù ŭ û ǖ ű ũ ṹ ų ū ṻ ủ ȕ ȗ ư ứ ừ ữ ử ǔ ᶹ ᴜ ᴝ ů ü ǘ ǜ ǚ ự ụ ṳ ṷ ṵ

ᶌ v V ᵛ Ҩ ℣ ✓ ᵥ ᶺ ᴠ ϑ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ѷ ṽ ṿ

w W ᵂ ʷ ᵚ ᴟ ᴡ ψ ŵ ẘ ẅ ω ϖ Ɯ ʍ Ѡ ѡ ཡ Ꮚ Ꮤ Ϣ ẃ ẁ ẇ ẉ

ᶍ x X✘ メ ᵡ ᵪ × ˣ ₓ Ҳ ɤ χ ℵ 乂 ẍ ẋ

y Y ʸ ˠ ϒŷ ẙ ÿ ỹ Ÿ Ƴ ƴ γ ʎ ʏ ¥ ɣ ყ ý ỳ ẏ ȳ ỷ ỵ

ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ Ƶ ƶ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ζ ☡ ℤ ʓ ح ź ẑ ȥ ʐ ʑ Հ ᶾ ž ż ẓ ẕ ǯ

Gợi ý: Mẹo nhỏ cho bạn nếu bạn muốn tìm những kí tự chữ cái tại chúng tôi bạn có thể nhập 1 kí tự ví dụ chữ “a” vào ô tạo tên, sau đó SoShareIT sẽ gợi ý ra cho bạn hơn 102 kí tự đẹp khác nhau.

Ứng dụng Kí tự đặc biệt trên di động

Hiện nay ứng dụng Kí Tự Đặc Biệt cung cấp bởi SoShareIT đã có mặt trên kho ứng dụng CH Play của Google và kho ứng dụng App Store của Apple. Bạn có thể cài đặt về máy để trải nghiệm dịch vụ tốt hơn như tốc độ nhanh hơn, ứng dụng đơn giản gồm các bước rất rỏ ràng dễ sử dụng.

App Kí tự đặc biệt trên Android từ CH Play

Đối với các dòng máy chạy hệ điều hành Android như Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, HTC tại.

App Kí tự đặc biệt trên IOS từ AppStore

Đối với các dòng điện thoại là Iphone, Ipad với IOS 11 trở lên, bạn có thể cài đặt tại:

Kí tự đặc biệt SoShareIT hỗ trợ cho các tựa game mới như: rise of kingdom, hago, rise of the kings, hoàng hậu cát tường, fo4 và nhiều tựa Game khác.

Bảng xếp hạng Kí tự đặc biệt

 1. kí tự sharingan
 2. kí tự doraemon
 3. kí tự hago
 4. kí tự đẹp nhất thế giới

Ứng dụng Kí tự đặc biệt cung cấp bởi SoShareIT ( Lê Thanh Sang) là một sản phẩm công nghệ trên nền tảng website và App mobile gồm Android và IOS giúp mọi người có thể chuyển đổi chữ thường sang chữ kí tự cũng như gợi ý toàn bộ những kí hiệu đặc biệt theo font chữ bảng mã Unicode.

Những nội dung chính mà Ứng dụng Kí tự đặc biệt SoShareIT – Tạo tên Game và Kí hiệu miễn phí lập ra để phục vụ Cộng đồng như:

 • Tạo tên Game
 • Xem danh sách gợi ý tên Game hay
 • Tin tức mới về thứ hạng những Game đang thịnh hành như Free Fire, Pubg, LOL, Liên Quân.

Đến với Ứng dụng Kí tự đặc biệt SoShareIT là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong sự trải nghiệm cũng như tạo tên Game cho nhân vật yêu thích của bạn. Mục đích cao nhất của SoShareIT là cung cấp cho bạn những trải nghiệm người dùng tốt nhất, cách tối giản thao tác thực hiện, ứng dụng gọn nhẹ dễ sử dụng dù bạn đang trên máy tính hay điện thoại thông minh.

Với ứng dụng công nghệ Client-Server và P2P để người dùng tạo tên Game cho nhân vật nhanh hơn, và giúp mọi người có thể lưu lại tên Game cũng như chia sẻ rộng rải đến bạn bè, các Game thủ với nhau.

Bước 1: Các bạn vui lòng truy cập vào Google nếu chưa sử dụng qua SoShareIT bao giờ.

Bước 2: Các bạn nhập vào từ khóa kí tự đặc biệt soshareit trên google hoặc truy cập thẳng vào website: https://soshareit.com/vi/ki-tu-dac-biet

Bước 3: Hãy nhập tên của bạn vào như hình để ứng dụng SoShareIT tạo tên cho bạn.

Bước 4: Bạn có thể nhập tùy thích tên của bạn, chọn kí tự bên trái, kí tự bên phải, sau đó nhấn Tạo Tên.

Bước 5: Bạn vui lòng chờ khoảng 1 giây, để ứng dụng tạo tên của chúng tôi tạo và gợi ý cho bạn những tên hay.

Bước 6: Ứng dụng tự động tạo cho bạn 5 mẫu tự động ngẫu nhiên, 5 mẫu là kí tự ngẫu nhiên đối xứng, và tất cả các kiểu chữ dựa vào kí tự trái, kí tự phải mà bạn đã chọn trước đó.

Bước 7: Xem trước mẫu kí tự trên các game hàng đầu như Free Fire, Pubg, Liên Quân.

Đia chỉ: 267B Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 700000

Website: https://soshareit.com

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/soshareit.vi

Twitter: https://twitter.com/soshareit1

Linkedin: https://vn.linkedin.com/in/soshareit

Group trao đổi: https://www.facebook.com/groups/469208917136602/

【#2】Kí Tự Đặc Biệt 2021 – Tên Chữ Kiểu Ff Đẹp

Ứng dụng Kí tự đặc biệt 2021 cung cấp bởi SoShareIT ❤️❤️❤️ tạo chữ 𝑰𝑫𝑶𝑳 ✅, 𝑴𝒂̣̆𝒕 𝑸𝒖𝒚̉ ✅, 𝑻𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒂́𝒐 (🍏) trong Game cho nhân vật bằng những kí hiệu phù hợp. Cập nhật liên tục những kí tự đẹp mới cho những Game như Free Fire FF, Liên Quân, PUBG, FIFA, Gunny.

Ứng Dụng Kí Tự Đặc Biệt

Bạn chỉ cần nhập tên muốn đổi từ chữ thường sang kí tự đặc biệt vào khung bên dưới, có thể chỉnh tên đẹp bằng cách thêm kí hiệu bên trái, bên phải để chữ kí tự thêm sinh động.

LOL ◎ FB ◎ Gunny ◎ Pubg ◎ Free Fire

Khuyến cáo:

 • Nên tạo tên tối đa 12 kí tự bao gồm cả chữ và Kí hiệu đặc biệt.
 • Tránh dùng từ ngữ có dấu tiếng việt để không bị lỗi font chữ.

Danh Sách Tên Game Kí Tự Đặc Biệt

Danh sách Kí tự đặc biệt mới cập nhật

Danh sách những Kí tự đặc biệt được cập nhật thường xuyên, có thể hiển thị trên các thiết bị di động như Android 10, IOS 14 và các hệ diều hành trên máy tính.

Kí tự đặc biệt Mặt Quỷ

Có rất nhiều kiểu để sáng tạo ra những Kí tự đặc biệt Mặt quỷ khác nhau, mỗi một kiểu là sự thể hiện cảm xúc cho từng kí tự như ngầu khóc, giận hờn.

 1. ╰‿╯ Mặt quỷ ngầu
 2. ╰︿╯ Mặt quỷ buồn
 3. (╰_╯) Mặt quỷ tức giận
 4. ╰︹╯ Mặt quỷ tủi thân
 5. (◣_◢) Mặt quỷ điên
 6. ╰︵╯Mặt quỷ bỉm môi (chê bai)
 7. ╰ ༿ ༾╯ Mặt quỷ khóc
 8. ╰ ༿ ‿ ༾╯ Mặt quỷ cười
 9. o(︶︿︶)o Mặt quỷ hờn

Một số kiểu ghép Kí tự Mặt quỷ thành tên nhân vật trong Game Free Fire như:

╰‿╯Tên của bạn ✿

╰︿╯Tên của bạn ❄

╰︵╯Biệt danh ❤

╰‿╯╰(╯ Biệt danh của bạn.

Kí tự đặc biệt Quả táo

Kí tự Quả táo Iphone ( Sao chép)

Kí tự đặc biệt dấu cách

Kí tự đặc biệt dấu cách hay còn gọi là Kí tự đặc biệt khoảng trống hoăc kí tự ảo là kí tự không nhìn thấy được, tương tự như dấu cách bình thường nhưng bảng mã Unicode lại khác và được phép sử dụng trong một số Game như Free Fire, Pubg.

Kí tự đặc biệt cây dù nghiêng

Gợi ý những cây dù nghiêng trong Game Free Fire, Game Pubg

Kí tự đặc biệt số

Những kí tự số chữ nhỏ xíu ở trên đầu và ở dưới và các kiểu số vòng tròn.

Kí tự đặc biệt số nhỏ

Số nhỏ trên đầu: ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

Số nhỏ bên dưới: ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉

Vòng tròn đen: ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓

Kí tự la mã: Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ

Số theo phần trăm: ½ ¼ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

Kí tự đặc biệt chữ nhỏ

Kí tự đặc biệt năm sinh

Bạn đã quá quen thuộc với những kí tự số theo cùng một kích thước và không có sự sáng tạo độc đáo thì đây chắc chắn là những gì bạn đang cần. Những kí tự năm sinh cho dân 9x đến 2k rất đẹp và dễ thương.

 • 1999 – ¹⁹⁹⁹ – ¹ᵏ⁹ – ₁₉₉₉ – ₁ₖ₉
 • 2000 – ²⁰⁰⁰ – ²ᵏ – ₂₀₀₀ – ₂ₖ
 • 2001 – ²⁰⁰¹ – ²ᵏ¹ – ₂₀₀₁ – ₂ₖ₁
 • 2002 – ²⁰⁰² – ²ᵏ² – ₂₀₀₂ – ₂ₖ₂
 • 2003 – ²⁰⁰³ – ²ᵏ³ – ₂₀₀₃ – ₂ₖ₃
 • 2004 – ²⁰⁰⁴ – ²ᵏ⁴ – ₂₀₀₄ – ₂ₖ₄
 • 2005 – ²⁰⁰⁵ – ²ᵏ⁵ – ₂₀₀₅ – ₂ₖ₅
 • 2006 – ²⁰⁰⁶ – ²ᵏ⁶ – ₂₀₀₆ – ₂ₖ₆
 • 2007 – ²⁰⁰⁷ – ²ᵏ⁷ – ₂₀₀₇ – ₂ₖ₇
 • 2008 – ²⁰⁰⁸ – ²ᵏ⁸ – ₂₀₀₈ – ₂ₖ₈
 • 2009 – ²⁰⁰⁹ – ²ᵏ⁹ – ₂₀₀₉ – ₂ₖ₉

Kí tự trái tim

Một số kí tự trái tim nghiêng, kí tự trái tim nhỏ, kí tự đặc biệt trái tim đen, trái tim xanh, trái tim đỏ.

❥ ❣ ❦ ❧ ღ ɞ ♡ ❤ ❤️ 💚 💖

Kí hiệu ngôi sao

✲ ⋆ ❅ ❇ ❈ ❖ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊ ❉

Kí tự hình bông hoa

Một vài ý tưởng về kí hiệu bông hoa như bông hoa mai, bông hoa cúc, kí tự đặc biệt hoa anh đào dành cho mọi người có thể sáng tạo tên kí tự.

✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡ ✴ ✺ ☼ ☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁

Kí tự dấu tích, gạch chéo

Danh sách những kí tự đặc biệt dấu tích, dấu x, dấu đầu dòng được thường dùng cho Facebook, Word

Kí tự mũi tên

← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟

↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯

⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿

⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏

⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟

↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿

⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯

Danh sách đầy đủ những kí hiệu về các đồng tiền hiện nay trên thế giới.

¤ € £ Ұ ₴ $ ₰ ¢ ₤ ¥ ₳ ₲ ₪ ₵ 元 ₣ ₱ ฿ ¤ ₡ ₮ ₭ ₩ 円 ₢ ₥ ₫ ₦ z ł ﷼ ₠ ₧ ₯ ₨ Kč र ƒ ₹

Kí tự đặc biệt dấu xẹt

Một vài kiểu kí tự dấu xẹt mới. Những dấu xẹt này có thể dùng làm dấu cách đẹp cho tên game của bạn.

Kí tự đặc biệt chữ to

Gợi ý 24 chữ cái to viết hoa, viết thường thông dụng nhất. Ví dụ SOSHAREIT hoặc soshareit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kí hiệu nam nữ

Gợi ý 2 kí hiệu đặc biệt dành cho nam và nữ.

Kí tự vương miện

Gợi ý cho bạn những kí hiệu vương miện độc đáo.

Kí tự đặc biệt đầu lâu

Gợi ý 1 kí hiệu đầu lâu rất ngầu.

☠️

Kí tự đặc biệt nhỏ trên đầu

Danh sách 24 kí hiệu là chữ kí tự nhỏ trên đầu.

ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶦ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ⁿ ᵒ ᵖ ᑫ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

Kí tự đặc biệt nốt nhạc

Gửi bạn những kí tự nốt nhạc Unicode được dùng nhiều trong word, facebook, audition ♩ ♪ ♫ ♬

▶ ●──────────────── 10:01

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ 中 国 驴 博 客 行的 一 是 在 不 了 有 和 人 这 中 大 为 上 个 国 我 以 要 他 时 来 用 们 生 到 作 地 于 出 就 分 对 成 会 可 主 发 年 动 同 工 也 能 下 过 子 说 产 种 面 而 方 后 多 定 行 学 法 所 民 得 经 十 三 之 进 着 等 部 度 家 电 力 里 如 水 化 高 自 二 理 起 小 物 现 实 加 量 都 两 体 制 机 当 使 点 从 业 本 去 把 性 好 应 开 它 合 还 因 由 其 些 然 前 外 天 政 四 日 那 社 义 事 平 形 与 关 各

Kí tự đặc biệt chữ Thái Lan

Là kiểu kí tự độc lạ đang được tìm kiếm thường xuyên, những kí tự Thái Lan (Thailand) có vẻ như đang tạo sự cuốn hút khác biệt rỏ ràng nhất cho người chơi game. Bạn có thể bôi đen từng kí tự và sao chép sử dụng nhiều lần để tạo tên theo ý thích.

Ứng dụng Kí tự đặc biệt trên di động

Hiện nay ứng dụng Kí Tự Đặc Biệt cung cấp bởi SoShareIT đã có mặt trên kho ứng dụng CH Play của Google và kho ứng dụng App Store của Apple. Bạn có thể cài đặt về máy để trải nghiệm dịch vụ tốt hơn như tốc độ nhanh hơn, ứng dụng đơn giản gồm các bước rất rỏ ràng dễ sử dụng.

App Kí tự đặc biệt trên Android từ CH Play

Đối với các dòng máy chạy hệ điều hành Android như Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, HTC tại.

App Kí tự đặc biệt trên IOS từ AppStore

Đối với các dòng điện thoại là Iphone, Ipad với IOS 11 trở lên, bạn có thể cài đặt tại:

Kí tự đặc biệt SoShareIT hỗ trợ cho các tựa game mới như: rise of kingdom, hago, rise of the kings, hoàng hậu cát tường, fo4 và nhiều tựa Game khác.

Bảng xếp hạng Kí tự đặc biệt

 1. kí tự sharingan
 2. kí tự doraemon
 3. kí tự hago
 4. kí tự đẹp nhất thế giới
 5. kis tuwj ddepj

Tạo tên hay nhận ngay kim cương Free Fire (FF)

Danh sách nhận thẻ Garena ngày 18/10/2020 gồm:

– K có tiền nạp game mà acc nghèo quá nên mik mới xin kc

– Dạ em muốn mua trang phục do acc em cùi lắm.

– vì ba mẹ tôi ko cho nạp

Các bạn dùng chính email trên gửi xác nhận vào email:

Facebook: https://www.facebook.com/soshareit.vi

Twitter: https://twitter.com/soshareit1

Linkedin: https://vn.linkedin.com/in/soshareit

Group trao đổi: https://www.facebook.com/groups/469208917136602/

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Submit Rating

Xếp hạng trung bình 4.6 / 5. Số phiếu: 253

【#3】Kí Tự Đặc Biệt – Tạo Tên Chữ Kiểu Số 2021

TẠO TÊN KÍ TỰ ĐẸP

LOL ◎ FB ◎ Gunny ◎ Pubg ◎ Free Fire

TÊN GAME KÍ TỰ ĐẶC BIỆT

TRỢ GIÚP BẠN

Nội dung chính

Kí tự đặc biệt mặt quỷ

Danh sách những kí tự mặt quỷ buồn, mặt quỷ cười, mặt quỷ khóc, mặt nguy hiểm. Hỗ trợ hiển thị tốt nhất trong game Free Fire.

╰‿╯☠️ ╰︿╯ (╰_╯) o(︶︿︶)o ╰︹╯(◣_◢) ╰︵╯╰ ༿ ༾╯╰ ༿ ‿ ༾╯

Kí tự đặc biệt dấu cách (khoảng cách chữ)

Đây là kí tự dấu cách dùng để tạo khoảng cách chữ. Hãy chạm vào ô trên và giữ lại để sao chép!

Nếu bạn tạo tên dành cho Free Fire thì bạn không thể tạo dấu cách đặc biệt này. Hãy sử dụng dấu 丶để thay thế.

1001 kí tự đặc biệt

ঔ ᴥ ᵜ ȸ ȹ Ɂ ᵷ ᵹ ᴖᴥᴖ ™ © № ® ℡ ✆ ¿ ¡ § ⁂۰ ● ▪ ▫ ◦ 。 ゚ ¤ ஐ ☘ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

.¸¸.·´¯`·.¸¸. ☑ ☒ 〠 〄 ㍿ ☃ ☄ ✉ ѽ Ѽ ☂

✝✞ ✟ ✠ ✡ ☪ ☯ ॐ ☸ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬ ☭ ☮ ♱ ☽ ☾ ☿ ☿

♆ ⚳ ⚷ ☢ ☤ ☯ ⚕ ⚠ ♨ ✈ ☼

✐ ✎ ✏ ☎ ☏ 卐 ☻ ☹ ㋡ ㋛

☛ ☚ ☜ ☞ ☟ ๑ ۩ £ ⊗ ⊕ ❍ ❏ ❐ ❑ ❒

■ □ ▢ ► ◄ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● * ◯ Δ ◕ ◔

❥ ❣ ❦ ❧ ღ ɞ ❤ ❤️ 💚 💖 1️⃣ 2️⃣ 🙏 🆒

⌘ ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︽ ︾ ︿ ﹀ 〈 〉「 」

Những kí tự riêng lẻ giúp bạn có thể tạo thành những tên game theo sở thích, hãy bôi đen và sao chép để lấy ký tự.

✲ ⋆ ❅ ❇ ❈ ❖ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊ ❉

✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡ ✴ ✺ ☼ ☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁

⚕ ☤ ⚚ ྅ ࿓ ࿔ ༂ ༃ ༗ ༄ ༅ ༆ ༉ ༊ ࿐ ๛ ෴ ⍰ ❥ ♛ ♚ ? ☮ ☏ ☢

☠ ✔ ☑ ❣ ♂ ♀ ⚤ Ⓐ ✉ ☣ ☤ ✘ ☒ ♡ ღ ツ ☼ ❅ ✎ © ® ™

Σ ℃ ℉ ° ✿ ϟ ☃ ☂ ✄ ¢ € £ ∞ ¡ ⚑ ✞ ✡ ☪ ¿ ☯➳ ⌘ ✈ ★

½ ✯ ☭ ▼ ♫ ▲ ♪ ✪ ✫ 웃 유 ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ♤ ♢ ◊ ♧ ♡♙ ♟

♘ ♞ ♗ ♝♖ ♜ ♕ ♛ ♔ ♚ ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅

¤ € £ Ұ ₴ $ ₰ ¢ ₤ ¥ ₳ ₲ ₪ ₵ 元 ₣ ₱ ฿ ¤ ₡ ₮ ₭ ₩

円 ₢ ₥ ₫ ₦ z ł ﷼ ₠ ₧ ₯ ₨ Kč र ƒ ₹

Kí tự đặc biệt súng

︻┳═一︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──

⌐╦╦═─

︻┳デ═-

̿ ̿’̿’̵͇̿̿

▄︻̷̿┻̿═━一

╾━╤デ╦︻

Ⓞ═╦╗

()== ᶀ ᵬ b Bɞ ɮ ʙ ҍ Ᏸ ℬ ᴮ ᵇ ᴯ ᴃ þ ß ƀ Ɓ Ƅ ɓ β ḃ ḅ ḇ

ᶑ ᶁ ᵭ d D ᴰ ᵈ ᶞ ᴅ ȡ ᴆ dz Dz DZ dž Dž DŽ ∂ δ Ð đ Ɗ ɖ ɗ ð ď ḋ ḑ ḍ ḓ ḏ

ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f F ᶠ ᶴ ff ffi ffl fi fl Ƒ ƒ ℱ ʄ ḟ

h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ℏ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ

j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ ȷ Ꮰ

ᶅ Ƚ l Lɫ ɭ ʆ ʟ ᶪ ᶫ£ Ɩ ƪᏝ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ᴸ ˡ ᶩ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 ḷ ḹ ḽ ḻ

ᶇ ᵰ n N ᶰ ή ᴻ ᵑ ᶮ ᶯ ᴎ ȵ nj ƞ ɲ ɳ ɴ Ϟ ℕ ϰ സ Ո ⁿ ᴺ ռ ♑ ń ǹ ň ñ ṅ Nj NJ ղ ท и η Ɲņ ṇ ṋ ṉ

ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ℙ ₱ ℘ ᵖ ᴘ ¶ ρ φ Þ þ Ƥ ƥ ƿ բ ք ṕ ṗ Ꭾ

ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ ® Ʀ ɼ ɽ ɾ ʀ ʁ ℛ ℜ ℝ ℞ я Ř ŕ ř ṙ ŗ ȑ ȓ ṛ ṝ ṟ

ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t TՇ π ŧ Ŧ ƫ Ƭ ƭ Ʈ ǂ ʇ ʈ τ Ϯ ϯ ィ է ɬ ł ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح ♈️ ζ ե Ť ť ẗ ṫ ţ ṭ ț ṱ ṯ

ᶌ v V ᵛ Ҩ ℣ ✓ ᵥ ᶺ ᴠ ϑ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ѷ ṽ ṿ

ᶍ x X✘ メ ᵡ ᵪ × ˣ ₓ Ҳ ɤ χ ℵ 乂 ẍ ẋ

ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ Ƶ ƶ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ζ ☡ ℤ ʓ ح ź ẑ ȥ ʐ ʑ Հ ᶾ ž ż ẓ ẕ ǯ

Kí tự đặc biệt tiếng Nhật Bản

Tiếng Nhật Bản (Japan) được biết đến trong hệ thống từ ngữ Hiragana Katakana là những kí tự tượng hình với những đường nét mềm mại, uống cong và rất bắt mắt trong các tên game hiện nay. Bạn có thể bôi đen những kí tự đặc biệt tiếng Nhật này để tạo cho mình những tên nickname độc lạ.

ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ ぞ た だ ち ぢ っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の は ば ぱ ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん ゔ ゕ ゖ ゚ ゛ ゜ ゝ ゞ ゟ ゠ ァ ア ィ イ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ ヒ ビ ピ フ ブ プ ヘ ベ ペ ホ ボ ポ マ ミ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ ョ ヨ ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ ヷ ヸ ヹ ヺ ・ ー ヽ ヾ ヿ ㍐ ㍿

Kí tự đặc biệt tiếng Hàn Quốc

Với kiểu kí tự tượng hình khác, những kí tự đặc biệt Hàn Quốc (Korea Unicode) lại có nét khác biệt là những kí tự hình tròn, hình vuông nhưng cũng rất ấn tượng khi tạo tên game, tên nhân vật.

ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄸ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ ㅲ ㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ ㅿ ㆀ ㆁ ㆂ ㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ

Kí tự đặc biệt chữ Thái Lan

Là kiểu kí tự độc lạ đang được tìm kiếm thường xuyên, những kí tự đặc biệt Thái Lan (Thailand) có vẻ như đang tạo sự cuốn hút khác biệt rỏ ràng nhất cho người chơi game. Bạn có thể bôi đen từng kí tự và sao chép sử dụng nhiều lần để tạo tên theo ý thích.

