Kí Tự Đặc Biệt 2021 ❤️❤️❤️ Tạo Tên Game Đẹp Soshareit

--- Bài mới hơn ---

 • #1 Tạo Kí Tự Đặc Biệt Nhanh ❤️【3 Click Có Tên Đẹp 2021】
 • Bảng Kí Tự Đặc Biệt Hình Con Vật
 • App Kí Tự Đặc Biệt Ios 2021 Do Soshareit Việt Nam Phát Triển
 • Tải Về App Kí Tự Đặc Biệt Android 2021
 • Bảng Kí Tự Đặc Biệt Lol 2021 & Cách Làm Tên Lol
 • Ứng dụng Kí tự đặc biệt phiên bản năm 2021 cung cấp bởi SoShareIT ❤️❤️❤️ tạo chữ 𝑰𝑫𝑶𝑳 ✅, 𝑴𝒂̣̆𝒕 𝑸𝒖𝒚̉ ✅, 𝑻𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒂́𝒐 (🍏) trong Game cho nhân vật bằng những kí hiệu phù hợp. Cập nhật liên tục những kí tự đẹp mới cho những Game như Free Fire FF, Liên Quân, PUBG, FIFA.

  Tạo Tên Kí Tự Đặc Biệt

  Bạn chỉ cần nhập tên muốn đổi từ chữ thường sang kí tự đặc biệt vào khung bên dưới, có thể chỉnh tên đẹp bằng cách thêm kí hiệu bên trái, bên phải để chữ kí tự thêm sinh động.

  LOL ◎ FB ◎ Gunny ◎ Pubg ◎ Free Fire

  Khuyến cáo khi tạo tên game kí tự đặc biệt:

  • Nên tạo tên tối đa 12 kí tự bao gồm cả chữ và Kí hiệu đặc biệt.
  • Tránh dùng từ ngữ có dấu tiếng việt để không bị lỗi font chữ.

  Tên Game Kí Tự Đặc Biệt

  Bảng kí tự tự đặc biệt đầy đủ 2021

  Kí tự đặc biệt font chữ nghệ thuật

  ๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ

  Ⓐ ⓐ ⒜ A a Ạ ạ Å å Ä ä Ả ả Ḁ ḁ Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ȃ ȃ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ā ā Ą ą Ȁ ȁ Ǻ ǻ Ȧ ȧ Á á Ǟ ǟ Ǎ ǎ À à Ã ã Ǡ ǡ Â â Ⱥ ⱥ Æ æ Ǣ ǣ Ǽ ǽ Ɐ Ꜳ ꜳ Ꜹ ꜹ Ꜻ ꜻ Ɑ ℀ ⅍ ℁ ª Ⓑ ⓑ ⒝ B b Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ḇ ḇ Ɓ Ƀ ƀ Ƃ ƃ Ƅ ƅ ℬ Ⓒ ⓒ ⒞ C c Ḉ ḉ Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ç ç Ƈ ƈ Ȼ ȼ ℂ ℃ Ɔ Ꜿ ꜿ ℭ ℅ ℆ ℄ Ⓓ ⓓ ⒟ D d Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḏ ḏ Ḑ ḑ Ḓ ḓ Ď ď Ɗ Ƌ ƌ Ɖ Đ đ ȡ DZ Dz dz DŽ Dž dž ȸ ⅅ ⅆ

  Ⓔ ⓔ ⒠ E e Ḕ ḕ Ḗ ḗ Ḙ ḙ Ḛ ḛ Ḝ ḝ Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ế ế Ẽ ẽ Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě È è É é Ê ê Ë ë Ȅ ȅ Ȩ ȩ Ȇ ȇ Ǝ ⱻ Ɇ ɇ Ə ǝ ℰ ⱸ ℯ ℮ ℇ Ɛ Ⓕ ⓕ ⒡ F f Ḟ ḟ Ƒ ƒ ꜰ Ⅎ ⅎ ꟻ ℱ ℻ Ⓖ ⓖ ⒢ G g Ɠ Ḡ ḡ Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǵ ℊ ⅁ ǵ Ģ ģ Ⓗ ⓗ ⒣ H h Ḣ ḣ Ḥ ḥ Ḧ ḧ Ḩ ḩ Ḫ ḫ Ĥ ĥ Ȟ ȟ Ħ ħ Ⱨ ⱨ Ꜧ ℍ Ƕ ẖ ℏ ℎ ℋ ℌ ꜧ Ⓘ ⓘ ⒤ I i Ḭ ḭ Ḯ ḯ IJ ij Í í Ì ì Î î Ï ï Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į Ǐ ǐ ı ƚ Ỻ ⅈ ⅉ ℹ ℑ ℐ Ⓙ ⓙ ⒥ J j Ĵ ĵ Ɉ ɉ ȷ ⱼ ǰ Ⓚ ⓚ ⒦ K k Ḱ ḱ Ḳ ḳ Ḵ ḵ Ķ ķ Ƙ ƙ Ꝁ ꝁ Ꝃ ꝃ Ꝅ ꝅ Ǩ ǩ Ⱪ ⱪ ĸ Ⓛ ⓛ ⒧ L l Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ḻ ḻ Ḽ ḽ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ỉ ỉ Ⱡ ⱡ Ƚ ꝉ Ꝉ Ɫ LJ Lj lj Ị İ ị ꞁ ⅃ ⅂ Ȉ ȉ Ȋ ȋ ℓ ℒ Ⓜ ⓜ ⒨ M m Ḿ ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ ꟿ ꟽ Ɱ Ɯ ℳ

  Ⓝ ⓝ ⒩ N n Ṅ ṅ Ṇ ṇ Ṉ ṉ Ṋ ṋ Ń ń Ņ ņ Ň ň Ǹ ǹ Ñ ñ Ƞ ƞ Ŋ ŋ Ɲ ʼn NJ Nj nj ȵ ℕ № Ⓞ ⓞ ⒪ O o Ö ö Ṏ ṏ Ṍ ṍ Ṑ ṑ Ṓ ṓ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ Ȱ ȱ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ợ ợ Ơ ơ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ò ò Ó ó Ô ô Õ õ Ǒ ǒ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Œ œ Ø ø Ǿ ǿ Ꝋ Ꝏ ꝏ ⍥ ⍤ ℴ Ⓟ ⓟ ⒫ ℗ P p Ṕ ṕ Ṗ ṗ Ƥ ƥ Ᵽ ℙ Ƿ ꟼ ℘ Ⓠ ⓠ ⒬ Q q Ɋ ɋ ℚ ℺ ȹ

  Ⓡ ⓡ ⒭ R r Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ṙ ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ɍ ɍ Ʀ Ꝛ ꝛ Ɽ ℞ ℜ ℛ ℟ ℝ Ⓢ ⓢ ⒮ S s Ṡ ṡ Ṣ ṣ Ṥ ṥ Ṧ ṧ Ṩ ṩ Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ș ș ȿ ꜱ Ƨ ƨ Ϩ ϩ ẞ ß ẛ ẜ ẝ ℠ Ⓣ ⓣ ⒯ T t Ṫ ṫ Ṭ ṭ Ṯ ṯ Ṱ ṱ Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ț ț Ⱦ ⱦ Ƭ Ʈ ƫ ƭ ẗ ȶ ℡ ™ Ⓤ ⓤ ⒰ U u Ṳ ṳ Ṵ ṵ Ṷ ṷ Ṹ ṹ Ṻ ṻ Ủ ủ Ụ ụ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ǚ ǚ Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ų ų Ǔ ǔ Ȕ ȕ Û û Ȗ ȗ Ù ù Ú ú Ü ü Ư ư Ʉ Ʋ Ʊ

  Ⓥ ⓥ ⒱ V v Ṽ ṽ Ṿ ṿ Ʌ ℣ Ỽ ⱱ ⱴ ⱽ Ⓦ ⓦ ⒲ W w Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ẇ ẇ Ẉ ẉ Ŵ ŵ Ⱳ ⱳ Ϣ ϣ ẘ Ⓧ ⓧ ⒳ X x Ẋ ẋ Ẍ ẍ ℵ × Ⓨ ⓨ ⒴ y Y Ẏ ẏ Ỿ ỿ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ Ŷ ŷ Ƴ ƴ Ÿ ÿ Ý ý Ɏ ɏ Ȳ ȳ Ɣ ẙ ⅄ ℽ Ⓩ ⓩ ⒵ Z z Ẑ ẑ Ẓ ẓ Ẕ ẕ Ź ź Ż ż Ž ž Ȥ ȥ Ⱬ ⱬ Ƶ ƶ ɀ ℨ ℤ

  Kí tự chữ Trung Quốc

  ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ 中 国 驴 博 客 行的 一 是 在 不 了 有 和 人 这 中 大 为 上 个 国 我 以 要 他 时 来 用 们 生 到 作 地 于 出 就 分 对 成 会 可 主 发 年 动 同 工 也 能 下 过 子 说 产 种 面 而 方 后 多 定 行 学 法 所 民 得 经 十 三 之 进 着 等 部 度 家 电 力 里 如 水 化 高 自 二 理 起 小 物 现 实 加 量 都 两 体 制 机 当 使 点 从 业 本 去 把 性 好 应 开 它 合 还 因 由 其 些 然 前 外 天 政 四 日 那 社 义 事 平 形 与 关 各

  Kí tự chữ Thái Lan

  Là kiểu kí tự độc lạ đang được tìm kiếm thường xuyên, những kí tự Thái Lan (Thailand) có vẻ như đang tạo sự cuốn hút khác biệt rỏ ràng nhất cho người chơi game. Bạn có thể bôi đen từng kí tự và sao chép sử dụng nhiều lần để tạo tên theo ý thích.

  ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ◌ะ ◌ั ◌า ◌ำา ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ื ◌ุ ◌ู ◌ฺ ◌ฺุ ◌ฺ เ◌ แ◌ โ◌ ใ◌ ไ◌ ◌็ ◌่ ◌้ ◌๊ ◌๋ ◌์ ◌ํ ◌๎ ◌็่ ◌๊่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ฿ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๆ ๏ ☸ ฯ ๚ ๛ ะ ั ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎

  Kí tự chữ Hàn Quốc

  Với kiểu kí tự tượng hình khác, những kí tự Hàn Quốc (Korea Unicode) lại có nét khác biệt là những kí tự hình tròn, hình vuông nhưng cũng rất ấn tượng khi tạo tên game, tên nhân vật.

  ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄸ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ ㅲ ㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ ㅿ ㆀ ㆁ ㆂ ㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ

  Kí tự chữ Nhật Bản

  Tiếng Nhật Bản (Japan) được biết đến trong hệ thống từ ngữ Hiragana Katakana là những kí tự tượng hình với những đường nét mềm mại, uống cong và rất bắt mắt trong các tên game hiện nay. Bạn có thể bôi đen những kí tự tiếng Nhật này để tạo cho mình những tên nickname độc lạ.

  ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ ぞ た だ ち ぢ

  っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の は ば ぱ ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み む め も ゃ や

  ゅ ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん ゔ ゕ ゖ ゚ ゛ ゜ ゝ ゞ ゟ ゠ ァ ア ィ

  イ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ

  ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ ヒ ビ ピ フ ブ プ ヘ ベ ペ

  ホ ボ ポ マ ミ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ ョ ヨ ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ

  ヲ ン ヴ ヵ ヶ ヷ ヸ ヹ ヺ ・ ー ヽ ヾ ヿ ㍐ ㍿

  Gợi ý 24 chữ cái to viết hoa, viết thường thông dụng nhất. Ví dụ SOSHAREIT hoặc soshareit

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

  Kí tự nhỏ trên đầu

  Danh sách 24 kí hiệu là chữ kí tự nhỏ trên đầu.

  A ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶦ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ⁿ ᵒ ᵖ ᑫ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ Z

  Kí tự chữ nhỏ trên đầu siêu độc đáo

  Khi bạn nhìn vào các loại ký tự chữ trên đầu sẽ cảm thấy lạ lẫm phải không nào? Nó có kiểu khác lạ với những loại ký tự chữ cái khác. Nhìn vào đó bạn sẽ cảm thấy khá khác với những loại ký tự trước. Trước đây ai nhìn vào cũng chú ý hơn và làm cho người cần quan tâm hơn.

  aͣ bͣ cͣ dͣ eͣ fͣ gͣ hͣ iͣ jͣ kͣ lͣ mͣ nͣ oͣ pͣ qͣ rͣ sͣ tͣ uͣ vͣ wͣ xͣ yͣ zͣ Aͣ Bͣ Cͣ Dͣ Eͣ Fͣ Gͣ Hͣ Iͣ Jͣ Kͣ Lͣ Mͣ Nͣ Oͣ Pͣ Qͣ Rͣ Sͣ Tͣ Uͣ Vͣ Wͣ Xͣ Yͣ Zͣ

  aͨ bͨ cͨ dͨ eͨ fͨ gͨ hͨ iͨ jͨ kͨ lͨ mͨ nͨ oͨ pͨ qͨ rͨ sͨ tͨ uͨ vͨ wͨ xͨ yͨ zͨ Aͨ Bͨ Cͨ Dͨ Eͨ Fͨ Gͨ Hͨ Iͨ Jͨ Kͨ Lͨ Mͨ Nͨ Oͨ Pͨ Qͨ Rͨ Sͨ Tͨ Uͨ Vͨ Wͨ Xͨ Yͨ Zͨ

  aͯ bͯ cͯ dͯ eͯ fͯ gͯ hͯ iͯ jͯ kͯ lͯ mͯ nͯ oͯ pͯ qͯ rͯ sͯ tͯ uͯ vͯ wͯ xͯ yͯ zͯ Aͯ Bͯ Cͯ Dͯ Eͯ Fͯ Gͯ Hͯ Iͯ Jͯ Kͯ Lͯ Mͯ Nͯ Oͯ Pͯ Qͯ Rͯ Sͯ Tͯ Uͯ Vͯ Wͯ Xͯ Yͯ Zͯ

  Kí hiệu đặc biệt trong Word Excel Powerpoint

  Danh sách toàn bộ các kí hiệu đặc biệt thông dụng mà mọi người hay sử dụng trong chat, gõ văn bảng vào hình ảnh hay tạo tin nhắn cho nhau.

  ঔ ᴥ ᵜ ȸ ȹ Ɂ ᵷ ᵹ ᴖᴥᴖ ™ © № ® ℡ ✆ ¿ ¡ § ⁂۰ ● ▪ ▫ ◦ 。 ゚ ¤ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

  ☑ ☒ 〠 〄 ㍿ ☃ ☄ ✉ ѽ Ѽ ☂ ✠ ✡ ☪ ☯ ॐ ☸ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬ ☭ ☮ ☽ ☾ ☿

  ♆ ⚳ ⚷ ☢ ☤ ☯ ⚕ ⚠ ♨ ✈ ☼ ✐ ✎ ✏ ☎ ☏ 卐 ☻ ☹ ㋡ ㋛ ☛ ☚ ☜ ☞ ☟ ๑ ۩ £ ⊗ ⊕

  ❍ ❏ ❐ ❑ ❒ ■ □ ▢ ► ◄ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● * ◯ Δ ◕ ◔ ⌘

  ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︽ ︾ ︿ ﹀ 〈 〉「 」

  ⚕ ☤ ⚚ ྅ ࿓ ࿔ ༂ ༃ ༗ ༄ ༅ ༆ ༉ ༊ ࿐ ๛ ෴ ⍰ ❥ ♛ ♚ ? ☮ ☏ ☢

  ☠ ✔ ☑ ❣ ♂ ♀ ⚤ Ⓐ ✉ ☣ ☤ ✘ ☒ ღ ツ ☼ ❅ ✎ © ® ™

  Σ ℃ ℉ ° ✿ ϟ ☃ ✄ ¢ € £ ∞ ¡ ⚑ ✞ ✡ ☪ ¿ ☯➳ ⌘ ✈ ★

  ½ ✯ ☭ ▼ ♫ ▲ ♪ ✪ ✫ 웃 유 ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ♤ ♢ ◊ ♧ ♡♙ ♟

  Những kí tự số chữ nhỏ xíu ở trên đầu và ở dưới và các kiểu số vòng tròn.

  Kí tự đặc biệt số nhỏ

  Số nhỏ trên đầu: ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

  Số nhỏ bên dưới: ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉

  Vòng tròn đen: ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓

  Kí tự la mã: Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ

  Số theo phần trăm: ½ ¼ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

  Kí tự đặc biệt năm sinh

  Bạn đã quá quen thuộc với những kí tự số theo cùng một kích thước và không có sự sáng tạo độc đáo thì đây chắc chắn là những gì bạn đang cần. Những kí tự năm sinh cho dân 9x đến 2k rất đẹp và dễ thương.

  • 1999 – ¹⁹⁹⁹ – ¹ᵏ⁹ – ₁₉₉₉ – ₁ₖ₉
  • 2000 – ²⁰⁰⁰ – ²ᵏ – ₂₀₀₀ – ₂ₖ
  • 2001 – ²⁰⁰¹ – ²ᵏ¹ – ₂₀₀₁ – ₂ₖ₁
  • 2002 – ²⁰⁰² – ²ᵏ² – ₂₀₀₂ – ₂ₖ₂
  • 2003 – ²⁰⁰³ – ²ᵏ³ – ₂₀₀₃ – ₂ₖ₃
  • 2004 – ²⁰⁰⁴ – ²ᵏ⁴ – ₂₀₀₄ – ₂ₖ₄
  • 2005 – ²⁰⁰⁵ – ²ᵏ⁵ – ₂₀₀₅ – ₂ₖ₅
  • 2006 – ²⁰⁰⁶ – ²ᵏ⁶ – ₂₀₀₆ – ₂ₖ₆
  • 2007 – ²⁰⁰⁷ – ²ᵏ⁷ – ₂₀₀₇ – ₂ₖ₇
  • 2008 – ²⁰⁰⁸ – ²ᵏ⁸ – ₂₀₀₈ – ₂ₖ₈
  • 2009 – ²⁰⁰⁹ – ²ᵏ⁹ – ₂₀₀₉ – ₂ₖ₉

  Kí tự đặc biệt dấu cách

  Kí tự đặc biệt dấu cách hay còn gọi là Kí tự đặc biệt khoảng trống hoăc kí tự ảo là kí tự không nhìn thấy được, tương tự như dấu cách bình thường nhưng bảng mã Unicode lại khác và được phép sử dụng trong một số Game như Free Fire, Pubg.

  Kí tự trái tim

  Một số kí tự trái tim nghiêng, kí tự trái tim nhỏ, kí tự đặc biệt trái tim đen, trái tim xanh, trái tim đỏ.

  ❥ ❣ ❦ ❧ ღ ɞ ♡ ❤ ❤️ 💚 💖

  Kí hiệu ngôi sao

  ✲ ⋆ ❅ ❇ ❈ ❖ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊ ❉

  Kí tự hình bông hoa

  Một vài ý tưởng về kí hiệu bông hoa như bông hoa mai, bông hoa cúc, kí tự đặc biệt hoa anh đào dành cho mọi người có thể sáng tạo tên kí tự.

  ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡ ✴ ✺ ☼ ☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁

  Kí tự dấu tích, gạch chéo

  Danh sách những kí tự đặc biệt dấu tích, dấu x, dấu đầu dòng được thường dùng cho Facebook, Word

  * ‣ ⁃ ◘ ◦ ” ” ❞ ❝ ˇ ∛ ∜ ☐ ☑ ☒ ✓ ✔ ✗ ✘ ∨ √ ✓

  ✔ ✗ ✘ ✅ ☓ ∨ √ ✇ ☐ ❌ ☑ ☒ 〤 ✖ 〥 ❎

  Kí tự đặc biệt cỏ bốn lá

  Gợi ý cho bạn 2 kí hiệu cỏ bốn lá may mắn.

  ஐ ☘

  Kí tự đặc biệt cây dù nghiêng

  Gợi ý những cây dù nghiêng trong Game Free Fire, Game Pubg

  ☂ ⛱

  Kí tự đặc biệt Quả táo

  Kí tự đặc biệt Mặt Quỷ

  Có rất nhiều kiểu để sáng tạo ra những Kí tự đặc biệt Mặt quỷ khác nhau, mỗi một kiểu là sự thể hiện cảm xúc cho từng kí tự như ngầu khóc, giận hờn.

  1. ╰‿╯ Mặt quỷ ngầu
  2. ╰︿╯ Mặt quỷ buồn
  3. (╰_╯) Mặt quỷ tức giận
  4. ╰︹╯ Mặt quỷ tủi thân
  5. (◣_◢) Mặt quỷ điên
  6. ╰︵╯Mặt quỷ bỉm môi (chê bai)
  7. ╰ ༿ ༾╯ Mặt quỷ khóc
  8. ╰ ༿ ‿ ༾╯ Mặt quỷ cười
  9. o(︶︿︶)o Mặt quỷ hờn

  Một số kiểu ghép Kí tự Mặt quỷ thành tên nhân vật trong Game Free Fire như:

  ╰‿╯Tên của bạn ✿

  ╰︿╯Tên của bạn ❄

  ╰︵╯Biệt danh ❤

  ╰‿╯╰(╯ Biệt danh của bạn.

  Gợi ý 10 kí hiệu cờ vua thông dụng nhất.

  ♘ ♞ ♗ ♝♖ ♜ ♕ ♛ ♔ ♚

  Kí tự xúc xắc

  Trọn bộ kí hiệu xúc xắc.

  ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅

  Kí tự mũi tên

  ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟

  ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯

  ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿

  ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏

  ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟

  ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿

  ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯

  Danh sách đầy đủ những kí hiệu về các đồng tiền hiện nay trên thế giới.

  ¤ € £ Ұ ₴ $ ₰ ¢ ₤ ¥ ₳ ₲ ₪ ₵ 元 ₣ ₱ ฿ ¤ ₡ ₮ ₭ ₩ 円 ₢ ₥ ₫ ₦ z ł ﷼ ₠ ₧ ₯ ₨ Kč र ƒ ₹

  Kí tự đặc biệt dấu xẹt

  Một vài kiểu kí tự dấu xẹt mới. Những dấu xẹt này có thể dùng làm dấu cách đẹp cho tên game của bạn.

  ۱ ۲ ۳ ۴

  Kí hiệu nam nữ

  Gợi ý 2 kí hiệu đặc biệt dành cho nam và nữ.

  웃 유

  Kí tự vương miện

  Gợi ý cho bạn những kí hiệu vương miện độc đáo.

  ♕ ♛ ♔ ♚

  Kí tự đặc biệt đầu lâu

  Gợi ý 1 kí hiệu đầu lâu rất ngầu.

  ☠️

  Kí tự đặc biệt nốt nhạc

  Gửi bạn những kí tự nốt nhạc Unicode được dùng nhiều trong word, facebook, audition ♩ ♪ ♫ ♬

  00:43 ━●━━━━━─────── 5:28

  ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

  ▶ ●──────────────── 10:01

  ▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ MUSIC IS MY LIFE ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂

  ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ 𝄪 𝄆 𝄇 𝄈 𝄐 𝄑 𝄒 𝆒 𝆓 𝄫 𝄞 𝄢 𝄡 ☊ ☋ ✦ ✧

  Kí tự đặc biệt hình súng

  Một vài kiểu mẫu kí tự hình súng gợi ý cho bạn. Bạn có thể dùng những kí hiệu này để đặt tên cho nhân vật trong Game Pubg, Game Free Fire.

  ︻┳═一

  ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──

  ⌐╦╦═─

  ︻┳デ═-

  ̿ ̿’̿’̵͇̿̿

  ▄︻̷̿┻̿═━一

  ╾━╤デ╦︻

  Ⓞ═╦╗

  ︻╦╤─ ҉ – –

  Kí tự đặc biệt hình kiếm

  ▬▬ι═══════ﺤ

  -═══════ι▬▬

  Kí tự thánh giá

  Gợi ý cho bạn 4 kí hiệu thánh giá.

  ✝ ✞ ✟ ♱

  Các kí tự chữ cái đặc biệt

  Danh sách các chữ đặc biệt dùng để chuyển đổi từ chữ thường sang chữ đặc biệt trong bảng kí tự. Danh sách bảng này bao gồm các chữ a đến chữ z.

  ᶏ ᶐ Ⱥ a A ᴬ ᵃ ª ᶛ ᵆ ᵄ ᵅ ₐ ᴭ ầ ẫ ẩ ǎ å ǻ ä ǟ ã ȧ ᴂ ᴁắ ằ ẵ ẳ â ấ ᴀ Å ẚ ∆ ∀ α Λ ɐ ɑ ɒ á à ă ǡ ą ā ả ȁ ȃ ạ ặ ậ ḁ ǽ ǣ

  ᶀ ᵬ b Bɞ ɮ ʙ ҍ Ᏸ ℬ ᴮ ᵇ ᴯ ᴃ þ ß ƀ Ɓ Ƅ ɓ β ḃ ḅ ḇ

  ᶗ Ȼ ȼ c C ᴒ ᴖ ᵔ ᴗ ᵕ ᴄ Ç ć ĉ č ċ © ¢ € Ƈ ɕ ʗ ℂ Č ☪ ℭ ᶜ ᵓ ᶝ ᴐ ς ç ḉ

  ᶑ ᶁ ᵭ d D ᴰ ᵈ ᶞ ᴅ ȡ ᴆ dz Dz DZ dž Dž DŽ ∂ δ Ð đ Ɗ ɖ ɗ ð ď ḋ ḑ ḍ ḓ ḏ

  ᶒ ᶓ ᶔ ᶕ e E ᴱ ᵉ ᶟ ᴲ ᵊ ᵋ é è ĕ ê ế ề ễ ể ě Ə Ɛ Ǝ ε Σ Ƹ ƺ ɘ ə ξ э ҿ ཇ ℰ ℯ ミ € ع έ ɚ ë ẽ ė ᵌ ₑ ₔ ∊ ∈ ᴇ ᴈ Ξ ∃ ȩ ḝ ę ē ḗ ḕ ẻ ȅ ȇ ẹ ệ ḙ ḛ

  ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f F ᶠ ᶴ ff ffi ffl fi fl Ƒ ƒ ℱ ʄ ḟ

  ᶃ g G ᴳ ᵍ ᶢ Ɠ Ǥ ǥ ɠ ɡ ɢ ʛ ց Ꮆ ջ ❡ ǵ ğ ĝ ǧ ġ ģ ḡ

  h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ℏ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ

  ᶖ i I ᴵ ᵢ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᴉ ᵎ ⁱ ϊ أ ར ¡ ɩ ij IJ ᵻ Ɨ ɨ ɪ í ì ĭ î ǐ ï ḯ ĩ į ī ỉ ȉ ȋ ị ḭ

  j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ ȷ Ꮰ

  ᶄ k K ᴷ ᵏ ᴋ κ Ƙ ƙ ʞ ϗ ҡ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ

  ᶅ Ƚ l Lɫ ɭ ʆ ʟ ᶪ ᶫ£ Ɩ ƪᏝ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ᴸ ˡ ᶩ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 ḷ ḹ ḽ ḻ

  ᶆ ᵯ ɱ ʍ ℳ ᴹ ᵐ ᶬ ᶭ ᴍ м Ɯ ɷ ḿ ṁm M ṃ

  ᶇ ᵰ n N ᶰ ή ᴻ ᵑ ᶮ ᶯ ᴎ ȵ nj ƞ ɲ ɳ ɴ Ϟ ℕ ϰ സ Ո ⁿ ᴺ ռ ♑ ń ǹ ň ñ ṅ Nj NJ ղ ท и η Ɲņ ṇ ṋ ṉ

  o O ᴼ ᵒ ᶱ ᴕ º ° ö © ⊙ σ ø ѻ ◯ ó ò ŏ ô ố ồ ő õ ṍ ṏ ȭ ȯ ȱ ǫ ǭ ō ṓ ṑ ỏ ȍ ȏ ỗ ổ ǒ ö ȫ ᶲ ᶿ ₒ ᴏ ᴑ ᴔ ᴓ Θ ᴽ ơ ớ ờ ỡ ở ợ ọ ộ ǿ

  ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ℙ ₱ ℘ ᵖ ᴘ ¶ ρ φ Þ þ Ƥ ƥ ƿ բ ք ṕ ṗ Ꭾ

  q Q ᵠ Ǫ ǫ ʠ ϥ ℚ ҩ Ҩ

  ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ ® Ʀ ɼ ɽ ɾ ʀ ʁ ℛ ℜ ℝ ℞ я Ř ŕ ř ṙ ŗ ȑ ȓ ṛ ṝ ṟ

  ᶊ ᵴ ȿ s S ₷ § ∫ Ƨ ƨ Iʂ ʃ ʅ ϛ ֆ ى Ꭶ ʂ Ş $ ی ˢ ᶳ ſ ẛ st ſtś ṥ ŝ š ṧ ṡ ş ṣ ṩ ș

  ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t TՇ π ŧ Ŧ ƫ Ƭ ƭ Ʈ ǂ ʇ ʈ τ Ϯ ϯ ィ է ɬ ł ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح ♈️ ζ ե Ť ť ẗ ṫ ţ ṭ ț ṱ ṯ

  ᶙ ᵾ ᵿ u U ᵁ ᵘ ᵤ ᶶ ᶷ ᶸ ᵙ ᴞ ᵫ ʮ ʯ ʉ ʊ ʋ υ ϋ և ú ù ŭ û ǖ ű ũ ṹ ų ū ṻ ủ ȕ ȗ ư ứ ừ ữ ử ǔ ᶹ ᴜ ᴝ ů ü ǘ ǜ ǚ ự ụ ṳ ṷ ṵ

  ᶌ v V ᵛ Ҩ ℣ ✓ ᵥ ᶺ ᴠ ϑ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ѷ ṽ ṿ

  w W ᵂ ʷ ᵚ ᴟ ᴡ ψ ŵ ẘ ẅ ω ϖ Ɯ ʍ Ѡ ѡ ཡ Ꮚ Ꮤ Ϣ ẃ ẁ ẇ ẉ

  ᶍ x X✘ メ ᵡ ᵪ × ˣ ₓ Ҳ ɤ χ ℵ 乂 ẍ ẋ

  y Y ʸ ˠ ϒŷ ẙ ÿ ỹ Ÿ Ƴ ƴ γ ʎ ʏ ¥ ɣ ყ ý ỳ ẏ ȳ ỷ ỵ

  ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ Ƶ ƶ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ζ ☡ ℤ ʓ ح ź ẑ ȥ ʐ ʑ Հ ᶾ ž ż ẓ ẕ ǯ

  Gợi ý: Mẹo nhỏ cho bạn nếu bạn muốn tìm những kí tự chữ cái tại chúng tôi bạn có thể nhập 1 kí tự ví dụ chữ “a” vào ô tạo tên, sau đó SoShareIT sẽ gợi ý ra cho bạn hơn 102 kí tự đẹp khác nhau.

  Ứng dụng Kí tự đặc biệt trên di động

  Hiện nay ứng dụng Kí Tự Đặc Biệt cung cấp bởi SoShareIT đã có mặt trên kho ứng dụng CH Play của Google và kho ứng dụng App Store của Apple. Bạn có thể cài đặt về máy để trải nghiệm dịch vụ tốt hơn như tốc độ nhanh hơn, ứng dụng đơn giản gồm các bước rất rỏ ràng dễ sử dụng.

  App Kí tự đặc biệt trên Android từ CH Play

  Đối với các dòng máy chạy hệ điều hành Android như Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, HTC tại.

  App Kí tự đặc biệt trên IOS từ AppStore

  Đối với các dòng điện thoại là Iphone, Ipad với IOS 11 trở lên, bạn có thể cài đặt tại:

  Kí tự đặc biệt SoShareIT hỗ trợ cho các tựa game mới như: rise of kingdom, hago, rise of the kings, hoàng hậu cát tường, fo4 và nhiều tựa Game khác.

  Bảng xếp hạng Kí tự đặc biệt

  1. kí tự sharingan
  2. kí tự doraemon
  3. kí tự hago
  4. kí tự đẹp nhất thế giới

  Ứng dụng Kí tự đặc biệt cung cấp bởi SoShareIT ( Lê Thanh Sang) là một sản phẩm công nghệ trên nền tảng website và App mobile gồm Android và IOS giúp mọi người có thể chuyển đổi chữ thường sang chữ kí tự cũng như gợi ý toàn bộ những kí hiệu đặc biệt theo font chữ bảng mã Unicode.

  Những nội dung chính mà Ứng dụng Kí tự đặc biệt SoShareIT – Tạo tên Game và Kí hiệu miễn phí lập ra để phục vụ Cộng đồng như:

  • Tạo tên Game
  • Xem danh sách gợi ý tên Game hay
  • Tin tức mới về thứ hạng những Game đang thịnh hành như Free Fire, Pubg, LOL, Liên Quân.

  Đến với Ứng dụng Kí tự đặc biệt SoShareIT là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong sự trải nghiệm cũng như tạo tên Game cho nhân vật yêu thích của bạn. Mục đích cao nhất của SoShareIT là cung cấp cho bạn những trải nghiệm người dùng tốt nhất, cách tối giản thao tác thực hiện, ứng dụng gọn nhẹ dễ sử dụng dù bạn đang trên máy tính hay điện thoại thông minh.

  Với ứng dụng công nghệ Client-Server và P2P để người dùng tạo tên Game cho nhân vật nhanh hơn, và giúp mọi người có thể lưu lại tên Game cũng như chia sẻ rộng rải đến bạn bè, các Game thủ với nhau.

  Bước 1: Các bạn vui lòng truy cập vào Google nếu chưa sử dụng qua SoShareIT bao giờ.

  Bước 2: Các bạn nhập vào từ khóa kí tự đặc biệt soshareit trên google hoặc truy cập thẳng vào website: https://soshareit.com/vi/ki-tu-dac-biet

  Bước 3: Hãy nhập tên của bạn vào như hình để ứng dụng SoShareIT tạo tên cho bạn.

  Bước 4: Bạn có thể nhập tùy thích tên của bạn, chọn kí tự bên trái, kí tự bên phải, sau đó nhấn Tạo Tên.

  Bước 5: Bạn vui lòng chờ khoảng 1 giây, để ứng dụng tạo tên của chúng tôi tạo và gợi ý cho bạn những tên hay.

  Bước 6: Ứng dụng tự động tạo cho bạn 5 mẫu tự động ngẫu nhiên, 5 mẫu là kí tự ngẫu nhiên đối xứng, và tất cả các kiểu chữ dựa vào kí tự trái, kí tự phải mà bạn đã chọn trước đó.

  Bước 7: Xem trước mẫu kí tự trên các game hàng đầu như Free Fire, Pubg, Liên Quân.

  Đia chỉ: 267B Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 700000

  Website: https://soshareit.com

  Email: [email protected]

  Facebook: https://www.facebook.com/soshareit.vi

  Twitter: https://twitter.com/soshareit1

  Linkedin: https://vn.linkedin.com/in/soshareit

  Group trao đổi: https://www.facebook.com/groups/469208917136602/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Kí Tự Tiếng Trung Quốc❣️ Ký Tự Số Trong Tiếng Trung
 • Tuyển Tập 1001+ Kí Tự Đặc Biệt Tik Tok Hot Nhất 2021
 • Tạo Tên Kí Tự Đặc Biệt Đẹp Và 2021 Tại Techlory.com
 • Kí Tự Đặc Biệt Ff 2021 Apkhayp ❤️❤️❤️ Tạo Tên Game Số #1 Vn
 • 1001 Kí Tự Đặc Biệt Free Fire 2021 Đặt Tên
 • Kí Tự Đặc Biệt 2021 – Tên Chữ Kiểu Ff Đẹp

  --- Bài mới hơn ---

 • Kí Tự Đặc Biệt Pubg Mobile Đẹp, Độc Nhất Mới Cập Nhật Tháng 10 2021
 • Bảng Kí Tự Đặc Biệt Free Fire Quân Đoàn Mới & Đặc Biệt Nhất 2021
 • 999+ Kí Tự Đặc Biệt Trong Au Đặt Tên Cho Nhân Vật Không Nên Bỏ Lỡ
 • Kí Tự Đặc Biệt Lmht
 • Bảng Kí Tự Đặc Biệt Lol 2021 & Cách Làm Tên Lol
 • Ứng dụng Kí tự đặc biệt 2021 cung cấp bởi SoShareIT ❤️❤️❤️ tạo chữ 𝑰𝑫𝑶𝑳 ✅, 𝑴𝒂̣̆𝒕 𝑸𝒖𝒚̉ ✅, 𝑻𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒂́𝒐 (🍏) trong Game cho nhân vật bằng những kí hiệu phù hợp. Cập nhật liên tục những kí tự đẹp mới cho những Game như Free Fire FF, Liên Quân, PUBG, FIFA, Gunny.

  Ứng Dụng Kí Tự Đặc Biệt

  Bạn chỉ cần nhập tên muốn đổi từ chữ thường sang kí tự đặc biệt vào khung bên dưới, có thể chỉnh tên đẹp bằng cách thêm kí hiệu bên trái, bên phải để chữ kí tự thêm sinh động.

  LOL ◎ FB ◎ Gunny ◎ Pubg ◎ Free Fire

  Khuyến cáo:

  • Nên tạo tên tối đa 12 kí tự bao gồm cả chữ và Kí hiệu đặc biệt.
  • Tránh dùng từ ngữ có dấu tiếng việt để không bị lỗi font chữ.

  Danh Sách Tên Game Kí Tự Đặc Biệt

  Danh sách Kí tự đặc biệt mới cập nhật

  Danh sách những Kí tự đặc biệt được cập nhật thường xuyên, có thể hiển thị trên các thiết bị di động như Android 10, IOS 14 và các hệ diều hành trên máy tính.

  Kí tự đặc biệt Mặt Quỷ

  Có rất nhiều kiểu để sáng tạo ra những Kí tự đặc biệt Mặt quỷ khác nhau, mỗi một kiểu là sự thể hiện cảm xúc cho từng kí tự như ngầu khóc, giận hờn.

  1. ╰‿╯ Mặt quỷ ngầu
  2. ╰︿╯ Mặt quỷ buồn
  3. (╰_╯) Mặt quỷ tức giận
  4. ╰︹╯ Mặt quỷ tủi thân
  5. (◣_◢) Mặt quỷ điên
  6. ╰︵╯Mặt quỷ bỉm môi (chê bai)
  7. ╰ ༿ ༾╯ Mặt quỷ khóc
  8. ╰ ༿ ‿ ༾╯ Mặt quỷ cười
  9. o(︶︿︶)o Mặt quỷ hờn

  Một số kiểu ghép Kí tự Mặt quỷ thành tên nhân vật trong Game Free Fire như:

  ╰‿╯Tên của bạn ✿

  ╰︿╯Tên của bạn ❄

  ╰︵╯Biệt danh ❤

  ╰‿╯╰(╯ Biệt danh của bạn.

  Kí tự đặc biệt Quả táo

  Kí tự Quả táo Iphone ( Sao chép)

  Kí tự đặc biệt dấu cách

  Kí tự đặc biệt dấu cách hay còn gọi là Kí tự đặc biệt khoảng trống hoăc kí tự ảo là kí tự không nhìn thấy được, tương tự như dấu cách bình thường nhưng bảng mã Unicode lại khác và được phép sử dụng trong một số Game như Free Fire, Pubg.

  Kí tự đặc biệt cây dù nghiêng

  Gợi ý những cây dù nghiêng trong Game Free Fire, Game Pubg

  Kí tự đặc biệt số

  Những kí tự số chữ nhỏ xíu ở trên đầu và ở dưới và các kiểu số vòng tròn.

  Kí tự đặc biệt số nhỏ

  Số nhỏ trên đầu: ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

  Số nhỏ bên dưới: ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉

  Vòng tròn đen: ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓

  Kí tự la mã: Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ

  Số theo phần trăm: ½ ¼ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

  Kí tự đặc biệt chữ nhỏ

  Kí tự đặc biệt năm sinh

  Bạn đã quá quen thuộc với những kí tự số theo cùng một kích thước và không có sự sáng tạo độc đáo thì đây chắc chắn là những gì bạn đang cần. Những kí tự năm sinh cho dân 9x đến 2k rất đẹp và dễ thương.

  • 1999 – ¹⁹⁹⁹ – ¹ᵏ⁹ – ₁₉₉₉ – ₁ₖ₉
  • 2000 – ²⁰⁰⁰ – ²ᵏ – ₂₀₀₀ – ₂ₖ
  • 2001 – ²⁰⁰¹ – ²ᵏ¹ – ₂₀₀₁ – ₂ₖ₁
  • 2002 – ²⁰⁰² – ²ᵏ² – ₂₀₀₂ – ₂ₖ₂
  • 2003 – ²⁰⁰³ – ²ᵏ³ – ₂₀₀₃ – ₂ₖ₃
  • 2004 – ²⁰⁰⁴ – ²ᵏ⁴ – ₂₀₀₄ – ₂ₖ₄
  • 2005 – ²⁰⁰⁵ – ²ᵏ⁵ – ₂₀₀₅ – ₂ₖ₅
  • 2006 – ²⁰⁰⁶ – ²ᵏ⁶ – ₂₀₀₆ – ₂ₖ₆
  • 2007 – ²⁰⁰⁷ – ²ᵏ⁷ – ₂₀₀₇ – ₂ₖ₇
  • 2008 – ²⁰⁰⁸ – ²ᵏ⁸ – ₂₀₀₈ – ₂ₖ₈
  • 2009 – ²⁰⁰⁹ – ²ᵏ⁹ – ₂₀₀₉ – ₂ₖ₉

  Kí tự trái tim

  Một số kí tự trái tim nghiêng, kí tự trái tim nhỏ, kí tự đặc biệt trái tim đen, trái tim xanh, trái tim đỏ.

  ❥ ❣ ❦ ❧ ღ ɞ ♡ ❤ ❤️ 💚 💖

  Kí hiệu ngôi sao

  ✲ ⋆ ❅ ❇ ❈ ❖ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊ ❉

  Kí tự hình bông hoa

  Một vài ý tưởng về kí hiệu bông hoa như bông hoa mai, bông hoa cúc, kí tự đặc biệt hoa anh đào dành cho mọi người có thể sáng tạo tên kí tự.

  ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡ ✴ ✺ ☼ ☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁

  Kí tự dấu tích, gạch chéo

  Danh sách những kí tự đặc biệt dấu tích, dấu x, dấu đầu dòng được thường dùng cho Facebook, Word

  Kí tự mũi tên

  ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟

  ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯

  ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿

  ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏

  ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟

  ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿

  ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯

  Danh sách đầy đủ những kí hiệu về các đồng tiền hiện nay trên thế giới.

  ¤ € £ Ұ ₴ $ ₰ ¢ ₤ ¥ ₳ ₲ ₪ ₵ 元 ₣ ₱ ฿ ¤ ₡ ₮ ₭ ₩ 円 ₢ ₥ ₫ ₦ z ł ﷼ ₠ ₧ ₯ ₨ Kč र ƒ ₹

  Kí tự đặc biệt dấu xẹt

  Một vài kiểu kí tự dấu xẹt mới. Những dấu xẹt này có thể dùng làm dấu cách đẹp cho tên game của bạn.

  Kí tự đặc biệt chữ to

  Gợi ý 24 chữ cái to viết hoa, viết thường thông dụng nhất. Ví dụ SOSHAREIT hoặc soshareit

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

  Kí hiệu nam nữ

  Gợi ý 2 kí hiệu đặc biệt dành cho nam và nữ.

  Kí tự vương miện

  Gợi ý cho bạn những kí hiệu vương miện độc đáo.

  Kí tự đặc biệt đầu lâu

  Gợi ý 1 kí hiệu đầu lâu rất ngầu.

  ☠️

  Kí tự đặc biệt nhỏ trên đầu

  Danh sách 24 kí hiệu là chữ kí tự nhỏ trên đầu.

  ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶦ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ⁿ ᵒ ᵖ ᑫ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

  Kí tự đặc biệt nốt nhạc

  Gửi bạn những kí tự nốt nhạc Unicode được dùng nhiều trong word, facebook, audition ♩ ♪ ♫ ♬

  ▶ ●──────────────── 10:01

  ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ 中 国 驴 博 客 行的 一 是 在 不 了 有 和 人 这 中 大 为 上 个 国 我 以 要 他 时 来 用 们 生 到 作 地 于 出 就 分 对 成 会 可 主 发 年 动 同 工 也 能 下 过 子 说 产 种 面 而 方 后 多 定 行 学 法 所 民 得 经 十 三 之 进 着 等 部 度 家 电 力 里 如 水 化 高 自 二 理 起 小 物 现 实 加 量 都 两 体 制 机 当 使 点 从 业 本 去 把 性 好 应 开 它 合 还 因 由 其 些 然 前 外 天 政 四 日 那 社 义 事 平 形 与 关 各

  Kí tự đặc biệt chữ Thái Lan

  Là kiểu kí tự độc lạ đang được tìm kiếm thường xuyên, những kí tự Thái Lan (Thailand) có vẻ như đang tạo sự cuốn hút khác biệt rỏ ràng nhất cho người chơi game. Bạn có thể bôi đen từng kí tự và sao chép sử dụng nhiều lần để tạo tên theo ý thích.

  Ứng dụng Kí tự đặc biệt trên di động

  Hiện nay ứng dụng Kí Tự Đặc Biệt cung cấp bởi SoShareIT đã có mặt trên kho ứng dụng CH Play của Google và kho ứng dụng App Store của Apple. Bạn có thể cài đặt về máy để trải nghiệm dịch vụ tốt hơn như tốc độ nhanh hơn, ứng dụng đơn giản gồm các bước rất rỏ ràng dễ sử dụng.

  App Kí tự đặc biệt trên Android từ CH Play

  Đối với các dòng máy chạy hệ điều hành Android như Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, HTC tại.

  App Kí tự đặc biệt trên IOS từ AppStore

  Đối với các dòng điện thoại là Iphone, Ipad với IOS 11 trở lên, bạn có thể cài đặt tại:

  Kí tự đặc biệt SoShareIT hỗ trợ cho các tựa game mới như: rise of kingdom, hago, rise of the kings, hoàng hậu cát tường, fo4 và nhiều tựa Game khác.

  Bảng xếp hạng Kí tự đặc biệt

  1. kí tự sharingan
  2. kí tự doraemon
  3. kí tự hago
  4. kí tự đẹp nhất thế giới
  5. kis tuwj ddepj

  Tạo tên hay nhận ngay kim cương Free Fire (FF)

  Danh sách nhận thẻ Garena ngày 18/10/2020 gồm:

  – K có tiền nạp game mà acc nghèo quá nên mik mới xin kc

  – Dạ em muốn mua trang phục do acc em cùi lắm.

  – vì ba mẹ tôi ko cho nạp

  Các bạn dùng chính email trên gửi xác nhận vào email:

  Facebook: https://www.facebook.com/soshareit.vi

  Twitter: https://twitter.com/soshareit1

  Linkedin: https://vn.linkedin.com/in/soshareit

  Group trao đổi: https://www.facebook.com/groups/469208917136602/

  Ủng hộ bài viết chúng tôi

  Submit Rating

  Xếp hạng trung bình 4.6 / 5. Số phiếu: 253

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Kí Tự Đặc Biệt Hình Trái Tim Cực Đẹp & Độc Đáo Nhất
 • Bảng Kí Tự Đặc Biệt Vua Bóng Đá Cùng Bộ Tên Hay Đẹp Cho Các Game Thủ
 • Bảng Kí Tự Đặc Biệt Fb, Zalo, Au, Lol, Cf, Game, Gunny, Mobile 2021
 • Cách Viết Tên Nhân Vật Bằng Kí Tự Đặc Biệt Trong Lmht Lol
 • Tải Game Hungry Shark Evolution Hack Tiền Và Kim Cương Mới
 • Kí Tự Đặc Biệt – Tạo Tên Chữ Kiểu Số 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Kí Tự Đặc Biệt Đẹp Trong Lol, Liên Quân, Free Fire, Facebook
 • Kí Tự Đặc Biệt Pubg Mobile 2021 – Chất Số 1 Việt Nam
 • 101+ Kí Tự Đặc Biệt Dấu Gạch Ngang: Cách Tạo Và Viết Chữ Gạch Ngang Trên Fb
 • Những Kí Tự Đặc Biệt Gạch Chéo Nhiều Game Thủ Sử Dụng
 • Bảng Kí Tự Đặc Biệt Đặt Tên Facebook, Zalo, Liên Quân Mobile
 • TẠO TÊN KÍ TỰ ĐẸP

  LOL ◎ FB ◎ Gunny ◎ Pubg ◎ Free Fire

  TÊN GAME KÍ TỰ ĐẶC BIỆT

  TRỢ GIÚP BẠN

  Nội dung chính

  Kí tự đặc biệt mặt quỷ

  Danh sách những kí tự mặt quỷ buồn, mặt quỷ cười, mặt quỷ khóc, mặt nguy hiểm. Hỗ trợ hiển thị tốt nhất trong game Free Fire.

  ╰‿╯☠️ ╰︿╯ (╰_╯) o(︶︿︶)o ╰︹╯(◣_◢) ╰︵╯╰ ༿ ༾╯╰ ༿ ‿ ༾╯

  Kí tự đặc biệt dấu cách (khoảng cách chữ)

  Đây là kí tự dấu cách dùng để tạo khoảng cách chữ. Hãy chạm vào ô trên và giữ lại để sao chép!

  Nếu bạn tạo tên dành cho Free Fire thì bạn không thể tạo dấu cách đặc biệt này. Hãy sử dụng dấu 丶để thay thế.

  1001 kí tự đặc biệt

  ঔ ᴥ ᵜ ȸ ȹ Ɂ ᵷ ᵹ ᴖᴥᴖ ™ © № ® ℡ ✆ ¿ ¡ § ⁂۰ ● ▪ ▫ ◦ 。 ゚ ¤ ஐ ☘ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

  .¸¸.·´¯`·.¸¸. ☑ ☒ 〠 〄 ㍿ ☃ ☄ ✉ ѽ Ѽ ☂

  ✝✞ ✟ ✠ ✡ ☪ ☯ ॐ ☸ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬ ☭ ☮ ♱ ☽ ☾ ☿ ☿

  ♆ ⚳ ⚷ ☢ ☤ ☯ ⚕ ⚠ ♨ ✈ ☼

  ✐ ✎ ✏ ☎ ☏ 卐 ☻ ☹ ㋡ ㋛

  ☛ ☚ ☜ ☞ ☟ ๑ ۩ £ ⊗ ⊕ ❍ ❏ ❐ ❑ ❒

  ■ □ ▢ ► ◄ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● * ◯ Δ ◕ ◔

  ❥ ❣ ❦ ❧ ღ ɞ ❤ ❤️ 💚 💖 1️⃣ 2️⃣ 🙏 🆒

  ⌘ ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︽ ︾ ︿ ﹀ 〈 〉「 」

  Những kí tự riêng lẻ giúp bạn có thể tạo thành những tên game theo sở thích, hãy bôi đen và sao chép để lấy ký tự.

  ✲ ⋆ ❅ ❇ ❈ ❖ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊ ❉

  ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡ ✴ ✺ ☼ ☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁

  ⚕ ☤ ⚚ ྅ ࿓ ࿔ ༂ ༃ ༗ ༄ ༅ ༆ ༉ ༊ ࿐ ๛ ෴ ⍰ ❥ ♛ ♚ ? ☮ ☏ ☢

  ☠ ✔ ☑ ❣ ♂ ♀ ⚤ Ⓐ ✉ ☣ ☤ ✘ ☒ ♡ ღ ツ ☼ ❅ ✎ © ® ™

  Σ ℃ ℉ ° ✿ ϟ ☃ ☂ ✄ ¢ € £ ∞ ¡ ⚑ ✞ ✡ ☪ ¿ ☯➳ ⌘ ✈ ★

  ½ ✯ ☭ ▼ ♫ ▲ ♪ ✪ ✫ 웃 유 ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ♤ ♢ ◊ ♧ ♡♙ ♟

  ♘ ♞ ♗ ♝♖ ♜ ♕ ♛ ♔ ♚ ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅

  ¤ € £ Ұ ₴ $ ₰ ¢ ₤ ¥ ₳ ₲ ₪ ₵ 元 ₣ ₱ ฿ ¤ ₡ ₮ ₭ ₩

  円 ₢ ₥ ₫ ₦ z ł ﷼ ₠ ₧ ₯ ₨ Kč र ƒ ₹

  Kí tự đặc biệt súng

  ︻┳═一︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──

  ⌐╦╦═─

  ︻┳デ═-

  ̿ ̿’̿’̵͇̿̿

  ▄︻̷̿┻̿═━一

  ╾━╤デ╦︻

  Ⓞ═╦╗

  ()== ᶀ ᵬ b Bɞ ɮ ʙ ҍ Ᏸ ℬ ᴮ ᵇ ᴯ ᴃ þ ß ƀ Ɓ Ƅ ɓ β ḃ ḅ ḇ

  ᶑ ᶁ ᵭ d D ᴰ ᵈ ᶞ ᴅ ȡ ᴆ dz Dz DZ dž Dž DŽ ∂ δ Ð đ Ɗ ɖ ɗ ð ď ḋ ḑ ḍ ḓ ḏ

  ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f F ᶠ ᶴ ff ffi ffl fi fl Ƒ ƒ ℱ ʄ ḟ

  h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ℏ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ

  j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ ȷ Ꮰ

  ᶅ Ƚ l Lɫ ɭ ʆ ʟ ᶪ ᶫ£ Ɩ ƪᏝ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ᴸ ˡ ᶩ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 ḷ ḹ ḽ ḻ

  ᶇ ᵰ n N ᶰ ή ᴻ ᵑ ᶮ ᶯ ᴎ ȵ nj ƞ ɲ ɳ ɴ Ϟ ℕ ϰ സ Ո ⁿ ᴺ ռ ♑ ń ǹ ň ñ ṅ Nj NJ ղ ท и η Ɲņ ṇ ṋ ṉ

  ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ℙ ₱ ℘ ᵖ ᴘ ¶ ρ φ Þ þ Ƥ ƥ ƿ բ ք ṕ ṗ Ꭾ

  ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ ® Ʀ ɼ ɽ ɾ ʀ ʁ ℛ ℜ ℝ ℞ я Ř ŕ ř ṙ ŗ ȑ ȓ ṛ ṝ ṟ

  ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t TՇ π ŧ Ŧ ƫ Ƭ ƭ Ʈ ǂ ʇ ʈ τ Ϯ ϯ ィ է ɬ ł ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح ♈️ ζ ե Ť ť ẗ ṫ ţ ṭ ț ṱ ṯ

  ᶌ v V ᵛ Ҩ ℣ ✓ ᵥ ᶺ ᴠ ϑ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ѷ ṽ ṿ

  ᶍ x X✘ メ ᵡ ᵪ × ˣ ₓ Ҳ ɤ χ ℵ 乂 ẍ ẋ

  ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ Ƶ ƶ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ζ ☡ ℤ ʓ ح ź ẑ ȥ ʐ ʑ Հ ᶾ ž ż ẓ ẕ ǯ

  Kí tự đặc biệt tiếng Nhật Bản

  Tiếng Nhật Bản (Japan) được biết đến trong hệ thống từ ngữ Hiragana Katakana là những kí tự tượng hình với những đường nét mềm mại, uống cong và rất bắt mắt trong các tên game hiện nay. Bạn có thể bôi đen những kí tự đặc biệt tiếng Nhật này để tạo cho mình những tên nickname độc lạ.

  ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ ぞ た だ ち ぢ っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の は ば ぱ ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん ゔ ゕ ゖ ゚ ゛ ゜ ゝ ゞ ゟ ゠ ァ ア ィ イ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ ヒ ビ ピ フ ブ プ ヘ ベ ペ ホ ボ ポ マ ミ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ ョ ヨ ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ ヷ ヸ ヹ ヺ ・ ー ヽ ヾ ヿ ㍐ ㍿

  Kí tự đặc biệt tiếng Hàn Quốc

  Với kiểu kí tự tượng hình khác, những kí tự đặc biệt Hàn Quốc (Korea Unicode) lại có nét khác biệt là những kí tự hình tròn, hình vuông nhưng cũng rất ấn tượng khi tạo tên game, tên nhân vật.

  ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄸ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ ㅲ ㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ ㅿ ㆀ ㆁ ㆂ ㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ

  Kí tự đặc biệt chữ Thái Lan

  Là kiểu kí tự độc lạ đang được tìm kiếm thường xuyên, những kí tự đặc biệt Thái Lan (Thailand) có vẻ như đang tạo sự cuốn hút khác biệt rỏ ràng nhất cho người chơi game. Bạn có thể bôi đen từng kí tự và sao chép sử dụng nhiều lần để tạo tên theo ý thích.

  ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ◌ะ ◌ั ◌า ◌ำา ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ื ◌ุ ◌ู ◌ฺ ◌ฺุ ◌ฺ เ◌ แ◌ โ◌ ใ◌ ไ◌ ◌็ ◌่ ◌้ ◌๊ ◌๋ ◌์ ◌ํ ◌๎ ◌็่ ◌๊่ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ฿ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๆ ๏ ☸ ฯ ๚ ๛ ะ ั ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎

  Kí tự đặc biệt Trung Quốc

  ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ 中 国 驴 博 客 行的 一 是 在 不 了 有 和 人 这 中 大 为 上 个 国 我 以 要 他 时 来 用 们 生 到 作 地 于 出 就 分 对 成 会 可 主 发 年 动 同 工 也 能 下 过 子 说 产 种 面 而 方 后 多 定 行 学 法 所 民 得 经 十 三 之 进 着 等 部 度 家 电 力 里 如 水 化 高 自 二 理 起 小 物 现 实 加 量 都 两 体 制 机 当 使 点 从 业 本 去 把 性 好 应 开 它 合 还 因 由 其 些 然 前 外 天 政 四 日 那 社 义 事 平 形 与 关 各

  Kí tự đặc biệt là gì

  Những kí tự đặc biệt có thể sẽ được quy ước ra bằng bảng mã HTML, những Font tương ứng trên điện thoại hay máy tính tùy vào mục đích của người dùng.

  Theo đó, những kí tự này được ẩn đi, muốn sử dụng mọi người cần phải sử dụng những thủ thuật bấm tổ hợp phím mới xuất hiện được những kí hiệu đặc biệt.

  Bên cạnh đó, những kí tự đặc biệt còn là tất cả những icon do trên điện thoại di động hay máy tính tạo nên dựa theo font chữ do Unicode phát hành.

  Kí tự đẹp hiện nay được người chơi sử dụng rộng rãi, không phải mất thời gian gõ một dòng chữ dài để nói cho người chơi bên kia biết mình đang nghĩ gì. Chỉ cần mất khoảng vài giây sử dụng kí tự đặc biệt mọi người cũng có thể bày tỏ được cảm xúc riêng của mình.

  Tuy nhiên, Kí tự đặc biệt không phải bất kì ai cũng dễ dàng thao tác sử dụng, tốt nhất mỗi một người chơi cần phải dành ít thời gian để tìm hiểu về về những bước thực hiện.

  Cách tạo chữ kiểu đẹp bằng kí tự đặc biệt

  Bước 1: Các bạn vui lòng truy cập vào Google nếu chưa sử dụng qua SoShareIT bao giờ.

  Bước 2: Các bạn nhập vào từ khóa kí tự đặc biệt soshareit trên google hoặc truy cập thẳng vào website: https://soshareit.com/vi/ki-tu-dac-biet

  Bước 6: Ứng dụng tự động tạo cho bạn 5 mẫu tự động ngẫu nhiên, 5 mẫu là kí tự ngẫu nhiên đối xứng, và tất cả các kiểu chữ dựa vào kí tự trái, kí tự phải mà bạn đã chọn trước đó.

  Bước 7: Xem trước mẫu kí tự trên các game hàng đầu như Free Fire, Pubg, Liên Quân.

  Tải Kí Tự Đặc Biệt trên Ch Play Android và App Store IOS

  Hiện nay ứng dụng Kí Tự Đặc Biệt của SoShareIT đã có mặt trên kho ứng dụng CH Play của Google và kho ứng dụng App Store của Apple. Bạn có thể cài đặt về máy để trải nghiệm dịch vụ tốt hơn như tốc độ nhanh hơn, ứng dụng đơn giản gồm các bước rất rỏ ràng dễ sử dụng.

  Mời bạn cài đặt và sử dụng tại:

  Đối với các dòng máy chạy hệ điều hành Android như Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, HTC tại.

  Đối với các dòng điện thoại là Iphone, Ipad với IOS 11 trở lên, bạn có thể cài đặt tại:

  Kí tự đặc biệt SoShareIT hỗ trợ cho các tựa game mới như: rise of kingdom, hago, rise of the kings, hoàng hậu cát tường, fo4.

  Ủng hộ bài viết chúng tôi

  Submit Rating

  Xếp hạng trung bình 4.6 / 5. Số phiếu: 240

  99 Mẫu Tiểu Sử Fb Bằng Kí Tự Đặc Biệt

  Bạn có muốn mình trở nên nổi bật đặt biệt hơn trên tường nhà Facebook so với những người khác không, một trong những điều làm nổi bật đó không…

  Bảng Mã ASCII 256 Ký Tự Đầy Đủ

  Bảng mã ascii là bộ kí tự đặc biệt dựa trên bảng chữ cái La Tinh dùng trong tiếng Anh và các ngôn ngữ Tây Âu khác trên thế giới…

  Tạo Tên Kí Tự Đặc Biệt Tik Tok Chất Ngầu

  Kí tự đặc biệt Tik Tok giúp cho tên nickname của bạn trở nên khác biệt và chất ngầu hơn những người khác nếu bạn biết cách, chỉ cần nhập tên của bạn…

  Giúp Bạn: Những tên kí tự đặc biệt đẹp

  Chào mừng bạn đã trở lại Lanbanhantoan.com chúng tôi hiểu rằng bạn đang tìm kiếm những hoa văn khó tìm nhất, xem những kí tự tại…

  Tổng hợp những kí tự đặc biệt Zalo đẹp, độc và lạ mắt

  Kí Tự Đặc Biệt Free Fire 2021

  Kí tự đặc biệt ff năm 2021 đã có sự thay đổi như giới hạn 20 kí tự khi đặc tên game cho nhân vật và hạn chế nhiều kí tự phù hợp…

  Tác giả: Lê Thanh Sang

  Hiện tại đang làm nhà phát triển phần mềm (Software Engineer/Developer) tại Tp.Hồ Chí Minh, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành lập trình máy tính, lập trình game, ứng dụng di động và cũng là cây bút cho nhiều bài viết tại SoShareIT Việt Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kí Tự Đẹp Chữ Cái Trái Tim, Ngôi Sao Số 1 Vn
 • Kí Tự Icon Trái Tim – Ngôi Sao – Bông Hoa – Dấu Tích
 • Bảng Kí Tự Đặc Biệt Au Mobile 2021 Đang Hot Hiện Nay
 • 1000+ Kí Tự Đặc Biệt Pubg Mobile Hay Nhất 2021
 • #1 Tạo Kí Tự Đặc Biệt Nhanh【3 Click Có Tên Đẹp 2021】
 • List Of Unusual Words Beginning With M

  --- Bài mới hơn ---

 • Sentence Starters: Useful Words And Phrases To Use As Sentence Starters
 • 35 Perfect Ways Of Starting Sentences In English!
 • Good Sentence Starters For Different Purposes ✍
 • Positive Adjectives That Start With U
 • List Of Unusual Words Beginning With U
 • macadamize

  to cover a road with small broken stones

  macarism

  a beatitude; taking pleasure in another’s joy

  macarize

  to declare to be happy or blessed

  macaroni

  nonsense; foolishness

  macaronic

  muddled or mixed-up

  macerate

  to steep or soak; to break up; to emaciate

  macerator

  a person who fasts and becomes emaciated

  machair

  low-lying sandy beach

  machairodont

  sabre-toothed

  machicolation

  space between corbels in a parapet

  machinule

  tool used by surveyors to obtain right angle

  macilent

  lean; excessively thin

  mackinaw

  heavy napped and felted wool cloth

  mackintosh

  lightweight rubberized waterproof cotton

  macon

  smoked salted mutton

  macrobiote

  long-lived organism

  macrocephalic

  having an abnormally large head

  macrocephalous

  having a large head

  macrocosm

  large and complex structure considered as a whole

  macrography

  viewing an object with the naked eye

  macrology

  much talk with little to say; redundancy; pleonasm

  macromancy

  pination using large objects

  macromania

  delusion that objects are larger than natural size

  macron

  straight line placed above vowel to indicate stress

  macrophobia

  fear of prolonged waiting

  macropicide

  killer of kangaroos

  macropodine

  of, like or pertaining to kangaroos

  macropterous

  having large wings or fins

  macroscian

  one with a long shadow; one who inhabits polar regions

  macrotone

  macron; straight line placed above vowel to indicate stress

  macrural

  having a long tail

  mactation

  killing or slaughter of a sacrificial victim

  macular

  spotted; patchy

  maculation

  the act of spotting or staining

  maculomancy

  pination using spots

  madapollam

  fine cotton cloth

  madarosis

  loss of eyelashes or eyebrows

  madder

  red dye made from brazil wood; a reddish or red-orange colour

  madefy

  to moisten or make wet

  maderization

  wine becoming rusty in colour and flat in taste

  madescent

  growing damp

  madoline

  vegetable slicer with adjustable blade

  madras

  fine plain-woven cotton or silk

  maenadic

  furious; bacchanalian

  maffick

  to celebrate exuberantly and boisterously

  magadis

  ancient bridged stringed instrument

  maggotorium

  place where maggots are bred for sale to fishers

  magianism

  teachings or philosophy of the magi

  magirics

  art of cookery

  magisterial

  in the manner of a teacher or magistrate

  magisterium

  teaching function of the Catholic church

  magistral

  of, like or pertaining to a master or teacher

  magistricide

  killer of one’s teacher

  magnality

  wonderful or great thing

  magnanerie

  art of raising silkworms

  magnetics

  study of magnetism

  magnetograph

  instrument for recording measurements of magnetic fields

  magnetometer

  instrument for measuring intensity of magnetic fields

  magneton

  unit of the quantized magnetic moment of a particle

  magnicaudate

  having a long tail

  magnificat

  canticle in praise of the Virgin Mary

  magniloquent

  speaking in a grand or pompous style

  magomancy

  pination by magic or sorcery

  magpiety

  garrulousness

  mahout

  one who rides or drives elephants

  maidan

  open plain; open space near a town

  maieutic

  bringing out latent thoughts; socratic

  maillot

  tights worn by a ballet dancer

  mainmast

  sailing ship’s principal mast

  mainour

  stolen goods discovered on thief

  mainpernor

  one who gives mainprise

  mainprise

  surety for the appearance of a prisoner at trial

  mainsail

  principal sail on a ship’s mainmast

  mainsheet

  rope by which mainsail is trimmed and secured

  mainstay

  stay that extends from the main-top to the foot of the foremast

  majolica

  elaborate glazed Italian pottery

  makaf

  hyphen used to join words in Hebrew texts

  malabathrum

  dried leaf used in ancient times to make perfumed ointments

  malacissation

  act of making soft or supple

  malacoid

  made of a soft or fleshy substance

  malacology

  study of molluscs

  malacophilous

  pollinated by snails

  malacophonous

  soft-voiced

  malagma

  emollient plaster

  malaguena

  Spanish dance performed by a couple, similar to the fandango

  malapert

  bold; forward; saucy

  malapropism

  misapplication of words without mispronunciation

  malar

  of, like or pertaining to the cheek

  malariology

  study of malaria

  malarkey

  humbug; nonsense

  malaxage

  softening of clay by kneading it

  malaxate

  to soften by kneading, rubbing or mixing with a liquid

  malbrouck

  arboreal monkey of West Africa

  malchus

  short cutting sword

  malefic

  doing mischief; producing evil

  malfeasance

  evil-doing; illegal activities

  malgrado

  notwithstanding

  maliferous

  harmful; unhealthy

  malinger

  to feign sickness in order to avoid duty or work

  malism

  the belief that the world is evil

  malleation

  hammering; a hammer-mark or dent

  malleiform

  shaped like a hammer

  mallophagous

  eating wool or fleece

  malloseismic

  suffering from frequent and severe earthquakes

  malm

  calcareous loam used in making brick

  malmsey

  sweet perfumed wine

  maltha

  thick mineral pitch

  maltster

  one who makes or deals in malt

  malvaceous

  of, like or pertaining to the mallow family of plants

  malversation

  corruption in office; corrupt administration; misconduct

  mambo

  Cuban ballroom dance resembling the rumba or cha-cha

  mamelon

  rounded hill or protuberance

  mammalogy

  study of mammals

  mammer

  to stammer; to waver; to be undecided

  mammetry

  idolatry; idols collectively

  mammiferous

  having breasts

  mammiform

  shaped like a breast

  mammiliform

  shaped like a nipple

  mammock

  scrap or shred; a broken piece

  mammogenic

  promoting growth of the milk glands

  mammon

  riches; the wealthy; the upper classes

  mammonism

  devotion to pursuit of wealth

  mammose

  shaped like a breast

  mammothrept

  spoiled child

  mamzer

  illegitimate child

  manal

  of, like or pertaining to the hand

  mancipation

  legal transfer by actual or symbolic sale

  manciple

  steward of a college or monastery; purveyor

  mandament

  command; order

  mandamus

  writ instructing that an action should be performed

  mandarism

  government with a large bureaucracy

  mandative

  of, like or pertaining to commands or leadership

  mandibuliform

  shaped like a mandible or jaw-bone

  mandorla

  oval panel containing a work of art; elliptical halo around holy person

  mandrel

  axle of a circular saw

  mandriarch

  founder or leader of a monastic order

  manducate

  to chew or eat

  mandylion

  loose outer garment worn over armour

  manège

  the art of horsemanship

  mangabey

  long-tailed tropical African monkey

  manganiferous

  bearing manganese

  mangonel

  medieval war engine for throwing stones

  manicate

  having a woolly growth that can be peeled off

  manicism

  left-handedness

  maniform

  having the shape of a hand

  maniple

  clerical vestment worn on the left arm

  manometer

  instrument for measuring pssure of a liquid or gas

  manqué

  having had unfulfilled ambition; failing to achieve expectation

  manrope

  rope used as a handrail on a ship

  mansionary

  residence; mansions

  mansuetude

  meekness; tameness; sweetness of temper

  mantelletta

  knee-length sleeveless garment worn by Catholic cardinals and bishops

  mantic

  of, like or pertaining to pination; prophetic; pinely inspired

  mantissa

  decimal part of logarithm

  mantology

  fortune-telling

  manubrial

  shaped like a handle

  manubrium

  any handle-like structure

  manuduction

  careful guidance; leading by hand

  manumission

  emancipation; freedom from slavery

  manurance

  cultivation

  manustupration

  masturbation

  manzello

  variant form of soprano saxophone

  mappemond

  map of the world

  maquette

  small model of something to be made on a larger scale

  maquis

  guerrilla resistance force

  marabout

  thin downy silk

  maraging

  process by which alloy is slowly cooled in the air

  marah

  bitterness; something bitter

  marasmus

  wasting away of the body; emaciation due to malnutrition

  marc

  refuse from winemaking

  marcella

  cotton or linen in twill weave

  marcescent

  withering without falling off

  marchpane

  old name for marzipan

  marcidity

  state of great leanness

  marcottage

  propagation of trees by stripping ring of bark and covering with moss

  margaritiferous

  pearl-bearing

  margaritomancy

  pination using pearls

  maricolous

  living in the sea

  mariculture

  cultivation of aquatic flora and fauna

  marigenous

  produced by or in the sea

  marigraph

  instrument for recording tide levels

  marimbaphone

  marimba with steel keys

  Mariolatry

  worship of the virgin mother

  Mariology

  study of the Virgin Mary

  maritage

  right of feudal lord to arrange marriages of vassals

  mariticide

  killing or killer of one’s husband

  maritodespotism

  ruthless domination by a husband

  marivaudage

  pciosity in literary style or expssion

  markhor

  reddish-grey central Asian wild goat

  marl

  clay used as fertilizer

  marline

  small rope wound about larger rope to keep it from fraying

  marmarosis

  conversion of limestone into marble

  marmoreal

  of or like marble

  marocain

  ribbed crepe fabric

  marquetry

  furniture inlaid with multicoloured wood, ivory, or metal

  marquisette

  sheer meshed cloth

  marrano

  Jew converted to Christianity to avoid persecution

  marry

  expssion of surprised agreement

  martello

  circular fort for coastal defence

  martext

  ignorant pacher

  martinet

  a strict disciplinarian; one who adheres to rules

  martingale

  lower stay of rope used to sustain strain of the forestays

  martingale

  strap between horse’s forelegs to keep its head down

  martlet

  heraldic repsentation of a bird without feet

  martyrium

  shrine erected in memory of a martyr

  martyrolatry

  excessive devotion to martyrs

  martyrology

  study of martyrs

  marver

  marble or iron slab on which molten glass is rolled

  mascaron

  grotesque face on a door-knocker

  maschalephidrosis

  massive sweating of the armpits

  mascle

  diamond-shaped plate or scale

  mascon

  concentration of dense mass beneath the moon’s surface

  maskirovka

  use of deception or camouflage as military stratagem

  masseter

  muscle used to move the lower jaw

  masterate

  degree or title of a master

  masticate

  to chew; to knead mechanically

  mastigophorous

  bearing a whip

  mastoid

  like a nipple or teat

  mastology

  study of mammals

  matachin

  Spanish ritualised sword-dance or battle dance

  matelassé

  having a quilted ornamentation; fabric with raised pattern as if quilted

  materialism

  belief that matter is the only extant substance

  materteral

  of or resembling an aunt

  mathemancy

  pination by counting

  mathematicaster

  minor or inferior mathematician

  mathematicism

  belief that everything is expssible in mathematical terms

  mathesis

  mental discipline; learning or wisdom

  matinal

  of, like or pertaining to the morning

  matins

  prayer service held in early morning hours

  matrass

  long-necked chemical flask

  matrical

  of, like or pertaining to a womb or a matrix

  matricular

  of, like or pertaining to a register

  matriherital

  of, like or pertaining to inheritance along the female line

  matriotism

  love for country or other institution when regarded as a mother

  matripotestal

  of, like or pertaining to the power of mothers

  matroclinic

  more like the mother than the father

  matryoshka

  Russian hollow wooden doll

  mattock

  pickaxe for loosening soil

  mattoid

  person on borderline between sanity and insanity

  maturescent

  becoming mature

  matutinal

  of, like or pertaining to the morning; happening early in the day

  matutolypea

  getting up on the wrong side of the bed

  maudlin

  tearfully sentimental

  maugre

  in spite of; notwithstanding

  maulstick

  stick used by painters to steady the hand

  maunder

  to grumble; to drivel; to mutter

  maundy

  custom of sovereign washing feet of poor or giving alms

  mavrodaphne

  sweet dark red Greek wine

  maxillary

  of, like or pertaining to a jaw

  maximalism

  uncompromising adherence to extreme demands

  maxixe

  Brazilian ballroom dance resembling the two-step

  maxwell

  unit of magnetic flux

  maya

  illusion; the world of phenomena

  mazarine

  rich blue or reddish-blue colour

  mazer

  hardwood drinking bowl

  mazocacothesis

  abnormal position of the placenta

  mazology

  mammalogy; study of mammals

  mazopathia

  any disease of the placenta

  mazurka

  Polish folk dance in moderate triple measure

  mazut

  petroleum residue after distillation

  mazy

  dizzy; confused; labyrinthine; convoluted

  mazzard

  wild sweet cherry

  mazzebah

  ancient Jewish sacred stone pillar

  mbalax

  West African popular music

  mbaqanga

  jazz-influenced southern African popular music style

  mbira

  African musical instrument made of a hollow resonator and metal vibrating strips

  meable

  easily penetrable

  meatus

  opening of a passage or canal

  mecate

  old Mexican measure of about one-tenth of an acre

  mechanism

  belief that life is explainable by mechanical forces

  mechanography

  mechanical reproduction of art

  mechanolatry

  worship of machines

  mechanomorphic

  having the form of a machine

  mecometer

  instrument for measuring length

  meconium

  first feces of a newborn child

  meconology

  study of or treatise concerning opium

  meconomancy

  pination using sleep

  meconophagist

  consumer of opium or heroin

  mediagenic

  able to psent a good image in the media

  medianic

  of, like or pertaining to spiritualists, mediums or prophets

  medicament

  externally applied curative treatment

  medicaster

  quack; charlatan

  meditabund

  absorbed in meditation

  medius

  the middle finger

  medullary

  consisting of or resembling marrow or pith

  medusiform

  resembling a jellyfish

  meedless

  undeserving; unrewarded

  meerkat

  small long-tailed African ground squirrel or mongoose

  megacerine

  extinct giant deer

  megachiropteran

  of, like or pertaining to fruit bats

  megalith

  large rough stone used as a monument

  megalography

  artistic depiction of legendary or significant events

  megameter

  instrument for determining longitude by observing stars

  megaprosopous

  having a large face

  megascope

  instrument for projecting an enlarged image

  megascopic

  visible to the naked eye

  megathermic

  surviving only in tropical climates

  megistotherm

  plant requiring very high temperatures

  megrim

  dizziness; migraine; low spirits

  mehari

  camel used for racing

  meiosis

  understatement of size or importance for rhetorical effect

  mekometer

  range-finder

  melalgia

  pain in the limbs

  melanic

  black; very dark

  melaniferous

  containing or bearing melanin

  melano

  abnormally dark person or animal

  melanochroic

  dark-skinned

  melasma

  dark patch of skin

  meldometer

  instrument for measuring melting points of substances

  meleagrine

  of, like or pertaining to turkeys

  melichrous

  having a honey-like colour

  meliorism

  the belief the world tends to become better

  meliphagous

  feeding upon honey

  melisma

  tune; melodic embellishment; ornamentation

  melismatic

  florid in melody

  melittology

  study of bees

  mellaginous

  of, like or pertaining to or resembling honey

  melliferous

  producing or forming honey

  mellification

  honey-making

  melliloquent

  speaking harmoniously or sweetly

  mellisonant

  sweet-sounding

  mellivorous

  honey-eating

  melodikon

  keyboard instrument that brings tuning forks in contact with rotating cone

  melologue

  recitation with musical accompaniment

  melomania

  craze for music

  melopepon

  any of various kinds of squash

  melopoeia

  composition of music

  melton

  strong and smooth heavy woollen cloth

  membral

  of, like or pertaining to the limbs rather than the trunk

  memoriter

  from memory; by heart

  menald

  speckled; spotted

  menarche

  first menstruation

  mendaciloquence

  lying speech

  mendacity

  insincerity; inclination to tell falsehoods

  mendicant

  member of impoverished religious order

  menisciform

  shaped like a crescent

  meniscus

  crescent-shaped object; concave lens

  menology

  register or calendar of saints’ days

  mensal

  of, like or pertaining to the dinner-table; monthly

  menstruum

  solvent used in the pparation of drugs

  mensuration

  measuring to find the dimensions of things

  mental

  of, like or pertaining to the chin

  mentalism

  belief that the world can be explained as aspect of the mind

  mentatiferous

  telepathic

  mentation

  thought; cogitation; cognition

  menticide

  reduction of mind by psychological pssure

  mentonniere

  armour covering the chin, neck, and lower part of the face

  mephitic

  foul-smelling

  meracious

  pure; unmixed

  mercedary

  pertaining to the giving or receiving of wages

  mercer

  dealer in small wares or textiles

  mercurial

  volatile; fluctuating

  merporous

  dung-eating

  merdurinous

  composed of urine and feces

  merengue

  Caribbean ballroom dance in which feet are frequently dragged

  mereology

  study of part-whole relationships

  meretricious

  of, like or pertaining to prostitution; superficially attractive but lacking value

  merino

  soft wool of the merino sheep; any soft merino-like wool or wool and cotton cloth