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ◌ะ ◌ั ◌า ◌ำา ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ื ◌ุ ◌ู ◌ฺ ◌ฺุ ◌ฺ เ◌ แ◌ โ◌ ใ◌ ไ◌ ◌็ ◌่ ◌้ ◌๊ ◌๋ ◌์ ◌ํ ◌๎ ◌็่ ◌๊่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ฿ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๆ ๏ ☸ ฯ ๚ ๛ ะ ั ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎

Kí tự đặc biệt Trung Quốc

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ 中 国 驴 博 客 行的 一 是 在 不 了 有 和 人 这 中 大 为 上 个 国 我 以 要 他 时 来 用 们 生 到 作 地 于 出 就 分 对 成 会 可 主 发 年 动 同 工 也 能 下 过 子 说 产 种 面 而 方 后 多 定 行 学 法 所 民 得 经 十 三 之 进 着 等 部 度 家 电 力 里 如 水 化 高 自 二 理 起 小 物 现 实 加 量 都 两 体 制 机 当 使 点 从 业 本 去 把 性 好 应 开 它 合 还 因 由 其 些 然 前 外 天 政 四 日 那 社 义 事 平 形 与 关 各

Kí tự đặc biệt là gì

Những kí tự đặc biệt có thể sẽ được quy ước ra bằng bảng mã HTML, những Font tương ứng trên điện thoại hay máy tính tùy vào mục đích của người dùng.

Theo đó, những kí tự này được ẩn đi, muốn sử dụng mọi người cần phải sử dụng những thủ thuật bấm tổ hợp phím mới xuất hiện được những kí hiệu đặc biệt.

Bên cạnh đó, những kí tự đặc biệt còn là tất cả những icon do trên điện thoại di động hay máy tính tạo nên dựa theo font chữ do Unicode phát hành.

Kí tự đẹp hiện nay được người chơi sử dụng rộng rãi, không phải mất thời gian gõ một dòng chữ dài để nói cho người chơi bên kia biết mình đang nghĩ gì. Chỉ cần mất khoảng vài giây sử dụng kí tự đặc biệt mọi người cũng có thể bày tỏ được cảm xúc riêng của mình.

Tuy nhiên, Kí tự đặc biệt không phải bất kì ai cũng dễ dàng thao tác sử dụng, tốt nhất mỗi một người chơi cần phải dành ít thời gian để tìm hiểu về về những bước thực hiện.

Cách tạo chữ kiểu đẹp bằng kí tự đặc biệt

Bước 1: Các bạn vui lòng truy cập vào Google nếu chưa sử dụng qua SoShareIT bao giờ.

Bước 2: Các bạn nhập vào từ khóa kí tự đặc biệt soshareit trên google hoặc truy cập thẳng vào website: https://soshareit.com/vi/ki-tu-dac-biet

Bước 6: Ứng dụng tự động tạo cho bạn 5 mẫu tự động ngẫu nhiên, 5 mẫu là kí tự ngẫu nhiên đối xứng, và tất cả các kiểu chữ dựa vào kí tự trái, kí tự phải mà bạn đã chọn trước đó.

Bước 7: Xem trước mẫu kí tự trên các game hàng đầu như Free Fire, Pubg, Liên Quân.

Tải Kí Tự Đặc Biệt trên Ch Play Android và App Store IOS

Hiện nay ứng dụng Kí Tự Đặc Biệt của SoShareIT đã có mặt trên kho ứng dụng CH Play của Google và kho ứng dụng App Store của Apple. Bạn có thể cài đặt về máy để trải nghiệm dịch vụ tốt hơn như tốc độ nhanh hơn, ứng dụng đơn giản gồm các bước rất rỏ ràng dễ sử dụng.

Mời bạn cài đặt và sử dụng tại:

Đối với các dòng máy chạy hệ điều hành Android như Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, HTC tại.

Đối với các dòng điện thoại là Iphone, Ipad với IOS 11 trở lên, bạn có thể cài đặt tại:

Kí tự đặc biệt SoShareIT hỗ trợ cho các tựa game mới như: rise of kingdom, hago, rise of the kings, hoàng hậu cát tường, fo4.

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Submit Rating

Xếp hạng trung bình 4.6 / 5. Số phiếu: 240

99 Mẫu Tiểu Sử Fb Bằng Kí Tự Đặc Biệt

Bạn có muốn mình trở nên nổi bật đặt biệt hơn trên tường nhà Facebook so với những người khác không, một trong những điều làm nổi bật đó không…

Bảng Mã ASCII 256 Ký Tự Đầy Đủ

Bảng mã ascii là bộ kí tự đặc biệt dựa trên bảng chữ cái La Tinh dùng trong tiếng Anh và các ngôn ngữ Tây Âu khác trên thế giới…

Tạo Tên Kí Tự Đặc Biệt Tik Tok Chất Ngầu

Kí tự đặc biệt Tik Tok giúp cho tên nickname của bạn trở nên khác biệt và chất ngầu hơn những người khác nếu bạn biết cách, chỉ cần nhập tên của bạn…

Giúp Bạn: Những tên kí tự đặc biệt đẹp

Chào mừng bạn đã trở lại Lanbanhantoan.com chúng tôi hiểu rằng bạn đang tìm kiếm những hoa văn khó tìm nhất, xem những kí tự tại…

Tổng hợp những kí tự đặc biệt Zalo đẹp, độc và lạ mắt

Kí Tự Đặc Biệt Free Fire 2021

Kí tự đặc biệt ff năm 2021 đã có sự thay đổi như giới hạn 20 kí tự khi đặc tên game cho nhân vật và hạn chế nhiều kí tự phù hợp…

Tác giả: Lê Thanh Sang

Hiện tại đang làm nhà phát triển phần mềm (Software Engineer/Developer) tại Tp.Hồ Chí Minh, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành lập trình máy tính, lập trình game, ứng dụng di động và cũng là cây bút cho nhiều bài viết tại SoShareIT Việt Nam.

【#4】50 Words That Start With Z That Will Zap Your Brain

Oh Z, the last letter of the alphabet. This beautiful little letter actually starts off some ptty spectacular words. Read on to impss your friends with all the words you know that start with the letter Z.

Zamboni

(n) a machine that smoothes the ice in an ice skating rink

Zaftig

(adj) having a full, rounded p; plump

Zany

(adj) amusingly unconventional: tomfoolery

Zap

(v) strike suddenly, with force

Zarf

(n) an ornamental metal cup-shaped holder for coffee

Zarnder

(n) popular in the 1900s, it is a women’s loose ringlet of hair worn over one shoulder

Zawn

(n) an isolated sandy cave in a coastal cliff

Zazzy

(adj) 1960s slang for something flashy or colorful

Zeal

(n) a feeling of strong eagerness

Zealotry

(n) excessive and uncompromising intolerance of opposing views

Zealous

(adj) Active interest and enthusiasm

Zeaxanthin

(n) main pigment in yellow indian corn

Zebra

(n) an animal characterized by black and white stripes

Zebu

(n) a domesticated ox having a hump back and long horns

Zelotypia

(n) excessive jealousy

Zemni

(n) blind mole-rat

Zep

(n) a large sandwich made of a long crusty roll filled with meats and cheeses

Zephyr

(n) a slight, usually refreshing wind

Zeppole

(n) a large doughnut

Zest

(adj) vigorous and enthusiastic enjoyment

Zeugma

(n) a p of speech in which a word applies to two others in different senses

Ziff

(n) an old Australian slang word for beard

Zibib

(n) a colorless alcoholic drink made from raisins

Zidovudine

(n) an antiviral drug used in the treatment of AIDS

Zigzag

(n) a line or course having abrupt alternate right and left turns

Zilch

(n) a quantity of no importance

Zillion

(number) a very large indefinite number

Zing

(n) the activeness of an energetic personality

Zinger

(n) a striking or caustic remark

Zippy

(adj) quick and energetic

Zirconia

(n) a white crystalline oxide

Zither

(n) a musical stringed instrument

Ziti

(n) a medium-sized tubular pasta

Zizz

(n) a whizzing or buzzing sound

Zombie

(n) a dead body that has been brought back to life by supernatural forces

Zone

(n) a circumscribed geographical region

Zoocephalic

(adj) part of mythology, gods/mythical beings with the head of an animal

Zoographer

(n) an artist that specializes in drawing animals

Zoolite

(n) the fossil of an animal

Zoonosis

(n) a disease that can be transferred from animals to humans

Zoophagous

(adj) feeding on other animals

Zoophobia

(n) fear of animals

Zori

(n) a sandal attached to the foot by a thing over the toes

Zoster

Zowerswopped

(adj) grumpy or ill-natured, can be traced back to old English dialect

Zuppa

(n) a soup or chowder

Zwitterion

(n) a molecule or ion having separate positive and negative charged groups

Zydeco

(n) music of southern Louisiana that combines French dance melodies with Caribbean music

Zygote

(n) the cell resulting from the union of an ovum and a spermatozoon

Zymurgy

(n) the study or practice of fermentation in brewing/winemaking/distilling

【#5】List Of Unusual Words Beginning With L

labarum

moral standard; ecclesiastical banner bearing Christ’s monogram

labefactation

a weakening decay; overthrow

labeorphily

collection and study of beer bottle labels

labidometer

instrument for measuring size of the head of a fetus

labile

adaptable; unstable

lability

plasticity; openness to change or breakdown

labiomancy

lip reading

labtebricole

living in holes

lac

dark red transparent resin used to make shellac

laccolith

mass of igneous rock intruded between two sedimentary beds

lacertiform

shaped like a lizard

lacertilian

of, like or pertaining to lizards

laches

negligence or undue delay in fulfilling legal duty

lachrymatory

narrow-necked bottle or vase

lachrymiform

shaped like a tear

lachrymogenic

causing tears or weeping

lachrymose

shedding tears

laciniate

cut into narrow lobes; slashed; fringed

laciniform

shaped like a fringe

lackaday

expssion of regret or depcation

lactarium

dairy farm or milking operation

lactescent

secreting milk

lactiferous

milk-bearing

lactifluous

flowing with milk

lactogenic

producing milk

lactometer

instrument for testing relative density of milk

lactoscope

instrument for measuring purity or richness of milk

lacuna

a blank space or missing part

lacunar

sunken panel or coffer in a ceiling

lacuscular

of, like or pertaining to pools

lacustrine

of, like or pertaining to lakes

ladronism

banditry; robbery

laeotropic

turning to the left

laetificate

to cheer up

laevoduction

movement leftwards

lagan

cargo jettisoned from ship but marked by buoys for recovery

lagan

wreckage or goods at the bottom of the sea

lageniform

shaped like a flask

lagerphone

percussion instrument with bottlecaps loosely nailed to pole

lagotic

having ears like a hare’s

laic

of, like or pertaining to lay people rather than clergy

laicisation

process of returning a clergyman to lay status

laicism

doctrine of opposition to clergy and priests

lairwite

fine given to married women for adultery

laitance

milky deposit on top of fresh concrete

lallation

childish speech; mispronunciation of speech sounds

lambdoid

shaped like the letter lambda (^) or “L”

lambent

lambert

unit of brightness of light

lambitive

lamboys

armoured plate skirt around the waist and thighs

lambrequin

drapery over a window or doorway; veil over a helmet

lambrequin

hood or covering for a helmet

lamé

lamella

thin plate or layer

lamelliform

shaped like a plate or layer

lamiaceous

minty; of, like or pertaining to the mint plant

lamina

thin plate or layer

laminary

of, like or pertaining to thin plates or layer

lammergeier

giant vulture-like bird of py

lampad

lamp, candlestick or torch

lampadedromy

torch-race

lampadephore

torchbearer

lampadomancy

pination by flame

lampas

flowered silk fabric

lampion

decorated oil lamp

lamprophony

speaking in loud and clear tones

lampyridine

of, like or pertaining or pertaining to glow-worms or fireflies

lanai

private balcony in a hotel room

lanameter

instrument for measuring quality of wool

lanceolate

shaped like a lance-head

lanciform

shaped like a lance

lancinate

to lacerate; to pierce

lancination

sharp; shooting pain

landau

horse-drawn carriage with folding top

landocracy

government by the propertied class; timocracy

langlauf

cross-country skiing or running

langley

unit of solar radiation

languescent

growing languid

languet

tongue-like object or part

languor

listlessness; weariness

langur

long-tailed Indian monkey

laniary

of teeth or claws designed for tearing (canine teeth)

laniferous

wool-bearing

lanigerous

bearing wool

lanuginose

downy; covered with fine soft hair

lanyard

cord for hanging a knife or whistle around the neck

lanyard

rope or line for fastening something in a ship

Laodicean

lukewarm; half-hearted

laparoscope

instrument for viewing interior of peritoneal cavity

lapidarian

of, like or pertaining to stones; inscribed on stones

lapidate

to pelt with stones; to kill by stoning

lapidescent

becoming stone; petrifying

lapifidication

petrifaction

lapilliform

shaped like a small stone

lapillus

small stone ejected by volcanic eruption

lappet

fold or flap on a garment or headdress worn by priest

laquearia

panelled ceiling

larboard

left side of a ship

lardaceous

of, like or pertaining to lard

largifical

ample; bountiful

largiloquent

talkative; full of words

largition

giving of largess

larine

of, like or pertaining to gulls

larithmics

study of population statistics

laroid

of, like or pertaining to gulls

larrigan

high oil-tanned leather boot or moccasin

larrup

to flog or thrash

larvicide

killing of larvae

larviparous

giving birth to larvae

larvivorous

feeding on larvae

laryngology

study of larynx

laryngoscope

instrument for examining interior of the larynx

lassitude

state of being tired or weary

lastage

room for stowing goods in a ship

lasting

sturdy cotton or worsted cloth

latebricole

living in holes

lateen

triangular sail rigged on ship’s spar

laterad

towards the side

laterigrade

running or moving sideways

latescent

becoming latent

laticiferous

containing or conveying latex

latidentate

having broad teeth

latifundia

great landed estates

latinitaster

a petty scholar of Latin

latipennate

having broad wings

latitant

lurking; lying in wait; hibernating

latitat

writ based on supposition that person is in hiding

latitudinarian

one having tolerant or free religious views

latitudinarianism

doctrine of broad liberality in religious belief and conduct

latitudinous

broad or wide interptation

lative

indicating motion up to or as far as

latration

the act of yelping or barking

latria

highest degree of veneration, assigned to God over saints

latrocinate

to engage in highway robbery

latten

metal in thin plates

latticinio

glass having white veins

laudanum

an opium pparation

lauds

prayer service held at dawn following matins

lauricomous

having hair like bay-leaves

lauriferous

bearing laurels

lautenclavicymbel

lute harpsichord with gut strings

lavabo

ceremony in which priest washes his hands; basin for the ceremony

lavadero

place for washing gold ore

lavaliere

jeweled pendant worn round the neck; pendant microphone

lavatory

wash-basin for washing bodies of newly dead; room where lavabo kept

laveer

to sail against the wind

laver

large vessel for washing, especially for ritual purification

lavic

of, like or pertaining to lava

lavolta

lively bouncy dance for two persons

lavra

group of recluses’ cells

lawn

fine sheer plain-woven cotton or linen

laxism

belief that an unlikely opinion may be safely followed

layette

baby’s complete set of clothing

laystall

place for depositing dung or rubbish

lazar

leper or person with similar pestilential disease

lazaret

space in ship between decks used for storage

lazaretto

hospital for lepers

lea

arable land left fallow or used for pasture

lecanomancy

pination using water in a basin or pool

lecanoscopy

staring at pool of water as means of self-hypnosis

lechwe

light brown water antelope of South Africa

lectern

desk or stand from which church lessons are read

lection

reading; lesson read in church

lectisternium

sacrifice where images of gods placed on couches and offered food

lectrice

female reader in church

lectual

requiring bed rest or confinement to bed

leeboard

wood or metal planes attached to hull to pvent leeway

leech

a vertical edge of a square sail

legalism

belief that salvation depends on strict adherence to the law

legatine

of, like or pertaining to a legate

legerity

lightness; nimbleness

legicide

killer or destroyer of laws

legist

person knowledgeable about the law

leguleian

like a lawyer; underhanded and legalistic

leiotrichous

straight-haired

leister

three-pronged spear or trident used for fishing

leman

a lover, sweetheart or paramour

lemma

pliminary proposition, theme, argument or headword

lemures

spirits of the dead

lemurine

of, like or pertaining to lemurs

lendrumbilate

to gullibly believe in a word’s veracity

lenify

to mitigate or assuage

lenitive

soothing; laxative; mitigating

lenity

mildness; clemency

lentic

associated with standing water

lentiform

shaped like a lens

lentiginose

minutely dotted; freckled

lentitude

lethargy; slowness

lentor

sluggishness; viscidity

leonine

of or like a lion; rhyming last two or three syllables in a line

leontiasis

form of leprosy in which the face becomes wrinkly and somewhat lion-like

leopon

crossbreed between a leopard and a lion

lepadoid

resembling a barnacle

lepid

pleasant; charming; amusing

lepidine

composed of scales

lepidity

facetiousness; wit

lepidopterology

study of butterflies and moths

lepidopterous

having four wings, such as a moth or butterfly

leporicide

killing or killer of hares

leporiform

resembling or shaped like a hare

leporine

of, like or pertaining to the hare

leprology

study of leprosy

leprosarium

hospital for lepers

leptochrous

abnormally thick-skinned

leptometer

instrument for measuring oil viscosity

leptosome

person with a slight or slender build

lethe

oblivion; forgetfulness

lethiferous

causing death; carrying or bearing death

lethologica

inability to remember the right word

lethonomia

tendency to forget names

leucochroic

white or pale-coloured

leucomelanous

having dark hair and eyes but fair skin

leucous

albino; having fair or pale hair or complexion

lev

monetary unit of Bulgaria

levant

to run away from a debt

leveret

a hare in its first year; a mistress

levigate

to smooth; to grind to a fine powder; to polish; to lighten

levirate

custom of compulsory marriage with brother’s widow

lexicology

study of words and their meanings

lexigram

sign which repsents a word

lexigraphy

art of definition of words

lexigraphy

system of writing in which each sign repsents a word

lexiphanic

bombastic; sesquipedalian; using many long words

lexis

way in which a piece of writing is expssed in words

ley

mystical straight line between features of landscape

lias

fossil-bearing limestone

libaniferous

yielding or bearing incense

libanomancy

pination by watching incense smoke

libanotophorous

producing incense

libeccio

southwest wind

libellant

one who brings a charge of libel

liber

phloem or fibre from tree

liberalism

doctrine of social change and tolerance

libertarianism

doctrine that personal liberty is the highest value

liberticide

destruction of liberty

libertinage

debauchery

libidinist

lewd person

libken

place to sleep in

librate

to oscillate; to be poised

libration

apparent oscillation of moon’s visible surface

libricide

killing or killer of books

libriform

shaped like a book

lichenography

description of lichens

lichenology

study of lichens

lecherous; lusty; greedy

lictor

ancient Roman magistrate’s attendant

lido

bathing beach; open-air swimming pool

lienal

of, like or pertaining to the spleen

lientery

discharge of partially digested food

ligation

the act of binding; the state of being bound

ligger

horizontal timber of a scaffolding

lighter

large open boat used in loading and unloading ships

lighterage

cargo carried by or fee for carrying cargo by lighter

ligniform

of the form or shape of wood

lignify

to make woody; to turn into wood

ligniperdous

destructive of wood

lignivorous

feeding on wood

ligulate

resembling or shaped like a strap

ligyrophobia

fear of loud noises

limacine

of, like or pertaining to slugs

limacology

study of slugs

limation

polishing or smoothing; correction of astronomical errors

limbate

possessing a border

limicoline

living on a shore; of, like or pertaining to wading birds

limicolous

living in mud

limitrophe

near the frontier or border

limn

to portray, paint or delineate

limner

painter of portraits

limnetic

living in fresh water; pertaining to fresh water

limnobiology

study of freshwater ecosystems

limnology

study of bodies of fresh water

limnophilous

living in ponds or marshes

limophoitos

insanity due to lack of food

limosis

abnormally ravenous appetite

limpid

clear; transparent

limpkin

Caribbean crane-like bird

linaceous

of, like or pertaining to flax

linchpin

person or thing vital to an organization

lincrusta

thick embossed wallpaper

lindy hop

lively dance closely resembling the jitterbug and famous for its aerials

lineament

distinctive feature or characteristic

lineolate

marked with fine lines

lingual

of, like or pertaining to language, speech or the tongue

linguiform

shaped like a tongue

linography

photographic reproduction on linen

linonophobia

fear of string

linsang

white civet-like Javanese mammal

linsey

coarse linen and wool blend

linsey-woolsey

coarse inferior wool or wool-flax weave; nonsense or confusion

lintel

horizontal beam supporting the load above a door

lioncelle

small lion used as a bearing

lionism

lion-like appearance symptomatic of leprosy

lipogram

piece of writing in which a certain letter is excluded

lipography

accidental omission of letter or syllable in wrting

lippitude

soreness of the eyes

lipsanographer

one who writes about relics

lipsanotheca

container for relics

liquate

to melt; to subject to liquation

liquescent

becoming liquid

liquifacient

liquifying agent

liquifaction

the act of liquefying something

liripipe

long tail of a graduate’s hood; a part or lesson committed to memory

lissome

lithe; nimble; flexible

lissotrichous

smooth-haired

litany

prayer of supplication in responsive style

literatim

letter for letter

literation

repsentation of sounds by letters

literator

dabbler in learning

literose

spuriously or affectedly literary

lithochromy

painting upon stone

lithoclast

stone breaker; tool for breaking rocks

lithodomous

living in burrows in rocks

lithogenous

rock-building

lithoglyph

engraving on stone

lithography

art of imaging using impssion on stone

litholatry

stone-worship

lithology

study of rocks

lithomancy

pination by stones or meteorites

lithophagous

stone-swallowing; rock-boring; eating rock

lithophilous

living among stones

lithophyte

plant that grows on rock

litotes

understatement by affirming using negation of the contrary

littoral

of, like or pertaining to the shore of a body of water

liturgician

one who studies or recites church rituals

liturgiology

study of liturgical forms and church rituals

liturgist

leader in public worship

lituus

long curved trumpet

livedo

pathological blueness of skin

loan-word

word borrowed from another language

lobar

of, like or pertaining to a lobe

lobate

having a lobe or lobes

lobcock

bumpkin, boor or lout

lobular

shaped like a lobe

locanda

lodging-house; inn

locative

indicating location or place where

locellate

pided into small compartments

locellus

small compartment of a cell

lochetic

waiting in ambush

lockstep

method of marching in tight formation

locomobile

self-propelling machine; early automobile

loculate

having loculi

loculus

small compartment or recess for holding an urn

locum

clergyman temporarily replacing regular priest

locutory

room for conversation

loden

heavy waterproof woollen fabric

loess

deposit of rich and fertile soil

loganamnosis

obsession with trying to recall forgotten words

logarithmancy

pination by means of algorithms

loggia

covered open arcade

logia

collection of sayings

logicaster

a petty logician

logice

in a logical manner

logicism

theory that mathematics can be derived from a set of logical axioms

logocentrism

belief that meaning derives from the analysis of words and symbols

logocracy

government of words

logodaedalus

artificer in words

logodaedaly

verbal legerdemain

logogogue

one who issues laws or rules regarding words

logogram

single sign standing for word or phrase

logography

writing using signs or units for entire words

logogriph

riddle in which word is found from other words’ letters

logomachy

contention about words or in words

logomancy

pination using words

logomania

pathological loquacity

logopedics

speech therapy

logophile

a lover of words

logorrhea

excessive flow of words; uncontrollable garrulity

logos

pine rational principle

logotype

body of text with frequently occurring word or syllable

loimic

of, like or pertaining to plagues

loimography

description of pestilential diseases

loimology

study of plagues and epidemics

lollop

to bound about wildly

longanimity

forbearance; patience

longe

rope used in training horses

longeron

longitudinal membrane of an airplane

longiloquence

long-winded language

longiniquity

remoteness

longueur

period of dullness or tedium

loranthaceous

of, like or pertaining to the mistletoe

lordolatry

worship of nobility

lordosis

convex curvature of the spine

loreal

located in the area between the eyes and the nose or snout

lorgnette

eyeglasses with a handle

loricate

armoured with plates or scales; to coat or armour protectively

lorikeet

brightly coloured southeast Asian parrot

loris

large-eyed south Asian arboreal primate

losel

worthless fellow; scamp

lotic

associated with or living in running water

lotophagous

feeding on lotuses; indolent; lazy; dreamy

louche

squinting; ambiguous; shady

louchettes

spectacles used to reduce glare and pvent squinting

loupe

jeweller’s magnifying glass worn on the eye-socket

lour

to look sullen or threatening

louvre

sloping slat placed across an opening

lovat

grey-green; blue-green

loxodograph

device used to record ship’s travels

loxodrome

line on the globe equally oblique to all meridians

loxodromy

study of sailing along rhumb-lines

loxotic

distorted; oblique

lozenge

diamond-shaped mark indicating possibility in formal logic

lubricious

slippery; lewd

lubricity

greasiness; wiliness

lubritorium

service station

lucernal

of, like or pertaining to lamps

luciferous

light-bringing; light-giving

lucifugous

shunning or avoiding light

lucigen

lamp burning oil mixed with air in a spray

lucimeter

instrument for measuring light intensity

luciphyllous

light-absorbing or consuming

lucre

sordid gain; riches

lucriferous

lucrative; yielding profit

lucripetous

eager for gain

lucubration

study protracted late into the night

luculent

bright; clear; convincing

ludibry

contempt; derision

ludic

spontaneously and aimlessly playful

luff

windward side of a ship; forward edge of fore-and-aft sail

lugsail

four-sided sail bent to an obliquely hanging yard

lugubrious

mournful; dismal

lulav

palm-frond waved at certain Jewish religious services

lumbriciform

shaped like a worm; worm-like

lumbricine

of, like or pertaining to earthworms

lumen

unit of luminous flux

luminiferous

bearing or bringing light

luminist

artist who uses the effects of light; impssionist

lumpenintelligentsia

those of the intellectual class regarded disparagingly as of little worth

lunarist

one who believes that the moon affects the weather

lunate

crescent-shaped

lunation

lunar month; interval between successive new moons

lunette

crescent-shaped space where a vault meets a wall

lunisolar

pertaining jointly to the moon and sun

lunistice

time when moon is farthest north or south each month

lunula

Bronze Age crescent necklace; white part of fingernail base

lunulate

shaped like a small crescent

lupanarian

of, like or pertaining to a brothel

lupicide

killing of a wolf

lupiform

shaped like a wolf

lupine

of, like or pertaining to wolves

lupulic

of, like or pertaining to hops

lur

ancient Scandinavian trumpet

lurdan

lazy and dull inpidual

lurid

red-yellow; yellow-brown

lustrate

to purify by sacrifice

lustration

ritual washing; ablution

lustrum

period of five years; periodic purification of Roman empire

lutaceous

of, like or pertaining to or comprised of mud

lutarious

inhabiting mud

lutchet

fitting on ship’s deck to allow mast to pivot to pass under bridges

lutestring

plain glossy silk

luthier

maker of stringed instruments

lutose

covered with mud or clay; muddy

lutrine

of, like or pertaining to otters

lutung

small monkey of Malaysia

lux

unit of illumination equal to one lumen per square meter

luxate

to displace or dislocate

luxation

dislocation of an anatomical part

luxmeter

instrument for measuring illumination

luxuriant

overabundant in growth

lycanthropy

mythical ability of humans to turn into wolves; werewolfism

lyceum

school of philosophical instruction

lychgate

roofed gate of a churchyard

lychnobite

one who works at night and sleeps in the day

lychnoscope

low side window

Lydian

effeminate; luxurious

lygophilia

love of darkness

lygophobia

fear of darkness

lymphography

description of lymph nodes

lyncean

lynx-like; sharp-sighted

lyophile

easily dispersed in a suitable medium

lyophilization

freeze-drying

lypemania

extreme pathological mournfulness

lyrichord

kind of obsolete harpsichord

lyricon

electronic wind instrument like a large obverse flute

lysarden

old wind instrument like a cornett or serpent

lysigenic

caused by the breaking down of cells

lysimeter

instrument for measuring percolation of water through soil

lysis

disintegration; destruction

lyssophobia

abnormal fear of hydrophobia

lyterian

indicating the end of a disease

lythcoop

auction of household goods

【#6】List Of Unusual Words Beginning With F

fabiform

shaped like a bean

fabulist

one who invents fables

faburden

harmony in thirds and sixths

face-cord

unit of wood measurement equal to a stack four by eight feet in volume

facetiae

term for books of inappropriate or lewd nature

facia

nameplate or sign above shop

facinorous

atrociously wicked

factious

turbulent; given to faction; seditious

factitious

produced by humans or artificial forces

factitive

signifying making or causing something to be

factive

indicating causation

factotum

lackey; person employed to do various jobs

factualism

theory that facts alone can be used to draw moral conclusions

facture

workmanship; the products of making

facula

unusually bright spot on sun’s surface

facultative

optional; incidental; conferring privilege

fagin

an adult who instructs others in crime

fagottist

bassoon player

faience

glazed coloured earthware

faille

shiny closely woven silk, cotton or rayon fabric

fain

happy; inclined; pleased

fainéant

puppet ruler; do-nothing; idle person

fairlead

ring through which rope is led to change its direction without friction

falanouc

carnivorous mongoose-like mammal of Madagascar

falcade

motion of a horse throwing itself on its haunches

falcate

resembling a sickle

falciform

shaped like a sickle

falconet

small variety of falcon

falconine

of, like or pertaining to falcons or hawks

falderal

nonsense; meaningless refrain of a song

faldstool

desk from which the Litany is read at church service

fallibilism

the doctrine that empirical knowledge is uncertain

falsidical

conveying a meaning that is false

falsiloquence

deceitful speech

famicide

one who destroys another’s reputation; slanderer

famigerate

to carry news from abroad

familic

pertaining to a family; domestic

familism

the tendency of a family to cohere as a group

familistery

house for communal living

famulus

private secretary or attendant

fanal

lighthouse or beacon

fandangle

ptentious tomfoolery

fandango

lively Spanish dance performed by a couple

fane

flag or banner; weather-cock

fanfaron

an empty boaster

fanfaronade

grandiose trumpet blast

fanion

cloth worn on priest’s arm and used for handling holy vessels

fanion

small flag used in surveying

fantassin

infantry soldier

fantasticate

to fantasize over something

fantigue

anxiety or irritation

fantod

a state of irritability or tension; an emotional fit

farad

unit measuring electrical capacitance

farandine

silk and wool cloth

farandole

lively Provençal dance in which men and women hold hands

farcinate

to fill the stomach with food

fardage

wood placed in bottom of ship to keep cargo dry

fardel

anything cumbersome or irksome

farinaceous

mealy; consisting of cereals

farinose

resembling or yielding flour

farouche

wild; unpolished

farraginous

disordered; jumbled; miscellaneous

farrago

confused mass of objects or people; disordered mixture

farrier

one who shoes horses or cares for horses

farris

female blacksmith

farrow

to give birth to piglets

farruca

Spanish gypsy dance with sudden tempo and mood changes

fasces

bundle of rods with an axe used to symbolise authority

fascia

board over a shop-front

fascicle

bundle; pision of book published in parts

fascine

bundle of brushwood used to fill ditches

fasti

record or register

fastigiate

pointed; conical

fastigium

roof; peak; gable

fastuous

haughty; ostentatious

fatalism

doctrine that events are fixed and humans are powerless

fathometer

instrument for measuring underwater depth using sound

fatidical

prophetic; having the power to foretell the future

fatiloquent

speaking prophetically; declaring fate

fatuous

silly; purposeless

fauld

horizontal plates of armor below the breastplate

fauteuil

enclosed seat in theatre

faveolate

honeycombed

faviform

shaped like a honeycomb

favonian

of, like or pertaining to the west wind; mild and favourable

feague

to whip; to perplex

featous

shapely; well-made; handsome; neat

febricant

causing fever

febricity

feverishness

febrifuge

something which reduces fever

fecalith

stony heap or mass of feces

feckless

feeble; helpless; futile; ineffectual

feculent

covered with filth; filthy

felicide

killing of a cat

felicificative

tending to make happy

feliform

having a catlike form or shape

fell

barren or rocky hill or moor

felloe

circular rim of a wheel

felsenmeer

flat arctic area covered with angular boulders

femerall

outlet for smoke in a roof

femicide

killing of a woman

fenestella

recess in church wall for storing communion vessels

fenestral

of, like or pertaining to windows

fennec

small long-eared African fox

feracious

fruitful; fecund

feretory

shrine for relics during a procession or for a funeral bier

feria

weekday of a church calendar on which no holiday falls

ferial

of, like or pertaining to holidays

ferity

state of savagery or barbarism

fermi

unit of length equal to one quadrillionth of a metre

ferriferous

bearing iron

ferronière

jewel held on the forehead by a chain

ferruginous

of the colour of rust; impgnated with iron

ferrule

band on the end of a stick for reinforcing it

ferula

flat piece of wood

ferulaceous

like a cane or reed

ferule

cane or rod used for punishment

fescennine

marked by the use of vulgarity or obscene language

fess

broad horizontal bar across heraldic field

festilogy

treatise on ecclesiastical festivals

festinate

to accelerate; to quicken

fetial

heraldic; ambassadorial

feticide

killing of a fetus

fetlock

tuft of hair immediately above horse’s hoof

fettling

loose material thrown on furnace hearth for protection

feuilleton

critical article at the bottom of a newspaper page

fiacre

hackney coach; cab

fiberscope

instrument using fiberoptics to examine inaccessible areas

fibriform

shaped like a fibre

fibrilliform

shaped like a small fibre

fibula

brooch in the shape of a safety pin

ficiform

shaped like a fig

fictile

capable of being moulded; of, like or pertaining to pottery

fictionalism

belief that the falsity of an idea does not render it useless

fictor

sculptor; one who makes images from clay

fid

conical wooden pin used to splice strands of rope

fiddle-faddle

trifling talk

fiddley

iron framework around hatchway opening

fideicide

killer of faith; one who breaks a trust

fideism

doctrine that knowledge depends on faith over reason

fidicinal

of, like or pertaining to stringed musical instruments

fiduciary

held in trust; depending on trust

fie

expssion of disgust or disapproval

fierasfer

small parasitic Mediterranean fish

figuline

of, like or pertaining to earthenware

figurant

ballet dancer who dances only in groups

figuration

the act of giving p or form

phead

ornament or (usually female) bust attached to the bow of a ship

filaceous

filatory

filature

filemot

dead-leaf colour; dull brown

filicide

killing of one’s own child

filiciform

shaped like a fern or frond

filiferous

thread-bearing

filiform

shaped like a thread

filiopietistic

marked by excessive veneration of ancestors

filipendulous

hanging by or strung on a thread

fillister

groove in window pane into which glass is set

filose

threadlike; having a threadlike end

filoselle

coarse floss silk

fimbriate

fringed; having a narrow border

fimetic

of, like or pertaining to dung

fimicolous

living in dung

finalism

belief that an end has or can be reached

fingent

moulding; shaping

finial

decoration on the top of a gable or spire

finical

excessively pcise in trivial matters

finitism

belief that the universe or God is finite in scope

fipple

plug in the mouthpiece of a wind instrument

firkin

old unit of capacity equal to one quarter of a barrel

fissicostate

having pided ribs

fissilingual

with forked or cloven tongue

fissility

ability to be split

fissiparous

tending to break up into parts

fissiped

animal with separated toes

fistula

long narrow passage or duct

fistuliform

shaped like a pipe

fitch

brush made from hair of polecat

fixity

fixed state; stability; permanence

flabellation

the act of fanning

flabelliform

shaped like a fan

flagellantism

the practice of whipping oneself or another

flagelliferous

bearing a whip or flagellum

flagelliform

shaped like a whip

flagellomania

abnormal enthusiasm for flogging

flageolet

small flute or recorder with two thumb holes

flagitate

to entreat or importune

flagitious

grossly wicked; guilty of heinous crimes

flagstaff

flag pole at stern of a ship

flambeau

flaming torch

flammeous

flame-coloured

flammiferous

producing flame

flammulation

flamelike marking

flancard

armour for the thigh

flânerie

idling; strolling about aimlessly

flannel

ostentatious nonsense

flapdoodle

gross flattery; nonsense

flaughter

flautino

small flute or piccolo

flavescent

yellowish or turning yellow

fleam

surgical instrument

flèche

narrow wooden spire on church roof

fleer

to mock; to jeer; to make faces in contempt

flench

to cut up the blubber of; to flay

fleshling

a sensualist

fleuret

ornament resembling a small flower

flews

drooping or pendulous lips

flexiloquent

speaking ambiguously or using words of doubtful meaning

flexuose

full of windings and turnings; undulating

flibbertigibbet

gossipy or flighty person

flimflam

nonsense; trickery

flinty

unyielding; stern

flivver

cheap car or airplane

floatant

agent causing flotation

floccilation

fitful plucking at the bedclothes

floccinaucinihilipilification

setting at little or no value

flocculate

to collect or mass together in tufts or masses

floricide

killing or killer of flowers

floricomous

crowned or topped with flowers

floriferous

bearing flowers

floriform

shaped like a flower

florilegium

anthology of writings, especially of church fathers

florimania

craze for flowers

floriscope

instrument for inspecting flowers

floristry

the art of cultivating and selling flowers

florisugent

sucking honey from flowers

floromancy

belief that flowers have feelings

floruit

dates of a person’s birth and death

flounce

to move impatiently or abruptly

flowmeter

instrument for measuring properties of flowing liquids

fluke

part of an anchor that fastens in the ground

flumen

right to direct excess rain water to neighbour’s yard

fluminous

having many rivers or streams

flummadiddle

nonsense; humbug

flummery

anything insipid; empty compliment; humbug

fluorimeter

instrument for measuring fluorescence

fluorography

radiographic imagery using a fluorescent screen

fluoroscope

instrument using x-rays to examine internal structure of opaque object

fluvialist

one stressing the role of rivers in explanation

fluviology

study of watercourses

fluxional

variable; inconstant

flype

to strip back; to turn partially inside out

flysch

sandstone deposit

focimeter

instrument for measuring focal length of a lens

fodient

of, like or pertaining to digging

foehn

dry wind that blows down from mountaintops

foeticide

killing a fetus

foetiferous

bearing or carrying a fetus

foin

to thrust with a sword or spear

foinery

fencing; swordplay

foison

plenty; plentiful yield

foliaceous

bearing leaves; leaf-like

foliate

to cover with leaf metal; to number the leaves of

foliferous

bearing leaves

foliform

shaped like a leaf

foliophagous

eating leaves; eating folios of books

folkloristics

study of folklore and fables

fontinal

growing near springs

fooliaminy

collective term for fools

foolocracy

government by fools

foothot

hastily; immediately; on the spot

footlambert

unit of luminance of a surface emitting one lumen per square foot

footle

to waste time; to act foolishly

footling

inept; trivial

foraminated

perforated or pierced with small holes

foraminiferous

bearing foramina

foraneous

of, like or pertaining to forums

forcipate

of, like or pertaining to forceps

forcipiform

shaped like forceps

fore

at an earlier time or period

forebitt

post for fastening cables at a ship’s foremast

forecabin

cabin in fore part of ship

forecastle

short raised deck at fore end of ship; fore of ship under main deck

forecome

to come early; to come before

forefoot

foremost end of ship’s keel

forel

parchment for covering books

foremast

mast nearest the bow of a ship

foreright

directly in front of

foresail

lowest sail set on the foremast of square-rigged ship

foreshots

first liquid to come out of a still

forestay

stay leading from the foremast to the bow of a ship

forfaiting

export finance where debts on goods are transacted

forfend

to ward off or avert

forfex

a pair of scissors or pincers

forficate

forked; like scissors

forficulate

like scissors

forinsecal

foreign; alien; extrinsic

forisfamiliate

to emancipate from parental authority

formant

anything that limits, determines or defines

formate

to join or fly in a formation

formic

of, like or pertaining to ants

formicate

resembling an ant

formication

sensation like ants crawling on the skin

formicide

substance that kills ants

formicine

of, like or pertaining to ants

formivorous

eating ants

fornent

against; opposite

fornicate

vaulted or arched

forsooth

in truth; indeed

forswink

to exhaust by labour

fortalice

fortress; small outwork of a fortification

forthwith

immediately

forthy

for this reason; thus

fortuitism

belief in evolution by chance variation

forwhy

for what reason; why

foss

ditch, moat, trench or canal

fossa

carnivorous mongoose-like mammal of Madagascar

fossane

striped civet of Madagascar

fossarian

clergyman moonlighting as a gravedigger

fossick

to search by turning over earth or rock

fossiliferous

bearing fossils

fossorial

adapted for digging

fossulate

grooved; pitted

foudroyant

thundering; dazzling

fougade

piece of improvised artillery

foulard

soft lightweight plain-woven or twilled silk fabric

foulé

light woollen fulled cloth

fourchette

anything forked

foursquare

forthright

fouter

to mess about with aimlessly

fovea

depssion or pit

foveiform

shaped like a depssion or pit

fracedinous

creating heat through putrefaction

fracedo

putrefying heat

fractionalism

the state of consisting of discrete units

fractious

irritable; peevish

francolin

type of Asian and African partridge

francomania

craze or obsession with France and the French

Francophile

one who loves France or the French

Francophobia

fear of France or the French

frangible

easily broken

frankalmoign

land tenure requiring religious obligations on part of tenant

frantling

mating call of a peacock

frap

to draw a sail tight with ropes or cables

frazil

ground-ice; ice in small spikes in streams

freeboard

distance between waterline and main deck of a ship

freestone

building stone difficult to split into layers

fremescent

growling or muttering

fremitus

vibration; rumbling

frescade

a cool walk; cool or shady place

fresnel

unit of optical frequency equal to one terahertz

friable

easily crumbled or pulverized

friary

a fraternity or group of friars

fribble

frivolous nonsense; a trifling thing or person

fricandeau

thick slice of veal or similar meat

frieze

rough heavy woollen cloth

frigiferous

bearing or bringing cold

frigolabile

susceptible to the cold

frigorific

causing cold; freezing

fringillaceous

of, like or pertaining to finches

fringilliform

resembling a finch

fringilline

of, like or pertaining to finches

frisson

shiver; shudder; thrill

frist

delay or respite, as for debt repayment

frit

material from which glass is made

fritiniency

the noise of insects

froghopper

leaping and spitting insect

frogmarch

to carry an uncooperative drunkard or prisoner

fromward

leading away from

frondescence

the formation of leaves

frondiferous

bearing or producing fronds

frondose

having or like leaves

frontal

cloth hanging over front of altar

frontal

armour for the front of a horse’s head

frontogenesis

creation of a weather front by meeting of air currents

frostwork

delicate ps and patterns in which frost forms on surfaces

frottage

rubbing, especially for sexual gratification

froward

frowst

to luxuriate in hot stuffiness and stupefaction

fructiferous

bearing fruit

fructivorous

feeding on fruit

fructuary

person enjoying the fruits of anything

fructuation

coming to fruit or bearing of fruit

frugiferous

bearing fruit

frugivorous

eating fruit

frumentaceous

resembling wheat or other grain

frumentarious

of, like or pertaining to corn

frutescent

like or resembling a shrub

fucivorous

eating seaweed

fucoid

shaped like seaweed

fuero

code or body of laws; a constitution

fug

hot; close; smoky state of atmosphere

fugacious

inclined to run away or flee

fuji

plain spun silk fabric

fulcible

capable of being propped up

fulciform

shaped like or resembling a prop

fulcrate

supported with fulcrums

fulgent

shining; bright

fulgural

of, like or pertaining to lightning

fulgurate

to flash like lightning

fulgurous

resembling lightning

fuliginous

sooty; dusky

fuliguline

of, like or pertaining to sea ducks

fullonical

of, like or pertaining or belonging to a fuller

fulminate

expss loudly; explode violently