  merism

  rhetorical device of contrasting two parts of a whole

  meristic

  pided into parts or segments

  meritocracy

  government by the meritorious

  merlon

  narrow wall in battlement between embrasures

  merocracy

  government by a part of the citizenry

  merogenesis

  segmentation

  meromorphic

  fractional

  meronym

  word whose relation to another is a part to the whole

  meropia

  partial blindness

  mersion

  dipping; as in baptism

  mesail

  movable visor of a helmet

  mésalliance

  unsuitable marriage

  mesic

  adapted to life with a moderate supply of moisture

  mesnalty

  feudal estate

  mesochroic

  having skin colour intermediate between light and dark

  mesocracy

  government by the middle classes

  mesotherm

  plant living only in moderate climates

  mesozeugma

  placement of a word referring to two different clauses between them

  mesquin

  mean; ungracious

  messaline

  soft lightweight silk with a satin weave

  messianism

  belief in a single messiah or saviour

  messuage

  house with land and auxiliary buildings

  metabasis

  transition; transfer; in rhetoric, movement from one topic to another

  metabiosis

  reliance of an organism on another for environment

  metachronism

  an error of dating an event too late

  metachrosis

  ability of animals to change colour

  metage

  official weighing of goods; charge for such weighing

  metagnostic

  incomphensible; beyond understanding

  metagraphy

  transliteration

  metagrobolize

  to mystify; to puzzle out

  metalepsis

  metonymy of a double or indirect kind

  metalliferous

  bearing metal

  metallogenic

  metal occurring as an ore as opposed to in rocks

  metallogeny

  study of the origin and distribution of metal deposits

  metallography

  study of the structure and constitution of metals

  metallophone

  instrument like the xylophone but with metal bars

  metallurgy

  study of alloying and treating metals

  metameric

  of, like or pertaining to serial pision or segmentation of body

  metanalysis

  incorrect placement of ‘n’ at start of word following a nindefinite article

  metanoia

  repentance; fundamental change in character

  metanomen

  metaphorical name

  metaphony

  umlaut; change in vöwel sound due to nearby consonant

  metaphrase

  turning of prose into verse or vice versa

  metaphrast

  one who produces a metaphrase

  metaphysics

  study of principles of nature and thought

  metaphysis

  change in form; metamorphosis

  metaplasm

  alteration in spelling of a word by adding, removing, or transposing letters

  metapolitics

  study of politics in theory or abstract

  metapsychology

  study of nature of the mind

  metastasis

  removal from one place to another; rapid transition in argument

  metasthenic

  having strong haunches or hindquarters

  metastrophe

  mutual exchange

  metathesis

  transposition of sounds or letters of a word

  métayage

  system of agricultural labour with share of produce as wages

  metempirical

  beyond the scope of knowledge

  metempsychosis

  passing of soul after death into another body

  metemptosis

  omission of day from calendar to correct lunar calendar

  metensomatosis

  movement of soul into new body before or after death

  meteorism

  abdominal cramps and swelling due to flatulence

  meteoritics

  the study of meteors

  meteorograph

  instrument recording a variety of meteorological observations

  meteorography

  written description of weather

  meteoromancy

  pination by studying meteors

  methanometer

  instrument for detecting psence of methane

  metheglin

  mead; honey ale

  methinks

  I believe; I think

  methomania

  morbid craving for alcohol

  métier

  profession, occupation, calling or business

  metonymy

  figurative use of word to name an attribute of its subject

  metope

  front, forehead or frontal surface

  metopic

  of, like or pertaining to the forehead

  metopomancy

  pination using the forehead or face

  metoposcopy

  fortune-telling or judgement of character by the lines of the forehead

  metrics

  study of versification

  metrocracy

  government by mothers or women; matriarchy

  metrology

  science of weights and measures

  metromania

  insatiable desire for writing verse

  metronymy

  system of naming after the mother’s or female line

  metrophobia

  fear of poetry

  metropolitan

  archbishop holding authority over other bishops

  meuse

  space through which animal track passes

  mew

  to shed, moult or change

  mezzotint

  method of copper engraving with even gradation of tones

  mho

  unit of electrical conductance

  miasma

  foul vapours from rotting matter; unwholesome air

  micaceous

  consisting of or made of mica

  micrander

  dwarf male plant

  microanatomy

  study of microscopic tissues

  microbarograph

  instrument for recording minute changes in atmospheric pssure

  microbiology

  study of microscopic organisms

  microcalorimeter

  instrument for measuring tiny quantities of heat

  microcephalic

  having a very small head

  microclimatology

  study of local climates

  micrograph

  instrument used to write on a very small scale

  micrography

  description of objects observed under a microscope

  microlith

  very small stone tool

  micrology

  study or discussion of trivialities

  micromancy

  pination using small objects

  micromania

  pathological self-depcation or belief that one is very small

  micrometer

  instrument for measuring very small distances

  microminiaturization

  extreme miniaturization used in making electronic components

  micronometer

  instrument for measuring short periods of time

  micropalaeontology

  study of microscopic fossils

  microphagous

  feeding on small creatures or plants

  microphyllous

  having small leaves

  microphytology

  study of very small plant life

  micropodal

  having extremely small feet

  micropsia

  disease causing objects to appear smaller than actual size

  micropyle

  microscopic orifice

  microscopy

  study of minute objects

  microseismograph

  instrument for recording small or distant earthquakes

  microseismometer

  instrument for measuring small or distant earthquakes

  microsomatous

  having a small body

  microtome

  instrument used to cut very small sections of something

  micrurgy

  dissection under magnification or under a microscope

  micturition

  the act of urinating

  mida

  larva of the bean-fly

  midlenting

  custom of giving gifts to parents on mid-Lent Sunday

  mignon

  small and dainty

  migraineur

  one who suffers from migraines

  mil

  unit of 1/1000 inch used for measuring thickness of wire

  mileometer

  instrument for recording distance travelled in miles

  miliary

  like or concerning millet seeds

  militaster

  soldier without skill or ability

  milleflori

  glassware made of coloured rods embedded in clear glass

  millenarianism

  belief that an ideal society will be produced in the near future

  millesimal

  thousandth; consisting of thousandth parts

  milliad

  millennium; period of a thousand years

  milliammeter

  instrument for recording very small electrical currents

  millionocracy

  government by millionaires

  millocracy

  government by mill owners

  milquetoast

  very timid; unassertive person

  milvine

  of, like or pertaining to kites and similar birds

  mimesis

  rhetorical imitation of another’s words or mannerisms

  mimetic

  imitative; of, like or pertaining to mimicry

  mimography

  written repsentation of signs

  minacious

  threatening

  minargent

  alloy of copper, silver and aluminum

  minauderie

  display of affectation

  mineralography

  study and description of minerals

  mineralogy

  study of minerals

  miniaceous

  colour of reddish lead

  miniate

  to decorate with rubrics; to illuminate a manuscript

  miniaturist

  one who paints miniature pictures

  minify

  to diminish, in appearance or reality

  minim

  unit of liquid volume equal to 1/480 fluid ounces

  minimifidian

  having the smallest possible degree of faith

  minimism

  inclination to reduce a dogma to the least possible

  minium

  vermilion; red lead

  miniver

  ermine in winter coat; ermine or squirrel fur

  minnesinger

  medieval troubadour or poet

  minster

  church associated with a monastery

  minuend

  number from which another is to be subtracted

  minuet

  slow and stately Baroque dance in 3/4 time

  minutious

  paying undue attention to minutiae

  miosis

  abnormal contraction of the pupil of the eye

  miothermic

  of, like or pertaining to temperature conditions of the psent day

  mirabiliary

  miracle worker

  mirador

  belvedere or watchtower; architectural feature with good view

  mirific

  wonder-working; marvellous

  misacceptation

  misinterptation

  misaunter

  misbeseem

  to be unsuited or unsuitable to

  miscegene

  person of mixed racial heritage

  miscellanarian

  writer of miscellanies

  misericord

  ledge in church to lean against while standing; forgiveness or mercy

  misfeasance

  doing of a lawful act in a wrongful manner

  mislight

  to lead astray by a light

  misocainea

  hatred of new ideas

  misocapnic

  hating tobacco or its smoke

  misoclere

  one who hates the clergy

  misogallic

  hating France or the French

  misology

  hatred of reason or knowledge

  misoneism

  hatred of novelty

  misopaedia

  hatred of children

  misosophy

  hatred of knowledge or wisdom

  misotheism

  hatred of God or deities

  misprise

  to scorn; to slight; to undervalue

  misprision

  mistake; overlooking of a crime of another

  missal

  book containing complete service for mass

  mistigris

  variation of poker where blank card can have any value

  misyoke

  to yoke or marry unsuitably

  miter

  high headdress worn by bishop or archbishop

  mithridate

  antidote to poison

  mithridatism

  immunity to poison by taking increasingly large doses

  miticide

  agent which kills mites

  mitogenic

  causing cell pision

  mitrailleur

  machine-gunner

  mitrate

  shaped like a mitre or bonnet

  mitriform

  mitre-shaped

  mittimus

  warrant granted for sending a charged person to jail

  mixotrophic

  combining different modes of nutrition

  mizmaze

  labyrinth; bewilderment

  mizzen

  three-masted vessel; aft sail of such a vessel

  mizzenmast

  mast aft or next aft of the mainmast in a ship

  mizzle

  to rain in small drops

  mnemon

  unit of memory, largely hypothetical

  mnemonist

  one from whose memory nothing is erased

  mnemotechny

  system for improving memory

  mnesic

  of, like or pertaining to memory

  mobilism

  belief that nothing is fixed

  mobocracy

  government by mobs or crowds

  mockado

  inferior quality woollen fabric

  modalism

  belief that the Father, Son and Holy Spirit are three modes of a single entity

  modillion

  ornamental bracket under Corinthian or other column

  modish

  fashionable; stylish

  modiste

  a maker or seller of fashionable dresses and hats

  modius

  cylindrical headdress of the gods

  modulo

  taking into account

  modulus

  number leaving same remainder when pided into two others

  mofette

  volcanic opening in the earth emitting carbon dioxide

  mofussil

  provincial; rural

  mogadore

  ribbed silk used in making neckties

  mogigraphia

  writing only with difficulty

  mogigraphy

  cramped writing; writer’s cramp

  mogilalia

  speaking only with difficulty

  mohair

  fabric made from silky hair of angora goats

  moineau

  small flat bastion that protects fortification when being built

  moiré

  watered appearance on cloth or metal

  moirologist

  mourner for hire

  molariform

  shaped like a molar

  molendinar

  of, like or pertaining to a mill or miller

  moleskin

  heavy durable cotton

  molimen

  great effort, especially in performing natural functions

  molimo

  wooden trumpet used by Mbuti pygmies

  molinary

  of, like or pertaining to mills or grinding

  molinology

  study of mills and milling

  mollipilose

  downy; soft; having soft plumage

  mollities

  softness; softening

  mollitious

  luxurious; sensuous

  molluscicide

  killing of mollusks

  mollycoddle

  an effeminate man

  molo

  two or three-stringed lute of West Africa

  molochize

  to sacrifice

  molossus

  verse foot of three long syllables

  molybdosis

  lead poisoning

  momentaneous

  momentary; instantaneous

  momilogy

  study of mummies

  mon

  Japanese family crest

  monachise

  to cause to become a monk

  monachism

  monasticism

  monadism

  theory that there exist ultimate units of being

  monandry

  marriage to only one man at a time

  monanthous

  having only a single flower

  monaxial

  having only one axis

  mondain

  worldly; fashionable; such a person

  monepic

  comprising only one word or single-word sentences

  monergism

  theory that the Holy Spirit alone can act

  moneyocracy

  government by the monied classes

  mongery

  trafficking or marketing, especially in discreditable ways

  moniliform

  monism

  belief that all things can be placed in one category

  monition

  caution; warning

  monitory

  letter containing a warning

  monkery

  monks in general; monasticism; behaviour of monks

  monoblepsia

  colour-blindness for all but one colour

  monocarpic

  producing fruit only once

  monocerous

  having only one horn

  monochord

  musical instrument having only one string

  monochroic

  of one colour

  monochromasy

  complete colour-blindness

  monochronic

  contemporaneous

  monocracy

  government by one inpidual

  monoculture

  growing of one agricultural crop only

  monoculus

  one-eyed person

  monodrama

  one-man show; play having only one actor

  monody

  mournful ode or poem performed by a single mourner

  monoecious

  having both male and female reproductive organs

  monogenesis

  origin of offspring from identical parent

  monogoneutic

  having only a single brood or litter

  monogony

  asexual reproduction

  monoideism

  obsession or fixation on a single idea or thought

  monolatry

  worship of one god without excluding belief in others

  monoliteral

  comprising only one letter

  monolith

  large single stone in form of monument, obelisk or column

  monology

  habit of offering soliloquies or monologues

  monomachy

  single combat; a duel

  monomania

  abnormal obsession with a single thought or idea

  monomorphic

  having only one form

  monoousian

  having the same substance

  monophagous

  feeding on only one type of food

  monophobia

  fear of being alone

  monophylletic

  derived from common ancestry or parentage

  monophysitism

  belief that Christ was primarily pine but in human form

  monopode

  one-footed person with foot large enough to be a sunshade

  monopolylogue

  dramatic work in which one actor plays many roles

  monopsony

  case of only one buyer for products of several sellers

  monopsychism

  belief that inpiduals have a single eternal soul

  monopteron

  circular temple with one ring of columns

  monoptote

  word with one form for all cases; indeclinable noun

  monorhyme

  series of lines all rhyming together

  monoschemic

  having the same metrical pattern throughout

  monostichous

  in one line; in one row

  monostrophe

  poem in which all stanzas share an identical structure

  monostylar

  consisting of a single shaft

  monosy

  separation of parts normally fused

  monotheism

  belief in only one God

  monotheletism

  belief that Christ had only one will

  monothelious

  polyandrous

  monotroch

  wheelbarrow

  monoxylon

  canoe made from one log

  monstrance

  vessel used to expose the Eucharist

  monstricide

  killing of a monster

  montane

  mountainous; mountain-dwelling

  montant

  vertical member in panelling or framing

  montgolfier

  balloon using fire for propulsion

  monticolous

  mountain-dwelling

  montiform

  shaped like a mountain

  montre

  visible pipes of an organ

  monture

  mounting, setting or frame

  mooncalf

  false conception or fleshy mass in the womb

  moonraker

  topmost sail of a ship, above the skyscraper

  moorlog

  deposit of decayed woody material under a marsh

  moot

  meeting; gathering; meeting-hall

  mopsical

  short-sighted

  moquette

  thick piled fabric used in upholstery and carpeting

  mor

  humus layer formed by slow decomposition in acidic soil

  morassic

  of, like or pertaining to a morass

  morbidezza

  an extreme delicacy and softness

  morbiferous

  disease-bringing

  morbilliform

  like or resembling measles

  morcellate

  to pide into small portions

  mordacious

  given to biting; biting in quality

  mordant

  biting; caustic; incisive; corrosive

  mordent

  rapidly alternating a tone with one half-tone lower; reverse trill

  moreen

  stout corded wool or cotton

  morel

  dark-coloured horse; blackish colour

  moresco

  a Moorish dance or morris-dance

  morgan

  unit of inferred distance between genes on a chromosome

  morganatic

  of, like or pertaining to a marriage between those of unequal rank

  morganise

  to secretly do away with

  morgen

  unit of land area slightly more than two acres

  morgue

  haughtiness; arrogance

  moriform

  shaped like a mulberry

  morigeration

  deferential behaviour

  morigerous

  obsequious or deferent

  morion

  open helmet without visor

  morioplasty

  restoration of lost parts of the body

  morkin

  animal that has died by accident

  morling

  sheep dead from disease; its wool

  morne

  dismal; gloomy; sombre

  morosis

  pathological feeble-mindedness

  morosophy

  foolish ptence of wisdom

  morphallaxis

  regeneration in a changed form

  morphean

  of, like or pertaining to dreams

  morphinomania

  habitual craving or desire for morphine

  morphogenesis

  origin or development of a body part or organ

  morphography

  scientific description of external form

  morphology

  study of forms and the development of structures

  morphometry

  measurement of form or shape

  morphonomy

  laws governing biological morphology

  morphotic

  of, like or pertaining to formation or development

  morris

  vigorous English dance performed by costumed men

  morro

  rounded hill or headland

  morsal

  of, like or pertaining to the cutting edge of a knife

  morsitation

  act of biting or gnawing

  mortalism

  belief that the soul is mortal

  mortiferous

  death-bringing; fatal

  mortise

  hole or recess made in wood to receive a tenon

  mortmain

  restrictive influence of the past on the psent

  moschate

  having a musky odour

  moschiferous

  producing musk

  moslings

  thin strips taken off when dressing skins

  motable

  constantly moving

  motatory

  continually moving

  motiferous

  conveying motion

  motile

  capable of moving spontaneously as a whole

  motograph

  old telegraph or telephone receiver

  moton

  armour for the armpit

  motte

  artificial mound upon which a castle is built

  mottle

  to variegate blotchily

  moucharaby

  projecting latticed window

  mouillé

  sounded in a liquid manner; palatized

  moulin

  shaft in a glacier caused by water running down a crack

  moulinet

  machine for bending a crossbow

  mountenance

  amount; distance

  mournival

  set of four things

  mousseline

  fine sheer fabric

  mousseline

  very fine glassware

  mouton

  sheepskin processed to look like the fur of another animal

  movent

  moving; capable of causing motion

  moyenant

  by means of; on condition that

  mozzetta

  short cape with ornamental hood worn by Catholic plates

  mucedinous

  mouldy; mildewy

  muchity

  great size or bulk

  muciferous

  conveying or secreting mucus

  mucilage

  any sticky substance

  mucivorous

  feeding on plant juices

  mucopurulent

  of mucus and pus

  mucorrhoea

  discharge of mucus

  mucronate

  terminating in a sharp point

  mucrone

  stiff sharp point forming an abrupt end

  mucroniform

  like, having or resembling a sharp point

  muffineer

  dish for keeping muffins hot

  mugient

  bellowing; braying

  mugwump

  one who is neutral politically

  mulciberian

  of, like or pertaining to metalworking

  mulct

  to swindle; to obtain by fraud

  mulctuary

  punishable by a fine

  muliebrile

  womanly; feminine

  mulism

  obstinate quirk or habit

  mull

  soft fine sheer cotton or silk fabric

  mull

  to moisten leather to make it more supple

  muller

  flat heavy stone or iron pulverizing tool

  mullet

  five-pointed star in heraldry; ridiculous hairstyle

  mulligrubs

  a despondent or ill-tempered mood

  mullion

  upright pision between window panes

  mullock

  waste earth or rock from a mine

  mullock

  nonsense; rubbish

  mulm

  organic sediment at bottom of an aquarium

  mulse

  boiled wine with honey

  multanimous

  having a many-sided mind

  multarticulate

  many-jointed

  multeity

  manifoldness; very great numerousness

  multicapitate

  many-headed

  multicipital

  many-headed

  multifarious

  having great persity; manifold

  multifid

  having many pisions

  multiflorous

  many-flowered

  multilocation

  appearance in many places simultaneously

  multiloculate

  many-chambered

  multiloquence

  talkativeness; use of many words

  multiparous

  having given birth to multiple children

  multiplicative

  indicating repetition or augmentation

  multipotent

  having the power to do many things

  multiscience

  knowledge of many things

  multisonant

  producing many or very loud sounds

  multisulcate

  many-furrowed

  multitarian

  having many forms but one central essence

  multivious

  leading in many directions; offering many different paths

  multivocal

  having many meanings

  multivolent

  having several differing opinions; disagreeing

  multivoltine

  having several broods in one season

  multure

  fee for grinding grain

  mumbo-jumbo

  obscure nonsense

  mumpsimus

  view stubbornly held even when shown to be wrong

  mundificative

  a cleansing or purifying medicine

  mundify

  to cleanse; to purify; to heal

  mundungus

  foul-smelling tobacco

  mungo

  shoddy cloth made from shredding old or waste woven material

  munificence

  magnificent liberality in giving

  muniment

  means of defence; record fortifying or proving a claim

  munting

  vertical framing piece between door panels

  muntjac

  small tusked East Asian deer

  muonium

  positively-charged muon attached to an electron

  murage

  tax for the upkeep of walls

  murally

  by means of walls; on or from a wall

  murcous

  having the thumb cut off

  murdrum

  killing of a human being in a secret manner

  murenger

  official in charge of ensuring city walls are repaired

  muriated

  pickled; pserved

  muricate

  rough or warty with sharp points

  muricide

  killing or killer of mice or rats

  muriform

  resembling a mouse or rat

  murine

  of, like or pertaining to mice and rats

  muriphobia

  fear of mice

  murrain

  epidemic or plague affecting livestock

  murre

  white-breasted North Atlantic seabird

  murrhine

  clear glassware containing pieces of coloured glass

  musal

  of, like or pertaining to poetry or the Muses

  muscariform

  shaped like a brush

  muscicapine

  of, like or pertaining to flycatchers and related birds

  muscicide

  substance for killing flies

  muscid

  of, like or pertaining to house-flies

  muscoid

  of, like or pertaining to mosses; moss-like

  muscology

  the study of mosses

  museography

  description of the contents of a museum

  museology

  the study of museums

  musicaster

  a mediocre musician

  musicography

  art of writing music

  muslin

  plain-woven fine cotton

  musomania

  obsession with music

  musrol

  nose-band of a bridle

  mussitation

  murmuring; grumbling

  mustelid

  otters, badgers and weasels

  musteline

  of, like or pertaining to weasels, martens and badgers

  musterdevillers

  archaic mixed grey woollen cloth

  mutagenesis

  origin or induction of mutation

  mutative

  indicating a change of place or state

  mutchkin

  old unit of liquid measurement equal to 3/4 of an imperial pint

  mutic

  lacking normal defensive parts or organs

  mutivity

  tendency to alter

  mutualism

  belief in mutual dependence of society and the inpidual

  mvule

  kind of African tree like a mulberry; hard wood of that tree

  myasthenia

  muscular weakness or debility

  mycetism

  fungus poisoning

  mycology

  study of funguses

  mycophagous

  eating fungus

  mycosis

  disease due to the growth of a fungus

  mycteric

  of, like or pertaining to the nostrils

  mycterism

  sneering; rhetorical sarcasm or irony

  mydriasis

  morbid dilatation of the pupil of the eye

  myelic

  of, like or pertaining to the spinal cord

  myogenic

  having a muscular origin

  myograph

  instrument for recording muscular contractions

  myography

  description of the muscles

  myology

  study of muscles

  myomancy

  pination from the movements of mice

  myosis

  excessive contraction of the pupil of the eye

  myoxine

  of, like or pertaining to dormice

  myriacanthous

  having many prickles

  myriadth

  being a one-ten-thousandth part of a whole

  myriarchy

  government by ten thousand inpiduals

  myringoscope

  instrument for viewing the eardrum

  myriorama

  picture consisting of many interchangeable parts

  myristicivorous

  feeding upon nutmegs

  myrmecology

  study of ants

  myrmecophagid

  of, like or pertaining to anteaters

  myrmecophagous

  feeding on ants

  myrmecophilous

  having a symbiotic relationship with ants

  myrmicine

  of, like or pertaining to ants

  myrmidon

  follower; hireling; mercenary

  myropologist

  one who sells perfume

  mysophobia

  fear of contamination or dirt

  mystacial

  having a mustache-like stripe

  mystagogical

  of, like or pertaining to religious ritual initiation

  mysteriosophy

  system of knowledge concerning secrets and mysteries

  mythoclast

  destroyer of myths

  mythogenesis

  origin of myths

  mythography

  descriptive study or repsentation of myths

  mythomania

  lying or exaggerating to an abnormal extent

  mythopoeic

  giving rise to myths

  --- Bài cũ hơn ---

 • List Of Unusual Words Beginning With P
 • Positive Words That Start With P
 • 60 Words That Start With K For Those Keen On Language
 • List Of Unusual Words Beginning With J
 • Positive Adjectives That Start With I
 • List Of Unusual Words Beginning With P

  --- Bài mới hơn ---

 • List Of Unusual Words Beginning With M
 • Sentence Starters: Useful Words And Phrases To Use As Sentence Starters
 • 35 Perfect Ways Of Starting Sentences In English!
 • Good Sentence Starters For Different Purposes ✍
 • Positive Adjectives That Start With U
 • pabulous

  of, like or pertaining to nourishment

  pabulum

  food; provender; nourishment

  pacable

  able to be appeased; willing to forgive

  pace

  contrary to the opinion of; in respectful disagreement with

  pachydermia

  elephantiasis

  pachyglossal

  thick-tongued

  pachymeter

  instrument for measuring small thicknesses

  paciferous

  peace-bringing

  pacificate

  to give peace to

  pactolian

  like or having golden-hued sands

  padella

  shallow dish of fat with a wick used in illuminations

  padrone

  innkeeper; employer

  padronism

  system of obtaining labour through employment agents

  paean

  song of thanksgiving

  paedarchy

  government by children

  paedobaptism

  doctrine of infant baptism

  paedocracy

  government by children; paedarchy

  paedogenesis

  reproduction by an infant or larval organism

  paedology

  study of children

  paedonymic

  name taken from one’s child

  paedophage

  eater of children

  paedophilia

  abnormal love or sexual attraction for children

  paedophobia

  fear of children; fear of dolls

  paedotrophy

  art of rearing children

  paginal

  of, like or pertaining to pages or pagination

  pagophagia

  eating trays of ice to help offset iron deficiency

  paideutic

  educational method or theory

  paidonosology

  study of children’s diseases; pediatrics

  pais

  people from whom a jury is drawn

  paisley

  soft wool fabric with ornamental pattern

  paizogony

  necking; love-play

  palaceous

  spade-shaped

  palaeoanthropology

  study of early humans

  palaeobiology

  study of fossil plants and animals

  palaeoclimatology

  study of ancient climates

  palaeogaea

  the Old World as a biological region

  palaeogeography

  study of ancient geography

  palaeography

  study of ancient writing or inscriptions

  palaeolimnology

  study of ancient fish or lakes

  palaeopedology

  study of early soils

  palaeophile

  antiquarian

  palaeosophy

  ancient learning or thought

  palaeotypography

  early typography

  palaestra

  wrestling school; gymnasium

  palaetiology

  application of principles of causation to past events

  palafitte

  phistoric lake dwelling

  palamate

  having webbed feet

  palanquin

  light litter for one passenger

  palatine

  having royal authority over a region

  palative

  pleasing to the taste or to the palate

  palatography

  recording position of tongue against hard palate during speech

  palaver

  to talk profusely or idly

  paleaceous

  chaffy; like or resembling chaff

  paleobotany

  study of ancient plants

  paleo-osteology

  study of ancient bones

  paletot

  loose overcoat

  palette

  small plate covering the armpit joint in a suit of armour

  palewise

  (of heraldic charges) oriented vertically

  palfrey

  riding horse, especially one for a lady

  palification

  the act of strengthening with stakes

  paliform

  shaped like a stake

  palilalia

  disorder characterized by rapid repetition of words

  palillogy

  repetition of a word or word or phrase

  palimbacchius

  metrical foot of two long and one short syllable

  palimpsest

  manuscript or paper that is erased and then written over

  palingenesis

  new birth; reincarnation; second creation

  palingman

  seller of fish or eels

  palinode

  poem in which earlier thoughts or feelings are retracted

  palinola

  compulsive repetition of an act until it is perfect

  palinspastic

  showing geological formations of an area as they existed in the past

  palisade

  fence of stakes used for defensive purposes

  pall

  covering cloth laid upon Communion chalice

  palladian

  of, like or pertaining to wisdom or learning

  pallasethesia

  sense of vibration

  pallescent

  turning pale

  palliament

  white robe or gown

  palliasse

  straw mattress

  palliate

  to ease with out curing; to extenuate

  pallium

  white woollen band symbolising archbishop’s authority

  pallograph

  instrument measuring ship’s vibration

  palmar

  of, like or pertaining to the palm

  palmary

  principal; meritorious

  palpebral

  of, like or pertaining to the eyelid

  palter

  to trifle in talk; to use trickery; to equivocate

  paltock

  short coat or doublet worn under armour

  paltripolitan

  term of scorn applied to city-dwellers or urban life

  paludal

  of, like or pertaining to marshes; marshy; malarial

  paludicolous

  growing in marshes; marsh-dwelling

  paludism

  marsh fever; malaria

  paludose

  marshy; living in marshes

  palynology

  study of pollen

  palzogony

  love-play; foreplay

  pam

  card game in which jack of club has highest value

  pamphysicism

  doctrine that material nature is the source of all things

  pampiniform

  like a tendril

  panaceist

  believer in panaceas

  panaesthesia

  totality of perception; general awareness

  panaesthetism

  theory that consciousness may inhere generally in matter

  panarchy

  universal rule or dominion

  panary

  of, like or pertaining to bread; bread store

  panatella

  long; thin cigar

  panchion

  coarse earthenware pan

  pancosmism

  theory that the material universe is all that exists

  pancratic

  excelling all round in athletics or accomplishments

  pancyclopaedic

  encyclopaedic

  pandect

  treatise covering the whole of a subject

  pandemian

  vulgar; sensual

  pandemic

  universal; affecting majority of people in a region

  pandemonism

  worship of spirits dwelling in all forms of nature

  pandiculation

  the act of stretching and yawning

  pandora

  musical instrument like a lute

  panduriform

  fiddle-shaped

  panegyric

  elaborate and poetic compliment; eulogy; laudation

  panegyricon

  collection of sermons for Orthodox church festivals

  panegyry

  grand assembly; religious festival

  paneity

  the state of being bread

  panentheism

  belief that world is part but not all of God’s being

  pangamy

  random or unrestricted mating

  pangeometry

  extension of geometry to more than three dimensions

  Panglossian

  overly optimistic

  pangolin

  scaly insectivorous mammal with elongated snout

  pangram

  sentence containing all the letters of the alphabet

  panharmonicon

  mechanical musical instrument operated by a cylinder

  panhygrous

  moist in all parts

  panification

  conversion into bread

  panivorous

  bread-eating

  panjandrum

  imaginary potentate of great power and self-importance

  panlogism

  belief that only that which is rational is truly real

  panmixia

  cessation of the influence of natural selection

  panmnesia

  belief that all mental impssions are stored in memory

  pannage

  food picked up by swine in woods; right to pasture swine

  panne

  heavy lustrous silk or rayon with waxy feel

  pannicle

  thin sheet-like vestment

  pannier

  provision-basket; basket carried over one’s back

  pannikin

  small metal cup

  pannychis

  all-night vigil in pparation for Orthodox church feast

  panomphaean

  all-oracular

  panophobia

  melancholia marked by groundless fears

  panoply

  complete suit of armour

  panoptic

  all-embracing; viewing all aspects

  panopticon

  prison where all inmates can be watched from one point

  panpharmacon

  universal remedy

  panplain

  flat area consisting of several joined floodplains

  panpsychism

  theory that all nature has a psychic side

  panpygoptosis

  shortness of the legs

  pansexualism

  theory that all thought derived from sexual instinct

  pansophy

  universal knowledge

  panspermatism

  belief in origin of life from extraterrestrial germs

  pantagamy

  universal bachelorhood; free love

  pantagruelian

  marked by extravagant and coarse satire

  pantaleon

  large dulcimer

  pantarchy

  government by all the people; world government

  pantechnicon

  receptacle holding many miscellaneous objects

  pantheism

  belief that the universe is God; belief in many gods

  pantisocracy

  government by all equally

  pantler

  officer in a household in charge of bread

  pantochronometer

  combined sundial and compass

  pantoglot

  speaker of all languages

  pantograph

  apparatus connecting streetcar to overhead wires

  pantograph

  instrument for copying drawing to a different scale

  pantography

  complete or general description of something

  pantology

  system of universal knowledge

  pantomnesia

  remembrance of everything ever learned

  pantomorphic

  taking on all shapes

  pantophagy

  omnivorousness

  pantophobia

  fear of everything

  pantopragmatic

  meddling in everybody’s business

  pantoscope

  panoramic camera

  pantosophy

  universal knowledge; pansophy

  panurgic

  good at all kinds of tasks

  panzoism

  belief that humans and animals share vital life energy

  paparchy

  government by the pope

  papaverous

  of, like or pertaining to poppies

  papeterie

  packaged fancy stationery; stationery-case

  papilionaceous

  of, like or pertaining to butterflies

  papilla

  nipple-like projection

  papilliferous

  bearing papillae

  papilliform

  nipple-shaped

  papillose

  having nipples or papillae

  pappus

  downy beginnings of a beard

  papn

  stone passing through a wall from face to face

  papulation

  the development of papillae or pimples

  papuliferous

  pimply; bearing or pertaining to pimples

  papyraceous

  like paper; papery

  papyrocracy

  government by newspapers or literature

  papyrography

  process of transferring a drawing on paper to a zinc plate

  papyrology

  study of paper

  papyrotamia

  manufacture of paper flowers

  parabasis

  parabiosis

  physical union of two embryos or organisms

  parablepsis

  false vision; oversight

  parabola

  rhetorical use of simile or metaphor

  parabolanus

  layman who tends the sick

  parabolaster

  a parabola of a higher degree

  paraboliform

  shaped like a parabola

  parabolist

  teller of parables

  paracentral

  situated near the centre

  parachronism

  repsentation of something as being newer than it is

  paraclete

  paracme

  decline; period following the zenith or acme

  paracoita

  female sexual partner

  paracoitus

  male sexual partner

  paracrostic

  poem whose initial letters reproduce its first verse

  paracusis

  disordered hearing

  paradiastole

  description of an unfavourable quality through a favourable synonym

  paradigma

  rhetorical comparison by resemblance to another thing

  paradisiacal

  suggestive of a place or state of perfect bliss

  parados

  earthworks defending against a rear attack

  paradoxography

  description of phenomena considered fantastic or wondrous

  paradoxology

  holding or maintaining paradoxes

  paradromic

  adjacent; side by side

  paraenesis

  paraesthesia

  tingling sensation on the skin

  parage

  high birth or rank; equality of birth or status

  paragenesis

  formation of minerals as a joined mass

  paragnosia

  misunderstanding

  paragnosis

  skill in matters immune to scientific investigation

  paragoge

  addition of a sound to end of word

  paragram

  play on words in which letters are changed

  paragraphia

  writing of different letters and words than intended

  paragraphy

  writing of paragraphs

  parakinesis

  production of movement of objects by a spiritualist

  paralalia

  abnormality of speech sounds

  paralipomenon

  thing left out; added in supplement

  paralipsis

  fixing attention on subject by ptending to neglect it

  parallax

  seeming change of object position due to observer moving

  parallelepiped

  solid p with each face a parallelogram

  parallelism

  belief that matter and mind don’t interact but relate

  paralogise

  to reason falsely

  paralogism

  false reasoning

  paramatta

  worsted and cotton blend

  paramedian

  near the middle line

  parament

  rich decoration, hanging or robe

  paramnesia

  abnormality of memory; inability to remember meaning of word

  paranatellon

  a star that rises at the same time as another star

  paranomasia

  rhetorical art of punning

  paranym

  euphemism; word whose meaning altered to conceal evasion

  paranymph

  one who solicits for another; best man or bridesmaid

  paraph

  flourish under one’s signature

  paraphasia

  disorder in which one word substituted for another

  paraphilia

  any abnormal sexual attraction

  paraphonia

  alteration of the voice; as at puberty

  paraphrast

  one who paraphrases

  paraphraxis

  inability to perform purposive movements properly

  parapraxis

  blunder; error; mistake

  parapsychology

  study of unexplained mental phenomena

  pararthria

  incoherence

  paraselene

  mock moon; bright patch on a lunar halo

  parasigmatism

  inability to pronounce the sound ‘s’

  parasitaster

  a mean or sorry parasite

  parasiticide

  killing of parasites

  parastatal

  indirectly controlled by the state

  parastatic

  of, like or pertaining to protective mimicry of animals

  parasuicide

  harmful act appearing to be an attempt at suicide

  parasynesis

  corruption of forms of words

  parasynthesis

  derivation of words using hyphenated compounds

  parataxis

  organization of clauses without connectives

  parathesis

  apposition; compounding of words without change

  paratonic

  arresting growth

  paravail

  inferior; lowest; of least account

  paravane

  device used to cut underwater cables

  paravant

  in front; first; beforehand

  parbuckle

  sling made by wrapping both ends of rope around object

  parciloquy

  laconic speech

  parclose

  railing in church enclosing altar, chapel or tomb

  pardie

  mild oath; certainly or truly

  pardine

  of, like or pertaining to leopards

  pardoner

  one who raises money for religious works by selling indulgences

  parecbasis

  rhetorical digression or deviation from expected topic

  paregmenon

  repetition of a word or its cognates in a series of words

  paregoric

  soothing; lessening pain

  parembole

  insertion of something related to the subject into a phrase

  paremptosis

  insertion of something related to the subject into a phrase

  parentalia

  feasts or rites in memory of deceased parents

  parentelic

  related by blood

  parenticide

  killing or killer of one’s parents

  parergon

  work undertaken in addition to one’s employment

  pareschatology

  doctrine dealing with matters after death but before the end of the world

  paresis

  omission of an element from a word

  parfay

  by my faith; verily

  parfleche

  dried buffalo skin

  parget

  to plaster over; to cover with ornamental plasterwork

  parhelion

  halo-like light seen in sky opposite the sun

  pari passu

  side by side; equally

  paribuntal

  fine straw used to make hats

  parietal

  of a wall or walls, especially anatomical walls

  parietals

  school rules regarding inter-gender contact

  parine

  of, like or pertaining to titmouses

  parison

  lump of glass before it is moulded into its final shape

  parison

  even balance of elements in a sentence

  parisyllabic

  having the same number of syllables in all forms

  parity

  condition or fact of having born children

  parlous

  full of danger or risk

  parnel

  mistress or concubine of a priest; harlot

  parochial

  local; confined to one region

  parodinia

  difficult childbirth

  paroemia

  proverb or adage used in argumentation

  paroemiographer

  writer of proverbs

  paroemiography

  writing of proverbs; a treatise of proverbs

  paroemiology

  study of proverbs

  paromoeon

  alliteration

  paromoion

  starting statement with several words starting with the same letter

  paromologia

  partial admission of opponent’s argument to strengthen one’s final position

  paromology

  concession of opponent’s point to strengthen one’s own point

  paronomasia

  play on words; punning

  paronym

  word from same root or having same sound as another

  parorexia

  desire to eat strange foods

  parotic

  near or adjacent to the ear

  parous

  bearing or having borne offspring

  parousia

  second coming of Christ

  parousiamania

  obsession with the second coming of Christ

  paroxysm

  fit of passion; laughter; coughing; sudden violent action

  paroxytone

  having an acute accent on the next to last syllable

  parquet

  floor-covering of fitted wooden blocks

  parrel

  band by which a yard is fastened to a mast

  parrhesia

  parricide

  killing of parent or close relative

  parse

  to describe a word fully in terms of classification

  parsonarchy

  government by parsons

  parterre

  pit of a theatre

  parthenian

  of, like or pertaining to virgins

  parthenogenesis

  reproduction by a virgin or by means of an unfertilized egg

  parthenolatry

  worship of the Virgin Mary

  parthenology

  study of virgins

  parthophobia

  fear of virgins

  partible

  that may be pided up or parted

  particularism

  belief that only a few are chosen for salvation

  partitive

  indicating a part of a larger whole

  partocracy

  government by a single unopposed political party

  parturition

  the act of giving birth

  parure

  a set of ornaments or jewels

  parvanimity

  smallness of mind

  parvenu

  one suddenly risen to wealth without great social rank

  parvipotent

  having little power

  parvis

  enclosed space at the front of a church

  parviscient

  having little knowledge

  pascual

  growing on land used for grazing; of, like or pertaining to pastures

  paseo

  leisurely stroll; march of bullfighters into arena

  pasguard

  armour for left arm and elbow to protect from lance strike while jousting

  pashmina

  fine goat’s wool fabric used for making shawls

  pasigraphy

  a system of universal ideographic writing

  paso-doble

  quick Spanish one-step dance

  pasquinade

  to lampoon; a lampoon

  passacaglia

  slow solemn Italian or Spanish dance

  passade

  motion of horse to and fro over ground in dressage

  passalorynchite

  one who takes a religious vow of silence

  passant

  heraldic animal depicted walking

  passement

  passepied

  Breton dance resembling a quick minuet

  passerine

  of, like or pertaining to sparrows

  passible

  susceptible to or capable of suffering or of feeling

  passim

  everywhere; dispersedly

  passimeter

  instrument for issuing automatic tickets

  passiuncle

  minor or lesser passion

  passivate

  to coat metal with oxides to protect from corrosion

  passulate

  to dry grapes

  passus

  section of a poem or story

  pastern

  rope, strap or chain used to tie horse by its leg

  pastiche

  medley, composed from different sources; imitative work

  pastille

  small cone of charcoal burned as incense

  pastose

  painted thickly

  pastourelle

  medieval poem between knight and shepherdess

  patagium

  wing-membrane of flying mammal

  pataphysics

  the science of imaginary solutions

  patation

  act of drinking

  patavinity

  provincialism; dialectal term

  patefaction

  disclosure; opening; manifestation

  patelliform

  shaped like a saucer or kneecap

  paten

  plate; metal disk used to hold Communion bread

  pateriform

  saucer-shaped

  pathic

  passive; a passive subject

  pathogenesis

  causation or production of disease

  pathognomic

  indicative of a specific disease

  pathography

  life history used to trace a disease or disorder

  pathomania

  moral insanity

  pathophobia

  fear of disease

  pathopoeia

  excitation of passion by rhetoric or poetry

  patible

  capable of suffering or being acted on; passible

  patibulary

  of, like or pertaining to the gallows

  patibulate

  to execute by hanging

  patina

  film or surface that forms on surface of metal or wood

  patination

  formation of a film on copper from exposure

  patrial

  of, like or pertaining to one’s native land

  patrimony

  inheritance from father or ancestors

  patriolatry

  excessive devotion or worship of one’s native country

  patroclinous

  having inherited paternal characteristics

  patrology

  study of early Christianity

  patronym

  name derived from father’s name

  patroon

  captain of a ship; coxswain of a longboat

  patruity

  degree of relationship of paternal uncle

  patte

  narrow band keeping a belt or sash in its place

  patten

  wooden shoe; clog; base of a pillar

  patulous

  spading; wide-spading; open

  pauciloquent

  of few words; speaking little

  pauldron

  shoulder-plate of suit of armour

  paulopast

  just finished or past

  pavage

  charge for paving streets

  pavane

  stately English Renaissance court dance

  pavé

  setting of jewellery with stones close together

  pavior

  one who lays down paving stones

  pavis

  shield for the entire body

  pavonated

  peacock-blue

  pavonian

  of, like or pertaining to peacocks

  pavonine

  of, like or pertaining to peacocks

  pax

  tablet decorated with sacred p and kissed by participants in mass

  paxillose

  resembling a small stake

  paysagist

  painter of landscapes

  peatary

  region, bog or moor covered with peat

  peau-de-soie

  soft, heavy closely-woven silk

  peavey

  lumberman’s spiked and hooked lever

  peccadillo

  a slight offense or sin

  peccancy

  sinfulness; transgression

  peccary

  tropical New World piglike mammal

  peccavi

  admission of sin or guilt

  peck

  unit of dry measure equal to 8 quarts

  pectinal

  of a comb; comb-like

  pectination

  comb-like structure

  pectineal

  of the pubic bone

  pectiniform

  shaped like a comb

  pectize

  to congeal; to cause to set

  pectoral

  armour for the breast of a person or horse

  pectoriloquy

  sound of patient’s voice as heard through stethoscope

  pecudiculture

  rearing of cattle

  peculation

  embezzlement

  peculium

  private property; especially when given by father to son

  pecuniary

  of, like or pertaining to money; consisting of money

  ped

  naturally formed mass or aggregate of soil

  pedagogics

  study of teaching

  pedagoguery

  schoolmastering; teaching

  pedalian

  of, like or pertaining to the foot or to metrical feet

  pedaneous

  going on foot; pedestrian; of lowly or petty standing

  pedantocracy

  government by pedants or strict rule-bound scholars

  pedary

  of, like or pertaining to walking or feet

  pedate

  footed; having feet; like a foot

  pederasty

  anal intercourse between a man and a boy

  pedetentous

  proceeding slowly

  pedicel

  stalk of an animal organ

  pedicle

  bony protrusion of the skull from which an antler grows

  pedicular

  of, like or pertaining to lice

  pediculicide

  killing of lice

  pediculophobia

  fear of lice

  pediform

  shaped like a foot

  pedigerous

  having or bearing feet

  pedimanous

  having feet shaped like hands

  pediment

  triangular structure crowning front of a Greek building

  pedipulate

  to work or knead with the feet

  pedography

  description of soil types

  pedological

  of, like or pertaining to soils

  pedology

  study of soils

  pedomancy

  pination by examining the soles of the feet

  pedometer

  instrument for measuring distance travelled on foot

  peduncle

  stem or stalk of a flower

  pegamoid

  artificial leather

  pegomancy

  pination by springs or fountains

  peignoir

  woman’s dressing-gown

  peirameter

  instrument measuring resistance of road surfaces to wheel movement

  peirastic

  experimental; tentative

  peise

  weight; burden; load

  pejorate

  to worsen; to depciate

  pejorism

  severe pessimism

  pelage

  animal’s coat of hair or wool

  pelagic

  oceanic; inhabiting or carried out in the deep sea

  pelargic

  of, like or pertaining to storks

  pelatast

  ancient Greek shield-bearing soldier

  pelecoid

  shaped like a hatchet; a hatchet-shaped geometrical p

  pelerine

  woman’s fur cape

  pelisse

  fur-lined or fur garment

  pelitic

  composed of fine sediment

  pellate

  to pide; to separate

  pellicle

  thin skin or film

  pellicule

  thin diaphanous fabric

  pellucid

  completely clear; transparent

  pelmatogram

  footprint

  pelmet

  fringe or valance for hiding a curtain rod

  peloid

  mud or other semi-solid medium used in baths

  pelotherapy

  treatment by mud baths

  peltastiform

  shield-shaped

  peltiferous

  bearing a shield

  peltry

  skins of animals with the fur on them

  pelviform

  basin-shaped

  pelvigraphy

  examination of the pelvis

  pelvimeter

  instrument for measuring the pelvis

  pembroke

  small four-legged table with hinged flaps

  pemphigus

  skin condition characterized by watery boils on the body

  penacute

  having an acute accent on the penultimate syllable; paroxytone

  penanggalan

  female vampire of Malay mythology

  penannular

  in the form of an almost complete ring

  penates

  household gods of a Roman family

  pencilliform

  paintbrush-shaped

  pendeloque

  drop pendant

  pendent

  hanging; drooping; dangling

  pendicle

  pendant, dependency or appendage

  pendular

  of, like or pertaining to a pendulum

  penduline

  building a pendulous nest

  pendulograph

  curve repsenting combination of musical sounds

  penecontemporaneous

  of geological processes occurring immediately after deposition

  penectomy

  surgical removal of the penis

  penelopize

  to create work as an excuse to deter suitors

  peneplain

  land worn down by denudation to almost be a plain

  penes

  in the possession of

  penetralia

  inmost parts of a building or temple; innermost secrets

  penetrometer

  instrument for measuring firmness or consistency of substances

  penial

  of, like or pertaining to the penis

  penicillate

  having small tufts or bristles

  pennaceous

  featherlike

  pennate

  winged; feathered

  penniferous

  bearing feathers

  penniform

  feather-shaped

  pennyweight

  unit of troy weight equal to 24 grains

  penology

  study of crime and punishment

  pensile

  hanging; suspended; overhanging

  pensum

  task; school imposition

  pentad

  set of five things

  pentagamist

  person who has or has had five spouses

  pentalogy

  state of being in five parts

  pentamerous

  having five parts or members

  pentapolis

  alliance of five cities

  pentarchy

  government by five inpiduals

  pentateuch

  the first five books of the Old Testament

  pentheraphobia

  fear or hatred of one’s mother-in-law

  pentimento

  revealing of part of a painting beneath a newer one

  penury

  destitution; poverty

  peotillomania

  abnormal compulsion for pulling on the penis

  peotomy

  surgical removal of the penis

  per

  through; according to; by means or agency of

  peracute

  very sharp or violent; very acute

  peragrate

  to travel over or through

  percale

  closely woven lightweight cloth

  percaline

  glossy lightweight cotton

  perceptionalism

  belief that humans perceive things as they truly are

  percheron

  dappled cart horse

  percipient

  perceiving; observant; perceptive

  percoct

  well-cooked; overdone

  percurrent

  running through the whole length

  percutaneous

  done or applied through the skin

  percutient

  striking or having the power to strike; percussive

  perdicine

  of, like or pertaining to partridges

  perdricide

  killer of partridges

  perdure

  to endure over a period of time

  peregrination

  journey, especially on foot or to a foreign country

  peregrinity

  foreignness; outlandishness

  perennate

  to live perennially; to survive from season to season

  perequitate

  to ride through on horseback

  perfectibilian

  believer in the perfectibility of mankind

  perfectibilism

  doctrine that humans capable of becoming perfect

  perfectionism

  doctrine that moral perfection constitutes the highest value

  perfervid

  very fervid; ardent; eager

  perficient

  effectual; actually achieving a result

  perfuse

  to pour or diffuse through or over

  pergameneous

  like or resembling parchment

  pergola

  arched framework for climbing plants

  periaster

  point in orbit of a body in which it is nearest to a specified star

  peribolos

  pcinct; enclosing wall of a pcinct

  pericentral

  surrounding a centre or central body

  periclinal

  sloping downwards in all directions from a point

  periclitate

  to endanger; to jeopardise

  pericope

  an excerpt or passage read during religious services

  periegesis

  description in the manner of a tour; journey through

  periergia

  use of elevated style to discuss a trivial matter

  periodontics

  study of gums

  perioeci

  inpiduals living at same latitude on opposite sides of earth

  periotic

  around the ear

  peripatetic

  wandering about; itinerant

  peripetia

  sudden change of fortune

  periphrasis

  circumlocution; round-about expssion

  periplus

  a voyage or trip around something

  peripteral

  having a row of columns on every side

  periscian

  person living inside the polar circle

  perispomenon

  having a circumflex accent on the final syllable

  perissology

  verbiage; pleonasm

  perissosyllabic

  having an additional syllable

  perissotomist

  knife-happy surgeon

  peristalith

  ancient stone circle

  peristeronic

  of, like or pertaining to pigeons

  peristerophily

  pigeon-collecting

  peristrephic

  moving round; revolving; rotatory

  peristyle

  range of columns around a building or courtyard

  peritectic

  in the state between solid and liquid; melting

  periwinkle

  a bluish or azure colour; a plant with bluish flowers

  perlative

  indicating movement through or across

  perliginous

  producing pearls

  perlocution

  effect produced when a particular word is uttered

  perlustrate

  to traverse and inspect carefully

  permeameter

  instrument for measuring permeability

  pernicious

  destructive; ruinous; fatal

  pernoctate

  to pass the night in vigil or prayer

  pernor

  one who takes or receives

  peroral

  through the mouth

  perorate

  to speak grandiosely or grandiloquently

  peroration

  lengthy part of speech; especially a conclusion

  perpend

  to weigh in the mind; to consider carefully

  perpilocutionist

  one who speaks through his hat

  perron

  raised platform or terrace at an entrance door

  perscrutation

  thorough search

  perse

  dark blue or bluish-grey; cloth of such a colour

  perseity

  independent existence

  perseverate

  to repeat an action continually or habitually

  persiennes

  outside shutters with movable slats

  persiflage

  banter; flippancy; idle chatter

  personalia

  personal details, possessions or stories

  personalism

  doctrine that humans possess spiritual freedom

  personalty

  personal belongings and property

  perspectography

  theory of drawing according to rules of perspective

  perspicacious

  clear-minded; astute; perceptive

  perspicuous

  easily understood; clearly expssed

  perstringe

  to constrain; to touch on; to censure

  pertinacity

  quality of holding unyieldingly to a position

  pertuse

  punched; pierced; slit

  pertussis

  whooping cough

  perulate

  scaly; having scaled skin

  pervicacious

  very obstinate

  pervigilium

  night vigil

  pervious

  permeable; penetrable

  pessary

  suppository inserted into the vagina

  pessimal

  least favourable

  pessimum

  point at which any condition is least favourable

  pessomancy

  pination using pebbles

  pestiferous

  bringing plague or pestilence

  pestology

  science of pests

  petaliferous

  bearing petals

  petaurist

  flying phalanger

  petcock

  valve for draining condensed steam from engine cylinders

  petrary

  contrivance for hurling stones

  petrean

  of, like or pertaining to or made of rock

  petrel

  long-winged seabird with hooked bill

  petrichor

  pleasant smell accompanying the first rain after a dry spell

  petricolous

  living in or near rocks

  petrissage

  massage by longitudinal rubbing and lateral squeezing

  petrogenesis

  formation or development of rocks

  petroleous

  containing or rich in petroleum

  petroliferous

  bearing petroleum

  petrology

  study of rocks

  petrophilous

  living on or thriving in rocky areas

  pettifogger

  a lawyer given to underhanded tactics

  pettitoes

  pigs’ feet as food

  petulcous

  butting like a ram

  petuncle

  small scallop

  pewfellow

  one who occupies the same pew as another

  pexity

  roughness of the nap of cloth

  peytral

  armour for a horse’s breast

  phacochoerine

  of, like or pertaining to warthogs

  phacometer

  instrument for measuring lenses

  phaeton

  open four-wheeled carriage

  phagomania

  excessive desire for food or eating

  phagophobia

  fear of eating

  phakic

  (of an eye) having a crystalline lens

  phalanstery

  dwelling of a communal group or phalanx of inpiduals

  phalarope

  migratory shorebird with lobed feet

  phallephoric

  carrying the penis

  phallic

  of, pertaining to or resembling a penis

  phallocracy

  government by men

  phallocrat

  one who assumes the naturality of male dominance

  phaneromania

  habit of biting one’s nails

  phanerosis

  act or process of becoming visible

  phanic

  visible; obvious

  phanopoeia

  visual imagery in poetry

  phantasmatography

  scientific description of rainbows and other lumnious atmospheric phenomena

  phaometer

  old instrument for measuring light intensity

  pharisaic

  hypocritical

  pharmacognosy

  study of drugs of animal and plant origin

  pharmacology

  study of drugs

  pharmacomania

  abnormal obsession with trying drugs

  pharmacometer

  instrument for measuring drugs

  pharmacopolist

  drug-seller; pharmacist; apothecary

  pharology

  study of lighthouses

  pharos

  lighthouse or beacon

  pharyngography

  description of the pharynx

  pharyngology

  study of the throat

  pharyngoscope

  instrument for inspecting the pharynx

  phassachate

  lead-coloured agate

  phatic

  using speech for social reasons or to communicate feelings

  phelloplastic

  a model in cork

  phememe

  smallest possible linguistic unit

  phemic

  of, like or pertaining to speech

  phenakistoscope

  early cinematograph in which ps are viewed through a slit

  phenetic

  of, like or pertaining to classification by phenotype

  phengite

  bright and beautiful kind of alabaster

  phengophobia

  fear of daylight

  phenogenesis

  origin of racial groups

  phenology

  study of organisms as affected by climate

  phenomenalism

  belief that phenomena are the only realities

  phenomenology

  study of phenomena

  pheon

  the barbed head of a dart or arrow in heraldry

  pheretrer

  keeper of a shrine

  phialiform

  saucer-shaped

  phialine

  resembling a phial

  philalethist

  lover of truth

  philately

  study of postage stamps

  philematology

  the act or study of kissing

  philematophobe

  one who dislikes kissing

  philhippic

  loving or admiring horses

  philippic

  speech or writing full of bitter condemnation

  philistine

  materialistic in outlook; uncultured

  phillumeny

  collecting of matchbox labels

  philocaly

  love of beauty

  philodemic

  fond of commoners or the lower classes

  philodox

  one who loves his own opinions; dogmatic person

  philogyny

  love of women

  philologaster

  petty or contemptible philologist

  philology

  study of ancient texts; historical linguistics

  philomath

  lover of learning

  philomelian

  of, like or pertaining to nightingales

  philonoist

  one who seeks knowledge

  philopornist

  lover of prostitutes

  philoprogenitive

  of, like or pertaining to instinctive love for offspring

  philosophaster

  amateur or superficial philosopher

  philosophicide

  one who kills or wishes to kill philosophers or philosophy

  philosophocracy

  government by philosophers

  philosophuncule

  petty or minor philosopher

  philotechnical

  devoted to the arts

  philotherianism

  love of animals

  philoxenia

  hospitality

  philter

  love-potion or charm; a drug to produce some magical effect

  phimosis

  inability to retract the ppuce of the penis

  phlebography

  description or examination of a vein

  phlebology

  study of the veins and their diseases

  phlebotomy

  blood-letting

  phlegmatic

  of a calm; unexcitable disposition

  phlogiston

  nonexistent principle of flammability inherent in matter

  phlogogenetic

  causing inflamation

  phocine

  of, like or pertaining to seals

  phocomelia

  having limbs like a seal’s flippers

  phoeniceous

  bright scarlet-red colour

  phoenicopter

  flamingo

  pholidosis

  arrangement of scales, as in fish and reptiles

  phon

  unit of loudness of sound as heard by listeners

  phonascus

  person who maintains rhythm in church choir

  phonasthenia

  weakness of voice

  phonation

  production of vocal sound

  phonautograph

  instrument for recording sound vibrations

  phonendoscope

  device which amplifies small sounds

  phonesis

  production of speech sounds

  phoniatrics

  study and correction of speech defects

  phonography

  recording of sound by means of a phonograph

  phonomania

  pathological tendency to murder

  phonometer

  instrument for measuring sound levels

  phonophobia

  fear of noise or of speaking aloud

  phonophorous

  transmitting sound waves

  phonus-bolonus

  exaggerated trickery or nonsense

  phorminx

  seven-stringed Greek lyre

  phorometer

  instrument used to correct abnormalities in eye muscles

  phoropter

  device with several lenses used to test eyesight

  phosphene

  light seen when the eyeball is pssed

  phossy

  caused by phosphorus

  photaesthesia

  sense of vision

  photic

  light-giving; sensitive to light; penetrated by light

  photism

  illusory vision of light

  photobiology

  study of effects of light on organisms

  photodromy

  motion towards light

  photoglyph

  photographic engraving

  photogyric

  turning towards light

  photolysis

  disintegration resulting from exposure to radiation

  photomania

  pathological desire for light

  photometer

  instrument for measuring light intensity

  photon

  unit of brightness of light as received at the retina

  photophile

  organism loving or thriving in light

  photophilous

  pferring or thriving in lighted conditions

  photophobia

  fear of light

  photophygous

  avoiding or disliking light

  photopia

  vision in bright light

  photopolarimeter

  instrument for measuring intensity and polarization of reflected light

  photopsia

  appearance of light flashes due to retinal irritation

  photosphere

  region of space lit by the sun

  phototachometer

  instrument for measuring the speed of light

  phototaxis

  growth or movement determined by light

  phototelegraph

  instrument for transmitting drawings telegraphically

  phototonus

  sensitivity to light

  phraseography

  repsentation of whole phrases with inpidual signs or symbols

  phraseology

  study of phrases

  phreatic

  of, like or pertaining to underground water supplying or wells

  phrenesis

  delirium; frenzy

  phrenic

  of or near the midriff

  phrenography

  observation and description of mental phenomena

  phrenology

  study of bumps on the head

  phrontistery

  a thinking-place; place for study

  phthartic

  deadly; destructive

  phthirophagous

  lice-eating

  phthisiotherapeutics

  medical treatment of tuberculosis

  phthongal

  of, pertaining to, or consisting of a sound; vocalized

  phthongometer

  instrument measuring intensity of vowel sounds

  phugoid

  of, like or pertaining to the longitudinal stability of aircraft

  phycology

  study of algae and seaweeds

  phygogalactic

  halting milk production

  phylactic

  defending against disease

  phylarchy

  government by a specific class or tribe

  phyle

  pision of the people of a state into local clans

  phylliform

  shaped like a leaf

  phyllomancy

  pination using leaves or tea leaves

  phyllomania

  excessive or abnormal production of leaves

  phyllophagous

  leaf-eating

  phyllophorous

  leafy; bearing or having leaves

  phylogenesis

  origin and history of a species’ evolution

  physagogue

  substance causing flatulence

  physicalism

  belief that all phenomena reducible to verifiable assertions

  physiocracy

  government according to natural laws or principles

  physiognomancy

  pination by studying the face

  physiognomy

  general appearance of anything, especially the face

  physiography

  description of landforms or natural features of the environment

  physiolatry

  nature-worship

  physiologus

  work containing descriptions of animals; a bestiary

  physiophilosophy

  system of knowledge concerning principles of natural history

  physiosophy

  assumption of knowledge of nature

  physitheism

  attribution of physical form and attributes to deities

  physiurgic

  due to natural causes

  phytivorous

  feeding on plants

  phytogenesis

  origin and development of plants

  phytogenic

  derived from plants

  phytography

  description or treatise on plants

  phytology

  study of plants; botany