fulmineous

of, like or pertaining to thunder and lightning

fulsome

nauseatingly affectionate, admiring or praiseful

fulvous

dull yellow; tawny

fumarole

hole emitting gases in a volcanic region

fumatorium

a place for smoking

fumet

the scent of game when high

fumiduct

smoke vent; smokestack

fumosity

condition of fuming; an exhalation

funambulism

tightrope walking; show of mental agility

functionalism

doctrine emphasising utility and function

fundiform

shaped like a sling

fundus

the bottom of anything

funebral

of, like or pertaining to a funeral

funest

deadly; lamentable

fungible

interchangeable

fungiform

shaped like a fungus

fungous

of or like fungus; soft; spongy

funicular

of, like or pertaining to a string or cable

funipendulous

hanging by a rope or cord

furciferous

bearing a forked appendage; rascally

furcular

shaped like a fork

furfur

dandruff or scurf

furfuraceous

branny; scaly

furibund

raging; furious

furnicular

hanging from a rope or cable

furuncle

inflammatory boil

furuncular

of, like or pertaining to boils

furunculoid

like a boil

fusain

fine charcoal used in drawing

fuscous

brown; tawny; dingy

fusee

spindle in a watch on which the chain is wound

fusiform

shaped like a spindle

fusillation

death by shooting

fustian

coarse twilled cotton

fustian

ptentious writing or speech; inflated or nonsensical language

fustilarian

a term of abuse

futurition

future existence; time to come

futurology

study of future

【#7】List Of Unusual Words Beginning With T

tabacosis

tobacco poisoning

tabanid

blood-sucking insect; gad-fly

tabard

short-sleeved garment worn over armour

tabaret

striped watered silk and satin fabric

tabby

plain-woven silk taffeta fabric

tabefaction

wasting away; emaciation

tabellary

auditor; carrier of letters

tabernacle

ornamental container for storing Communion bread and wine

tabernacular

of, like or pertaining to a tabernacle

tabescent

wasting; shrivelling

tabific

wasting; consumptive; producing tabes

tabinet

silk and wool watered fabric

tablature

mental image or picture; plate-like surface or object

tablier

apron; part of dress resembling an apron

tabloidese

language typical of tabloid journalism

tabor

light medieval drum buckled onto the player’s chest

tabouret

low stool; embroidery frame

tacenda

things not to be mentioned

tacheometer

instrument for rapidly measuring survey points on a map

tachism

painting by smearing or splattering

tachistoscope

instrument for rapidly showing images on a screen to test perception

tachograph

instrument for recording speed of rotation

tachometer

instrument for measuring speed of rotation

tachygraphy

shorthand

tachymetry

measurement of speed

tachyphrasia

abnormally rapid or voluble speech

tachyscope

early cinematograph

tachytelic

of evolution, at a rate faster than normal for a group of plants or animals

tactometer

instrument measuring sense of touch

tactual

of, like or pertaining to or derived from the sense of touch

taenia

band; tapeworm; fillet

taeniacide

killing of tapeworms

taeniate

like a ribbon or tapeworm

taenioid

of a ribbon-like shape

taffeta

thin glossy silk

taffrail

rail round the stern of a ship

taghairm

ancient pination method of Scottish Highlands

tagmeme

analysis of arrangement of spoken elements

tahr

wild Asian goat with shaggy reddish coat

tain

tin foil used as backing for mirror; thin tin plate

takin

heavily built Himalayan goatlike ruminant

talalgia

pain in heel or ankle

talar

ankle-length robe

talaric

of, like or pertaining to or reaching the ankles

taligrade

walking on the outer side of the foot

talionic

retributive; like for like

taliped

one with a club-foot

tallage

feudal tax of a lord on tenants; any tax or toll

talliate

to impose a tax

talpa

mole or similar mark on the body

talus

rock detritus or debris at the base of a slope

tamandua

arboreal New World anteater with hairless tail

tambour

sloping buttress or fortification

tamburitza

guitar or mandolin of the Balkan region

tamin

thin glazed worsted

tampion

protective plug placed in mouth of gun or cannon

tanacles

pincer-like instruments of torture

tandem

two-seated carriage with horses harnessed in series

tandem

one behind the other

tangoreceptor

sensory receptor responding to touch

tanistry

succession by pviously elected relative

tanquam

a person fit for college education

tantalus

locked case used to hold wine bottles

tantième

share of profits or royalties

tantivy

at full gallop; headlong

taperer

one who bears a taper during a religious procession

taphephobia

fear of being buried alive

taphrogenesis

vertical movement of the earth’s crust

tapinosis

use of degrading or diminutive diction regarding a topic

tapotement

use of light taps in massage

tapul

central ridge of the breastplate of armour

taradiddle

senseless talk; deception; nonsense

tarantas

four-wheeled carriage mounted on poles

tarantella

fast violent Italian folk dance

tarantism

irresistible urge to dance

tarassis

hysteria suffered by a man

tardiloquent

speaking slowly

tarlatan

thin sheer stiff cotton

tarpan

small wild horse of southern Russia

tarradiddle

lie; falsehood; nonsense; fib

tarriance

act of tarrying or delaying; procrastination

tarrish

of the quality or consistency of tar

tartarology

beliefs about hell or the underworld

taseometer

instrument for measuring stress in a structure

tasimeter

instrument for measuring changes in pssure

tasse

one of a series of armour plates that go around the hips like a skirt

tatonnement

experimentation; trial and error

tatterdemalion

tattered; ragged; scarecrow-like

tattersall

fabric with a small checked pattern

taurean

of, like or pertaining to a bull

tauricide

killing or killer of a bull

tauricornous

having horns like a bull’s

tauriform

having the form of a bull

taurine

of, like or pertaining to bulls; bull-like

tauromachy

bullfighting

tauromorphous

bull-shaped

tautochronous

lasting the same amount of time

tautological

repetition of an idea implied in a statement

tautomerism

possession of more than one structure by a substance

tautonym

taxonomic name in which genus and species are the same

tautophony

repetition of the same sound

taw

to ppare skins by soaking, salting, stretching and paring

taws

thong used for punishment

taxaceous

of, like or pertaining to yew trees

taxeme

a basic unit of systems of classification

taximeter

instrument for measuring fee for hired vehicle

taxis

movement of a whole organism

tayra

small South American weasel-like carnivore

tazza

cup with saucer-shaped bowl on a pedestal

teasel

brush with hooked bits used in napping cloth

technocracy

government by technical experts

technography

description of arts and crafts

technolithic

of, like or pertaining to stone tools

technomania

craze for technology

technonomy

laws of industrial arts

technophile

one who is fond of technology

technophobia

fear of technology

technopole

place where high-technology industries located

tecnology

teaching of children

tectiform

shaped like a roof

tectonic

of, like or pertaining to building; structural

tectonics

science of structure of objects, buildings and landforms

tectosphere

part of the earth that moves during plate tectonic activity

tectrix

small feather of a bird’s wing

ted

to spad grass for drying

tediferous

bearing a torch

teg

a sheep in its second year; the fleece of such a sheep

tegestology

study and collecting of beer mats

tegmen

covering or shell

tegmental

of, like or pertaining to coverings or outer shells

tegminal

covering; protecting

tegular

of, like or overlapping like tiles or slates

tegulated

composed of plates overlapping like tiles

tegument

natural covering of an animal or plant body

teichopsia

visual blurring and colours associated with migraines

teichoscopy

observation from the perspective of a wall

teinoscope

prism telescope

tej

Ethiopian honey-mead

teknonymy

the naming of the parent from the child

telaesthesia

perception of events or objects not actually psent or near

telamon

a column carved in the shape of a human male

telarian

creature that spins a web

telautograph

telegraph that reproduces writing done with a pen or pencil

telega

four-wheeled springless wagon

telegnosis

knowledge of events taking place far away; clairvoyance

telegony

influence of pvious mate on offspring of current one

telematics

transmission of computerized data over long distances

telemeter

instrument for measuring strain or distance from observer

telenergy

application of spirit energy at a distance

teleology

study of final causes; analysis in terms of purpose

teleonomy

characteristic of being governed by an overall purpose

telergy

physical force at work in telepathy

teleseism

tremor due to a very distant earthquake

telesis

making use of natural or social processes for a goal

telespectroscope

instrument for analysing radiation omitted by distant bodies

telestereoscope

instrument for viewing distant objects stereoscopically

telesthesia

abnormal impssion of objects beyond the senses

telestic

of, like or pertaining to the mysteries

telestich

poem where final letters of each line spell a word

teletactor

instrument that allows deaf people to feel sound vibrations

telic

expssing purpose; purposive; signifying intention

tellograph

signalling apparatus like a semaphore system

tellural

of, like or pertaining to the earth

tellurian

terrestrial

tellurometer

instrument using microwaves to measure distance

telmatology

study of swamps

telodynamic

of, like or pertaining to transmission of power to a distance

telos

aim; purpose; ultimate end

teloteropathy

telepathy between living persons

telpherage

system of cargo conveyance using electric motor and cable

telson

last segment of a crustacean

temenos

place dedicated to a god; sacred pcinct

temerarious

rashly or psumptuously daring

tempera

painting using white of egg instead of oil

temperative

having a moderating influence

tempestive

timely; seasonable

temporal

indicating time when

temporaneous

lasting only a short while

temporicide

killing time

temporise

to delay; to procrastinate

temulence

intoxication

tenaille

outwork in main ditch of a fortification

tendentious

tenderometer

instrument for measuring tenderness of fruits and vegetables

tenebrific

producing darkness

tenendum

clause in a deed defining land tenure

tenne

heraldic designation for orange-brown colour

tenon

projecting part of joint for inserting into mortise

tenrec

spiny insectivorous mammal of Madagascar

tensimeter

instrument for measuring vapour pssure

tensiometer

instrument for measuring tension

tentamen

experiment; attempt

tentation

experiment by trial and error

tentiginous

lust-provoking

tentigo

priapism; morbid lasciviousness

tenue

bearing; carriage; manner of dress

tepefaction

making or becoming tepid

tephra

ash and debris ejected by volcano

tephrochronology

dating of volcanic eruptions by studying layers of ash

tephromancy

pination by ashes

tephrosis

incineration

tepor

state of being tepid or lukewarm

teramorphous

of abnormal or monstrous form

teratism

monster, malformed person or animal

teratogenic

producing monsters or abnormal growth

teratology

study of monsters, freaks, abnormal growths or malformations

terce

prayer service held at 9 a.m.

tercet

group of three rhyming lines

terdiurnal

three times per day

terebrate

to bore into; to pierce

terete

smooth and cylindrical or tapering

tergal

of, like or pertaining to the back

tergiversation

equivocation

termagant

an overbearing or nagging woman

terminative

indicating motion up to or time until

terminism

doctrine that there is a time limit for repentance

ternary

in threes; having three components; having three as a base

terotechnology

use of various skills to extend life of equipment

terpodion

piano-like instrument whose sound is made from wooden blocks

terpsichorean

of, like or pertaining to dancing

terracotta

reddish-brown

terramara

kind of earthy fertiliser

terraneous

of, like or pertaining to the earth

terraqueous

amphibious; consisting of land and water

terrazzo

flooring of chips of marble

terrella

magnetic model of the earth

terrene

of the earth; earthly; worldly; mundane

terreplein

top of a rampart where guns are mounted

terret

swivel-ring; ring for fastening chain to

terricolous

living in or on the soil

terrier

register or roll of rents from an estate

terrigenous

produced on land; produced by the land

terriginous

earth-born; derived from the land

terrine

earthenware jar or dish

terrisonant

having a terrible sound

terry

piled fabric consisting of uncut loops

tersive

cleansing; detersive

terzain

stanza of three lines

tesla

unit of magnetic flux density equal to one weber per square meter

tessaraglot

speaking four languages

tessellate

to form into or adorn with mosaic

tessellation

fitting together exactly; leaving no spaces

tessera

small token or ticket; block of stone used in mosaic; password

tesseract

p of a cube within a cube

tesserarian

of, like or pertaining to dice games

tesseratomy

pision into four parts

testaceous

of or having a hard shell; brick-red

testamur

certificate of having passed an examination

tester

canopy over a bed, pulpit or altar

tester

piece of armour for the head; headgear for a horse

testicond

having the testes concealed within the body

testudinal

of, like or pertaining to tortoises or tortoise-shell

testudo

wheeled shelter used for protection from above attacks

tetanigenous

causing tetanus

tetrachotomous

pided into fours

tetrachromatic

concerning theory that there are four primary colours

tetradarchy

government by four people; tetrarchy

tetragrammaton

sacred word or acronym of four letters

tetrakishexahedron

cube with pyramid erected on each face

tetralemma

quandary with four alternatives

tetramerous

having four parts

tetramorph

artistic repsentation of the four evangelists in one p

tetrapolis

group of four cities

tetrapteran

having four wings

tetraptych

hinged painting in four parts

tetrarchy

government by four people

teuthology

study of cephalopods

Teutomania

obsession with Teutonic or German things

tewel

a chimney; the rectum or anus of a horse

textology

study of the production of texts

textorial

of, like or pertaining to weaving

textrine

of, like or pertaining to weaving

textuary

a person having extensive biblical knowledge

thalassian

marine; type of sea turtle

thalassiarchy

sovereignty of the seas; thalassocracy

thalassic

marine; of seas; of inland seas

thalassocracy

sovereignty of the seas

thalassography

science of the sea

thalassometer

instrument for measuring tides

thalassophilous

living in or fond of the sea

thalassophobia

fear of the sea

thalassotherapy

medical treatment using baths in sea water

thalerophagous

feeding on fresh vegetable matter

thalposis

sensation of warmth

thalweg

middle of navigable waterway used as boundary line

thamin

small deer with curved horns, native to southeast Asia

thanatism

belief that the soul dies with the body

thanatognomonic

indicating or characteristic of death

thanatography

narrative of a death

thanatoid

apparently dead; deathly; deadly

thanatology

study of death and its customs

thanatomania

belief that one has been affected by death magic, and resulting illness

thanatophobia

fear of death

thanatopsis

view of or reflection upon death

thanatosis

gangrene; necrosis; state imitating death

thanatousia

funeral rites

thaumatogeny

doctrine of the miraculous origin of life

thaumatography

description of natural wonders

thaumatolatry

worship of miracles or wonders

thaumatology

study of miracles

thaumatrope

gadged showing persistence of visual impssions using spinning disk

thaumaturgy

performing of miracles

theandric

pine and human at the same time

theanthropic

simultaneously human and pine

theanthroposophy

system of belief concerning Christ as god and man

thearchy

rule by a god or gods; body of pine rulers

theatrocracy

goverment by gathered assemblies of citizens

theatromania

craze for going to plays

thecate

having a sheath

thegosis

tooth-grinding in order to sharpen teeth

theiform

of the form of tea

theism

belief in the existence of God without special revelation

thelematic

of, like or pertaining to will or volition; voluntary

thelemic

allowing people to do as they wish

thelitis

inflammation of the nipple

thelytoky

parthenogenetic production of females only

theocentrism

belief that God is central fact of existence

theocracy

government by priests or by religious law

theocrasy

mixture of religions; fitting other religions into own

theodicy

defense of goodness in view of the existence of evil

theodidact

student of God; one who is taught by God

theodolite

surveying instrument for measuring angles

theody

hymn in praise of God

theogamy

marriage of gods

theogonic

accounting for the origin or psence of gods

theolepsy

seizure or possession by a god

theologaster

petty or shallow theologian

theologoumenon

theological statement as opposed to pine one

theomachy

war amongst or against the gods

theomancy

pination by means of oracles

theomania

belief that one is a god

theomastix

punisher of mortals sent by God; such a punishment

theometry

measurement or estimation of God

theomicrist

one who belittles God

theonomy

government or rule by God

theopantism

belief that God is the only reality

theopathy

emotional experience brought on by religious belief

theophagy

sacramental consumption of a god

theophany

manifestation or appearance of a god to people

theophilanthropism

love of both God and humanity

theophile

one who loves or is loved by God

theophorous

having the name of a god; derived from a god’s name

theopneustic

pinely inspired

theopsychism

belief that the soul is of a pine nature

theorbo

large double-necked lute

theosophy

immediate pine illumination or wisdom

theotechny

use of the gods as primary moving force in a poem or play

theotherapy

faith healing

theotokos

title given to the Virgin Mary as bearer of God

therblig

unit of work for quantifying industrial operations

thereinto

into that or it

theremin

electronic instrument with tones created by placing hands near oscillators

thereoid

bestial; savage

thereology

therapeutics

therewith

thereupon; forthwith

theriac

antidote to venomous bites

theriacal

of, like or pertaining to antidotes

therianthropic

combining human and animal forms

theriatrics

veterinary medicine

theriogenology

study of animals’ reproductive systems

theriolatry

animal-worship

theriomorph

animal form in art

theriomorphosis

transformation into a beast

therm

unit of quantity of heat equal to 100,000 British thermal units

thermaesthesia

sensitivity to heat or cold

thermantidote

apparatus for cooling air

thermic

of, like or pertaining to heat

thermogenesis

production of heat

thermograph

instrument for recording changes in temperature

thermography

writing or drawing using the influence of heat

thermokinematics

study of motion of heat

thermolabile

easily decomposed by heat

thermology

study of heat

thermolysis

decomposition caused by heat

thermometrograph

instrument for recording changes in temperature

thermonous

of, like or pertaining to stimulation by heat

thermophilous

pferring or thriving in high temperatures

thermopile

instrument measuring minute changes in temperature

thermoplagia

sunstroke

thermoscope

instrument indicating change in temperature

thermotaxis

movement influenced or controlled by heat

thermotropism

growth of organism influenced by heat

theroid

of, like or pertaining to a beast or wild animal

therology

study of wild mammals

thersitical

scurrilous; violent in manner of speech

thesial

of, like or pertaining to a thesis

thetic

positively asserting; bearing the thesis; pscribed

theurgy

magic or miracles by the agency of good spirits

thewe

pillory for women that keeps the legs together

thiasus

group of worshippers gathered to dance in praise of gods

thigmotaxis

movement of plant towards or away from an object

thigmotropism

turning of an object in response to touch

thionic

of, like or pertaining to or containing sulphur

thirdborough

petty constable of a township

thirdendeal

old liquid measure of three pints; one-third of anything

thixotropy

temporary reduction in viscosity when shaken or stirred

thlipsis

constriction; compssion

thnetopsychism

belief that the soul dies with the body, to be reborn on day of judgement

thole

pin in the side of a boat to keep oar in place

thole

to endure; to suffer

tholobate

circular substructure on which a dome rests

tholoid

dome-shaped lava extrusion plugging the vent of a volcano

tholus

round building; dome; cupola

thoracoscope

instrument for viewing the thorax and chest wall

thorn

letter in Old and Middle English repsenting unvoiced ‘th’ sound

thoughtography

supposed technique for transferring mental images onto photographs

thrasonic

boastful; bragging

thremmatology

science of breeding domestic animals and plants

threnody

ode or song of lamentation; lament; dirge

threpsology

science of nutrition

threptic

of, like or pertaining to the rearing of young

thrioboly

pination using pebbles

throat-pit

depssion between collarbones where they meet the breastbone

thronal

of, like or pertaining to a throne

thropple

throat or windpipe of an animal

throstle

machine for drawing, twisting and winding fibres

throttlebottom

harmless incompetent holding public office

thrum

loose thread or fringe of a garment or cloth

thumomancy

pination by means of one’s own soul

thurifer

altar boy who bears censer

thuriferous

incense-bearing

thyestean

cannibalistic

thylacine

extinct doglike marsupial of Tasmania

thymiatechny

use of perfumes for medicinal purposes

thymiaterion

ancient Greek censer

thymogenic

due to emotion

thymoleptic

psychologically energizing

thymopathy

mental disorder

thyrsus

staff wreathed with ivy

tiara

three-tiered crown worn by or carried in front of the pope

tibia

ancient Roman flute

tibicinate

to play on a pipe

tichorrhine

woolly rhinoceros

tick

cover of a mattress or pillow

ticking

strong linen or cotton fabric used for mattress and pillow cases

tidology

study of tides

tiffany

transparent silk-like gauzy fabric

tigrine

of, like or pertaining to tigers

tilbury

light open two-wheeled carriage

tilde

mark indicating approximation or, over a letter, nasalization or palatalization

tiller

handle or lever for turning a ship’s rudder

tilleul

pale yellowish-green

tilth

agricultural work

tiltmeter

instrument for measuring tilting of earth’s surface

timarchy

government by the propertied class; timocracy

timberhead

top end of ship’s timber used above the gunwale

timbrel

tambourine-like percussion instrument

timbrology

study of postage stamps

timbromania

craze for stamp collecting

timbrophily

love or fondness for stamps; stamp-collecting

timbrous

resonant; sonorous

timenoguy

rope stretched from place to place in a ship

timeous

in good time; seasonable

timocracy

government by the propertied class

timwhisky

light carriage for one or two people, pulled by one or two horses

tinamou

ground-dwelling South American bird

tinchel

circle of men who encircle a deer

tinctorial

of, like or pertaining to dyeing; giving colour

tinctumutation

change of colour

tincture

a heraldic colour or metal

tingent

adding colour; having the ability to tinge

tinnient

ringing; resonant

tinnitus

ringing sound in the head

tintinnabulate

to ring; to tinkle

tintinnabulum

percussion instrument of many bells in succession

tippet

long black scarf worn by Anglican clergy

tiqueur

one who suffers from tics

tirailleur

skirmisher; sharpshooter

tirasse

pedal-coupler in an organ

tiretaine

wool cloth mixed with cotton or linen

tiro

recruit; novice; beginner

tirocinium

early training; first experience; group of recruits

tiromancy

pination using cheese

tisane

infusion of herbs or flowers

tisicky

wheezy; asthmatic

titaniferous

bearing titanium

titanism

spirit of revolt or defiance against social conventions

titanomachy

war of the Titans against the gods

titi

small South American arboreal monkey

titian

red-gold or reddish-brown

titivate

dress up; spruce up

titrimetry

measuring by titration

tittle

dot over the letter i or j

tittup

to prance mincingly; to walk in an affected manner

titubate

to stagger; to stumble

titulus

inscription on or over something

tmema

segment or section

tmesis

separation of word into parts by an intervening word

stone thought to grow inside a toad and have magic powers

tobaccophile

one who loves tobacco

tocodynamometer

instrument for measuring uterine contractions during childbirth

tocology

obstetrics; midwifery

tocophobia

fear of pgnancy or childbirth

tocsin

alarm bell; sounding of an alarm bell

tod

old unit of weight of wool equal to 28 pounds

tofore

pviously; beforehand

tog

unit of measurement for insulation properties of fabric

togated

wearing a toga; dignified

toile

plain or simple twilled fabric

tolerationism

doctrine of toleration of religious differences

tolsester

duty of ale due to one’s lord for the privilege of brewing

tolutation

act of pacing or ambling

tolutiloquence

smooth or flowing speech

tolypeutine

of, like or pertaining to armadillos

toman

myriad; ten thousand

tombac

cheap gold-coloured alloy of zinc and copper

tombic

holding that the Egyptian pyramids were intended as tombs

tombola

lottery in which each entrant must win a prize

tomentose

bearing thickly matted hair or fur

tomiparous

of organic matter, multiplying by pision

tomium

cutting edge of a bird’s bill

tomograph

instrument for viewing section of an object using X-rays

tomography

scan to obtain detailed image of solid structure

tomomania

irrational pdilection for performing surgery

ton

unit of cooling power equal to 12,000 BTU per hour

tondo

circular painting or relief carving

tonetic

of, like or pertaining to tonal pronunciation or languages

tonetics

study of pronunciation

tonga

light two-wheeled carriage

tonish

modish; fashionable

tonitrophobia

fear of thunder

tonitruone

musical instrument that imitates sound of thunder

tonitruous

thundering

tonlet

set of overlapping strips on armour skirt

tonneau

rear extension of body of car

tonometer

instrument measuring pitch of musical tones

tonometer

instrument for measuring intraocular pssure

tonsorial

of, like or pertaining to a barber or a barber’s work

tonsure

shaving of small area on the crown of head of a priest or monk

tontine

annuity scheme where benefits increase as members die

tonus

normal elasticity of healthy muscle at rest

tootle

nonsensical writing or speech

topaesthesia

determining place by sense of touch

toparch

ruler of a district

topgallant

mast or sail above the topmast and below the royal mast

topi

reddish-brown antelope of sub-Saharan Africa

topiary

clipping of trees into imitative or fantastic shapes

toplofty

high and mighty; haughty

topmast

ship’s mast above the lower mast

topography

description of the features of a region

topology

study of places and their natural features

topomancy

pination using landforms

toponomastic

of, like or pertaining to place names

toponym

place name derived from geographical feature

toponymics

study of place-names

topophilia

great love or affection for a particular place

topophobia

stage fright; fear of performing; fear of certain places

topophone

instrument to determine direction and distance of a fog-horn

topotype

specimen collected in the same locality as an original

topsail

ship’s sail above the lowermost sail

toran

arched gateway or garland of flowers

torchier

floor lamp with bowl for reflecting light upwards

torchon

duster or dishcloth; coarse lace or paper

tordion

Renaissance dance similar to but slower than a galliard

tore

surface described by rotation of conic section about a line

toreumatography

description of ancient metal sculpture

toreutics

artistic work in metal by chasing and embossing

torfaceous

growing in mosses or bogs

tormentum

ancient siege engine

tornote

having blunt extremities

toroid

shaped like a doughnut or anchor-ring

torose

swelling; bulging; knobby; muscular

torpedinous

numbing; having the quality of a torpedo

torpefy

to make numb or torpid; to paralyze

torpescence

becoming numb or torpid

torpid

numb; lethargic; having lost the power to act

torpillage

electric shock therapy

torpor

numbness; inactivity; dullness

torporific

causing dullness or numbness

torquated

wearing a collar or chain; formed like a torque

torr

unit of pssure equal to 1/760 of standard atmospheric pssure

torrefy

to scorch or parch; to dry or roast with heat

torrentine

of, like or pertaining to a torrent; having the character of a torrent

torsade

ornament on a hat like a twisted cord; any twisted cord

torsel

plate in a brick wall to support the end of a beam

torsibility

capability of being twisted

torsiograph

instrument for recording torsional vibrations on an object

torsive

twisted spirally

torticollis

stiff neck

tortile

wreathed; twisted; coiled

tortious

committing a wrongful deed

torulose

with small swellings at intervals

torus

rounded swelling; lowest moulding of a column

torvity

grimness; fierceness

tosh

rubbish; drivel; nonsense

tosticated

fuddled; perplexed

tot

bone or other object retrieved from garbage pile

totemism

belief that a group has a special kinship with an object or animal

totidem verbis

in so many words

totient

number of numbers less than and prime to a given number

totipotent

capable of differentiation

totitive

number less than and prime to another

tourbillon

swirl; vortex; whirlwind

tournure

contour; characteristic turn of line; grace or poise

tow

bundle of untwisted natural fibres

toxicogenic

producing or produced by poisons

toxicomania

morbid craving for poisons

toxicophagous

eating poison

toxicophobia

fear of poisoning

toxiferous

producing or bearing poison

toxiphagous

poison-eating

toxiphobia

fear of poison or being poisoned

toxophilite

lover of archery; an archer; of, like or pertaining to archery

toxophily

love of archery; archery; study of archery

toze

to tease out; card; comb; draw out; elicit

trabeate

built of horizontal beams rather than arches

trabecula

small bar or rod

trabeculated

transversely barred

trachelate

having a neck

trachyphonia

roughness of voice

tractate

treatise; tract

tractile

ductile; able to be drawn out

traditive

traditional

traduce

to defame; to slander

traductive

transmitted

tragedian

writer or actor of tragedy

tragelaph

mythical crossbreed of a goat and stag

tragomaschalia

smelly armpits

tragus

prominent bump in front of opening of the ear

trahison

treachery; treason

traject

crossing; ferry; transference

tralatitious

traditional; transmitted; handed on; metaphorical

tramble

to wash tin-ore by agitation in a trough

trammel

device used to hold pots and pans over a fire

trammel

net used to catch fish or birds

trammel

to hamper or restrain

trammel

tool used for drawing ellipses

tramontane

beyond the mountains; foreign; uncivilized

tranation

act of swimming over or across

trancey

creating a trance-like effect; hypnotic

tranche

slice or block of money or shares

tranchet

Neolithic flint chisel

trangam

showy or worthless article

transcalent

pervious to or allowing the passage of heat

transcendentalism

theory that emphasizes that which transcends perception

transenna

screen enclosing a shrine

transept

part of a church off to one side of main structure

transfluent

flowing across

tranship

to transfer from one ship to another

transhumant

passing from winter to summer pastures

transilient

leaping or passing across

transire

ship’s customs warrant for clearing goods

translative

indicating process of change or movement through

translunary

beyond the moon; spiritual

transmarine

across or beyond the sea

transmigrationism

belief that soul passes into other body at death

transmissometer

instrument for measuring transmission of light through a fluid

transom

structure piding a window horizontally; horizontal bar

transom

transverse timbers attached to ship’s sternpost

transpicuous

transparent; easily seen through or understood

transpontine

from the other side of the river; melodramatic

transubstantiation

miraculous changing of bread and wine into body and blood of Christ

transude

to ooze out; to exude through the pores

transumption

transcription; transference; translation

transuranic

denoting heavy radioactive artificial chemical elements

transverberate

to pierce

transvolation

flying higher than normal

trap

light one-horse carriage with springs

trapezium

quadrilateral having only one pair of parallel sides

trapunto

kind of quilting in which only the design is padded

traumatology

study of wounds and their effects

traumatropism

alteration in direction of growth of a plant due to a wound

trautonium

electronic musical instrument like a theramin

trave

crossbeam or space between crossbeams

travelator

moving footpath for pedestrians

traverse

across; crosswise

treacle

dark; syrupy molasses

trebuchet

medieval siege engine for launching stones

trechometer

instrument for determining distance travelled; odometer

treenail

long wooden pin used to fix planks of ship to the timbers

trefoil

three-lobed architectural ornament

tregetour

juggler; trickster; deceiver

treillage

trellis-work; a trellis

trellis

structure of cross-barred or lattice-work

trema

an orifice; a dieresis

tremallose

gelatinous

tremendum

feeling of overwhelming awe associated with religious experience

tremissis

late Roman and early Byzantine gold coin

tremogram

irregularity in a person’s handwriting

tremograph

instrument for recording involuntary muscular motion

tremolist

one who employs tremolo

tremolo

vibrating effect of certain musical instruments or the singing voice

tremulous

trembling; quivering

trenchant

incisive; terse; vigorous

trencher

edible plate and platter made of bread

trendle

flat rounded baker’s vessel

trental

commemoratory service held thirty days after burial

trepan

obsolete instrument for cutting open the skull

trepanation

cutting open the skull

tresayle

great-great grandfather

tressure

narrow band around a heraldic shield

trews

close-fitting trousers with tartan pattern

triage

selection for patients most likely to survive

trialism

doctrine that humans have three separate essences (body, soul, spirit)