  phytomania

  obsession with collecting plants

  phytopathology

  study of diseases of plants

  phytophilous

  fond of plants

  phytosophy

  knowledge of plants

  piacular

  expiatory; atrociously bad

  pianette

  small upright piano

  pibcorn

  old Welsh instrument like a hornpipe

  pibroch

  piece of music for bagpipe

  pica

  craving to eat dust

  picamar

  bitter oily liquid obtained from tar

  picaresque

  of, like or pertaining or pertaining to rogues or roguish behaviour

  picaroon

  person who lives by his or her wits; rogue or scoundrel

  picayune

  five-cent-piece or other coin of little value

  piceous

  like pitch; inflammable; reddish black

  pichi

  small dark Argentinian armadillo

  pichiciego

  small South American armadillo

  piciform

  of the form or shape of a woodpecker

  piciform

  of the nature of or resembling pitch

  picine

  of, like or pertaining to woodpeckers

  pickelhaube

  spiked helmet

  pickery

  petty theft under Scottish law

  picksome

  particular; picky

  pickthank

  sycophant; flatterer

  picot

  loop in an ornamental edging; raised knot in embroidery

  pictography

  repsentation of ideas by means of pictures

  piebald

  of an animal, consisting of two or more colours

  pied

  variegated; of various colours

  piedroit

  square pillar attached to wall, lacking both base and capital

  pierage

  fee paid for use of a pier

  pieta

  repsentation of Virgin Mary with dead Christ across her knees

  pietism

  unquestioning or dogmatic religious devotion

  piezometer

  instrument for measuring pssure or compssibility

  piggin

  small pail or bowl made of staves and hoops

  pigmentocracy

  government by those of one skin colour

  pignorate

  to give or take in pledge or pawn

  pigwash

  rubbish; nonsense

  pika

  rabbit-like mountain-dwelling mammal with rounded ears

  pilaster

  square column partially embedded in a wall

  pilch

  fur or wool outergarment; rug laid over saddle

  pilcrow

  paragraph-mark

  pile

  upside-down wedge at an acute angle on a coat of arms

  pileated

  cap-shaped; crested; capped

  pileiform

  shaped like an umbrella

  pileum

  top of a bird’s head

  pileus

  umbrella-shaped portion of a mushroom

  poor wretch; self-pitying person

  piliferous

  bearing or growing hair

  piliform

  shaped like hair

  pillion

  light pillow or saddle for a woman rider

  pilliwinks

  torture instrument for crushing fingers

  pillory

  wooden frame with holes for head and hands used as punishment

  pilose

  having scattered soft or moderately stiff hairs

  piment

  spiced sweetened wine

  pinacotheca

  picture-gallery

  pinafore

  loose protective garment worn over a dress

  pinchbeck

  cheap copper and zinc alloy; spurious or trashy

  pinder

  one who impounds cattle

  pineal

  shaped like a pine-cone

  pinetum

  collection or plantation of pine trees

  pingo

  cone-shaped mound with ice core

  pinguefy

  to become or make fat or greasy; to make rich

  pinion

  small wheel with teeth

  pinion

  wing; last joint of a wing; outermost flight feather

  pinnace

  small vessel with oars and sails

  pinnate

  shaped like a feather

  pinniped

  seals, walruses, and other such sea mammals

  pintle

  bolt or pin on which something turns, as a hinge

  pipe

  pipistrelle

  small reddish-brown bat

  piqué

  stiff durable corded fabric of cotton, rayon or silk

  piscary

  the right of fishing; a fishing pond

  piscatology

  study of fishes

  piscatorial

  of, like or pertaining to fishing or fishers

  piscicapturist

  fisherman

  piscicide

  substance that kills fish

  piscifauna

  fish life of an area

  pisciform

  shaped like a fish

  piscina

  basin set in wall of church to drain away ceremonial water

  piscine

  of, like or pertaining to fish

  piscivorous

  fish-eating

  pisiform

  shaped like a pea

  pismire

  an ant; something or someone insignificant

  pismirism

  hoarding of small or insignificant things

  pisteology

  science or study of faith

  pistiology

  doctrine concerning faith

  pistolography

  instantaneous photography

  pistology

  branch of theology concerned with faith

  pitchometer

  instrument for measuring angles of ship’s propeller blades

  piteous

  arousing or deserving pity

  pixilated

  bemused; bewildered; intoxicated

  pizzle

  bull’s penis used as instrument of punishment by flogging

  placage

  covering of walls with thin marble slabs or with plaster

  placard

  thick metal reinforced plate of armour for back or breast

  placee

  investor who is sold shares by private placement

  placentiform

  cake-shaped

  placentigerous

  bearing a placenta

  placentography

  examination or imagery of the placenta

  placentophagy

  eating of the placenta

  placet

  vote of assent in a governing body

  placitum

  decision of a court or an assembly

  placket

  opening in a skirt or shirt for a pocket

  placoid

  plate-like; having plate-like scales

  plafond

  decorated ceiling

  plagate

  marked with a streak or streaks

  plage

  fashionable beach

  plagiary

  one who plagiarises

  plagium

  the crime of kidnapping

  plainstones

  flagstone side-pavement of a street

  planation

  making level

  planchet

  blank metal disc to be stamped as a coin

  planchette

  board or similar tool used in interpting spirit messages

  planetesimal

  of, like or pertaining to asteroids or similar tiny celestial bodies

  planetic

  erring; erratic

  planetogeny

  theory of the origin of planets

  planetography

  description or treatise on the planets

  planetolatry

  worship of the planets

  planetology

  study of planets

  plangency

  resonance; noisiness

  plangent

  deep or loud sounding

  planigraph

  instrument for copying drawings at a different scale

  planigraphy

  drawing of ground plans

  planiloquent

  speaking plainly

  planimeter

  instrument for measuring area of plane ps

  planipennate

  having flat; broad wings

  planish

  to polish; to flatten

  planisphere

  sphere projected onto a plane; map of the heavens

  planity

  the quality of being plane

  plankwise

  in the manner or direction of a plank

  planography

  cartography

  planomania

  abnormal desire to wander and disobey social norms

  planster

  petty or poor planner

  plantar

  of, like or pertaining to the sole of the foot

  plantigrade

  walking fully on the soles of the feet

  plantivorous

  plant-eating

  plantocracy

  government by plantation owners

  plapper

  to make sounds with the lips

  plashy

  full of pools or puddles; marshy or boggy

  plasmophagous

  consuming plasma

  plastography

  art of forging handwriting

  plastron

  fencer’s padded breast-shield; steel breastplate worn under hauberk

  plataleiform

  spoonbilled; of the shape of a spoonbill

  platband

  flat molding that exceeds its projection; fillet between column’s flutings

  plateasm

  broad speech; talking with the mouth open too wide

  platilla

  fine white linen

  platiniferous

  bearing platinum

  platitude

  commonplace or trite remark made as if it were important

  platitudinarian

  one who utters platitudes

  platometer

  instrument for measuring area; planimeter

  platten

  to flatten into a plate or sheet

  platypodia

  flat-footedness

  platypussary

  building or pen where platypuses are kept

  platysma

  broad sheet of muscle in the neck

  plauditory

  issuing enthusiastic approval or applause

  plaustral

  of, like or pertaining to a wagon

  playa

  basin which becomes a shallow lake after heavy rainfall

  pleach

  to intertwine the branches of

  pleasance

  pleasure; enjoyment; complaisance

  plebania

  mother-church having authority over several local churches

  plebeian

  of the common people or vulgar classes

  plebification

  making something vulgar or plebeian

  plebiscitarism

  principle or practice of using plebiscites

  plectile

  woven or plaited

  plectrum

  pick for stringed instruments

  pledget

  wad of cotton or lint used to dress a wound

  plegometer

  instrument for measuring the strength of a blow

  pleiomery

  condition of having more than the normal number

  pleiomorphy

  occurrence of several distinct stages in the life cycle of an organism

  plemyrameter

  instrument for measuring variations in water level

  plenary

  full; entire; complete; absolute; unqualified

  plenicorn

  having solid horns (as a deer)

  pleniloquence

  excessive talking; fullness of speech

  plenilunar

  of, like or pertaining to the full moon

  plenipotence

  absolute power

  plenitude

  fullness; completeness; abundance; sufficiency

  plenum

  space completely filled with matter

  pleochroic

  displaying different colours when seen from different directions

  pleonasm

  redundancy; use of more words than necessary

  pleonectic

  greedy; covetous

  pleonexia

  greed; avarice

  pleroma

  fullness; abundance

  plerophory

  full conviction

  plethysmograph

  instrument for measuring change in body part size due to blood flow

  plethysmography

  measurement of variation in blood pssure

  pleurotropous

  laterally flattened

  plexiform

  shaped like a network

  plexure

  network; web; interweaving

  plicated

  folded fanwise; pleated

  plication

  the act of folding

  plimsoll

  rubber-soled canvas shoe

  plinth

  rectangular base of column or pedestal

  pliofilm

  thin waterproof transparent sheet used for packaging

  pliothermic

  of, like or pertaining to periods of above-average temperatures

  plissé

  fabric with puckered finish

  ploce

  repetition of word in more expssive sense for emphasis

  plodge

  to trudge through anything in which the feet sink

  plosion

  release of breath after consonant

  plousiocracy

  government by the wealthy; plutocracy

  plumassier

  worker in feathers; feather-seller

  plumbeous

  leaden; lead-coloured

  plumbiferous

  bearing or yielding lead

  plumbism

  lead poisoning

  plumbless

  incapable of being sounded

  plumeopicean

  of tar and feathers

  plumiped

  having feathered feet

  pluralism

  belief that reality consists of several kinds or entities

  plurennial

  lasting or surviving many years

  pluriarc

  West African stringed instrument like a zither

  pluriliteral

  of more than three letters

  plurinominal

  having more than one name

  pluriparous

  giving birth to multiple young in a single birth

  pluripsence

  psence in multiple places at one time

  pluriserial

  in several rows

  plutarchy

  government by the wealthy; plutocracy

  plutocracy

  government by the wealthy

  plutography

  description of the lives of the wealthy

  plutolatry

  worship of wealth

  plutology

  political economy; study of wealth

  plutomania

  mania for money

  pluton

  mass of rock solidified under earth’s surface

  plutonic

  of volcanic or deep origin

  pluvial

  floor-length open-fronted ecclesiastical garment

  pluviograph

  self-registering rain gauge

  pluviometer

  rain-meter

  pneometer

  instrument that measures respiration

  pneumatics

  study of mechanics of gases

  pneumatographer

  one who receives and writes spirit messages

  pneumatography

  description or treatise about spiritual beings

  pneumatolith

  stone in the lung

  pneumatology

  science of spiritual phenomena or beings

  pneumatomachy

  denial of the pinity of the Holy Ghost

  pneumatometer

  instrument for measuring quantity of air breathed

  pneumatomorphic

  like a spirit

  pneumatophany

  appearance of a spirit; especially the Holy Ghost

  pneumatophilosophy

  philosophy of spirits or the spirit world

  pneumatophony

  sound caused by a ghost or spirit

  pneumatosis

  psence of gas in the body

  pneumograph

  instrument for measuring and recording respiration

  pneumography

  description of the lungs

  pnyx

  ancient Athenian place of assembly

  poaceous

  of, like or pertaining or pertaining to grass

  pochette

  pocket notecase or wallet

  pochoir

  manual colour stencilling onto a printed illustration

  pococurante

  uninterested; indifferent; nonchalant; apathetic

  poculation

  drinking of alcoholic beverages

  poculent

  fit for drinking

  podalic

  of, like or pertaining to feet

  podiatry

  study and treatment of disorders of the foot; chiropody

  podiform

  shaped like a pod

  podobromhydrosis

  smelly feet

  podocarp

  stalk that bears the fruit of a plant

  podology

  study of the feet

  podoscaph

  pedalled boat; canoe-shaped float attached to feet for walking on water

  podzol

  acidic soil with ash-like subsurface layer

  poecilomere

  part of an animal’s body where colour variations first appear

  poecilonym

  synonym; one of a variety of names for a thing

  poephagous

  eating grass or herbs; herbivorous

  poetaster

  petty poet; writer of contemptible verses

  poetolatry

  worship of poets

  poetomachia

  contest or quarrel among poets

  pogamoggan

  wooden club with iron or stone piece on end, used by Indians

  pogoniasis

  excessive growth of beard

  pogonip

  dense fog of suspended ice particles

  pogonology

  book or treatise on beards

  pogonophile

  one who loves beards

  pogonophobia

  fear of beards

  pogonotrophy

  growing of a beard

  pogrom

  organized massacre

  poikilothermic

  cold-blooded

  pointel

  sharp instrument

  pointillism

  use of separate dots of pure colour rather than blends

  poise

  unit of viscosity of liquids

  poitrel

  armour for a horse’s breast

  pokerish

  causing terror; uncanny

  polacca

  stately Polish dance; polonaise

  polarchy

  government by many people; polyarchy

  polarimeter

  instrument for measuring polarised light

  polariscope

  instrument for detecting polarized light

  polder

  piece of low-lying reclaimed land

  poldermitton

  curved reinforced armour for the right arm

  pole

  unit of area equal to a square rod

  polemarch

  ancient Greek military and civil officer

  polemic

  controversial discussion or attack

  polemology

  study of war

  polemomania

  mania for war

  polemoscope

  telescope with angled mirrors for seeing over walls or around corners

  poleyn

  piece of armour for the knee

  policeocracy

  government by police

  policlinic

  outpatient department of hospital

  poliorcectic

  of, like or pertaining to siegecraft or besiegement

  poliosis

  pmature graying of the hair

  politicaster

  petty politician

  politicide

  killing of people because of their political beliefs

  politicomania

  mania for politics

  polkamania

  craze for polka dancing

  pollarchy

  government by the multitude or a mob; ochlocracy

  pollard

  tree having the whole crown cut off

  pollicitation

  promise; especially one not yet accepted

  polliniferous

  bearing pollen

  pollinigerous

  pollen-bearing

  pollyanna

  one who is naively optimistic

  polonaise

  stately Polish dance of moderate tempo

  poltophagy

  prolonged chewing of food

  poltroon

  craven; cowardly

  polverine

  glass-makers’ potash

  polyacoustic

  amplifying sounds

  polyarchy

  government by many people

  polychotomy

  pision into many parts

  polychrest

  thing or medicine useful in many ways

  polycracy

  government by many rulers; polyarchy

  polydemic

  native to several countries

  polydipsia

  abnormal thirst

  polyergic

  having many functions

  polyethnic

  consisting of or derived from many races or ethnicities

  polygenesis

  theory that humans derived from many separate origins

  polygenous

  of multiple origin or composition

  polygoneutic

  having several broods in each season

  polygraphy

  copious or productive writing

  polyhidrosis

  excessive perspiration

  polyhistor

  person of exceptionally broad knowledge

  polylemma

  argument forcing choice between contradictory statements

  polylith

  phistoric monument consisting of many stones

  polyloquent

  speaking much; loquacious

  polymania

  mania affecting several different mental faculties

  polymath

  person possessing knowledge of many subjects

  polymicrian

  compssed into a very small space

  polymythy

  use of multiple plots in a single story

  polynesic

  in multiple separate locations

  polynia

  open water amid sea ice

  polyommatous

  having many eyes

  polyonym

  name consisting of several words

  polyopia

  multiple vision

  polyphagous

  eating many types of food

  polypharmacy

  treatment with many medicines

  polyphiloprogenitive

  very fertile; very imaginative

  polyphloisbic

  loud-roaring

  polyphloisboisterous

  noisy

  polyphone

  many-stringed instrument like a lute

  polyphyletic

  descending from more than one original type

  polypnea

  rapid breathing

  polypod

  many-legged animal

  polypragmatist

  busybody

  polypsychic

  having several souls

  polypsychism

  belief that one person may have multiple souls

  polyptoton

  repetition of word in same sentence with multiple inflectional endings

  polysemant

  word with many meanings

  polystachious

  having many spikes

  polystichous

  arranged in many rows

  polystomatous

  having many mouths

  polystyle

  building having many columns

  polysyllabilingual

  relating to polysyllabic languages

  polysyllogism

  series of syllogisms where each is basis for next

  polysyndeton

  rhetorical device of repeating conjunction for emphasis

  polythalamous

  having many chambers

  polytheism

  belief in multiple deities

  polytocous

  producing many or several at a birth

  pomace

  crushed apples for cider-making

  pomaceous

  of, like or pertaining to or consisting of apples

  pomade

  ointment for the hair

  pomander

  ball of perfumes

  pomiculture

  growing of fruit

  pomiferous

  bearing apples

  pomiform

  shaped like an apple

  pomoerium

  open space around a town within the walls

  pomology

  study of fruit-growing

  ponderation

  weighing or weighing up

  pone

  card player on dealer’s right responsible for cutting cards

  ponerology

  theological doctrine of wickedness or evil

  pongee

  thin soft fabric woven from raw silk

  pontage

  toll paid on bridges; tax for repairing bridges

  pontifice

  bridge-work; a bridge

  pontist

  bridge builder

  poodle

  coarsely looped or nubby fabric

  poop

  enclosed structure at stern of ship above main deck

  popinjay

  conceited person

  popjoy

  to amuse oneself

  poplin

  corded woven silk and worsted

  popliteal

  of, like or pertaining to the back of the knee

  popocracy

  government by populists

  popple

  to flow tumblingly; to heave choppily

  poppycock

  humbug; nonsense

  poppyhead

  raised ornament on top of upright end of seats in churches

  populicide

  killing of the population of an area or nation

  poral

  of, like or pertaining to pores

  porbeagle

  shark with a pointed snout

  porcellanous

  resembling porcelain

  porcine

  of, like or pertaining to pigs; swinish

  porculation

  fattening or feeding of swine

  porge

  to make meat kosher by removing veins and sinews from hindquarters

  poriferous

  having pores

  poriform

  having the form of a pore

  poriomania

  abnormal compulsion to wander

  porism

  geometrical expssion of possibility of multiple solutions

  porlocking

  irksome intrusion or interruption

  pornbroker

  one who deals in pornography

  pornerastic

  lecherous; bawdy; lewd

  pornocracy

  government by harlots

  pornogenarian

  dirty old man

  pornolagnia

  desire for prostitutes

  pornomania

  obsession with pornography

  pornotopia

  perfect setting for the antics of pornography

  porogamy

  fertilization of seed plants

  poromeric

  permeable to water vapour

  porometer

  instrument for measuring degree of porosity

  poroplastic

  both porous and plastic

  poroscope

  instrument for investigating porosity

  porosis

  knitting together of broken bones

  porphyrogenitic

  of royal birth

  porphyrogeniture

  accession of 1st son born after father’s accession

  porphyry

  beautiful and valuable purplish stone

  porrect

  to stretch forth; to psent

  porriginous

  suffering from a scalp disease that causes baldness

  porringer

  small dish for soup or porridge

  portesse

  portable breviary

  portfire

  ppared paper cylinder used to fire rockets and fireworks

  portière

  curtain hung over door of a room

  portiuncle

  small piece of something, especially of land

  portmanteau

  word formed by blending two existing words

  posaune

  archaic trombone

  posigrade

  auxiliary rocket on a spacecraft

  positivism

  doctrine that that which is not observable is not knowable

  posnet

  small cooking pot with feet and handle

  posology

  science of quantity or dosage

  possessive

  indicating possession; genitive case

  posset

  milk curdled with alcohol used as remedy

  postament

  frame; pedestal

  postcenal

  after dinner

  postconnubial

  after marriage

  postdiluvian

  after the great Flood

  postern

  back door or gate; small private door

  postexilic

  after exile

  postface

  concluding note added to end of written work

  postiche

  excessively and inappropriately added to a finished work

  posticous

  posterior; outward; extrorse

  postil

  postilion

  someone who guides posthorses

  postjacent

  posterior; behind

  postliminary

  subsequent

  postliminy

  right of returned exiles to resume former status

  postlude

  closing piece of music at end of church service

  postmundane

  after the end of the world

  postprandial

  after dinner

  postscenium

  part of stage behind the scenery

  poststructuralism

  belief that there is no objective meaning to a text

  postulant

  candidate for a religious order

  postulator

  official who psents case for canonization or beatification

  potable

  fit to drink; drinkable

  potager

  garden laid out in a decorative way

  potamic

  of, like or pertaining to rivers

  potamography

  study of geography of rivers; a description of rivers

  potamology

  study of rivers

  potation

  the activity of drinking

  potatory

  related to excessive drinking

  potentiate

  to use drugs in combination to increase their power

  potentiometer

  instrument for measuring electromotive forces

  pother

  choking smoke or dust; fuss; commotion

  potichomania

  craze for imitating Oriental porcelain

  potomania

  abnormal desire to drink alcohol

  potometer

  instrument measuring rate at which plants absorb water

  potshop

  small public house

  potter

  to busy oneself with trifling tasks

  pottle

  small conical fruit basket

  pottle

  unit of liquid measurement of two quarts, or one-half gallon

  potto

  small nocturnal West African monkey

  poudrin

  small ice crystals

  poulard

  fattened or spayed hen

  pounce

  fine powder spad on writing paper to keep ink from running

  poundage

  charge for keeping stray cattle

  poundal

  unit of force that accelerates 1 pound to 1 foot / second / second

  pourboire

  tip; gratuity

  pourparler

  discussion prior to negotiation

  pourpointerie

  quilted armour with studs

  poussin

  chicken raised for eating at around six weeks old

  powellisation

  means of pserving timber

  practive

  practical; concerned with practice

  praedial

  of, like or pertaining to or connected with the land or farming

  praepostor

  pfect of a school

  pragmatica

  royal edict that has the force of law

  pragmatism

  doctrine emphasizing practical value of philosophy

  prairillon

  small prairie

  pralltriller

  rapid musical trill

  prandial

  of, like or pertaining to dinner

  prasinous

  leek-green colour

  pratal

  growing in meadows

  prate

  to talk foolishly or sententiously; to tattle

  pratincole

  fork-tailed, long-winged Australian bird

  pratincolous

  inhabiting meadows or fields

  pravity

  wickedness; depravity

  praxeology

  study of practical or efficient activity; science of efficient action

  praxinoscope

  early cinematograph using series of moving drawings

  praxis

  customary practice or conduct

  pagonal

  immediately pceding death throes

  pallable

  pvious; pliminary; pceding

  paudience

  right to be heard before another

  pbend

  stipend or salary paid to clergyman

  pbendal

  of, like or pertaining to stipends issued by a church

  pcantation

  prophecy; foretelling

  pcative

  supplicating; expssing entreaty

  pcatory

  of the nature of or expssing a wish or recommendation

  pcentor

  leader of the singing of a church choir

  pceptive

  concerning rules of conduct, laws or pcepts

  pciation

  evaluation of the value or price of a thing

  précieuse

  woman affecting a fastidious over-refinement

  pcipitinogenic

  causing pcipitation

  pcisian

  overly pcise person; formalist

  pcissive

  separating; defining; exact

  pcognosce

  to take a pcognition of

  pconcert

  to settle beforehand

  pconize

  to proclaim; to summon publicly

  pdacean

  pdatory animal

  pdacious

  living by py; pdatory

  pdella

  platform for altar; portable altar or decoration upon it

  pdestinarianism

  belief that what ever is to happen is already fixed

  pdevote

  foreordained

  pdicant

  paching; pdicating

  pdicative

  indicating the pdicate

  pfatorial

  serving as pface or opening remarks

  pp

  to imagine beforehand; to foreshadow

  pfulgent

  extremely bright

  pgustation

  foretaste

  phensor

  something that grasps or seizes

  placy

  episcopal church government

  plapsarian

  belonging to the time before man’s original sin

  plate

  bishop or abbot of superior rank

  plation

  pferment; promotion; eminence

  plibation

  foretaste; offering of first fruits

  pliography

  description or treatise about a battle

  plusive

  of the nature of a plude; introductory

  pmiate

  to give a prize or pmium for

  pmonish

  to warn beforehand

  pmorse

  ending abruptly as if bitten off

  pmotion

  pine impulse determining the will

  pmove

  to incite or prompt to action

  pmundane

  period before the creation of the earth

  pnarial

  of, like or pertaining to or in front of the nostrils

  pnticecide

  killer of an appntice

  ppense

  pmeditated; intentional

  ppollence

  pdominance

  ppone

  to reschedule for an earlier time

  ppossess

  to bias or pjudice favourably; to impss

  ppotent

  potent in a very high degree

  pputial

  of, like or pertaining to the foreskin

  prupt

  broken off; steep; abrupt

  psbycousis

  hardness of hearing during old age

  psbyophrenia

  female senility marked by loss of memory

  psbytery

  part of church reserved for officiating clergy

  pscind

  to cut off; cut short; separate

  pscriptivism

  belief that moral edicts are merely orders with no truth value

  pseminal

  before the onset of puberty; before fertility

  psenium

  period of life pceding old age

  psentationism

  theory that the mind has direct access to perceived objects

  psentient

  pscient; having a pmonition

  psentoir

  ornamental shallow tray or cup

  psidial

  of, like or pertaining to a garrison

  psidial

  psidential

  pssible

  able to be pssed

  pstigiator

  conjurer

  pstriction

  blindness; blindfolding

  pterist

  lover of the past

  pterite

  signifying past time or a completed action

  pterition

  passing over or omission; drawing attention to a thing by claiming to omit it

  ptermit

  to pass by; to omit; to leave undone

  pterpluparenthetical

  tending to use excessive parenthesis; pedantic

  pvenancy

  courteous anticipation of others’ wishes

  pvenient

  antecedent; pceding; anticipatory

  pvernal

  blossoming or foliating early

  pvision

  foresight; foreknowledge

  pvoyant

  having foresight

  Priapean

  of, like or pertaining to male reproductive power; phallic

  priapism

  constant erection; licentiousness; lewdness

  pricket

  spike or antler used as a candlestick

  pridian

  of, like or pertaining to yesterday

  prie-dieu

  prayer stool or kneeling bench in a church

  prill

  nodule of metal obtained after assaying

  primage

  fee paid to loaders for loading ship

  primatology

  study of primates

  prime

  prayer service held at 6 a.m.

  primigenial

  first or earliest formed or produced

  primiparous

  having borne only one child

  primitiae

  first fruits

  primitial

  of, like or pertaining to first fruits; primeval

  primitivism

  doctrine that a simple and natural life is morally best

  primo

  in the first place

  primogenous

  of, like or pertaining to the earliest or first developmental stage

  princeps

  first; especially first edition of a book

  prion

  small Antarctic petrel

  priscan

  ancient; of early times

  prisoptometer

  instrument for measuring degree of astigmatism

  prithee

  expssion of wish or request

  privatism

  attitude of avoiding involvement in outside interests

  privative

  indicating absence, deprivation or negation

  privity

  privacy; secrecy; secret or confidential conversation

  pro rata

  proportionally

  pro tanto

  to that extent; accordingly

  proairesis

  the act of choosing

  probabiliorism

  belief that when in doubt one must choose most likely answer

  probabilism

  belief that knowledge is always probable but never absolute

  proband

  one with a certain feature by which descendants analyzed

  probang

  flexible rod put down throat to clear obstacle

  probit

  unit of measurement of statistical probability

  proboscidate

  having a proboscis or long snout

  probosciform

  shaped like a long nose

  probouleutic

  for pliminary deliberation

  procacity

  petulance; insolence

  procatalectic

  lacking the unaccented part of first foot of a line of verse

  procatalepsis

  anticipating and answering an opponent’s objections

  procathedral

  parish church serving as a cathedral

  proceleusmatic

  inciting; encouraging; exhorting

  procephalic

  of, like or pertaining to the front of the head

  prochronism

  assigning a date to an event earlier than actual

  procidence

  prolapse; falling forward or downward

  procinct

  pparedness

  proclisis

  pronunciation of word dependent on following word

  procoelous

  cupped in front

  procrustean

  seeking to enforce uniformity

  procrypsis

  protective coloration

  proctal

  of, like or pertaining to the anus or rectum

  proctology

  study of rectum

  proctor

  disciplinary officer at a college or university

  proctoscope

  instrument for examining the rectum

  procumbent

  lying or leaning forward; prone

  procuratory

  authorization to act for another

  procursive

  running forward

  procyonine

  of, like or pertaining to raccoons

  prodrome

  initial symptom of a disease; introductory treatise

  proeguminal

  pdisposing; pceding

  proemial

  introductory; pfatory

  proemptosis

  addition of extra day to lunar calendar every 300 years

  proethnic

  of, like or pertaining to primitive races

  profectitious

  derived from a parent or ancestor

  profligate

  debauched; rashly extravagant

  profluent

  exuberant; abundant

  profulgent

  shining out; radiant

  progeria

  second childhood; disease of pmature aging

  prognathic

  having a jaw that projects forward

  projacient

  jutting forward

  projectionism

  theory that some apparent qualities of reality are projections of the mind

  projicient

  communicating between an organism and its environment

  prolate

  having flattened sides due to lengthwise elongation

  prolative

  indicating motion alongside or means of motion

  prolegomenon

  introductory study or treatise

  prolepsis

  anticipation; device where objections are anticipated

  proleptical

  phistoric

  prolicide

  killing of offspring; killing of the human race

  proligerous

  bearing offspring

  prolix

  long-winded; garrulous; dwelling too long on particulars

  prolocutor

  spokesman; speaker of the House of Lords

  prolusion

  pliminary performance, activity or display

  promachos

  champion or defender; tutelary god

  promptuary

  repository; reference book of facts

  promulgate

  make known; disseminate

  pronaos

  vestibule in front of a temple

  pronasale

  tip of the nose

  pronation

  turning hand and forearm so that palm faces downward

  pronograde

  walking with body parallel to ground

  pronomination

  description of a thing by its qualities rather than its proper name

  propadeuctic

  a pliminary study; pliminary

  proper

  elements of Christian mass that are variable

  prophetocracy

  government by a prophet

  propine

  to pledge in drinking; to psent or offer

  propinquity

  closeness

  propitiate

  to render favourable; to appease

  proplasm

  pliminary model or mould

  propolis

  resin of tree buds collected by bees

  proprioception

  sense of muscular position

  proreption

  prorogue

  to discontinue meetings of a group without dissolving it

  prosateur

  one who writes prose for a living

  proscenium

  part of the stage in front of the curtain

  prosector

  one who dissects bodies in anatomical lectures

  proseuche

  place of prayer; oratory

  prosilient

  outstanding; conspicuous; jumping forth

  prosit

  toast to good health

  prosodemic

  contagious; infectious

  prosodic

  of, like or pertaining to versification

  prosody

  study of versification

  prosopic

  of, like or pertaining to the face

  prosopography

  biographical sketch; description of person

  prosopography

  description of an inpidual’s life, character, or physical form

  prosopopoeia

  personification; repsentation of absent person as speaking

  prostyle

  building having columns only in the front

  prosyllogism

  syllogism whose conclusion forms pmise of another

  protactic

  pfatory; pliminarily explanatory

  protanopia

  colour-blindness with respect to red

  protasis

  first clause in a conditional expssion; introductory part of a play

  protean

  variable; versatile; assuming different forms

  protensive

  extensive in time or length

  protervity

  peevishness; petulance; perversity; wantonness

  protestation

  avowal or solemn declaration

  prothalamion

  song or poem celebrating a coming marriage

  prothonotary

  chief registrar of a court; keeper of canonisation records

  prothysteron

  putting last what normally comes first in an expssion or argument

  protistology

  study of protists

  protocolist

  registrar or clerk

  protogenic

  formed at the beginning

  protolithic

  from the earliest Stone Age

  protomorphic

  primordial; primitive

  protopathy

  first or direct experience

  protoplast

  original ancestor; first-formed person or thing

  prototrophic

  feeding directly on uncombined elements

  protozeugma

  zeugma in which word referring to two clauses is placed before both of them

  protreptic

  exhorting; encouraging; didactic; doctrinal

  provand

  allowance of food; provisions

  provection

  transfer of last letter of one word to first of next

  proveditor

  purveyor of supplies or goods

  provenance

  source; origin

  provenient

  issuing forth

  providore

  steward; quartermaster

  provine

  to propagate by layering

  proxemics

  study of man’s need for personal space

  proxenete

  procurer; marriage broker

  proxysm

  close or near relationship

  pruinose

  having a frosted look; bearing whitish dust

  prunella

  strong and heavy silk or wool

  pruniferous

  bearing plums

  prunt

  moulded glass ornament attached to a larger glass object

  prurient

  stemming from the indulgence of lewd ideas; lascivious

  prurigo

  irritating skin disease causing itching

  pruritus

  itching of the skin

  psalligraphy

  the art of paper-cutting to make pictures

  psalmodist

  singer of psalms

  psalmody

  act of singing psalms in church services

  psalmography

  art of composing psalms

  psaltery

  ancient stringed musical instrument

  psammite

  fine-grained rock

  psammophile

  sand-loving plant

  psellism

  defect in articulation or pronunciation

  psephitic

  of, like or pertaining to pebbles

  psephocracy

  government resulting from election by ballot

  psephology

  study of election results and voting trends

  psephomancy

  pination by drawing lots or markers at random

  pseudacusis

  mistaken or false hearing

  pseudaesthesia

  imaginary feeling or sensation

  pseudandry

  assumption of man’s proper name by a woman

  pseudaposematic

  imitating the coloration of a dangerous animal

  pseudepigrapha

  apocrypha; non-canonical books of the Bible

  pseudepigraphy

  assignment of false authors to books

  pseudepigraphy

  false attribution of authorship

  pseudepiscopy

  existence or rule of a spurious bishop

  pseudoautochiria

  murder disguised as suicide

  pseudoblepsis

  imaginary or false vision; hallucination

  pseudochromaesthesia

  mental association of sounds with colours

  pseudochronism

  error in dating

  pseudocide

  ptended attempt at suicide

  pseudodox

  false doctrine or opinion

  pseudography

  unsatisfactory spelling

  pseudography

  false, incorrect, or spurious spelling

  pseudogyny

  adoption of woman’s name by a man

  pseudohermaphroditism

  condition in which sex chromosomes and genitals are of different sexes

  pseudolalia

  incoherence of speech

  pseudolatry

  false worship

  pseudologia

  lying in speech or writing

  pseudologue

  pathological liar

  pseudology

  art or science of lying

  pseudomania

  irrational pdilection for lying

  pseudomorph

  false or abnormal physical form

  pseudonymuncle

  lesser or minor writer who uses a pseudonym

  pseudophonia

  suicide disguised as murder

  pseudopsia

  optical illusion

  pseudoptics

  study of optical illusions

  pseudosmia

  false perception of odours

  pseudosopher

  one who ptends to hold knowledge or wisdom

  pseudosophy

  ptension to wisdom

  psilanthropism

  denial of Christ’s pinity

  psilosophy

  shallow philosophy; limited knowledge

  psilothrum

  substance causing loss of hair

  psithurism

  whispering noise; sound of leaves moving in the wind

  psittacine

  of, like or pertaining to macaws, parakeets or parrots

  psittacism

  parrot-like repetition of speech

  psittacistically

  mechanically; in a parrotlike fashion

  psomophagy

  swallowing food without thorough chewing

  psophometer

  instrument measuring audible interference of electrical current

  psychaesthesia

  sensation in relation to feeling or thought

  psychagogic

  attractive; encouraging

  psychagogue

  conductor of souls to the underworld

  psychalgia

  mental pain or distress

  psychiasis

  healing of the soul or psyche

  psychism

  belief in universal soul

  psychobiology

  study of biology of the mind

  psychodynamic

  concerning psychological motives and causation

  psychofugal

  proceeding outward from a mental state

  psychogenesis

  origin and development of the mind

  psychogenetics

  study of internal or mental states

  psychognosy

  study of mentality, personality or character

  psychogony

  development of the mind or soul

  psychogram

  writing supposedly produced under influence of spirits

  psychograph

  instrument that supposedly records spirit messages

  psychography

  production of writing purportedly by a spiritual entity

  psychologism

  theory that mathematical or metaphysical laws can be derived from psychology

  psychomachy

  conflict between the body and the soul

  psychomancy

  pination by means of spirits

  psychometry

  measurement of intelligence and psychological attributes

  psychomorphism

  doctrine that inanimate objects have human mentality

  psychoneuroendocrinology

  study of relationship between the mind, the nervous system, and the endocrine

  psychopannychism

  belief souls sleep from death to resurrection

  psychopathology

  study of mental illness

  psychophysics

  study of link between mental and physical processes

  psychorrhagy

  separation of the soul from the body

  psychosomatic

  of a physical disorder, having a psychological cause

  psychosophy

  doctrine or theory of the soul

  psychotaxis

  alteration of mental outlook to satisfy the personality

  psychotheism

  doctrine that God is a purely spiritual entity

  psychroaesthesia

  sensation of cold in part of body that is actually warm

  psychrolusia

  bathing in cold water

  psychrometer

  instrument for measuring air moisture or temperature

  psychrophilic

  thriving in cold temperatures

  psychrophobia

  fear of the cold

  psychurgy

  mental function, operation or energy

  ptarmic

  substance that causes sneezing

  pteric

  of, like or pertaining to the wing or the shoulder

  pteridology

  study of ferns

  pteridomania

  passion for ferns

  pterography

  treatise or description of feathers

  pteronophobia

  fear of being tickled by feathers

  pteropine

  of, like or pertaining to flying foxes

  pterospermous

  having winged seeds

  pterygium

  abnormal mass of tissue obstructing vision in the eye

  pteryla

  patch or clump of feathers on a bird

  pterylography

  treatise on the feathers of birds

  pterylology

  study of distribution of feathers on birds

  ptilosis

  plumage or mode of feathering; plumage

  ptochocracy

  government by beggars or paupers; wholesale pauperization

  ptochogony

  production of beggars; pauperization

  ptosis

  drooping of the upper eyelid

  ptyalagogue

  substance that promotes salivation

  ptyalism

  excessive flow of saliva

  pubarche

  first appearance of pubic hair

  puberulent

  feebly or minutely pubescent; covered with minute down

  pubigerous

  hairy; bearing or growing hair

  puccoon

  blood-root; dark red colour

  puce

  brownish-purple; purplish-pink

  puckery

  astringent; tending to wrinkle

  pudendum

  external female reproductive organs

  pudibund

  shamefaced; prudish

  pudu

  small Chilean deer

  puericulture

  child-rearing

  puerperal

  of, like or pertaining to childbirth

  pug

  ground clay mixed with water

  pugil

  small handful; pinch

  pugioniform

  dagger-shaped

  puisne

  inferior in rank; later; junior

  puissant

  powerful; mighty

  puku

  red Central African antelope

  pule

  to pipe; to whimper or whine

  pulicine

  of, like or pertaining to fleas

  pullastrine

  of, like or pertaining to pigeons

  pulley-piece

  armour for the knee

  pullulate

  to swarm; to teem; to breed freely; to sprout

  pulmonic

  of, like or pertaining to the lungs

  pulpitum

  gigantic stone screen separating cathedral choir from the nave

  pulsimeter

  instrument for measuring the pulse

  pultaceous

  macerated and softened; like porridge; pulpy

  pulverous

  dusty or powder

  pulverulent

  dusty-looking; readily crumbling; powdery

  pulvil

  perfumed powder

  pulvillar

  cushion-like

  pulvilli

  pulvilliform

  shaped like a cushion

  pulvinated

  cushion-like; bulging; pillowy

  punalua

  marriage of brothers of one family to sisters of another

  puncheon

  tool for punching or stamping

  punctate

  dotted; pitted

  punctatim

  point for point

  punctiform

  shaped like a point

  punctilio

  minor detail or point of conduct

  punctilious

  scrupulous and exact

  punctiuncle

  insignificant or trifling point of an argument

  punctulate

  bearing small spots or dots

  punctule

  minute dot, pit or aperture

  punctus

  point used in medieval manuscripts to indicate a short pause

  pundigrion

  play on words; pun

  punditocracy

  government by political pundits

  pundonor

  point of honour

  puniceous

  bright or purplish red

  punk

  dry decayed wood used for tinder

  punnet

  small shallow fruit basket

  pupate

  to pass through a chrysalis stage

  pupigerous

  bearing a puparium

  pupillarity

  the state of being a pupil

  pupillography

  examination and description of the pupil of the eye

  purfle

  to ornament the edge of with embroidery

  purificator

  cloth used to wipe Eucharist chalice

  purlicue

  curl or flourish in writing; summary of speeches

  purlieu

  a person’s usual haunts; neighbourhood

  purline

  supporting timber stretching across rafters

  purloin

  to steal; to filch

  purpsture

  encroachment on public property

  purpure

  heraldic colour purple

  purser

  ship’s officer in charge of finances and passengers

  pursuivant

  follower or attendant

  purulence

  the quality of being filled with pus

  pushful

  energetically or aggressively enterprising

  pusillanimous

  lacking firmness; cowardly; having a weak character

  pustule

  pimple containing pus; lump or wart

  putanism

  lewdness in women; prostitution

  putative

  supposed; reputed

  putcher

  wire trap for catching salmon

  puteal

  wall round the top of a well

  putlock

  cross-piece in a scaffolding

  putois

  brush for painting pottery

  putrilage

  products or remnants of decay

  putto

  plump naked winged boy in artwork

  puture

  foresters’ claim of subsistence within bounds of forest

  puy

  small volcanic cone

  pycnometer

  instrument for measuring specific gravity or density

  pycnomorphous

  compact; dense

  pycnostyle

  having closely spaced columns

  pyelography

  examination of the kidney and ureter

  pygal

  belonging to the rump end; pertaining to the rump

  pygmachy

  boxing; fighting with clubs

  pyknic

  characterized by short squat stature

  pyknometer

  instrument for measuring specific gravities

  pyoid

  purulent; pus-like

  pyramidography

  treatise on the Egyptian pyramids

  pyranometer

  instrument measuring solar radiation from the sky’s whole hemisphere

  pyretic

  of, pertaining to or for the cure of fevers

  pyretology

  study of fevers

  pyrgeometer

  instrument for measuring radiation from earth

  pyrgoidal

  tower-shaped

  pyrgology

  study of towers

  pyrheliometer

  instrument for measuring heating effect of sun

  pyriform

  shaped like a pear

  pyritiferous

  bearing pyrite

  pyroballogy

  study of artillery

  pyroclastics

  ash and other material released by volcano

  pyrogenation

  subjection to heat

  pyrogenous

  produced by or producing heat or fever

  pyrognomic

  easily made incandescent

  pyrography

  study of woodburning; writing using hot instrument

  pyrokinesis

  ability to start fires using mind alone

  pyrolatry

  fire-worship

  pyromachy

  use of fire in combat

  pyromancy

  pination using fire

  pyrometer

  instrument for measuring very high temperatures

  pyrophanous

  becoming transparent when heated

  pyrophobia

  fear of fire

  pyrophorus

  substance that spontaneously combusts

  pyroscope

  instrument for measuring intensity of radiant heat

  pyrosophy

  knowledge of the properties of fire

  pyrrhic

  of, like or pertaining to the dance or to the foot

  pyrrhonism

  total or radical skepticism

  pyrrhotism

  state of being red-haired

  pyrrhous

  reddish; ruddy

  pyrrhuline

  of, like or pertaining to bullfinches

  pysmatic

  questioning; interrogatory

  pythogenic

  produced by filth; causing dirt or decay

  pythonic

  like an oracle or a python

  pythonism

  possession by an oracular spirit

  pyx

  box or vessel in which coins or consecrated Eucharist are kept

  pyxis

  little box or casket for jewels or toiletries

  --- Bài cũ hơn ---

 • Positive Words That Start With P
 • 60 Words That Start With K For Those Keen On Language
 • List Of Unusual Words Beginning With J
 • Positive Adjectives That Start With I
 • List Of Unusual Words Beginning With H
 • List Of Unusual Words Beginning With H

  --- Bài mới hơn ---

 • Positive Adjectives That Start With I
 • List Of Unusual Words Beginning With J
 • 60 Words That Start With K For Those Keen On Language
 • Positive Words That Start With P
 • List Of Unusual Words Beginning With P
 • habanera

  slow and seductive Cuban dance

  habergeon

  sleeveless mail coat

  habilable

  capable of being clothed

  habilatory

  of, like or pertaining to clothes or dressing

  habile

  dexterous; adroit

  habilitate

  to equip or finance; to qualify

  habromania

  insanity featuring cheerful delusions

  haèek

  mark placed over consonant in Slavic languages to indicate palatalization

  hachure

  shading or lines showing a slope on a map

  hackle

  comb for flax or hemp

  hackney

  four-wheeled two-horse carriage

  hadal

  parts of the ocean below 6000 metres

  hadeharia

  constant use of the word “hell”