triarchy

government by three people

triatic

tribade

female homosexual; lesbian

tribadism

lesbian intercourse in the missionary position

tribble

horizontal frame with wires for drying paper

tribology

study of friction and wear between surfaces

triboluminescence

emission of light caused by friction

tribometer

instrument measuring friction

tribuloid

yielding prickly fruit

tribunitial

of, like or pertaining to a tribune

tributorian

of, like or pertaining to tribute or payment

trice

to haul in and lash secure a sail with a small rope

tricephalous

trichoclasis

brittleness of hair

trichogenous

producing hair

trichoic

having or exhibiting three colours

trichology

study of hair and its disorders

trichoschisis

splitting of hair

trichosis

arrangement, distribution or disorder of hair

trichotillomania

neurosis where patient pulls out own hair

trichotomy

pision into three parts or categories

tricoaster

combination of three-speed gear and coaster brake on a cycle

tricolette

silk or rayon knitted fabric

tricorn

three-horned; three-cornered

tricot

plain knitted silk or woollen fabric

tricotee

lively old dance

tricotine

double-twilled worsted fabric

tridominium

threefold rule

triduan

lasting three days

triduum

period of three days of prayer pceding Roman Catholic feasts

trierarchy

obligation of fitting out ships

trieteric

occurring in alternate years

trifarious

facing three ways

triforium

gallery or arcade over an aisle; gallery over nave and choir

trifurcate

to pide into three forks

trig

stone placed under a wheel to keep it from rolling

trigamy

state of being married to three spouses

triglyph

architectural ornament of tablet bearing two V-shaped channels

trigon

ancient Greek triangular harp

trigonal

having three angles

trigonometer

instrument for solving triangles

trigraph

combination of three letters for one sound

trihoral

happening every three hours

trilaminar

having three layers

trilemma

quandary having three choices

trilith

stone monument of two upright and one transverse slab

trimacular

having three spots or marks

trimerous

having the parts in threes

trinacriform

three-pronged

trindle

thin piece of wood which holds book spine while trimmed

tringoid

of, like or pertaining to sandpipers

trinoctial

lasting three nights

trionym

name consisting of three words

triphibious

taking place on land, in water and in air

triphthong

three vowel sounds pronounced as one

triplopia

triple vision

trippet

part of machine which strikes another part regularly

tripsis

pulverization; shampooing; massage

triptote

used in three cases only

triptych

hinged painting with three panels

tripudiate

to dance for joy; to exult; to stamp

triquetra

triangular-shaped object

trireme

ancient ship with three banks of oars

triskaidekaphobia

fear of the number thirteen

triskelion

p of three radiating curves or legs

tristachyous

three-spiked

tristichous

having or in three rows

tristiloquy

mournful manner of speech

tristisonous

mournful-sounding

trisulcate

having three ridges or forks

tritanopia

inability to distinguish the colour blue

tritarchy

government by three people; triarchy

tritavia

four-greats grandmother

tritavus

four-greats grandfather

tritheism

belief that the members of the Trinity are separate gods

tritheocracy

government by three gods

triticism

trite remark

triturate

to rub or grind into a fine powder

triumphalism

belief in the superiority of one particular religious creed

triune

trinity; three in one

trivet

tripod for a pot; metal plate to raise food from heat

trivirgate

having three linear marks

troat

to bellow like a roaring buck

trochal

wheel-like; circular

trocheameter

instrument counting wheel’s revolutions

trochiferous

bearing a wheel or wheel-like organ

trochiform

shaped like a spinning-top

trochilic

of, like or pertaining to rotatory motion

trochilidine

of, like or pertaining to hummingbirds

trochiline

of, like or pertaining to hummingbirds

trochiscus

medicated tablet or lozenge

trochlear

like a pulley

trochoid

curve traced by a fixed point in plane of a circle

trochomancy

pination by studying wheel tracks

troglodytic

cave-dwelling

troglodytine

of, like or pertaining to wrens

trogon

tropical bird with brilliant plumage

troika

carriage drawn by three horses

troilism

sexual activity between three people

troll

to sing heartily; to sing the succession of parts of a musical round

trommel

revolving sieve for cleaning or sizing minerals

tromometer

instrument for measuring slight earthquake shocks

tronc

collection of gratuities to be pided out later

trope

any p of speech; figurative language

trophallaxis

mutual exchange of nutriment in symbiosis

trophobiosis

exchange of nutriment in symbiotic relationship

trophology

study of nutrition

trophotropism

direction of growth by nutritional factors

tropism

a tendency to react to stimuli in a specific manner

tropological

characterized by tropes or ps of speech

tropology

figurative language; moral interptation of the Bible

tropometer

instrument measuring rotation

tropophilous

flourishing in seasonal extremes of climate

tropophyte

plant adapted to alterations of moisture and drought

trousseau

clothes collected by a bride for her marriage

trouvaille

a fortunate find

trover

legal action brought to recover goods from wrongful owner

trucage

faking of works of art

trucidation

slaughter

truckle

to submit; to cringe

truculent

belligerent; cruel; pugnacious; defiant; aggressive

trullization

act of plastering with a trowel

trumeau

piece of wall or pillar between two openings

trumpery

deception; trickery; showy nonsense

truncheon

broken spear; broken or cut piece

trunnion

a pin or pivot on which something can be rotated

trutinate

to weigh using a balance; to evaluate mentally

truttaceous

of, like or pertaining to trout

trypanocide

killing of trypanosomes

trysail

ship’s sail bent to a gaff and hoisted on a lower mast

tsessebe

central African antelope with lyre-shaped horns

tsiganology

study of gypsies

tsiology

treatise on tea

tuant

of writing, keen or trenchant

tuatara

spiny reptile of New Zealand with vestigial third eye

tuberiferous

bearing tubers

tuberiform

shaped like a lump or protuberance

tuberous

having tubers; knobbed

tubicinate

to blow a trumpet

tubicolous

inhabiting a tube

tubicornous

hollow-horned

tubifacient

constructing a tube

tubiform

shaped like a tube

tubulate

to form into a tube; to provide with a tube

tubulure

tubular opening

tuck

part of ship where ends of lower planks meet under the stern

tucket

flourish on a trumpet

tucutucu

rat-like burrowing South American rodent

tufa

rock made of fine volcanic detritus

tuille

armour plate hanging below the tasses

tuism

apostrophe; reference to or regard to a second person

tuism

theory that inpiduals have a second or other self

tuitive

giving instruction; acquired by instruction

tulchan

calf’s skin set beside a cow to make her give milk freely

tulipomania

obsession with tulips

tulle

sheer and delicate thin silk

tumblehome

inward curve of upper parts of sides of a ship

tumbrel

old instrument of punishment like a pillory

tumefacient

causing swelling

tumescent

tending to swell

tumid

inflated; falsely sublime; bombastic

tumorigenic

producing tumours

tumular

consisting of a mound or tumulus

tumultuary

chaotic; haphazard

tumulus

barrow-mound; mound of earth over a grave

tunicate

covered with layers

tunicle

short ecclesiastical vestment worn by bishop or subdeacon

tup

ram; pile-driver; striking face of steam hammer or jackhammer

turaco

crested African colourful bird with long tail and red wings

turbary

right to take peat from another’s ground

turbidimeter

instrument for measuring turbidity of liquids

turbinate

shaped like a top or inverted cone

turdiform

like a thrush

turdine

of, like or pertaining to thrushes

turgescence

act or process of swelling; swollenness

turgid

swollen; inflated

turgometer

instrument for measuring turgidity

turncock

valve for regulating water flow

turnery

art of turning in a lathe

turnspit

person who turns a roasting spit

turnverein

athletic club

turophile

cheese lover

turrical

of, like or pertaining to a tower or turret; like a turret

turriferous

bearing towers

turriform

shaped like a tower

turtleback

structure over ship’s bows or stern

tussah

brownish silk fabric

tussicular

of, like or pertaining to coughs

tussock

a compact tuft of grass or sedge

tutelary

having the guardianship of a thing

tutiorism

doctrine that one should take the safer moral course

tutulus

conical Roman headdress

tuza

Mexican pouched rodent

twaddle

rubbish; nonsense

twee

affectedly dainty; sentimentally sweet

twingle

to wriggle; to twist

twink

to blink; to twinkle

twinter

two-year-old domestic animal

twizzle

to swirl; to spin

two-step

ballroom dance with two main steps

twyer

nozzle for a blast of air

tychism

theory that accepts role of pure chance

tye

inclined trough for washing ore

tympaniform

drum-like; shaped like a drum

tympanum

space within an arch; arched recess at entrance of cathedral

tympany

swelling with pride or with pgnancy

typhlograph

instrument to help the blind write clearly

typhlology

study of blindness and the blind

typhlophile

one who is kind to the blind

typhogenic

causing fever

typhomania

delirious state resulting from typhus fever

typhonic

having the character of a whirlwind or tornado

typographia

matter pertaining to printing or printers

typography

art of printing or using type

typology

study of types of things

typomania

craze for printing one’s lucubrations

typothetae

master printers collectively

typtology

theory concerning rappings by spirits or ghosts

tyrannicide

killing or killer of a tyrant

tyriasis

elephantiasis

tyroid

resembling cheese; cheesy

tyroma

cheese-like matter

tyromancy

pination using cheese

【#8】List Of Unusual Words Beginning With E

eagre

sudden rise of tide in a river

earing

line for fastening corner of a sail to the gaff or yard

earwig

a small insect; to bias; to pester with demands; to eavesdrop

easement

rights held over another’s land

eau-de-nil

pale green colour

ebberman

one who fishes under bridges

ebeneous

like or resembling ebony

éboulement

falling in of wall of a fort; landslide

ebriection

mental breakdown from too much drinking

ébrillade

jerking of horse’s rein when it does not turn

ebrious

tending towards excessive drinking

ebullioscope

instrument for measuring boiling point of liquids

ebullition

boiling over; agitation; outbreak

eburnean

of or like ivory; ivory-coloured

ecardinate

without hinges

ecarlate

fine woollen cloth, usually dyed scarlet

ecbatic

grammatical construction indicating result without intention

ecbolic

assisting childbirth; aiding abortion

eccaleobion

incubator

ecchymosis

black-and-blue spot

ecclesiarchy

government by clerics or ecclesiastical authorities

ecclesiastry

affairs of the church

ecclesiography

treatise or writing on the church

ecclesiolatry

excessive devotion to church tradition and form

ecclesiology

study of church affairs

eccoprotic

laxative; mildly cathartic; purgative

eccrinology

study of excretion

ecdemic

not endemic; of foreign origin

ecdemomania

abnormal compulsion for wandering

ecdysiast

striptease performer

ecesis

the establishment of a plant or animal in a new habitat

echard

water in the soil not available to plants

echidna

Australian toothless spined monotreme resembling a hedgehog

echinate

like a hedgehog; prickly

echinuliform

resembling small spines

echoism

the formation of imitative words

echolalia

echo-like repetition of another’s words

echopraxia

echo-like repetition of another’s actions

éclaircissement

clarification; enlightenment

eclat

to make notorious

éclat

publicity; dazzling effect; brilliance; applause

eclegme

eclipsareon

astronomical toy used to show phenomena of solar and lunar eclipses

eclipsis

omission of sounds or words in speech

ecliptic

imaginary circle which the sun follows from Earth perspective

eclogue

pastoral or rustic poem

eclosion

emergence, as from a larva or egg, or of an era or movement

ecmnesia

loss of memory of the events of a specific period

ecocide

destruction of the environment

economacy

position of controller of ecclesiastical affairs

ecophene

range of phenotypes produced by a genotype in a given environment

écorché

a human p portrayed stripped of the skin

ecphasis

explicit declaration or interptation

ecphonesis

rhetorical exclamation

ecphrasis

plain interptation of a thing

écrevisse

freshwater lobster

ecthlipsis

omitting one or more sounds in pronouncing a word

ectobatic

carrying or leading towards the outside

ectogenesis

variation in response to outside conditions

ectopia

displacement of internal organs in the body

ectype

reproduction or copy

ectypography

etching in relief

écuelle

two-handled soup or porridge bowl

ecydisis

shedding or moulting of the skin

edacious

voracious; gluttonous; pertaining to eating

edapha

organisms living in soil

edaphic

of, like or pertaining to the soil

edaphology

study of soils

edentate

toothless; without teeth; pertaining to anteaters and sloths

edh

letter in Old English repsenting voiced ‘th’ sound

edulcorate

to sweeten; to rid of soluble particles by washing

eellogofusciouhipoppokunurious

good

effable

capable of being expssed

efferent

carrying outward or away

effete

weak or worn-out; degenerate

effigurate

having a definite shape

effleurage

stroking movement in massage

effluvium

invisible emanation; offensive exhalation or smell

effulge

to shine out; to beam

effusiometer

instrument for comparing molecular weights of gases

effutiation

twaddle; humbug

egelidate

to change congealed material to liquid

egestion

the removal of materials from the body

egestuous

desperately poor

egoism

doctrine that the pursuit of self-interest is the highest good

egotheism

identification of oneself with God

Egyptology

study of ancient Egypt

eidetic

vivid mental image or memory

eidograph

instrument for copying drawings

eidolism

belief in ghosts

eidolon

image, phantom or apparition; confusing reflected image

eirenarch

officer in charge of keeping the public peace; justice of the peace

eirenicon

peace-making message, proposition for peace

eirenics

theological doctrine of religious unification

eirenism

peaceful state of mind

eisegesis

faulty interptation or explanation of text

eisel

sour wine resembling vinegar

ejectamenta

material ejected from a volcano

eke

in addition; also; likewise

ekistics

study of human settlement

ekka

small one-horse carriage

ekphrasis

description of a work of art as rhetorical exercise

élan

impetuosity; dash or style; brilliancy or vivacity

elance

to throw as a lance

eland

large heavily built African antelope

elaphine

of, like or belonging to a red deer; of, of, like or pertaining to red deer

elaphure

reddish Chinese deer

elapid

of, like or pertaining to cobras

elastane

highly elastic artificial cotton-like fabric

elative

indicating movement out of or away from

elatrometer

instrument for measuring gaseous pssure

eldritch

horrifying; arcane; strange

electrocardiograph

instrument for recording unusual electrical fluctuations of the heart

electrochemistry

study of relations between electricity and chemicals

electrodynamometer

instrument for measuring electrical current

electroencephalograph

instrument for measuring the brain’s electrical impulses

electrogenesis

production of electricity

electrograph

instrument for recording electrical potential

electrology

study of electricity

electrometer

instrument for measuring electrical potential

electromyograph

instrument for diagnosing neuromuscular disorders

electrophile

substance having an affinity for electrons or negative charge

electroretinograph

instrument for measuring electrical activity in the retina

electroscope

instrument for detecting electrical charges in the body

electrostatics

study of static electricity

electuary

medicine mixed with honey or syrup

eleemosynary

of, like or pertaining to charity or giving alms; dependent on charity

elenchus

refutation; sophism

elenctic

of, like or pertaining to argument; cross-examination or refuting

elephant

large unit of paper measurement equal to 28 by 23 inches

elephanticide

killing of an elephant

elephantine

of, like or pertaining to elephants

eleutherian

freedom-giving

eleutheromania

manic desire for freedom

eleutherophobia

fear of freedom

elflock

lock of tangled hair

elide

omit; ignore; suppss or abridge

elinguate

to remove the tongue

ell

old unit of length equal to 45 inches

ellipsis

three dots used to indicate a break, pause, or unfinished thought (…)

ellipsograph

instrument for describing ellipses

elocation

removal from someone’s control; alienation

éloge

funeral oration; panegyric

eloign

to convey to a distance; to remove

elumbated

made weak in the loins

elution

purification or separation by washing

elutriate

to separate by washing into finer portions

elydoric

painted with both oil and watercolour

elytriferous

having or bearing hardened forewings

em

unit of measuring width of typeface where width of letters equals height

emacity

itch to be buying

embale

to enclose; to bind in; to make into a bale

embar

to shut in; to hinder; to put under embargo

embase

to lower; to debase

emberlucock

to confuse; to bewilder

emblements

growing crops

embonpoint

stout; plump or full in p; corpulent

embouchement

opening of a passage or tunnel

embower

to place in a bower; to shelter with trees

embracery

attempt to influence a jury corruptly

embrangle

to confuse or perplex

embrasure

recess of a door or window

embrocate

to moisten and rub with a lotion

embryogenesis

production of an embryo

embryography

scientific description of embryonic development

embryoniform

shaped like an embryo

emendation

correction; usually of a text

emergicenter

urban clinic offering emergency outpatient services

emesis

the act of vomiting

emetology

study of vomiting

émeute

a popular rising or uproar

emiction

the discharging of urine

emissile

able to be emitted or pushed out

emmenagogue

drug aiding menstrual flow

emmenology

the study of menstruation

emmetropia

correct refraction of light by the eyes

emmew

to confine or mew up

emollient

softening; making supple

emolument

payment; profit arising from employment

emonomancy

pination using demons

emotivism

theory that moral statements are inherently biased

empaestic

of, like or pertaining to the art of embossing

empanoply

to clothe in full armor

empasm

deodorant powder

empennage

airplane’s tail unit

empery

wide dominion; empire

emphractic

stopping the pores of the skin

emphyteusis

perpetual but conditional lease of property

empiecement

an insertion in a garment

empleomania

mania for holding public office

emporeutic

of, like or pertaining to trade

empssment

show of affection or eagerness

emprise

emptings

yeast mixture

emption

the act of buying; purchase

emptysis

spitting up of blood

empyreal

of, like or pertaining to heaven; sublime; skyward

emulge

to milk or drain out

emunctory

conveying waste; pertaining to nose-blowing

emys

freshwater tortoise

enallage

the exchange of one grammatical case for another

enantiodromia

process when a thing is replaced by its opposite

enantiomorph

object which is the mirror image of another

enantiopathy

allopathy; sympathy with one’s opposite

enantiosis

ironic expssion of idea by refuting its contrary

enation

outgrowth; extension

encaenia

anniversary festival of renewal of an institution

encaustic

having the colours burned in

encephalograph

instrument for recording brain images

encephaloid

like or resembling a brain

enchiridion

book carried in the hand for reference, esp. for music or theology

enchorial

belonging to or used in a country; domestic

encolpion

reliquary; cross worn on the breast

encomiast

person who utters encomiums; praiser

encomic

having closely curled hair

encomium

glowing and warmly enthusiastic praise

encyclical

letter sent by the pope to multiple bishops

endarchy

centralised government

endeictic

showing, exhibiting or demonstrating

endeixis

an indication

endemiology

study of local diseases

endocrinology

study of glands

endogenous

having no external cause

endophagy

cannibalism within a tribe; eating away from within

endoscope

instrument for visualizing interior of a hollow organ

endosmometer

instrument for measuring osmosis into a solution

endysis

growth of new feathers, hair or skin

energism

theory that the highest good is contented thought rather than pursuit of pleasure

energumen

inpidual inhabited by an evil spirit

enfilade

series arranged as if threaded on a string

engastration

stuffing of one bird inside another

engastrimyth

ventriloquist

engouement

excessive infatuation

engrailment

ring of dots around edge of a coin

engram

lasting effect on memory

engrenage

series of decisions leading towards unspoken goal

enigmatography

composition of riddles or enigmas

enigmatology

study of enigmas

enjambment

continuation of the sense of a verse without pause

enjoin

to command; to order; to prohibit by injunction

ennead

any group of nine objects

enneagon

polygon with nine sides

enoptromancy

pination using mirrors

enosimania

pathological belief that one has sinned

enosis

union; unification

enounce

to enunciate; to proclaim

ensanguine

to cover with blood

ensiform

resembling or possessing characteristics of a sword

ensign

large naval flag

ensilage

storage of green fodder in silos

entablature

wall that rests on top of columns

entasis

swelling on vertical columns to counteract optical illusion of concavity

entelechy

perfect realization of ultimate goal or reason for existence

entellus

small Indian monkey

enteral

of, pertaining to or within the intestine

enthalpy

heat per unit mass

entheomania

abnormal belief that one is pinely inspired

enthetic

introduced from outside the body

enthymeme

rhetorical suppssion or omission of a pmise

entify

to treat as or cause to become a separate entity

entitative

regarded as a distinct entity without regard to context

entomical

of, like or pertaining to insects

entomology

study of insects

entomophagous

eating insects

entomophilous

adapted for pollination by insects

entoptic

within the eyeball; visibility of objects in the eye

entozoology

study of parasites that live inside larger organisms

entremets

edible pastry sculpture served between main courses

entrepot

a warehouse, particularly for international trade

entropion

inversion of the edge of the eyelid

doctrine of joining a group to change its policies

enuresis

uncontrollable urination

environ

around; about; in the vicinity of

enzone

to engirdle or surround with a zone or belt

enzymology

study of enzymes

eoan

of, like or pertaining to dawn

eolation

geological effects of the wind

éolienne

fine silk and wool

eolith

stone naturally formed but thought to be manufactured

eonism

adoption by a male of female dress and manner

eosophobia

fear of dawn

eozoic

containing early evidence of animals

epact

excess of the calendar month over the lunar month

epagomenal

intercalary; inserted between others

epanadiplosis

sentence which begins and ends with same word

epanalepsis

repetition

epanaphora

repetition of same word at beginning of multiple phrases or sentences

epanastrophe

device where end of one sentence is repeated as beginning of next

epanodos

recapitulation of chief points in a discourse after digression

epanorthosis

retraction of statement in order to intensify it

eparchy

diocese of an Eastern church

epaulet

shoulder-plate of a suit of armour

epedaphic

of, like or pertaining to atmospheric conditions

epeirogenesis

building continents by moving of earth’s crust

epenthesis

insertion of extra sound into a word

epeolatry

worship of words

epergne

branched ornamental centrepiece

epexegesis

addition of words to make the sense more clear

ephebiatrics

branch of medicine dealing with adolescence

ephectic

tending to reserve judgement

ephelis

freckle or mole

ephemeris

table giving location of celestial body at different specific times

ephemeromorph

life form that cannot be classified as animal or vegetable

ephemeron

creature that lives for only one day

ephemeron

insect that lives for only one day

ephidrosis

profuse perspiration

ephod

Jewish priestly vestment

epibole

device of beginning several clauses with same word

epicedial

of, like or pertaining to dirges or elegies

epicene

having form or characteristics of both sexes

epicheirema

syllogism confirmed by an incidental proposition

epichoric

belonging or pertaining to a rural area

epiclesis

calling on the Holy Spirit to consecrate the Eucharist

epicrisis

critical appciation for literature

epicureanism

doctrine that pleasure is the highest value

epideictic

done for show or display

epidemiology

study of diseases; epidemics

epidiascope

instrument for projecting images of objects; magic lantern for projection

epigamic

attractive to the other sex

epigeal

living near or in the ground

epigenesis

theory of embryonic development

epigeous

growing or living on or above the ground

epigon

descendant or successor

epigone

inferior follower or imitator of a distinguished original

epigraphy

science of inscriptions

epilate

to remove hair from

epileptology

study of epilepsy

epimyth

moral of a story or work of literature

epinician

celebrating a triumph

epinikion

ode in honour of a victor or winner

epinosic

unhealthy; unwelcome

epipastic

dusting powder used in medicine

epiphenomenalism

doctrine that mental processes are epiphenomena of brain activity

epiphonema

exclamation, finishing phrase or reflection

epiphora

watering of the eyes

epiphora

rhetorical repetition of a word at the end of several sentences

epiplexis

persuasion through stylized but severe criticism of opponent

epiploce

use of multiple entwined points in succession in an argument

epipolism

fluorescence

episcope

instrument for projecting images of opaque objects

episcopicide

killing of bishops

episcopolatry

worship of bishops

episemon

badge or characteristic device; one of three extra Greek numeral-letters

epistatic

suppssing some factor

epistaxis

nose bleeding

epistemology

study or theory of the basis of knowledge

epistolary

of, like or pertaining to letters

epistoler

reader of the epistle in Anglican service

epistolography

letter-writing

epistrophe

ending of successive clauses with the same word

epitasis

part of a play where the action is developed

epithalamion

song or poem composed for weddings

epithesis

addition of one or more letters to a word

epithymetic

of, like or pertaining to desire

epitimesis

epitoga

wide academic gown with bell sleeves

epitonic

subjected to excessive strain; overstrained

epitrachelion

stole of an Orthodox priest or bishop

epitrope

rhetorical but ironic granting of permission to an opponent to do something

epizeuxis

immediate repetition of a word for emphasis

epizoic

dwelling upon an animal

epomania

craze for writing epics

eponym

personal name from which another name is derived

epopoean

befitting an epic poet

epopoeist

one who writes epic poetry

epopt

one who is initiated into mysteries

éprouvette

instrument for testing strength of gunpowder

epulary

of, like or pertaining to banquets

epulotic

substance encouraging growth of scar tissue

epuration

purification or purging

equable

smooth; without wide variations

equanimity

evenness of mind or temper; calmness

equative

indicating likeness or identity

equatorium

computational instrument for planetary astronomy

equilibrist

tightrope walker

equine

of, like or pertaining to horses

equiparate

to regard or treat as equal

equiparent

having a level or mutual relationship

equipluve

line drawn through locations having same annual rainfall

equipoise

equilibrium; counterbalancing thing

equipollent

having equal power or force

equiponderate

to be equal in weight; to balance

equison

horse groom; jockey

equitation

horseback riding

equivorous

consuming horseflesh

eradiate

to shoot out like a ray of light

erean

made of copper or brass

erelong

before long; soon

eremic

of or belonging to deserts

eremite

hermit; religious recluse

eremology

study of deserts

eremophyte

plant that lives in desert biome

erethism

abnormal irritability

erg

unit of work measuring force of one dyne applied over one centimeter

ergasia

love of work; workaholism

ergasiomania

excessive desire to work; ergomania

ergasiophobia

fear of work

ergative

indicating subject of a transitive verb

ergatocracy

government by the workers or the working class

ergograph

instrument for measuring and recording muscular work

ergology

study of effects of work on humans

ergomania

excessive desire to work; workaholism

ergometer

instrument for measuring work performed

ergonomics

study of people at work

ergophile

one who loves work

ergophobia

fear of work

erinaceous

of or relating to hedgehogs

eriometer

instrument for measuring very small diameters

eristic

of, like or pertaining to controversy or argument

erogenesis

induction of sexual desire; production of arousal

eromancy

pination using water vessels

erotesis

rhetorical questioning

erotetic

engaging in or pertaining to rhetorical questioning

erotogenic

producing erotic desire or sexual gratification

erotology

erotic description in literature

erotomania

abnormally powerful sex drive

erotopathy

pathological sexual desire

erotophobia

fear of sex

errhine

something which causes sneezing or for nasal ingestion

erubescent

growing red; blushing

eruciform

like or resembling a caterpillar

eructate

to belch out; to emit lava

erumpent

bursting out; bursting forth

erythema

redness of the skin

erythraean

reddish colour

erythrochroism

excessive or pathological redness of the hair

erythrophobia

fear of red lights or of blushing

erythropsia

condition of seeing all colour as red

esbat

meeting of a witches’ coven

escadrille

squadron of aircraft; flotilla

escalade

crossing moat or scaling wall using ladders

escapology

study of freeing oneself from constraints

escargatoire

place where snails are reared

eschatocol

concluding clause or section of a charter

eschatology

study of death or final matters; a doctrine of the afterlife

eschaton

end of the world; end time

escheatment

forfeiture of property to state for lack of heir

esclandre

notoriety; unpleasantness

escritoire

writing-desk

esculent

eatable; fit for consumption

escutcheon

part of ship’s stern where name is displayed

escutcheon

shield on which coat of arms is repsented

esemplastic

unifying; moulding perse ideas into one

esemplasy

the unifying power of imagination

esker

ridge of sandy soil

espalier

lattice on which trees are trained across

espiègle

roguish; frolicsome; mischievous

esraj

Indian stringed instrument with sympathetic strings, played with a bow

essentialism

doctrine that things have real essences that can be discovered

essive

indicating a temporary state of being

essoin

giving of an excuse for not appearing in court

estacade

dike of stakes in a river against an enemy

estafette

military courier or expss

estaminet

small bar or cafe

estampie

vigorous rhythmic Provençal stamping dance

estiferous

producing heat

estival

of, like or pertaining to summer

estoppage

pventing someone from alleging a fact due to prior denial

estrade

low platform or dais

estrapade

horse’s attempt to throw its rider

estreat

to consult court records in order to enable prosecution

estuosity

heated state or condition

esurient

hungry; greedy; starving

etamine

light open-mesh cotton or worsted

eternalism

the belief that matter has existed eternally

etesian

periodic; winds blowing at certain seasons

eth

old English letter for voiced ‘th’ sound

etheromania

craving for ether

ethmoid

of or like a sieve

ethnarchy

government over an ethnic group

ethnocide

killing of members of an ethnic group; destruction of a culture

ethnocracy

government by an ethnic group or race

ethnogenesis

origin of an ethnic group

ethnogeny

study of origins of races or ethnic groups

ethnography

written description of societies and cultures

ethnomania

obsessive devotion to one’s own people

ethnomethodology

study of everyday communication

ethnomusicology

study of comparative musical systems

ethnonym

name for an ethnic group

ethography

written description of manners or morals

ethology

study of natural or biological character

ethonomics

study of economic and ethical principles of a society

ethopoeia

delineation of the character of someone or something

etiolate

to become pale; to make pale by depriving of light

etiology

the science of causes; especially of disease

étui

case for holding sewing articles

etymology

study of origins of words

etymon

true origin of a word

etypical

unconformable to type

eucrasy

state of fitness and physical well-being

eudaemonism

ethical belief that happiness equals morality

eudaemony

happiness or well-being

eudiaphoresis

normal perspiration

eudiometer

instrument for measuring air purity

euhemerism

explanation of mythology as growing out of history

eulachon

small fish of northwestern North America

eulogomania

obsessive craze for eulogies

eumoiriety

happiness due to state of innocence and purity

eunoia

mental health; normal mental state

eunomia

state of being well governed

euonym

a pleasing or beautiful name

euonymous

appropriately named

eupathy

state of contentment

eupeptic

of, like or pertaining to good digestion; cheerful

euphobia

fear of good news

euphonism

custom of using pleasing sounding words

euphonon

keyboard instrument resembling the organ in sound

euphonym

euphonious synonym

euphuism

high-flown and affected style of writing

eupraxia

correct or orthodox action

eupsychics

proper education to induce human progress

euripus

arm of the sea with strong currents

Europhile

one who loves Europe

eurythermic

tolerating a wide variation in temperature

eurythmics

system of rhythmic and harmonious movement

eustacy

changes in world shoreline by changes in sea level

eustatic

remaining at same altitude despite geological activity

eusuchian

of, like or pertaining to alligators and crocodiles

eutechnics

improvement in condition of humanity through natural forces

eutexia

the property of being easily melted

euthenics

science concerned with improving living conditions

eutony

pleasantness of the sound of a word

eutrapely

wit, ease and urbanity of conversation

eutropic

turning to face the sun

evagation

wandering; digression

evaginate

to remove from a sheath; without a sheath

evanescent

tending to vanish like vapour

evanish

to vanish; to die away

evanition

vanishing; dying away

evaporimeter

instrument for measuring rate of evaporation

evection

attraction of the moon to the sun causing change in its orbit

eventration

protrusion of an organ from the abdomen

eversion

turning inside out or outwards

evince

indicate or exhibit

evirate

to castrate; to make weak

eviscerate

disembowel

évolué

primitive person educated in modern ways

evulgate

to pulge; to publish

exactor

one who exacts; extortioner; claimer of rights

exanimate

lifeless; spiritless; depssed

exarate

containing grooves or furrows

exarch

viceroy; rank below patriarch in Eastern church

exarchy

government by bishops

exaugurate

to desanctify; to deprive of sacred status

excalation

omission of one of a series or sequence

excarnate

to remove flesh from

exclaustration

return to public upon release from vows

exclave

part of a country surrounded by foreign soil

excogitate

to discover by thinking out or reasoning

excoriate

censure severely; strip the hide off of

excorticate

to strip the bark off of

excrementitial

of, like or pertaining to excrement

excresence

outgrowth; projection; tumour

excursive

constituting a digression

exeat

formal leave of absence; permission to be absent

exeat

permission from bishop for clergyman to work elsewhere

execrate

to denounce or place under a curse

executancy

technique in music

exedra

semicircular bench beside episcopal throne; outdoor bench or recess

exegetic

explanatory, especially of Scripture

exemplum

short story or anecdote with a moral

exenterate

to disembowel

exequy

funeral rites; funeral procession

exercitation

putting into practice; exercise

exergasia

remaining on one point of argument while gradually fleshing it out

exergue

reverse of coin where date is contained

exgorgitation

vomited material

exheredate

to disinherit

exigible

liable to be exacted

exiguous

scanty; slender; sparse

exility

slenderness or smallness; refinement

eximious

excellent or distinguished

existentialism

doctrine of inpidual human responsibility in an unfathomable universe

exlineal

out of the direct line of descent

exobiology

study of extraterrestrial life

exocentric

of a linguistic compound, having a different grammatical function than its parts

exoculate

blind; eyeless

exode

farce or afterpiece

exodist

one who goes out; emigrant

exodontia

extraction of teeth

exodromy

stabilizing movement of exchange

exogenous

having an external origin

exonym

name for a town or country in a foreign language

exopathic

due to external forces or causes

exophagy

cannibalism outside one’s own group

exorable

capable of being moved or influenced

exordium

beginning or introduction to a composition

exosculate

to kiss fervently or heartily

exoteric

intelligible to the uninitiated; commonplace

exotropia

outward squint

expatiate

to wander freely; to write about in great detail

expeditate

to deprive of the ball of the foot or the claws

expergefacient

awakening; arousing

experientialism

doctrine that knowledge comes from experience

expiate

to make amends for wrong

expiscate

to find out by strict examination

exponible

able to be explained

expostulate

to remonstrate; to discuss or reason with

exprobate

to reproach; to upbraid

expromission

relieving another person’s debt by taking it upon oneself

expugn

to take by storm; to overcome

expurgate

to purify or revise; to censor

exsanguinous

without blood

exscind

to cut off; to uproot

exstrophy

turning an organ inside out

exsufflate

to blow away; to exorcise

extempore

without pparation; offhand

extensometer

instrument for measuring deformation in object due to forces applied

exterritority

exemption from local regulations

extispicy

pination using entrails

extramundane

beyond the known universe

extravasate

to let out of the proper vessels; to flow out

extrorse

turned outward

extrospection

examination of matters external to oneself

exungulation

paring of the nails

exuviate

to cast off or shed

eyas

unfledged falcon or other bird of py

eyelet

small hole in fabric to allow passage of a cord; cotton fabric with small holes

eyeservice

work done while the boss is watching

eyewash

humbug; something done merely for effect

eyot

small island in a lake or river

【#9】List Of Unusual Words Beginning With N

nabalism

churlishness

nacarat

bright orange-red

nacelle

structure on wing of airplane containing engine

nacket

snack; light lunch

nacreous

of or resembling mother-of-pearl

nadir

lowest point; point diametrically opposite the sun

naevous

spotted; freckled

nagor

reedbuck of equatorial Africa

naiant

swimming horizontally

nail

old measure of two and a quarter inches

nailage

charge for nailing up a package opened for customs inspection

nainsook

fine cotton fabric

naissance

new development; birth

naissant

nascent, rising or coming forth

nancifully

in an effeminate manner

nanism

the condition of being dwarfed or being a dwarf

nanity

condition of deficiency in some respect

nanization

artificial dwarfing

nankeen

buff-coloured; durable buff-coloured cotton

nanocephalous

having an extremely small head

naology

study of church or temple architecture

naos

temple; inner cell of a temple

napaea

nymph that inhabits wooded dells

napifolious

having leaves like a turnip

napiform

shaped like a turnip

napoh

southeast Asian mouse deer

napoo

to destroy; to kill

nappe

sheet of water flowing over a weir

nappe

ability of a liquid to coat the back of a spoon

napper

one who naps cloth after it is fulled

narcocracy

government by those who control the drug trade

narcohypnia

numbness experienced upon awakening

narcolepsy

pathological drowsiness

narcology

study and treatment of narcotic abuse

narcomancy

pination using sleep

narcomania

uncontrollable craving for narcotics

narcose

experiencing a hallucinogenic stupor

narial

of, like or pertaining to the nostrils

naricorn

horny termination of a bird’s nostril

nariform

shaped like the nostrils or like the human nose

narquois

mocking; malicious

narratology

study of narrative structure of texts

narrischkeit

foolishness; nonsense

narrowback

one who does not engage in manual labour

narrowcast

to transmit a program aimed at a small segment of the populace

narthecal

of or relating to fennel

narthex

small entrance or porch to a church

nasal

nosepiece of a helmet

nasard

organ mutation stop

nascent

immature; in process of birth

nasicornous

having a horn on the nose

nasillate

to speak in a nasal manner

nasology

study of the nose

nason

oak flute-stop for an organ

nasute

keen-scented; critically discriminating; having a big nose

nasutiform

shaped like a nose

natable

able to float; able to be sailed

natalitial

of, like or pertaining to a birthday

natational

of or relating to swimming

natatorium

swimming-pool

natheless

nevertheless; notwithstanding

naticide

one who kills one’s own child

natiform

shaped like buttocks

nativism

belief that the mind possesses inborn thoughts

natricine

of, like or pertaining to water-snakes

natron

sodium bicarbonate

natuary

hospital maternity ward

naturalism

belief that the world can be explained in terms of natural forces

naturelle

pale pink or beige colour

naturism

communal nudism

naucify

to despise; to hold in low esteem

naucrary

one of forty-eight local pisions of the citizens of ancient Athens

naufrageous

in a state of danger or ruin; threatened

naufrague

shipwrecked person

naumachy

mock sea-battle

naupathia

sea sickness

naupegical

of or relating to shipbuilding

nauscopy

purported method for observing ships or land beyond the horizon

nauseant

producing nausea

nautics

art of navigation

nautiliform

having the shape of a nautilus

navalism

cult of naval supmacy or seapower

navarchy

rulership over the seas

nave

largest part of church where congregation sits

navette

pointed oval shape; jewel cut in this shape

navifauna

the fauna aboard a ship

navigerous

bearing or able to bear a ship

neanic

of, like or pertaining to the adolescent period; young

neap

tidal period of least difference between high and low tides

nearabout

nearby; in the vicinity

nearhand

nearly; almost

nebbich

colourless; inconsequential person

nebel

ancient Hebrew harp or dulcimer

nebelwerfer

six-barrelled rocket mortar

nebris

skin of a fawn worn as a garment in antiquity

nebulaphobia

fear of fog

nebulist

artist whose style has indistinct lines

nebulize

to reduce to spray

necation

an act of killing

nécessaire

ornamental small case for personal objects

necessarianism

theory that actions are determined by prior history; fatalism

necessitudinarian

determinist

neckatee

scarf worn around the neck or head

necrobiosis

death of cells

necrogenic

deriving from dead animals

necrographer

obituary writer

necrolatry

worship of the dead

necrology

obituary list

necromania

sexual obsession with dead bodies; necrophilia

necrophagous

feeding on the dead

necrophobia

fear of corpses

necropolitan

of or relating to a necropolis or cemetery; mournful; funereal

necropsy

post-mortem examination

necroscopy

examination of a dead body

necrotic

undergoing death of part of the body

necrotomy

dissection; cutting open of a dead body

necrotype

organism formerly but no longer psent in a locality

nectareal

of or like nectar

nectariferous

producing nectar

nectarivorous

feeding on nectar

nectopod

limb used for swimming

necyomancy

pination by summoning Satan

needlecord

thinly ribbed cotton

needledom

the world of sewing

needs

of necessity; necessarily

neencephalon

evolutionarily newer part of the vertebrate brain

nef

ornamental stand in shape of ship for holding salt or cutlery

nefandous

abominable; despicable

nefastous

wretched; miserable

negaholic

habitually pessimistic

negannepaut

coarse cotton Indian fabric

negatory

no; expssion of negation

negentropy

measurement of order or information of a system

négociant

wine merchant

negotiosity

habitual state of being occupied with business

negrophile

one who is sympathetic towards black people

negrophobia

fear of blacks

nekton

assemblage of swimming organisms in a body of water

nelly

large South Pacific petrel

nemaline

of or like a thread

nematology

the study of nematodes

nembutsu

Buddhist invocation chanted to achieve enlightenment

nemesism

self-directed frustration

nemophilist

one who loves the woods

nemoral

of a wood or grove

nemoricolous

living in forests or groves

nemorivagant

wandering through forests

neoblastic

of, like or pertaining to new growth

neocatastrophism

doctrine that natural catastrophic events shaped the evolution of life

neocolonialism

continued exercise of economic and social power over former colonial states

neocracy

government by new or inexperienced rulers

neogenesis

producing regeneration of tissue

neogrammarian

linguist who contends that phonetic laws are exceptionless

neoist

one who favours novelty

neolatry

worship of novelty

neolocal

of a married couple, living independently of either spouse’s family

neological

of or relating to the coining of new words

neology

practice of coining new words; neologism

neomenia

period of the new moon

neomorphic

developed suddenly and not inherited

neomort

brain-dead inpidual

neonate

newly born child

neonaticide

killing or killer of a newborn infant

neonatology

study of newborn babies

neonomianism

theory that the gospel abrogates earlier moral codes

neontology

study of extant or recently living organisms

neophile

one who loves novelty and trends

neophobe

one who fears change or novelty

neophobia

fear of novelty

neophrastic

of, like or pertaining to neologisms

neophron

small Egyptian vulture

neoprimitivism

artistic movement favouring return to earlier or unsophisticated values

neorama

view of interior of building

neoslave

one who is re-enslaved or employed at near-slavery conditions

neossology

study of nestling birds

neossoptile

soft or downy feathers of a bird

neotechnic

of or relating to development of new technology

neotectonics

study of more recent changes in the earth’s crust

neoteny

retention of juvenile characteristics in a mature organism

neoteric

of recent origin; modern

neoterism

introduction of new things, especially words

neottious

resembling a bird’s nest

neovitalism

theory that total material explanation is impossible

nep

small lump on cotton fibre

nepenthe

something, such as a drink, capable of making one forget suffering

neper

unit for expssing ratio of two currents or voltages

nephalism

total abstinence from alcoholic drinks

nepheligenous

discharging smoke in clouds

nephelococcygia

act of finding shapes in clouds

nephelognosy

observation of clouds

nephelometer

instrument for measuring cloudiness

nephelometry

measurement of cloudiness of liquids

nephogram

photograph of clouds

nephograph

instrument for photographing clouds

nephology

study of clouds

nephoscope

instrument for observing direction and velocity of clouds

nephralgia

kidney pain

nephrectomy

removal of one or both kidneys

nephric

of, like or pertaining to the kidneys

nephrography

description or imagery of the kidneys

nephroid

kidney-shaped

nephrolith

kidney stone

nephrology

study of the kidneys

nepionic

of, like or pertaining to the embryonic period of development

nepotal

of, like or pertaining to one’s nephew

nepotation

riotous behaviour; profligacy

neritic

belonging to the shallow waters near land

nervifolious

having leaves with prominent veins

nervine

quieting; soothing nervous excitement

nescience

lack of knowledge; ignorance

nesh

soft; delicate; tender

nesiote

living on an island

nessberry

small soft North American fruit like a loganberry

nestitherapy

medical treatment by reducing food intake

nettlesome

irritable; difficult

neuralgiform

like or shaped like a nerve

neurergic

of, like or pertaining to the function or action of the nerves

neurism

“nerve-force” acting on evolution

neurobiology

study of anatomy of the nervous system

neurogenesis

production or generation of nerves

neuropath

one who believes in nervous origin of most diseases

neuropsychology

study of relation between brain and behaviour

neurypnology

study of hypnotism

neuston

minute organisms floating or swimming on water’s surface

neutrologistic

expssing neither praise nor disapproval

neutrosophy

study of the origin and nature of philosophical neutralities

névé

granular snow; field of granular snow

nevosity

state of being speckled

newel

upright column in middle of circular staircase; post at end of stairs

nexal

of or pertaining to a nexus

nexility

compactness of speech

nexus

a bond; a linked group

niaiserie

simplicity; foolishness

niccolic

made of, like or pertaining to nickel

nickeliferous

bearing nickel

nicotian

of, like or pertaining to tobacco

nictate

to wink or blink

nidamental

nest-forming

nidatory

of, like or pertaining to nests

niddering

one who shows shameful fear or timidity

nidicolous

reared in a nest; sharing a nest

nidificate

to construct a nest

nidifugous

leaving the nest soon after hatching

nidology

study of nests

nidor

strong smell or fume of animal cooking

nidulation

nest-building

nidus

place where something originates or develops; nest

niello

ornamenting metal by placing black compound in engravings

niff

an unpleasant smell

nightjar

nocturnal insectivorous Old World migratory bird

nightpiece

work of art describing a night scene

nigrescence

blackness; dark colouring or pigmentation

nigricant

of a blackish colour

nigrities

exceptionally dark coloration

nigroglobulate

to blackball

nigrosine

blackish coal-tar colour dye

nihilism

denial of all reality; extreme scepticism

nihility

nothingness; a mere nothing

nil

nothing; not at all; in no way

nill

to refuse; to be unwilling

nimonic

of alloys used in high-temperature work

ninon

silk voile or other thin fabric

nippitatum

exceptionally good and strong ale

nipter

ecclesiastical ceremony of washing the feet

niramiai

period of stamping and glaring to cow sumo opponent

nisus

effort; striving; impulse

nitency

brightness; lustrousness

nitency

effort; impulse; tendency

nithing

infamous person; abject coward; traitor

nitid

bright; shining; merry

nitriary

artificial bed of animal matter used to produce nitre

nitrometer

instrument for measuring nitrogen and its compounds

nitrophilous

flourishing in or pferring locations with abundant nitrogen

nivellate

to level or plane

nivial

growing among snow

nobiliary

of, like or pertaining to nobility

nocent

hurtful; guilty; harmful

nociceptive

sensitive to pain; causing pain

noctambulation

sleep-walking

noctidiurnal

comprising one day and one night

noctiflorous

flowering at night

noctilucent

phosphorescent; glowing in the dark

noctivagant

wandering in the night

noctuary

record of one night’s thoughts

nocuous

hurtful; noxious

nodality

knottedness; state of being nodal

noddy

plain two-wheeled horse-drawn cart

noddypeak

fool; imbecile

nodose

having knots or nodules; knotty

nodosity

knottiness; a knotty swelling

nodus

a knotty point; difficulty; complication

noegenesis

production of knowledge

noema

stating something obscurely, forcing listeners to work it out

noesis

intellectual activity; purely intellectual perception

noetics

laws or rules of logic

noils

short pieces of fibre separated from longer ones by combing

noisette

small piece of lamb cut off the bone and rolled

nolition

nomancy

pination by examining letters of name

nomenclator

lexicon; word-list; one who assigns names

nomiatrist

lawyer specializing in medical cases

nomic

customary; conventional

nominalism

doctrine that naming of things defines reality

nominatim

by name; expssly

nominative

indicating subject of a verb

nomism

view that moral conduct consists in observance of laws

nomistic

based on law or a sacred book

nomocracy

government based on legal system; rule of law

nomogeny

origin of life according to natural law

nomographer

a writer of laws

nomography

writing or formulation of laws

nomology

the science of the laws; especially of the mind

nomothetical

giving laws; legislative

nonage

legal infancy; minority; time of immaturity

nones

prayer service held at 3 p.m.

nonobstant

notwithstanding

nonpareil

thing of unequalled excellence; paragon

nonparous

not having given birth

nonpathogenic

not causing disease

noogenesis

evolution of the mind

noology

science of the intellect

noometry

mind-measurement

noosphere

sum of human intellectual activities

nootropics

cognitive enhancers; mind drugs

normalism

state of being normal

norsel

short piece of line for fastening fishing nets and hooks

nosebag

food bag hung over a horse’s head

nosegay

bouquet of fragrant flowers

nosism

use of royal “we”; assumption of role of group mouthpiece

nosocomial

of, like or pertaining to a hospital

nosography

description of diseases

nosology

study of diseases

nosomania

delusion of suffering from a disease

nosophobia

fear of disease

nostology

study of senility

nostomania

abnormal desire to go back to familiar places

nostopathy

fear of returning to familiar places

nostrification

acceptance of foreign university degrees on par with native

nostrum

secret or quack medicine

notabilia

notable sayings; things worthy of notice

notandum

something to be specially noted or observed

notaphily

collecting of bank-notes and cheques

notarikon

making words from letters taken from throughout a sentence

nothingarian

person who has no particular belief

nothous

spurious; bastard

notitia

roll, list or register

notonectal

swimming on the back

noumenalism

belief in existence of noumena

noumenon

object whose reality defined by reason rather than perception

nous

pure intellect or reason

novalia

lands newly brought under cultivation

novantique

both new and old through repair or imitation

novation

substitution of a new obligation for an existing one

novena

series of Catholic church services held on nine successive days

novenary

of, like or pertaining to the number nine

novendial

festival lasting nine days

novercal

of, like or pertaining to a stepmother

novercaphobia

fear of one’s stepmother

novity

innovation; newness

noxal

of, like or pertaining to wrongful injury by object or animal of another

noyade

execution by drowning

nubiferous

cloud-bringing

nucal

of, like or pertaining to nuts

nucha

the nape of the neck

nuchal

of, like or pertaining to the nape of the neck

nuciferous

nut-bearing

nuciform

shaped like a nut

nudation

the act of making bare

nugacious

unimportant; trifling; trivial

nugament

nonsense; trifle

nugatory

inconsequential; inoperative; futile; trifling

nullibicity

state of being nowhere

nullibilism

denial that the soul exists in space

nullifidian

having no faith; one who is faithless

nulliparous

having not borne children

nullism

belief that reality does not exist; nihilism

nullity

the state of being null or void

nulliverse

universe devoid of any plan or organizing principle

numbat

termite-eating anteater-like marsupial with white stripes

numenism

belief in local deities or spirits

numinous

of, like or pertaining to a deity; suffused with religious awe

numismatics

study of coins

numismatography

systematic description of coins

nummamorous

money-loving

nummary

of, like or pertaining to coins or money

nummet

light meal or luncheon

nummiform

shaped like a coin

numquid

an inquisitive person

nunciative

bearing messages

nuncio

one who brings tidings; high-ranking papal legate

nuncupate

to utter as a vow; to declare verbally

nuncupative

oral; designative

nundinal

of, like or pertaining to a fair or market

nundination

trading; mercantile commerce

nunnation

addition of a final n in the declension of nouns

nuptiality

marriage-rate

nutant

nodding; drooping

nutarian

person who believes that nuts are the best kind of food

nutation

fluctuation or nodding in movement of earth’s pole

nutria

amphibious South American rodent

nutrication

nourishment

nutricial

of, like or pertaining to nurses

nyala

large south African antelope

nyatiti

eight-stringed lyre used by Luo people

nychthemeral

of, like or pertaining to a nychthemeron or 24-hour period

nychthemeron

a full night and a day; 24 hours

nyctalopia

night-blindness

nyctanthous

flowering at night

nyctograph

device for recording ideas at night or when not fully awake

nyctophobia

fear of the night or darkness

nymphean

of, like or pertaining to a nymph

nympholepsy

emotional frenzy, as that inspired in men by nymphs

nymphology

study of nymphs

【#10】List Of Unusual Words Beginning With A

aardwolf

South African carnivorous fox-like quadruped

aasvogel

South African vulture

aba

garment of camel or goat hair; camel or goat-hair fabric

abacinate

to blind by putting red-hot copper basin near the eyes

abaculus

small tile for mosaic

abaft

toward or at the stern of a ship; further aft

abampere

unit equivalent to 10 amperes

abapical

at the lowest point

abarticular

not connected with the joint

abasement

action of humbling or degrading

abasia

inability to walk due to lack of muscular coordination

abatis

rampart of felled trees and branches

abatjour

skylight or device to direct light into a room

abattoir

public slaughterhouse

abature

trail through wood beaten down by a stag

abba

Syriac or Coptic bishop

abbatial

of, like or pertaining to abbots or an abbey

abbozzo

pliminary sketch

abditive

remote; secret; hidden

abdominous

having a paunch or big belly

abducent

turning away; bearing away from

abeam

in a line at right angles to the length of a vessel, on the beam

abear

to bear; to comport; to behave

abecedarian

of, like or pertaining to the order of the alphabet; rudimentary

abecedism

word created from the initials of words in a phrase

abele

white poplar tree

abeng

Jamaican bugle made from cow horn

aberdevine

alternate name for the siskin

aberuncators

long tool for pruning tall branches

abessive

indicating absence or lack

abiectic

of, like or pertaining to fir trees or fir sap

abigeus

cattle rustler

abiogenesis

spontaneous generation of living matter

abiotrophy

degeneration; loss of physical vitality or ability

abirritate

to alleviate irritation; to reduce sensitivity

abiturient

pupil leaving school for university

abject

humble; miserable; craven

ablactation

weaning of a child from its mother’s milk

ablative

indicating direction from or time when

ablator

thermal protection on outside of spacecraft

ablaut

variation in root vowel of words to change meaning

ablegate

papal envoy or legate

ablow

in a blowing state

abluent

cleanser or cleansing product

ablution

ritual washing

ablutomania

mania for washing oneself

abnegate

to renounce or repudiate

abodement

an omen; a foretelling

abolla

Roman military cloak

abomasum

ruminant’s fourth stomach

aboral

away from the mouth

abord

to accost; to approach

aborning

during birth; while being born

aborticide

killing of a fetus; abortion

abortuary

anti-abortion term for an abortion clinic

aboulia

loss of ability to make decisions

aboulomania

pathological indecisiveness

aboutsledge

largest blacksmith’s hammer

abra

narrow mountain pass

abradant

a substance that abrades

abraid

to awaken or rouse

abraxas

gem engraved with mystical word and bearing human-animal p

abreuvoir

joint or gap between two stones in masonry

abroach

in a condition to allow liquor to run out

abscind

to pare, reduce, cut off or away

abscissa

horizontal distance from a fixed line to a point

abscission

cutting off; cutting away

absconce

lantern used in monasteries and night offices

abseil

to descend a rock face using a double rope

absentaneous

done in absence; pertaining to absence

absinthial

of, like or pertaining to wormwood; bitter

absinthism

disease resembling alcoholism

absit

leave to pass one night away from college

absolutism

doctrine of government by a single absolute ruler; autocracy

absolutive

indicating subject or object of intransitive verb

absolutory

forgiving or absolving

absonant

discordant; abhorrent

absorbefacient

causing or promoting absorption

absorptiometer

instrument for measuring solubility of gases in liquids

absquatulate

to decamp; to leave quickly; to flee

absterge

wipe clean; expunge; purge; purify

absurdism

doctrine that we live in an irrational universe

abterminal

going from the end inwards

abthane

monastic region of the old Irish church

abulia

lack of ability to make decisions; aboulia

abuna

Ethiopian patriarch

abusion

misuse; outrage; deception

abutment

masonry on a wall that supports an arch

abvolt

unit of electrical potential equal to one hundred millionth of a volt

aby

to make amends; atone; pay a penalty

abyssopelagic

of, like or pertaining to the depths of the ocean

academicism

doctrine that nothing can be known

acanaceous

bearing prickles or thistles; prickly

acanthous

spiny; prickly

acapnia

lack or deficiency of carbon dioxide

acapnotic

non-smoker; non-smoking

acariasis

irritating itching insect infestation

acaricide

killer of mites and ticks

acarine

of, like or pertaining to ticks or mites

acarology

study of mites

acarophobia

fear of itching or of insects causing itching

acarpous

sterile; not bearing fruit

acatalectic

having complete or full number of syllables in a poetic line

acatalepsy

the unknowableness of all things to a certainty

acatamathesia

inability to understand data psented to the senses

acates

provisions that have been purchased

acatour

provisioner; quartermaster

acaulescent

having a very short stem

accelerometer

instrument for measuring acceleration or vibrations

acceptilation

remission of debt or liability through fictitious repayment

accessit

prize for students in second place; honourable mention

acciaccatura

very short note played before a longer one

accidence

grammar book; science of inflections in grammar

accidentalism

theory that events do not have causes

accidie

sloth; physical torpor

accipiter

bandage worn around the nose

accipitral

like a bird of py; rapacious

accipitrine

of, like or pertaining to falcons and hawks

accismus

in rhetoric, ptending to refuse something

accite

to cite; to summon

acclinate

sloping upwards

acclivity

upward slope

accloy

to hobble with a horseshoe nail

accolade

curved architectural moulding; vertical line joining two musical staves

accolent

neighbouring

accollé

of a heraldic animal, entwined or collared

accosted

in heraldry, two ps placed side by side

accoucheur

male midwife

accoucheuse

female midwife

accourage

to encourage

accoy

to subdue; to pacify; to soothe

accrementition

increase or growth by adding similar material

accretion

accumulation; addition of parts to form a whole

accubation

reclining as on a couch

accubitum

crescent-shaped couch

accusative

indicating direct object of a verb

acedia

listlessness; sloth

aceldama

site or scene of violence or bloodshed

aceology

therapeutics

acequia

irrigation ditch

acerate

of, like or resembling a needle

acerbate

to embitter; to irritate

acerous

lacking horns or antennae

acersecomic

one whose hair has never been cut

acervate

heaped; clustered

acervuline

like or in small mounds or heaps

acescence

becoming sour; souring; turning of milk

acetabulum

small anatomical cup or hollow, such as a sucker

acetarious

acetimeter

instrument for measuring strength of vinegar

achaenocarp

any dry indehiscent fruit

acharné

furious or desperate (of a battle)

achene

small one-seeded fruit or naked seed of plant

achloropsia

colour-blindness with respect to green

achor

eruption or scab on the head

achromatopsia

colour-blindness

acicular

needle-shaped

acidaemia

undue acidity of blood

acidimeter

instrument for measuring concentration of acids

acidulous

sharp or bitter-tasting

acierate

to turn into steel

acinaceous

full of kernels

acinaciform

scimitar-shaped

aciniform

shaped like a berry

acinus

berry which grows in clusters

ackamarackus

ptentious or deceptive nonsense

aclinic

having no inclination or magnetic dip

acoemeti

ancient monastic order who maintained eternal choir service

acology

study of medical remedies

acolouthic

of, like or pertaining to an after-image or other after-sensation

acopic

curing or relieving fatigue

acoria

pathologically great appetite

acosmism

disbelief in existence of eternal universe distinct from God

acouasm

ringing noise in head

acquest

object which is acquired

acracy

government by none; anarchy

acre-breadth

old unit of length of 22 yards

acritochromacy

colour-blindness

acrocephalous

having a pointed or peaked skull

acrography

the art of making wood blocks in relief

acrolith

wooden statue with stone extremities

acrologic

of, like or pertaining to initials

acromegaly

glandular disorder causing gigantism of extremities

acronical

occurring at nightfall or sunset

acronym

word formed from initial letters of another word

acropathy

disease or illness of the extremities

acrophobia

fear of heights

acrophonic

using a symbol for the initial sound of a thing

acropodium

pedestal upon which a statue rests

acroscopic

looking or moving towards the apex

acroteleutic

phrase or words at the end of a psalm

acroterion

pedestal or ornament at the angle of a pediment

acrotism

absence of pulsing

actinism

action of solar radiation causing chemical change

actinograph

instrument used to calculate time of photographic exposure

actinometer

instrument for measuring incident radiation

actinotherapy

use of ultraviolet rays as medical therapy

acton

stuffed jacket worn under armour; haqueton

actuate

communicate motion to; cause

aculeate

prickly; pointed; stinging; a stinging insect

aculeiform

shaped like a thorn

acultomancy

pination using needles

acuminate

tapered; pointed; to sharpen

acutiator

sharpener of weapons

acutorsion

twisting artery with needle to stop bleeding

acyanopsia

colour-blindness with respect to blue

acyesis

female sterility

acyrology

incorrect diction or pronunciation

adactylous

lacking fingers or claws

adamantine

unbreakable; impenetrable

adamitism

nakedness for religious reasons

adaxial

next to or towards the axis

addax

large African antelope

addax

spiral-horned antelope dwelling in the Sahara desert

additament

thing added or appended; heraldic ornament

addititious

of, pertaining to or resulting from addition

addle

putrid; barren; muddled

addorsed

turned back to back in heraldry

adduce

cite as proof or instance

adeciduate

evergreen; coniferous

adeem

to cancel a bequest by destruction of the object

adelaster

provisional name for a plant whose flowers are unknown

adelphogamy

sharing of a wife by two or more brothers

ademption

revocation of donation by donor

adenalgia

painful swelling of a gland

adenia

glandular swelling

adeniform

shaped like a gland

adenography

descriptive work on the glandular system

adenoid

of, like or pertaining to or like a gland

adenology

study of glands

adenotomy

removal or excision of gland

adespota

anonymous works

adessive

indicating place where or proximity to

adevism

denial of gods of mythology and legend

adharma

unrighteousness

adhibit

to attach; to admit; to administer

adhocracy

government in an unstructured fashion; an unstructured organization

adiabatic

without transference of heat

adiaphoresis

absence of perspiration; inability to perspire

adiaphorism

doctrine of theological indifference or latitudinarianism

adiaphoron

tenet or belief on which a theological system is indifferent

adiapneustia

defective perspiration

adiathermancy

impermeability to radiant energy

adipescent

becoming fat or fatty

adipic

of, like or pertaining to fatty substances

adipocere

fatty substance occurring in corpses left in moist areas

adipsia

absence or lack of thirst

adit

opening or passage into a mine

adjudge

to decide; to award

adjutant

enormous Indian stork

adjutor

helper; assistant

adjuvant

substance added to make vaccine more effective

admanuensis

one who takes an oath on a religious book

admaxillary

connected to or near the jaw

admeasurement

the act of measuring or apportioning

adminicle

that which supports or aids, especially evidence

adnascent

growing on some other thing

adnominal

indicating adjective used as a noun

adnoun

adjective serving or used as a noun

adonise

to adorn oneself

adoptionism

belief that Christ was the adopted and not natural son of God

adosculation

impgnation by contact alone or by wind

adown

in a descending direction

adoxography

good writing on a trivial subject

adoxy

beliefs that are neither orthodox nor heterodox

adpss

to pss together

adrogation

adoption of a boy or girl before adolescence

added; additional

attached or feudally bound to the soil or earth

to attract and stick to the surface

adumbrate

indicate faintly; foreshadow

aduncate

shaped like a hook or crook

horizontal movement of air

bringing inwards

due to outside causes

accidental; casual

a thing or person coming from outside

miscellaneous notes; commonplace books

word or phrase expssing opposition

refer to in speech or writing

darken; become late

liqueur containing rum and raw eggs

right of psentation to church living

adynamia

helplessness; lack of strength

adynaton

rhetorical use of a nearly impossible situation for emphasis

adytum

sacred part of a temple or church; church chancel

adzebill

phistoric flightless bird of New Zealand

aedile

magistrate in charge of games, markets or buildings

aedoeology

science of generative organs

aegilops

stye in inner corner of eye

aegis

protection; support

aegrotat

medical certificate of illness excusing student’s sickness

aeneous

shining bronze colour

aeolian

giving forth a tone as if produced by the wind

aeolipyle

hollow ball that turns through steam escaping through valves

aeolotropy

variation in physical properties on basis of position

aeonian

lasting for an immeasurably long period of time

aepyornis

gigantic flightless bird of Madagascar

aerenchyma

respiratory tissue

aeriform

of the form or shape of gas; gaseous

aerious

of the nature of air; airy

aerobe

organism requiring oxygen to survive

aerobiology

study of airborne organisms

aerodonetics

science or study of gliding

aerogenesis

forming or generating gas or air

aerography

descriptive work on the atmosphere

aerolith

stone that falls from the sky; meteorite

aerolithology

study of aerolites; meteorites

aerology

study of the atmosphere

aeromancy

pination by means of the weather

aerometer

instrument for measuring weight or density of gas

aerophane

thin crinkled semi-transparent fabric

aerophilately

collecting of air-mail stamps

aerophobia

fear of flying or draughts

aerophone

musical instrument like a concertina

aerophore

instrument used to inflate stillborn child’s lungs

aeropleustic

of, like or pertaining to aerial navigation

aerostat

any lighter-than air craft; balloon

aerostatics

science of air pssure; art of ballooning

aeruginous

of, like or pertaining to copper-rust or verdigris

aerugo

rust of any metal

aesc

letter used in Old English for ‘ae’

aesopian

conveying meaning only to those in a secret movement

aesthesia

sensibility

aesthesiogenic

producing or causing a sensation

aestheticism

doctrine that beauty is central to other moral principles

aestival

of, like or pertaining to summer

aethrioscope

instrument for measuring temperature variations due to sky conditions

aeviternal

everlasting; endless

aeviternity

eternal existence

afebrile

not suffering from fever

affabulation

moral of a fable

affeer

to assess; to reduce to a fixed sum

afferent

bearing, bringing or carrying towards

affiance

to trust; to betroth

affine

a relation by marriage

afflatus

inspiration; pine impetus

afforce

to strengthen a jury by adding skilled people

afforest

to cover with forest; to convert into hunting grounds

affranchise

to free from slavery or similar obligation

affray

an attack or assault; an alarm or fright

affrayer

disturber of the peace

affreightment

hiring of a vessel

affricate

consonant that begins as a plosive and ends as a fricative

affronté

of two heraldic animals, facing one another

affusion

pouring on; as of baptismal water

afterclap

unexpected damaging or unsettling after-effect

afterdeck

deck behind a ship’s bridge

aftergame

rematch; means employed after first turn of affairs

afterguard

men who work the aft sails on the quarterdeck and poop deck

afterhand

subsequently

afterings

last milk drawn when milking a cow

afterpiece

minor piece after a play

aftershaft

second shaft coming out of the quill of a feather

afterwil

locking of the barn after the cows have been let out

agacerie

allurement; coquetry

agalactia

failure or inability to produce milk

agamist

one who opposes marriage

agamogenesis

reproduction by non-sexual means

agape

selfless Christian love; a feast in celebration of such love

agapeistic

characterized by Christian love

agapetae

churchwomen who live platonically with celibate men

agastopia

admiration of part of another’s body

agatewear

type of ceramic resembling agate stone

agathism

belief in ultimate triumph of good despite evil means

agathodaimon

one’s good genius; the good part of one’s conscience

agelast

one who never laughs

agennesic

sterile; impotent

agenocratia

opposition to birth control

agentive

indicating agent performing an action

ageotropic

moving or turning away from the earth

agersia

quality of not growing old

ageusia

damage to the sense of taste

agger

artificial mound or elevation for military use

aggerose

in heaps; piled up

aggiornamento

modernization of ideas of the Catholic church

aggrade

to raise level of a surface through depositing detritus

aggrandize

increase power or rank of; make greater

aggrate

to gratify or please

aggry

agio

pmium paid on foreign currency exchange

agiotage

playing the stock market; speculation

agist

to charge with a public burden; to take in to graze for payment

agistment

land tax assessed for cattle pasturing

aglet

metal point attached to a lace or string

agma

symbol or sound for a velar nasal consonant “ng”

agnail

sore, corn or hangnail on the toe or foot

agname

name over and above the ordinary name and surname

agnize

to acknowledge or confess

agnomen

additional name; surname; nickname

agnomination

rhetorical use of similar-sounding words for effect

agnosic

unable to recognize familiar objects due to brain damage

agnosticism

doctrine that we can know nothing beyond material phenomena

agoge

tempo or sequence in melody in ancient Greek music

agogic

accenting a musical note by slightly dwelling on it

agomphosis

looseness in the teeth

agonism

competition; effort; striving

agonistes

someone in the grip of inner conflict

agonistic

of, like or pertaining to or being aggressive or argumentative

agonistics

art and theory of prize-fighting

agoraphobia

fear of open spaces

agouti

tropical rabbit-sized rodent

agowilt

sudden sickening and unnecessary fear

agraffe

hooked clasp used by masons to hold blocks together

agrapha

sayings of Jesus not found in the canonical gospels

agraphia

inability to write

agravic

having no gravity; pertaining to the condition of zero-gravity

agrestic

of the fields; rural; unpolished

agriology

the comparative study of primitive peoples

agrize

to horrify; to disp

agrizoiatry

medicine specializing in wild animals

agrobiology

study of plant nutrition; soil yields

agrology

study of agricultural soils

agromania

intense desire to be in open spaces

agronomics

study of productivity of land

agrostography

writing about grasses

agrostology

science or study of grasses

agrypnotic

anything taken to aid wakefulness

aguardiente

Spanish or Portuguese brandy

agyiophobia

fear of crossing busy streets

agynary

lacking female genitals

ahimsa

the duty of sparing animal life; non-violence

ahull

with sails furled and helm lashed to the lee-side

aichmophobia

fear of sharp or pointed objects

aiger

tidal wave occurring in rivers

aigrette

a spray of jewels; ornamental feather plume; an egret

aiguille

sharp; needle-like peak of rock

aileron

flap on airplane wing for lateral balance

ailette

plate of armour worn on shoulder

ailuromancy

pination by watching cats’ movements

ailurophilia

love of cats

ailurophobia

fear of cats

aioli

garlic-flavoured mayonnaise

airscrew

aircraft propeller

aischrolatry

worship of filth, dirt, or smut

aisling

a vision or dream

ait

small island in lake or river

aitchbone

rump bone of cattle; rump cut of beef

akeratophorous

not horned

akinesia

loss of ability to move

ala

membranous outgrowth on a plant or animal

alabamine

alternate name for the element astatine

alack

expssion of sorrow or regret

alalia

loss of ability to speak

alameda

public walkway between rows of poplar trees

alamode

lightweight glossy silk

alamort

half-dead; dejected

alannah

term of endearment used with one’s child

alar

of, like or pertaining to the wing or shoulder

alastrim

mild form of smallpox

alation

state of having wings; position of wings on a creature

alaudine

of, like or pertaining to skylarks

alb

long white robe worn by priests

albarello

cylindrical jar used to hold drugs

albata

variety of German silver

albedo

whiteness, as of a celestial object

albescent

becoming white; whiteness

albicant

whitish; becoming white

albificative

able to whiten or be whitened

albion

medieval astronomical device for finding positions of planets

albocracy

government by white people

albolith

white cement formed from magnesia and silica

albugineous

like the white of an eye or an egg; white-coloured

alcahest

alchemical universal solvent

alcine

of, like or pertaining to elks; of, like or pertaining to auks

alcoholometer

instrument for measuring proportion of alcohol in solutions

alcovinometer

instrument to measure strength of wine

aleatoric

depending on contingencies or chance

aleberry

beverage made from ale, spices, and dried bread

alecost

costmary, an herb used in flavouring ale

alectormancy

pination by sacrificing a rooster

alectryomachy

cock-fighting

alectryomancy

pination by watching a rooster gather corn kernels

alee

on or toward the lee

alegar

vinegar made by turning ale sour

alembicated

over-refined

alepine

mixed wool and silk or mohair and cotton fabric

alethiology

study of truth

aleuromancy

pination using flour or meal

alexia

inability to read

alexipharmic

antidote

alfet

cauldron of boiling water used during trials by ordeal

alforge

wallet or leather bag

algedonics

science of pleasure and pain

algetic

causing or producing pain

algicide

killer of algae

alginuresis

painful urination

algolagnia

sexual pleasure derived from inflicting pain

algology

study of algae

algophobia

fear of pain

algor

coldness; shivering fit

algraphy

art of printing from aluminum plates

alicorn

mythical wavy-horned bull, often used as heraldic device

alidade

revolving index on astrolabe or other instrument for reading gradations

alieniloquy

speech on subjects other than the matter at hand; off-topic speech

aliicide

killing of someone other than oneself; murder

aliped

having wings on the feet

aliphatic

of, like or pertaining to fat or fats in general

aliquant

number piding into another with a remainder

aliquot

number piding into another without leaving a remainder

aliter

requiring a different law to be applied; it is otherwise; in other words

aliunde

from elsewhere

alk

sap or resin from turpentine trees

alkalimeter

instrument for measuring strength of alkalines

alkanet

reddish plant-based dye

allantiasis

food poisoning resulting from inadequate pservation

allantoid

shaped like a sausage

allative

indicating movement towards

allemain

enormous pudding out of which acrobats leap

allemande

courtly baroque dance in which the arms are interlaced

alliaceous

allicient

attracting something else

allision

intentional collision of two ships

allocatur

amount allowed for costs

allochthonous

formed or produced elsewhere or externally

allodic

not subject to a superior

allogamy

cross-fertilization

allogeneous

different

allography

writing another inpidual’s signature

allolalia

speech disorder featuring randomly spoken words

allonge

paper attached to commercial bill requiring signatures

allonym

other person’s name used by an author

alloquy

speaking to another or many others; an address

allotheism

belief in or worship of strange gods

allotriophagy

craving for strange foods

allotropy

of an element, having more than one form

alluvion

effect of water impacting on shoreline

allwhere

elsewhere; everywhere

almacantar

circle of altitude, parallel to the horizon

almagest

textbook or handbook, especially dealing with astronomy

almandine

violet-coloured garnet

almoner

giver of alms; social worker in a hospital

almuce

cloth or fur hood

alnager

inspector of cloth

alogism

illogical statement

alomancy

pination using salt

alopecia

baldness; hair loss

alopecoid

of or resembling a fox

alpaca

fine wool made from alpaca hair

alpenglow

reddish glow appearing at sunrise or sunset in mountains

alpenstocker

mountain climber

alpestrine

of, like or pertaining to alpine regions

alphenic

sugary candy used in medicine

alphitomancy

pination using loaves of barley

alphonsin

instrument used to extract bullets from bodies

altarage

payment to priest for mass; offerings at altar

alterity

state of being different

alternatim

alternately

altiloquence

pompous or high speech

altisonant

high-sounding

altitonant

thundering on high or loudly

altricial

having young requiring care for a lengthy period

aludel

pear-shaped pot used in sublimation

aluminiferous

bearing aluminum

alveary

beehive; area of the ear where wax collects; word-list

alveolate

of or like a honeycomb

alveromancy

pination using sounds

ama

a Japanese pearl-per

amadelphous

outgoing; gregarious

amain

to a high degree; exceedingly; at full speed

amanuensis

one employed to write from dictation

amaranth

imaginary flower reputed never to fade

amaranthine

immortal; undying; deep purple-red colour

amasesis

inability to chew

amasthenic

focusing light rays to a single point

amathophobia

fear of dust

amaxophobia

fear of riding in a car

ambages

windings; roundabout ways; delays

ambeer

juice from chewing tobacco

amberjack

spiny-finned Atlantic sport fish

ambiloquous

using dubious or ambiguous expssions

ambisinistrous

awkward in the use of both hands

ambit

circuit; scope; compass; confines

ambo

early Christian raised reading desk or pulpit

ambry

recess for church vessels; cupboard or niche

ambsace

bad luck; a low score

ambulatory

aisle down the east end of a church

ambulomancy

pination by taking a walk

ambulophobia

fear of walking

ambustion

burn or scald

amende

fine or reparation paid

ament

a person who fails to develop mentally

amerce

to fine; to deprive; to punish

ametropia

abnormal optical refraction

amice

strip of fine linen worn as cloak or wrap by priest at mass

amicicide

murder of a friend

amidmost

in the very middle

amidships

midway between the bow and stern of a ship

ammeter

instrument for measuring electrical current

ammophilous

sand-loving; pferring to dwell in sand

amnicolist

one who lives near a river

amniomancy

pination by examining afterbirth

amorce

percussion cap for a toy pistol

amoret

love sonnet or song

amoretto

a cherub or spirit of love

ampelidious

of, like or pertaining to vines

ampelography

scientific description of the vine

ampere

unit for measuring amount of electrical current

amphibiolith

fossilized amphibian

amphibolic

able to turn both backwards and forwards; double-jointed

amphibology

ambiguity in language; dual grammatical meaning

amphigean

occurring in both hemispheres of the brain or body

amphigory

a nonsense verse

amphimixis

interbreeding; intermixing of two inpiduals’ genetic matter

amphipneust

animal with both lungs and gills

amphisbaena

mythical two-headed serpent or lizard

amphiscian

of, like or pertaining to torrid regions

amphiuma

aquatic American salamander with two pairs of small feet

amphoriloquy

cavernous voice of a patient heard over a patient’s lung cavity

amplexus

ampliative

supplemental; additional

amplivagant

stretching far; having a great scope

ampulla

vessel for holy oil or wine for coronations or rituals

amrita

Hindu ambrosia bestowing immortality

amygdaloid

almond-shaped; of, like or pertaining to tonsils

amyloid

containing or pertaining to starch; starchy

ana

in equal quantities

anabasis

journey leading upwards; first phase of an illness

anabiosis

return to life after apparent death

anacampserote

something which can bring back a lost love

anacamptic

reflecting or reflected light; sound or water

anacardic

of, like or pertaining to cashews

anacathartic

causing vomiting or expectoration

anachoric

foreign or geographically absurd relating to a country

anaclastic

refractive; of, like or pertaining to refraction

anaclitic

dependent on other phenomenon or ability

anacoenosis

rhetorical questioning of hearers or opponents for opinions on a matter

anacoluthon

moving to new topic of discussion before finishing current one

anacrisis

interrogation accompanied by torture

anacrusis

syllable prior to the normal rhythm of a verse

anacusic

completely deaf

anadem

wreath, fillet or band

anadiplosis

repeating last word of clause at beginning of next clause

anadromous

fish which ascend rivers to spawn

anaerectic

destructive

anaesthesiology

study of anaesthetics

anagalactic

coming from or existing beyond our own galaxy

anaglyph

ornament in low relief

anaglyptics

art of carving in bas-relief

anaglyptography

art of engraving so as to give the subject an embossed appearance

anagnorisis

recognition leading to denouement of a play

anagogy

mystical interptation

anagraphy

art of constructing catalogues

analects

crumbs that fall from the table

analepsis

repetition of a word or phrase for emphasis; pleonasm

analgia

inability to feel pain

anamnesis

reminiscence; prayer recalling death and resurrection of Jesus

anamorphic

changing to a more complex form

ananym

name written backward; often used as synonym

anapeiratic

caused by excessive use

anapest

two short metrical syllables followed by one long one

anaphalantiasis

falling out of the eyebrows

anaphia

loss of sense of touch

anaphora

repetition of a word at beginning of successive phrases for emphasis

anapnea

recovery of one’s breath; restoration of breath

anastasic

convalescent

anastrophe

reversing or inverting word order as rhetorical device

anatine

of, like or pertaining to ducks

anatocism

compound interest

anatreptic

overcoming; overturning

anaunter

on the chance; lest

anbury

soft fleshy tumour in horses

anchorite

one withdrawn from the world for religious reasons

ancillary

auxiliary; secondary

ancipitous

two-edged and flattened

ancistroid

hook-shaped

anconoid

of, like or pertaining to the elbow

ancoral

of, shaped like or resembling an anchor

ancress

female religious recluse

andiron

iron bar used to support the end of a log in a fire

andragogy

science of teaching adults

androcracy

government by men

androlepsia

governmental kidnapping for political purposes

andromania

nymphomania

androphagy

cannibalism

aneabil

single; unmarried

anele

to administer extreme unction to

anemocracy

government by the wind or by whim

anemograph

instrument for measuring pssure and velocity of wind

anemography

treatise on the winds

anemology

study of winds

anemometer

instrument for measuring wind velocity

anemophilous

pollinated by wind

anencephalic

lacking a brain

anent

about; concerning

anergia

failure of immune system; loss of energy

anesis

tuning to a lower musical pitch

aneuria

lack of nervous energy

anfractuous

full of windings and intricate turnings

angary

the right of a belligerent to seize neutral property

angelocracy

government by angels

angelolatry

worship of or belief in angels

angelology

study of angels

angelot

musical instrument resembling a lute

angelus

prayer said in morning, at noon and at sunset

angiogenesis

production of blood vessels

angiography

description or examination of the blood vessels

angiology

study of blood flow and lymphatic system

anglice

in plain English

anglomania

craze or obsession with England and the English

anglophilia

love or fondness for England or the English

anglophobia

fear of England or the English

angora

silk-like fabric made from wool of angora goats

angstrom

unit of one ten-billionth of a meter

anguiform

shaped like a snake

anguilliform

shaped like an eel

anguine

of, like or pertaining to snakes

anhedonia

an unresponsiveness to pleasure

anhelation

shortness of breath

anhidrosis

absence of perspiration

anhinga

long-necked fish-eating tropical American bird

aniconic

symbolizing without aiming at resemblance

anicular

like an old woman

anile

imbecilic; senile; like a very old woman

animalism

belief that humans are mere animals

animastic

spiritual; animate

animé

of a heraldic animal, having eyes differently-coloured from the animal itself

animism

attribution of soul to inanimate objects

anion

positively charged ion

anisothenic

being of unequal strength

anker

liquid measure of 8 1/2 gallons

ankus

spiked elephant goad

ankyloglossia

condition where motion of tongue is impeded; state of being tongue-tied

anlace

short two-edged dagger

anneal

to heat and cool metal gradually to temper

annectent

having intermediate features between two taxa

annihilationism

doctrine that the wicked are utterly destroyed after death

annodated

shaped like the letter S

annomination

pun; play on words

annuent

nodding or moving of the head

annulated

furnished with rings, wearing rings

annulet

small ring around a classical column

annulose

ringed; composed of rings

anoa

small wild ox of Indonesia

anocathartic

emetic; causing vomiting or expectoration

anodontia

toothlessness

anodyne

something that relieves pain or suffering

anoesis

sensation not accompanied by understanding of it

anogenic

formed from below or beneath

anole

arboreal American lizard with ability to change colour

anomia

inability to remember names

anomic

in a state lacking social order and norms

anomie

condition of lacking accepted social values or standards

anomphalous

without a navel

anon

at once; immediately

anonym

person whose name is not given; pseudonym

anonymuncule

minor anonymous writer

anopheline

of, like or pertaining to malarial mosquitoes

anopisthographic

bearing writing or inscription only on one side

anorchous

lacking testicles

anosmia

lack or loss of sense of smell

ansate

having a handle or hand-like shape

anserated

of a heraldic cross, having the extremities cleft

anserine

of, like or pertaining to geese

anta

pier produced by thickening wall at one end

antalgic

alleviating or relieving pain

antanaclasis

repetition of key word of phrase as a play on words

antapology

response to an apology

antarchy

opposition to government; anarchy

antechapel

anteroom to a chapel or church

antechinus

carnivorous mouselike Australian marsupial

antejentacular

before breakfast

antelucan

before dawn or daylight

antemundane

before one’s own birth; before the creation of the world

antenniferous

bearing antennae

antependium

covering or cloth over pulpit or altar

antephialtic

pventing nightmares

antepone

to put before; to pfer

anteprandial

before dinner

antevenient

pceding

anthelion

luminous ring seen on a cloud opposite the sun

anthelminthic

destroying or expelling worms

anthography

scientific description of flowers

anthomancy

pination using flowers

anthomania

obsession with flowers

anthophilous

loving or frequenting flowers

anthorism

counter-definition; redefinition of opponent’s term for rhetorical effect

anthracomancy

pination using burning coals

anthrophobia

fear of humans

anthropobiology

study of human biology

anthropocentrism

belief that humans are central to the universe

anthropogenesis

origin of human beings

anthropoglot

animal with human tongue; animal capable of speech

anthropolatry

worship of human beings

anthropolith

fossilized human skeleton

anthropomancy

pination using human entrails

anthropomorphization

attribution of human qualities to animals

anthropopathy

ascription of human feelings to inanimate object

anthropophaginian

cannibal

anthropophagous

eating humans

anthroposophy

knowledge of the nature of humanity; human wisdom

anthropotheism

belief that gods are only deified men

anthypophora

refuting an objection using a contrary inference

antibasilican

opposed to monarchic principle

antiblastic

providing natural immunity against harmful substances

antibromic

eliminating offensive odours

antichresis

enjoyment of mortgaged property in lieu of interest payments

antichthon

hypothetical second Earth on the opposite side of the sun

anticlimax

expssion whose last part is decreased in effect from the prior part

anticryptic

camouflaged; having protective resemblance to environment

antidisestablishmentarianism

doctrine opposed to removing Church of England’s official religion status

antigalactic

pventing the secretion of milk

antigropelos

waterproof leggings

antilapsarianism

denial of doctrine of the fall of humanity

antilegomena

books of the New Testament not part of early Christian Bible

antilogarithm

number of which a given number is the logarithm

antilogism

statement of three propositions containing contradiction

antilogy

contradiction

antiloquy

speaking against some idea; contradicting or gainsaying

antimacassar

protective covering for back of sofa or chair

antimetabole

p in which words or phrases are repeated but in inverse order

antimetathesis

inversion of the parts of an antithesis

antimnemonic

damaging the memory; eliminating memories

antimony

brittle, bluish-white metallic element

antinomianism

doctrine of the rejection of moral law

antinomy

contradiction between two logical conclusions

antipedobaptism

denial of validity of infant baptism

antiperistasis

opposition or resistance

antiphon

anthem sung as a response during church service

antiphrasis

use of words in a sense opposite to literal

antipudic

concealing private parts of the body

antiscian

dweller on the exact opposite side of the world

antistrophe

repetition of words in reverse order

antistrophon

turning of opponent’s own argument against them

antithalian

opposed to mirth or fun

antithesis

contrast of ideas by means of parallel arrangement of words or clauses

antitypy

resistance to being penetrated

antonomasia

use of descriptive phrase or epithet instead of proper name

antrorse

turned upward and forward

anuptaphobia

fear of staying single

anuresis

inability to urinate

anzactile

army biscuit

aorist

expssing simple past time with no continuance

apaesthesia

numbness or loss of sensation in a limb

apagoge

proof by showing the falsehood of the opposite

apanage

privilege of office; especially one given to younger offspring

apantomancy

pination using objects at hand

aparithmesis

rhetorical answer to a proposition

apatetic

of an animal’s coloration or markings

apercu

brief outline; glimpse; intuitive insight

aphagia

inability to eat or swallow

aphemia

loss of ability to produce articulate speech

apheresis

taking away a sound or syllable at the beginning of a word

aphesis

loss of initial unaccented vowel from beginning of a word

aphicide

killer of aphids

aphidicide

killer of aphids

aphnology

science of wealth

aphologistic

flameless

aphrasia

inability to speak

aphrodisiomania

abnormal sexual interest

aphthong

silent letter

apian

of, like or pertaining to bees

apiarian

of, like or pertaining to bees or beekeeping

apiculate

ending in a small apex or point

apiculture

beekeeping

apistia

faithlessness in marriage

aplanatic

a lens free of spherical aberration

apocalypticism

doctrine of the imminent end of the world

apocarteresis

suicide by starvation

apocatastasis

final restitution of all things at the appearance of the Messiah

apocatastisis

reversion or restoration to original position

apocope

cutting off the last sound of a word

apocrisiary

papal secretary

apodictic

necessarily true beyond contradiction

apodosis

main concluding clause in a conditional sentence

apodysophilia

feverish desire to undress

apograph

exact copy; facsimile

apolaustic

dedicated to the search for enjoyment

apologetics

defense and proof of Christianity or other doctrine

apopemptic

valedictory

apophasis

saying something by stating that you will not mention it

apophoret

a gift given to celebrate a new year

apophthegm

brief saying; proverb; epigram

aporia

professed but false doubt of what to say or choose, for rhetorical effect

aposiopesis

suddenly stopping in the middle of a speech for emphasis

apositia

dislike of or distaste for food

apostasy

renunciation of former beliefs

apostrophe

addressing of a personified thing rhetorically

apotelesm

casting of a horoscope

apothegm

a short, instructive saying or formula

apotheosis

elevation to pine status; a perfect example

apotropaic

designed to turn away evil

apparitor

officer in court who attends to execute orders; harbinger

appaumé

having the palm displayed

appendant

attached to; hanging from; adjunct

apperception

mind’s perception of itself as a conscious agent

appersonation

irrational belief that one is another person

appetence

strong craving or powerful desire

applanate

flat; flattened; compssed

appointé

in heraldry, having two things touching at the ends

apport

to transport objects without material agency

appose

to place in juxtaposition or proximity

approbation

approval; consent

appropinquity

nearness

appui

to support militarily

appulse

a striking against something

appurtenance

a subordinate or adjunct part of

apricate

to bask in the sun

apricide

killing of a boar

apse

rounded extension of church or other building

apselophesia

loss of sense of touch

apsidal

shaped like an apse

apterygial

wingless; finless

aptotic

uninflected; indeclinable

aptronym

name that suits its owner

apyrexy

period of intermission in a fever

aquamanile

ewer in the form of a human or animal p for ceremonial handwashing

aquaphobia

fear of water

aquarelle

watercolour painting

aquifer

a rock formation containing water

aquiform

watery; liquid

aquilated

aquiline

of, like or pertaining to eagles; hooked like an eagle’s beak

araba

wheeled Middle Eastern carriage

arachibutyrophobia

fear of peanut butter sticking to roof of mouth

arachnivorous

feeding on spiders

arachnology

study of spiders

arachnophobia

fear of spiders

araneidan

of, like or pertaining to spiders

araneiform

shaped like a spider

araneous

transparent; delicate; like a spider’s web

araphorostic

seamless

arbalest

type of crossbow

arborescent

branched; branching; tree-shaped

arboricide

killing of trees

arboricolous

growing on or living in trees

arboriform

shaped like a tree

arbrolatry

worship of start

arbuscle

dwarf or shrub-like tree

arbustum

orchard; copse of trees

arcanna

red chalk used to mark trees

arceate

to pvent; to ward off

archaeolatry

worship of archaic things or old customs

archelogy

the study of first principles

archididascalian

of, like or pertaining to headmasters

archididascalos

school principal

archiloquy

first part of a speech

archimandrite

head of a monastery or convent

archimime

chief buffoon or mimic

architectonics

of, like or pertaining to the arrangement of knowledge

architecuralization

adaptation of non-architectural entities for architectural purposes

architrave

parts surrounding a door or window, especially the top

archology

science of the origins of government

arciform

shaped like a bow

arctician

one skilled in navigating arctic regions

arctogaeal

of the arctic regions of the earth

arctophile

collector of teddy bears

arctophily

study of teddy bears

arcuate

arched; bow-shaped

ard

plough used to scratch top surface of soil

arefy

to dry up; to wither

arenaceous

like, growing in or consisting of sand

arenoid

sandy; like sand

areometer

instrument used for measuring specific gravity

areopagitic

of, like or pertaining to tribunals or courts

aretaics

the science of virtue

arete

sharp mountain ridge

argali

large-horned Asian wild sheep

argent

the heraldic colour silver or white

argentiferous

bearing silver

argentocracy

government by money

argil

clay used in making pottery

argillaceous

clayey; of or resembling clay

argol

crust formed on wine kept too long or improperly

argol

dried cow dung used as fuel

argosy

a large merchant ship; a rich supply

arguendo

for the sake of argument

arguria

silver poisoning

argute

shrill; keen; shrewd

argyll

silver gravy dish

arietine

of, like or pertaining to rams

arietinous

shaped like a ram’s head

aright

right; correctly

ariolation

pination in general

aristarch

a severe critic

aristarchy

government by the best

aristology

the science or art of dining

arithmancy

pination using numbers

arithmocracy

government by simple majority

arithmogram

number composed of numerical values of letters in a word

arithmography

writing a number using letters; gematria

arithmomania

obsessive poccupation with numbers

armamentarium

collective equipment available to a doctor

armet

round iron helmet

armigerous

entitled to bear arms

armillary

like or composed of rings

armipotent

having strong weapons; militarily potent

armisonant

resounding with noises of battle or weapons

armlet

piece of armour for the arm

armomancy

pination by examining one’s shoulders

armure

twilled woollen or silk fabric

arpeggione

stringed instrument like the cello

arpent

unit of land area slightly smaller than an acre

arpenteur

land surveyor

arrant

downright; unmitigated

arras

tapestry covering a wall

arrasene

embroidery fabric of wool and silk

arrect

attentive; erect; raised up

arrendator

one who rents or farms at a yearly rent

arreptitious

ecstatic; frantic; hasty or hurried

arrestant

substance causing an insect to stop moving

arrhizal

lacking roots

arris

sharp edge on stone; meeting of two surfaces

arrogate

to claim unduly as one’s own; to ascribe

arrondi

of a heraldic device, having rounded sides

arrosive

gnawing; chewing; corroding

arthrology

study of joints

arthroscope

instrument for examining interior of a joint

arundiferous

bearing or producing reeds

arundinaceous

like or having the properties of a reed

arval

of, like or pertaining to ploughed land

ascesis

the practice of disciplining oneself; asceticism

asceticism

doctrine that self-denial of the body permits spiritual enlightenment

ascham

box for keeping bows and arrows dry

ascian

inhabitant of the equatorial zone

aseity

self-origination

ashlar

squared stone used in building walls

ashplant

walking stick

asinine

of, like or pertaining to asses; stupid

asitia

lack of appetite

askefise

one who blows on ashes to bring them to flame

asomatous

lacking a body; incorporeal

asonia

deafness to specific pitches of sound

aspergilliform

shaped like a brush

aspergillum

vessel for sprinkling holy water

asperity

roughness of surface or sound

asperse

slander; disparage

aspersed

in heraldry, covered with an indefinite number of small ps

aspersory

vessel for holding holy water

aspheterism

denial of the right to private property

aspidate

shield-shaped

aspidomancy

pination by sitting and chanting within a circle

asportation

to carry property away wrongfully

assart

to reclaim for agriculture by clearing away trees

assecuration

marine insurance

assentation

insincere or glib assent

asseveration

positive or earnest affirmation

assibilate

to pronounce with a hiss or sibilant

assiduity

persevering application to a pursuit

assizer

officer or judge in charge of weights and measures

associative

indicating association with or accompaniment by

assoil

to absolve; to acquit

assot

to befool; to besot

assuefaction

habituation

assuetude

accustomedness; habit

assurgent

ascending; rising; curving upward

astacology

the science of crayfish

astatic

in equilibrium

asterism

cluster of three asterisks arranged in triangle to draw attention to passage

astern

at the stern of a ship

astheniology

study of diseases of weakening and aging

asthenopia

muscular weakening of the eyes

astragal

small semicircular moulding; dice

astragalomancy

pination using dice or knucklebones

astraphobia

fear of being struck by lightning

astrapophobia

fear of thunder and lightning

astriction

binding obligation

astringe

to draw together; to tighten

astrionics

electronics as applied to space flight

astrobleme

scar on the earth’s surface from meteorite impact

astrobolism

sun-stroke

astrogeology

study of extraterrestrial geology

astrognosy

knowledge of fixed stars

astrogony

theory of the origin of stars

astrolatry

worship of stars

astrologaster

a foolish or petty astrologer

astromancy

pination using stars

astrometeorology

study of effect of stars on climate

astrophile

person interested in astronomy

astroseismology

study of star oscillations

astrut

protrudingly; distendedly

asynartetic

having two members with different rhythms

asyndeton

rhetorical device of omitting conjunctions

ataraxia

tranquility; freedom from anxiety; stoicism

atavism

reversion to early or ancestral type

ateknia

childlessness

atelier

artist’s studio or workshop

ateliosis

imperfect development; developmental irregularity

athanasy

deathlessness

athanor

alchemist’s self-feeding digesting furnace

atheling

Anglo-Saxon prince or nobleman

athenaeum

literary or scientific association

athetesis

rejection of a passage as spurious

athetosis

nervous twitching of digits and extremities

athwart

across; in opposition to; sideways; transversely

atimy

loss of honour; disgrace

atlantes

male ps used as columns

atlas

rich satin fabric

atmatertera

great-grandfather’s grandmother’s sister

atmology

the science of aqueous vapour

atmometer

instrument for measuring evaporating capacity of air

atocia

female sterility

atokous

lacking offspring

atomism

belief that the universe consists of small inpisible particles

atony

muscular weakness

atpatruus

great-grandfather’s grandfather’s brother

atrabiliary

melancholy; hypochondriac

atrabilious

melancholy; splenetic; acrimonious

atrament

blacking; ink; black dye

atresia

absence or irregular closure of a passage in the body

attainder

the loss of civil rights for high treason

attaint

disgrace; sully; infect; taint

attemper

to adapt or alter quality by adding to something

attenuate

make thin; reduce in value

atticism

expssion characterized by conciseness and elegance

attollent

lifting up; raising

attorn

to transfer to another

attrahent

attracting or drawing

attrite

repentant through fear of punishment

attuition

operation between sensation and perception

aubade

musical announcement of dawn; sunrise song

aubin

horse’s gait between an amble and a gallop

auceps

hawker or bird-tender

aucupate

to hunt birds; to pursue py with vigilance

audile

person more attuned to sound than the other senses

audiology

study of hearing

audiometer

instrument for measuring acuity of hearing

audiophile

one who loves accurately reproduced recorded sound

audism

belief that people who can hear are superior to people who are deaf

augean

filthy; difficult

augend

number to which another number is added

aularian

of, like or pertaining to a hall in a university

aulic

courtly; ceremonious; genteel

auncel

crude balance for weighing

aurantiaceous

of, like or pertaining or pertaining to oranges or orange trees

aureity

property of being golden in colour or substance

aureole

radiant light around head or body of holy personage

auricomous

having golden or blond hair

auricular

of, like or pertaining to the ear; spoken secretly

auriferous

bearing gold

auriform

shaped like an ear

aurigation

charioteering

aurigraphy

writing or engraving in gold

aurilave

instrument for cleaning the ear

auriphrygia

gold embroidery

auriscope

instrument for examining the ear

aurochs

extinct wild ox

aurulent

gold-coloured

auscultation

listening to sounds arising within organs

auslaut

final sound of a word or syllable

austringer

keeper of goshawks

austromancy

pination using wind

autarchy

government by an absolute ruler

autarkic

self-sufficient; independent

autecology

study of ecology of one species

autocephality

ecclesiastical self-government

autocide

killing of oneself; suicide

autocide

killing of oneself or another by means of a motor vehicle

autocoprophagy

eating one’s own feces

autocracy

government by one inpidual

auto-da-fe

burning of a heretic

autodidact

self-taught person

autogenesis

spontaneous generation

autognosis

knowledge of or about oneself

autography

writing in one’s own hand

autolatry

self-worship

autology

scientific study of oneself

automorphism

ascription to others of one’s own characteristics

automysophobia

fear of being dirty

autonym

a writer’s real name; work published under writer’s own name

autophagy

feeding on body’s own tissues

autophanous

self-luminous

autophobia

fear of solitude

autoschediasm

anything extemporized

autosoterism

belief that one can obtain salvation through oneself

autotelic

being an end in itself

autothaumaturgist

person ptending to be mystical or mysterious

autotheism

belief that one is God incarnate or that one is Christ

autotropic

growing in a straight line

auxanometer

instrument for measuring growth of plants

auxesis

increase in size; hyperbole or augmentation of meaning

auxology

science of growth

auxometer

instrument for measuring magnifying power

aval

of, like or pertaining to a grandparent

avalement

allowing knees to flex while skiing

avaunt

away; hence; to boast

aveniform

shaped like oats

aventail

movable front of a helmet

averruncate

to ward off; to uproot

averruncator

pole for pruning trees

aversant

in heraldry, with a hand turned towards the back

avicide

killing of birds

avicular

of, like or pertaining to birds

avionics

the science of electronic devices for aircraft

avizandum

private consideration of a case by a judge

avocet

long-legged wading bird with upward-curving bill

avolitional

involuntary

avulse

to pluck or tear away by force

avuncular

like an uncle; of, like or pertaining to uncles

awn

beard or similar bristly growth on stalk of grain

axiniform

shaped like an axe-head

axinomancy

pination using an axe or hatchet

axiology

the science of the ultimate nature of values

axolotl

salamander dwelling in mountainous lakes

aye-aye

nocturnal lemur-like animal of Madagascar

azimuth

arc of the horizon

azoth

alchemical name for mercury

azure

light or sky blue; the heraldic colour blue