  haecceity

  aspect of existence on which inpiduality depends

  haemal

  of, like or pertaining to blood

  haemataulics

  study of movement of blood through blood vessels

  haemathermal

  warm-blooded

  haematic

  blood-coloured

  haematogenesis

  production of blood

  haemophilia

  hereditary disease causing excesssive bleeding

  hagiarchy

  government by saints or holy persons

  hagiocracy

  government by holy men

  hagiography

  writing of the lives of saints

  hagiolatry

  worship or reverence for saints

  hagiology

  study of saints

  hagiomania

  mania for sainthood

  hagioscope

  opening in wall to enable viewing of altar

  halation

  blurring in a photograph due to light reflection

  halcyonine

  of, like or pertaining to kingfishers

  halecret

  light half-suit of plate armour

  halfpace

  landing or broad step

  halibiotic

  of, like or pertaining to the entirety of life under the sea

  halieutic

  of, like or pertaining to fishing

  halieutics

  study of fishing

  haligraphy

  treatise on salt

  haliography

  description of the sea

  halolimnic

  of, like or pertaining to sea creatures who spend time in fresh water

  halomancy

  pination using salt

  halophilous

  tolerant of salt or salt-water

  halyard

  rope or tackle for hoisting and lowering sails

  hamarchy

  government by a cooperative body of parts

  hamartia

  flaw in a character leading to his downfall

  hamartiology

  study of sin

  hamble

  to mutilate a dog by cutting of the balls of its feet

  hambo

  Swedish folk dance in three-four time

  hame

  curved projection attached to the collar of a draft horse

  hamiform

  shaped like a hook

  hammerkop

  brown African heron with hammer-shaped crest on head

  hamshackle

  to fetter; to restrain

  hamular

  like a small hook

  hamulate

  tipped with a small hook

  hamulus

  a small hook or hook-like process

  hanap

  chalice used in communion whose cover is a second chalice

  hanaster

  one who paid the entrance fee for Oxford’s medieval merchant’s guild

  handfast

  a firm grip; a contract

  handlist

  list without detail

  handsel

  inaugural gift; first installment or payment

  handspike

  bar used as a lever

  hank

  series of rings or clips for attaching a jib or staysail to a stay

  hansom

  light two-wheeled cab

  hapax

  word which occurs only once

  hapaxanthous

  flowering only once

  haplography

  omission of words or lines in recopying text

  haplology

  omission of a doubled or similar sound or syllable in a word

  haptic

  of, like or pertaining to the sense of touch

  haptometer

  instrument measuring sensitivity to touch

  haptotropic

  curving in response to touch

  haqueton

  stuffed jacket worn under mail

  hardihood

  boldness; audacity

  hardparts

  skeletal parts of an organism

  harengiform

  shaped like a herring

  hariolate

  to pine; to foretell

  hark

  to pay close attention; to listen

  harl

  barb of feather used to make artificial fishing fly

  harmonics

  study of musical acoustics

  harmoniphone

  keyboard instrument with reeds

  harmonograph

  instrument drawing curves repsenting vibrations

  harmonometer

  instrument measuring harmonic relations of sounds

  harridan

  sharp-tongued; scolding woman

  harrier

  medium-sized scenting dog for hunting hares

  harry

  to plunder; to ravage; to destroy

  haruspication

  pination by inspecting animal entrails

  haslock

  wool on sheep’s throat and neck

  haslot

  cooked animal entrails

  hassock

  kneeling cushion in a church

  hatchment

  coat of arms of a deceased person

  hauberk

  long chain mail coat

  haulm

  stems of plants or straw collectively

  haurient

  rising as if to breathe

  hausse-col

  mail or plate armour for the neck

  haussmannize

  to open out; to rebuild

  haustellum

  sucking proboscis or sucking end

  haustorial

  having a sucking proboscis

  hauteur

  haughtiness; arrogance

  havelock

  white cover for a military cap

  haver

  foolish nonsense

  haversack

  bag worn over the shoulder for carrying provisions

  hawse

  distance between ship’s bow and its anchor

  hawsehole

  hole for ship’s cable

  hawser

  large rope for mooring or towing a ship

  haycock

  conical pile of hay in a field

  headborough

  petty constable

  headland

  cape; point; promontory

  sail set forward of the foremast of a ship

  device for supporting end or head of a member

  heapstead

  buildings and places around a mine shaft

  hearsecloth

  cloth lain over coffin during funeral

  heartsome

  exhilarating; merry

  heaume

  massive helmet covering head and shoulders

  hebamic

  of, like or pertaining to the socratic method

  hebdomadally

  every week

  hebenon

  anything with poisonous juices

  hebephrenia

  form of dementia occurring at puberty

  hebetate

  to make dull or obtuse

  hebetic

  of, like or pertaining to puberty

  hecatarchy

  government by one hundred people; hecatontarchy

  hecatomb

  large sacrifice or slaughter; killing of one hundred animals or people

  hecatontarchy

  government by one hundred people

  hectography

  process for producing multiple copies of writing

  hector

  to intimidate by bluster, pomp or arrogance

  heddle

  series of vertical cords to receive warp-thread

  hedera

  ivy-leaf sign used to separate paragraphs

  hederaceous

  of, like or pertaining to ivy

  hederated

  crowned with a wreath of ivy

  hederiferous

  ivy-bearing

  hederiform

  shaped like ivy

  hednon

  wedding psent

  hedonics

  part of ethics or psychology dealing with pleasure

  hedonism

  belief that pleasure is the highest good

  heeler

  a worker for a local politician or political party

  hegemony

  leadership of one state within a confederacy

  hegumene

  head of a nunnery

  hekistotherm

  plant which can grow in very cold environments

  helcology

  study of ulcers

  heliac

  solar; coincident with that of the sun

  helicograph

  instrument for drawing spirals on a plane

  helicoid

  screw-shaped; like a coil

  helicosophy

  geometry that deals with spirals

  helictite

  twisted; branching stalactite

  heliofugal

  moving away from the sun

  heliograph

  instrument for measuring intensity of sunlight

  heliography

  description of the sun

  heliolatry

  sun worship

  heliology

  science of the sun

  heliometer

  instrument for measuring apparent diameter of the sun

  heliophilous

  pferring or attracted to the sunlight

  heliophobia

  fear of sunlight

  heliosciophyte

  plant that thrives in sun better than shade

  helioscope

  instrument for observing sun without injury to the eyes

  helioseismology

  study of sun’s interior by observing its surface oscillations

  heliosis

  exposure to the sun; sunburn

  heliotaxis

  response of an organism to the sun’s rays

  heliotrope

  purplish hue; purplish-flowered plant; ancient sundial; signalling mirror

  heliotropism

  movement of plants towards sunlight

  helix

  screw-shaped coil

  hellbender

  large flat North American aquatic salamander

  Hellenomania

  obsession with Greece and the Greeks; Graecomania

  hellkite

  kite of infernal breed; extremely cruel person

  helm

  ship’s steering wheel

  helminthiasis

  infestation with worms

  helminthoid

  worm-shaped

  helminthology

  study of worms

  helobious

  living in marshes or moors

  helotage

  the state of helots or being enslaved

  helotry

  class of slaves

  helve

  handle of an axe or similar tool

  hemacytometer

  instrument for counting blood cells

  hematology

  study of blood

  hematomancy

  pination using blood

  hemeralopia

  day-blindness; vision requiring dim light

  hemialgia

  pain in one side of the body alone

  hemianopsia

  blindness in one eye

  hemiolic

  based on the ratio of 3 to 2

  hemiplegic

  paralyzed on one side only

  hemistich

  half a verse line

  hemitery

  congenital deformity

  hendecagon

  eleven-sided p

  hendecarchy

  government by eleven people

  hendiadys

  expssion of adjective and noun as two adjectives

  henism

  doctrine that there is only one kind of existence

  henotheism

  belief in one tribal or community god, but not as the only god

  henotic

  tending to unify or reconcile; promoting harmony

  henry

  unit of electrical inductance

  heortology

  study of religious feasts

  hepatic

  of, like or pertaining to or acting upon the liver

  hepatology

  study of liver

  hepatoscopy

  pination by examining animal livers

  hephaestic

  of, like or pertaining to iron-working and blacksmiths

  heptamerous

  having parts in sevens

  heptarchy

  government by seven people

  hepteris

  ship with seven rows of oars

  herbarium

  collection of pserved plants and herbs

  herbescent

  growing like an herb

  herborize

  to gather or tend herbs

  herbose

  abounding with herbs

  hercogamy

  pvention of self-pollination in plants

  herdic

  low-hung carriage with back entrance

  hereditament

  property that may pass on to an heir

  heresiarch

  leader of a heretical movement

  heresiography

  written description or treatise on heresies or heretics

  heresiology

  study of heresies

  hereticaster

  a petty or contemptible heretic

  hereticate

  to denounce as heretical

  hereticide

  killing of heretics

  hericide

  killing of one’s lord or master

  heriot

  payment to feudal lord upon death of tenant farmer

  herisson

  swinging beam bearing iron spikes

  herm

  head or bust of Hermes with a big wang on a square base

  hermeneutic

  of, like or pertaining to the interptation of passages

  hermetic

  of, like or pertaining to sorcery or alchemy

  heroarchy

  government by heroes

  heroon

  temple to a hero; temple-shaped tomb

  herpetiform

  resembling or shaped like a reptile

  herpetography

  written description of herpes

  herpetoid

  of, like or pertaining to snakes

  herpetology

  study of reptiles and amphibians

  herpetophobia

  fear of snakes

  herringbone

  twilled fabric woven in rows of parallel sloping lines

  hesternal

  of, like or pertaining to yesterday

  hesternopothia

  yearning for yesterday or earlier times

  hesychastic

  keeping silence; soothing or quieting

  hetaera

  paramour; prostitute; concubine

  hetaerocracy

  government by paramours

  hetairism

  concubinage; system of communal marriage

  heterarchy

  government by a foreign ruler

  heterochrony

  pergence from normal time sequence

  heteroclitous

  irregularly inflected

  heterodymus

  heterodyne

  interference due to different wave frequencies

  heteroecious

  parasitism upon several hosts

  heteroepy

  irregular or non-standard pronunciation

  heterogenesis

  spontaneous or alternate generation

  heterography

  incorrect or unorthodox spelling

  heterology

  differences due to different origin

  heteronomous

  subject to different or foreign laws

  heteronym

  word having same spelling but different sound and meaning

  heteropathy

  excessive sensitivity

  heterophemy

  accidental use of word different from that meant

  heteroscian

  dweller of a temperate zone

  heterosis

  use of one form of a noun or pronoun in place of another for rhetorical effect

  heterotaxis

  anomalous arrangement of body parts

  heterothermal

  taking the temperature of the surroundings

  heterotransplantation

  transplantation of tissue from an inpidual of another species

  heterotrichosis

  having hair of varied or mixed colours

  heterotropic

  squinting

  heuristic

  helping to discover by trial and error

  hexactinal

  having six rays

  hexaemeron

  period of six days of creation

  hexamerous

  having six parts

  hexametromania

  mania for writing in hexameter

  hexastichal

  having six lines or rows

  hexeris

  galley with six rows of oars

  heyday

  expssion of elation or wonder

  hibber-gibber

  gibberish

  hibernaculum

  winter retreat

  hibernal

  of, like or pertaining to winter

  hidation

  measuring or assessing land by hides

  hide

  old unit of land area equal to 120 acres

  hidrotic

  causing or exuding sweat

  hiemal

  of, like or pertaining to winter

  hieratical

  priestly; bound by religious convention

  hierocracy

  government by priests or religious ministers

  hierodule

  temple slave

  hierogram

  sacred or hieroglyphic symbol

  hierography

  description of sacred things

  hierolatry

  worship of saints or sacred things

  hierology

  science of sacred matters

  hieromachy

  fight or quarrel between priests

  hieromancy

  pination by studying objects offered in sacrifice

  hieromania

  pathological religious visions or delusions

  hieromonach

  monk who also serves as a priest

  hieropathic

  pertaining to a strong love of the clergy

  hierophant

  one who shows or reveals sacred things

  hierophobia

  fear of sacred things

  hieroscopy

  pination using entrails

  hierurgy

  sacred performance

  highbinder

  a scheming or corrupt politician

  hight

  named; called; to command or call

  hilasmic

  propitiatory

  himation

  loose outer garment worn by ancient Greeks

  hindermate

  companion who is a hindrance

  hindforemost

  with the back part in the front place

  hinnable

  able to neigh or whinny

  hiplings

  with the hips foremost

  hipparchy

  rule or control of horses

  hipped

  melancholy; peevish; offended

  hippiatric

  of, like or pertaining to the treatment of horses’ diseases

  hippiatrics

  study of diseases of horses

  hippic

  of, like or pertaining to horses

  hippocras

  medieval hot spiced wine

  hippocrepian

  horseshoe-shaped

  hippocrepiform

  shaped like a horseshoe

  hippodamist

  horse-tamer

  hippoid

  equine; of, like or pertaining to horses

  hippology

  the study of horses

  hippomancy

  pination using horses

  hippomania

  obsession with horses

  hippometer

  instrument to measure height of horses

  hippomobile

  horse-drawn vehicle

  hippophagy

  feeding on horses

  hippophile

  lover of horses

  hippophobe

  hater of horses

  hircine

  goat-like; having a goatish smell; of, like or pertaining to smelly goats

  hircismus

  stinky armpits

  hircosity

  goatishness

  hirrient

  roughly trilled

  hirsute

  having or covered with coarse shaggy hair

  hirudine

  of, like or pertaining to leeches

  hirudinean

  of, like or pertaining to leeches

  hirundine

  of, like or pertaining to swallows

  hispid

  rough with or covered with strong hairs or bristles

  hist

  expssion used to attract attention

  histogenesis

  the formation or differentiation of tissues

  histology

  study of the tissues of organisms

  histopathology

  study of changes in tissue due to disease

  historicism

  belief that all phenomena are historically determined

  historiography

  study of writing history

  historiology

  study of history

  histrionic

  of, like or pertaining to the stage or actors

  hithermost

  nearest on this side

  hitherside

  the nearest side

  hoary

  pale silver-grey colour; grey with age

  hoatzin

  South American tropical bird whose young have clawed wings

  hobbledehoy

  awkward; gawky youth

  hobnail

  thick and strong nail for shoeing horses

  hobohemia

  community of hoboes

  hocco

  South American bird resembling a turkey

  hod

  V-shaped trough for carrying bricks or mortar on the shoulders

  hodden

  coarse undyed woollen cloth

  hodiernal

  of, like or pertaining to the psent day

  hodometry

  measurement of distance of a sea voyage

  hodoscope

  instrument for tracing paths of ionizing particles

  hoggaster

  young sheep, hog, or boar

  hogget

  one-year-old sheep or colt

  hogmanay

  gift or cake made on New Year’s Eve

  hogshead

  unit of capacity equal to 63 gallons

  hogwash

  nonsense; worthless idea

  holderbat

  clamp fixed around sides of pipe

  holism

  belief that fundamental universal principle is creation of wholes

  holland

  coarse plain-woven cotton or linen

  holobaptism

  belief in baptism with total immersion in water

  holobenthic

  passing entire life in the deep ocean

  holocryptic

  inscrutable; undecipherable

  holograph

  text written entirely in its author’s handwriting

  holography

  process of producing holographic images

  holophrase

  single word expssing sentence or phrase

  holoptic

  having the eyes meeting in front

  holosteric

  totally solid

  holt

  woody hill or grove

  holystone

  sandstone material used to scrape ships’ decks

  homaloidal

  of the nature of a plane; flat; plane-shaped

  homarine

  of, like or pertaining to lobsters

  homeomerous

  composed of similar parts

  homeoteleuton

  the use or occurrence of similar word endings

  homichlophobia

  fear of fog

  homiletical

  of, like or pertaining to homilies

  homiletics

  the art of paching

  homiliary

  book of sermons

  hominiform

  shaped like a human

  hommock

  ridge in an ice field

  homnivorous

  eating humans

  homocentric

  having the same central or focal point

  homochiral

  identically shaped

  homodont

  having teeth all alike

  homoeoptoton

  use of series of words sharing the same verb or noun inflections

  homograph

  words spelled the same but of different meaning

  homoiousia

  similarity but not identicality in substance

  homolegomena

  books of the Bible used in early Christianity

  homologate

  to confirm; to agree; to ratify

  homomerous

  possessing similar parts or components

  homonym

  words having the same sound but different meanings

  homoousia

  identicality in substance

  homophile

  one who pfers the company of the same sex; a homosexual

  homophobia

  fear of homosexuals

  homophyly

  resemblance due to common ancestry

  homoplasty

  resemblance due to convergent evolution

  homotaxic

  arranged in a similar manner

  homuncule

  little artificial person

  honorificabilitudinity

  honourableness

  hoplarchy

  government by the military

  hoplite

  a heavily armed Greek foot soldier

  hoplology

  the study of weapons

  hoplomachy

  fighting while heavily armoured

  hopple

  to restrain by tying the feet together

  hopsack

  rough-surfaced loose fabric

  horal

  of, like or pertaining to hours; hourly

  horary

  of, like or pertaining to an hour; continuing for an hour; hourly

  hordeaceous

  of, like or pertaining to barley

  hordeiform

  shaped like a barleycorn

  horme

  goal-directed or purposive behaviour

  hornbook

  rudimentary treatise

  hornpipe

  lively British folk dance

  horography

  art of constructing sundials or clocks

  horologiography

  description of timepieces

  horology

  science of time measurement

  horometry

  time measurement

  horrescent

  expssing or showing horror

  horripilation

  process causing goose-bumps

  horrisonant

  dreadful-sounding

  hortatory

  hortensial

  of, like or pertaining to gardens

  hortulan

  of, like or pertaining to gardens

  hospitate

  to greet; to welcome

  hospiticide

  killer of one’s guest or host

  hosticide

  killer of one’s enemy

  hotchpot

  aggregation of property prior to equal pision among heirs

  houghmagandy

  fornication

  houndstooth

  fabric with an irregular checked pattern

  hourd

  timber gallery on summit of castle tower

  housal

  belonging to the house

  housel

  the eucharist; the act of taking the eucharist

  howdah

  seat with a canopy erected on an elephant’s back

  hoy

  large one-decked boat

  huckaback

  absorbent cotton or linen used for towels

  huemul

  yellow-brown South American deer

  huggery

  the action of hugging

  huitain

  group of eight lines of verse

  hula

  sinuous Polynesian dance with rhythmic hip movements

  humanism

  belief that human interests and mind are paramount

  humanitarianism

  doctrine that the highest moral obligation is to improve human welfare

  humect

  to moisten; to cause to become moist

  humgruffin

  terrible person

  humicubation

  act of lying on the ground penitently

  hummock

  pile or ridge of ice

  humoral

  of, like or pertaining to body fluid

  humpenscrump

  crude musical instrument like a hurdy-gurdy

  hustle

  lively disco dance derived from swing elements with a plus-like pattern

  hutia

  large Caribbean rat-like rodent

  hwyl

  emotional state capable of arousing intense eloquence

  hyacinthine

  of a blue or purple colour

  hyaline

  glassy, of or like glass, transparent

  hyalography

  engraving upon glass

  hyaloid

  of, like or pertaining to glass

  hyalopterous

  having glassy or transparent wings

  hydragogue

  removing water or serum

  hydrargyrism

  mercury poisoning

  hydric

  of, like or pertaining to an abundance of moisture

  hydriotaphia

  burial in an urn

  hydrobiology

  study of aquatic organisms

  hydrodynamics

  study of movement in liquids

  hydrogenic

  caused or formed by water

  hydrogeology

  study of ground water

  hydrognosy

  historical account of water surfaces of the earth

  hydrography

  study of investigating bodies of water

  hydrokinetics

  study of motion of fluids

  hydrology

  study of water resources

  hydromancy

  pination using water

  hydromania

  irrational craving for water

  hydrometeorology

  study of atmospheric moisture

  hydrometer

  instrument for measuring specific gravity of liquids

  hydropathy

  study of treating diseases with water

  hydrophanous

  becoming transparent when placed in water

  hydrophilous

  loving or pferring water

  hydrophobia

  fear of water

  hydropic

  dropsical; thirsty

  hydroscope

  instrument for viewing under water

  hydroscopist

  one who pines sources of fresh water

  hydrospace

  regions beneath the oceans’ surface

  hydrotaxis

  movement towards or away from water

  hydrotimeter

  instrument for measuring water hardness

  hyetal

  rainy; of, like or pertaining to rainfall

  hyetograph

  instrument for recording rainfall

  hyetology

  science of rainfall

  hyetometer

  instrument for measuring rainfall

  hyetometrograph

  instrument for recording rainfall

  hygeian

  of, like or pertaining to health; healthy

  hygeiolatry

  excessive devotion to health

  hygiastics

  science of health and hygiene

  hygiology

  hygienics; study of cleanliness

  hygric

  of, like or pertaining to water or moisture

  hygrograph

  instrument for recording variations in atmospheric humidity

  hygrology

  study of humidity

  hygrometer

  instrument for measuring air moisture

  hygrometry

  science of humidity

  hygrophilous

  pferring or living where there is an abundance of moisture

  hygroscope

  instrument for displaying changes in air humidity

  hygrostat

  machine for regulating humidity of air

  hylactic

  barking; in a barking manner

  hylarchic

  ruling over matter

  hylobatine

  of, like or pertaining to gibbons

  hylogenesis

  the origin of matter

  hylomania

  excessive tendency towards materialism

  hylomorphism

  belief that matter is cause of the universe

  hylopathism

  belief in ability of matter to affect the spiritual world

  hylophagous

  eating wood

  hylotheism

  belief that the universe is purely material

  hylotomous

  wood-cutting

  hylozoism

  doctrine that all matter is endowed with life

  hymeneal

  of, like or pertaining to marriage

  hymnal

  collection of church hymns

  hymnicide

  killing of a hymn through inappropriate alterations

  hymnody

  hymns collectively; hymn-singing

  hymnography

  study of writing hymns

  hymnology

  study of hymns

  hypaethral

  roofless; open to the sky

  hypalgesia

  diminished susceptibility to pain

  hypallage

  p in which relations between words are changed

  hypaspist

  shield-bearing elite soldier

  hyperacusis

  abnormally good sense of hearing

  hyperalgia

  extreme sensitivity to pain

  hyperanarchy

  condition of extreme anarchy

  hyperaphia

  extraordinarily keen sense of touch

  hyperarchy

  excessive government

  hyperbaton

  rhetorical device in which word order is reversed

  hyperbole

  impssion by extravagant exaggeration

  hyperborean

  an inhabitant of the extreme north

  hyperbulia

  excessive zeal for action or activity

  hypercatalectic

  having an extra syllable on the end of a line of verse

  hypercathexis

  manic desire for a particular object

  hyperdulia

  veneration of the Virgin Mary above saints and angels

  hyperemesis

  excessive vomiting

  hypergamy

  marriage of a man to a woman of lower status

  hyperhidrosis

  excessive sweating

  hypermania

  severe mania

  hypermetropia

  long-sightedness

  hypernym

  word repsenting a class of words or things

  hyperope

  far-sighted person

  hyperosmia

  very keen sense of smell

  hyperphagia

  eating too much

  hyperpyrexia

  excessive body temperature

  hypertrichologist

  person who treats unsightly facial hair

  hyphaeresis

  omission of sound or letter from a word

  hypnagogic

  sleep-inducing; pertaining to drowsiness or sleep

  hypnoetic

  of, like or pertaining to unconscious logical thought

  hypnogeny

  production of the hypnotic state

  hypnoid

  like sleep or hypnosis

  hypnology

  study of sleep; study of hypnosis

  hypnomancy

  pination using sleep

  hypnopompic

  of, like or pertaining to period between sleep and wakefulness

  hypnosophy

  knowledge of phenomena relating to sleep

  hypobole

  anticipating and refuting objections to an argument

  hypobulic

  weak-willed; lacking willpower

  hypocaust

  space under floor for heating by hot air

  hypocorism

  pet-name; diminutive or abbreviated name

  hypodynamia

  loss of strength

  hypogeiody

  surveying underground

  hypogeum

  underground chamber

  hypogeusia

  diminished sense of taste

  hypolimnion

  colder and deeper layer of water in a lake

  hypometropia

  shortsightedness

  hyponychial

  underneath fingernail or toenail

  hyponym

  term which is a member of a larger class

  hypophora

  statement of an opponent’s probable but as yet unstated objection

  hypophrenia

  weakness of mental facilities

  hypostasis

  basis; foundation; essence

  hypostrophe

  return to primary argument after digression

  hypotaxis

  dependent construction

  hypothecary

  of, like or pertaining to mortgages

  hypothecate

  to mortgage; to place as security

  hypotrichosis

  hairlessness

  hypotyposis

  vivid description of a scene

  hypsiloid

  shaped like the Greek letter upsilon

  hypsography

  science of measuring heights

  hypsometer

  instrument for measuring height of trees through triangulation

  hypsophobia

  fear of high places

  hypural

  situated beneath the tail

  hyrax

  small rodent-like ungulate

  hysteresis

  lagging of an effect behind its cause

  hysterogenic

  causing hysteria

  hysteroid

  like or resembling a womb

  hysteromania

  nymphomania

  hysteron proteron

  in rhetoric, putting first what normally comes last

  hystricine

  of, like or pertaining to porcupines

  --- Bài cũ hơn ---

 • Positive Adjectives That Start With H
 • List Of Unusual Words Beginning With G
 • How To Write A Strong Conclusion Paragraph
 • How To Write A Captivating Essay Conclusion
 • Good Conclusion Starters For Final Paragraphs
 • 50+ Words Starting With Z To Zap Your Brain

  --- Bài mới hơn ---

 • List Of Unusual Words Beginning With Z
 • List Of Romantic Words & Sweet Ways To Describe Someone
 • Best Words To Use In A Resume
 • 53 Words To Describe Yourself In An Interview And On Your Resume
 • Interview Question: “how Would You Describe Yourself?” (With Examples)
 • This list of words starting with z is great to boost anyone’s vocabulary skills. Put them to use in games like Scrabble or simply browse to learn a new word.

  This list of words that start with the letter z is perfect for when friends or family are playing games such as Scrabble or Words with Friends. Read through the list below of words starting with z to up your vocabulary knowledge.

  List of Words Starting with Z

  2-Letter Words that Start with Z

  (n) a term that’s short for ‘pizza’

  3-Letter Words that Start with Z

  Zap

  (v) strike suddenly, with force

  Zep

  (n) a large sandwich made of a long crusty roll filled with meats and cheeses

  4-Letter Words Beginning with Z

  Zany

  (adj) amusingly unconventional: tomfoolery

  Zarf

  (n) an ornamental metal cup-shaped holder for coffee

  Zawn

  (n) an isolated sandy cave in a coastal cliff

  Zeal

  (n) a feeling of strong eagerness

  Zebu

  (n) a domesticated ox having a humpback and long horns

  Zest

  (adj) vigorous and enthusiastic enjoyment

  Ziff

  (n) an old Australian slang word for beard

  Zing

  (n) the activeness of an energetic personality

  Ziti

  (n) a medium-sized tubular pasta

  Zizz

  (n) a whizzing or buzzing sound

  Zone

  (n) a circumscribed geographical region

  Zori

  (n) a sandal attached to the foot by a thing over the toes

  5-Letter Words that Start with Z

  Zazzy

  (adj) 1960s slang for something flashy or colorful

  Zebra

  (n) an animal characterized by black and white stripes

  Zemni

  (n) blind mole-rat

  Zibib

  (n) a colorless alcoholic drink made from raisins

  Zilch

  (n) a quantity of no importance

  Zippy

  (adj) quick and energetic

  Zuppa

  (n) a soup or chowder

  6-Letter Words that Start with Z

  Zaftig

  (adj) having a full, rounded p; plump

  Zigzag

  (n) a line or course that has abrupt, alternate right and left turns

  Zinger

  (n) a striking or caustic remark

  Zephyr

  (n) a slight, usually refreshing wind

  Zombie

  (n) a dead body that has been brought back to life by supernatural forces

  Zoster Zydeco

  (n) music of southern Louisiana that combines French dance melodies with Caribbean music

  7-Letter Words that Start with Z

  Zamboni

  (n) a machine that smoothes the ice in an ice skating rink

  Zarnder

  (n) popular in the 1900s, it is a women’s loose ringlet of hair worn over one shoulder

  Zeppole

  (n) a large doughnut

  Zillion

  (number) a very large indefinite number

  Zoolite

  (n) the fossil of an animal

  Zymurgy

  (n) the study or practice of fermentation in brewing/winemaking/distilling

  8-Letter Words that Start with Z

  Zealotry

  (n) excessive and uncompromising intolerance of opposing views

  Zealous

  (adj) Active interest and enthusiasm

  Zirconia

  (n) a white crystalline oxide

  Zoonosis

  (n) a disease that can be transferred from animals to humans

  9-Letter Words that Start with Z

  Zelotypia

  (n) excessive jealousy

  Zoophobia

  (n) fear of animals

  10-Letter Words that Start with Z

  Zidovudine

  (n) an antiviral drug used in the treatment of AIDS

  Zeaxanthin

  (n) main pigment in yellow Indian corn

  Zoographer

  (n) an artist that specializes in drawing animals

  Zoophagous

  (adj) feeding on other animals

  Zwitterion

  (n) a molecule or ion having separate positive and negative charged groups

  11-Letter Words that Start with Z

  Zoocephalic

  (adj) part of mythology, gods/mythical beings with the head of an animal

  Zowerswopped

  (adj) grumpy or ill-natured, can be traced back to old English dialect

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Things To Write In A Letter To Your Daughter
 • 33 Inspiring Things To Say To Your Daughter
 • 30 Daughter Quotes That Will Touch And Melt Your Heart
 • 20 Of The Best Words To Describe Your Amazing Girlfriend
 • Say “i Love You” With 120 Love Quotes For Her
 • List Of Unusual Words Beginning With X

  --- Bài mới hơn ---

 • 50 Cute Things To Say To Your Girlfriend Every Day
 • 62 Cute Things To Say To Your Girlfriend
 • 89 Super Sweet Things To Say To Your Girlfriend
 • 100+ Cute Things To Say To Your Girlfriend
 • 25 Sweet Love Quotes To Send To Your Girlfriend
 • xanthareel

  yellow eel formerly used in medicinal foods

  xanthic

  yellow; yellowish

  xanthippe

  ill-tempered woman

  xanthocarpous

  having yellow fruit

  xanthochroia

  yellowness of the skin

  xanthochroic

  having yellow skin

  xanthocomic

  yellow-haired

  xanthocyanopsy

  form of colour-blindness in which only blue and yellow can be distinguished

  xanthoderm

  yellow-skinned person

  xanthodont

  one with yellow teeth

  xanthoma

  disease characterized by yellow patches on the skin

  xanthometer

  instrument for measuring colour of sea or lake water

  xanthophyll

  substance causing yellow colour of autumn leaves

  xanthopsia

  a visual condition where things appear yellow

  xanthospermous

  having yellow seeds

  xanthous

  yellow or red-haired

  xebec

  small three-masted pirate ship

  xenagogue

  guide; someone who conducts strangers

  xenial

  of or concerning hospitality towards guests

  xenium

  gift made to a guest or ambassador; any compulsory gift

  xenobiotic

  indicating a substance or item foreign to the body

  xenocracy

  government by a body of foreigners

  xenodiagnosis

  diagnosis of disease by allowing laboratory-bred diseases to affect material

  xenodocheionology

  love of hotels

  xenodochial

  hospitable; kindly to strangers

  xenodochium

  building for the reception of strangers

  xenogamy

  cross-fertilization

  xenogeneic

  of a disease, derived from an inpidual of a different species

  xenogenesis

  generation of offspring entirely unlike the parent

  xenogenous

  due to an outside cause

  xenoglossia

  person’s knowledge of a language never studied

  xenolalia

  person’s knowledge of a language never studied

  xenolith

  fragment of extraneous rock embedded in magma or another rock

  xenomancy

  pination using strangers

  xenomania

  inordinate attachment to foreign things

  xenomenia

  menstruation from abnormal orifices

  xenomorphic

  having a form not its own

  xenophilia

  love of foreigners

  xenophobia

  fear of foreigners

  xenops

  a small tropical rainforest bird

  xenurine

  species of armadillo

  xerarch

  growing in dry places

  xerasia

  abnormal dryness of the hair

  xeric

  dry; lacking in moisture

  xerodermia

  abnormal dryness of the skin

  xerography

  photocopying

  xerophagy

  eating of dry food; fast of dry food in the week pceding Easter

  xerophily

  adaptation to very dry conditions

  xerophobous

  unable to survive drought

  xerophthalmia

  dryness and soreness of the eyes

  xerophytic

  able to withstand drought

  xeroradiography

  process for taking permanent pictures of X-ray images

  xerosis

  abnormal dryness of body parts

  xerostomia

  excessive dryness of the mouth

  xerothermic

  dry and hot

  xerotripsis

  dry friction

  xesturgy

  process of polishing

  xilinous

  of, like or pertaining to cotton

  xiphopagus

  conjoined twins joined by a band of flesh on the torso

  xiphophyllous

  having sword-shaped leaves

  xiphosuran

  horseshoe crab

  xoanon

  primitive wooden statue overlaid with ivory and gold

  xography

  photographic process for producing three-dimensional images

  xu

  former monetary unit of Vietnam

  xylan

  gelatinous compound found in wood

  xylary

  of, like or pertaining to xylem

  xylem

  woody portion of a plant

  xylocarp

  hard and woody fruit

  xylogenous

  growing on wood

  xyloglyphy

  wood-carving

  xylography

  art of engraving on wood

  xylomancy

  pination by examining wood found in one’s path

  xylometer

  instrument measuring specific gravity of wood

  xylophagous

  wood-eating

  xylophilous

  fond of wood; living in or on wood

  xylophory

  wood-carrying

  xylopolist

  one who sells wood

  xylopyrography

  engraving designs on wood with hot poker

  xylorimba

  combination of xylophone and marimba

  xylotherapy

  use of certain sorts of wood in treating disease

  xylotomous

  wood-cutting; wood-boring

  xylotypographic

  printed from wooden blocks

  xystarch

  ancient Greek officer in charge of gymnastic exercises

  xyster

  surgeon’s instrument for scraping bones

  xyston

  short pike used by Greek heavy cavalry

  xystus

  covered walkway for exercises

  --- Bài cũ hơn ---

 • 25+ Words That Start With X: Adjectives, Nouns, Verbs
 • 50 Words That Start With X That Will Make You Xany
 • 40 Words That Start With X
 • List Of Unusual Words Beginning With V
 • List Of Unusual Words Beginning With D
 • List Of Unusual Words Beginning With C

  --- Bài mới hơn ---

 • Positive Adjectives That Start With D
 • List Of Unusual Words Beginning With D
 • List Of Unusual Words Beginning With V
 • 40 Words That Start With X
 • 50 Words That Start With X That Will Make You Xany
 • caballine

  of, like or pertaining to or suited to a horse

  cabas

  woman’s work basket or handbag

  cabasset

  light iron helmet

  cable

  heavy rope or chain for mooring a ship

  caboched

  heraldic animal shown in full face with no neck or body

  cabochon

  highly polished convex gem

  caboose

  kitchen on the deck of a ship

  cabotage

  shipping and sailing between points in the same country

  cabré

  flying upside down with tail down

  cabrilla

  Atlantic sea bass

  cabriole

  curved furniture leg ending in a ball; exuberant dance or caper

  cabriolet

  two-wheeled carriage

  cacaesthesia

  morbid sensation

  cachaemic

  having diseased or poisoned blood

  cachalot

  large whale with teeth in the lower jaw

  cachepot

  ornamental container used to conceal a flowerpot

  cachet

  a seal of approval; a mark of pstige

  cachexic

  having an unhealthy physical or mental state

  cachinnate

  to laugh loudly and inappropriately

  cacidrosis

  smelly sweat

  cack

  rubbish; worthless nonsense

  cacodemomania

  pathological belief that one is inhabited by an evil spirit

  cacodoxy

  bad doctrine or wrong opinion

  cacoepy

  poor or wrong pronunciation

  cacoethes

  insatiable desire or mania; bad habit

  cacogen

  antisocial person

  cacogenics

  study of racial degeneration

  cacography

  bad handwriting or spelling

  cacolet

  military mule litter

  cacology

  bad choice of words or faulty pronunciation

  cacomistle

  raccoon-like animal of the American southwest

  caconym

  wrongly derived name

  cacotopia

  a state in which everything is as bad as it can be

  cacuminal

  retroflex, pertaining to a point, crown, top or peak

  cadastre

  record of ownership and value of property

  cadge

  to beg or sponge from another

  cadilesker

  chief judge in the Turkish empire

  cadrans

  instrument by which a gem is adjusted while being cut

  caducary

  passing or expiring due to lapse or forfeit

  caduceator

  herald; messenger

  caducity

  being of a transitory or impermanent nature

  caenogenesis

  process of growth in inpidual not common in its species

  caesaropapism

  control of the church by a secular ruler

  caesious

  bluish or greyish green

  caespitose

  growing in clusters or tufts

  caesura

  natural breathing space in a line of verse

  caesura

  vertical line in a text used to indicate a pause or prosodic break

  cafard

  depssion; the blues

  cagamosis

  unhappy marriage

  cagoule

  lightweight waterproof hooded garment

  caiman

  small alligator-like reptile

  cairngorm

  yellow-brown quartz

  caisson

  vehicle or chest for holding ammunition

  caitiff

  base; cowardly; despicable

  cakewalk

  prancing stage dance with backward tilt

  calamanco

  satin twilled woollen fabric

  calamist

  piper; one who plays using a reed

  calamus

  quill or reed used as a pen

  calando

  slowing with gradually lowering volume

  calandra

  thick-bodied Mediterranean lark

  calash

  light low-wheeled carriage with folding top

  calathiform

  cup-shaped

  calathus

  fruit basket carried on the head

  calcar

  furnace or oven for annealing

  calcariferous

  having or bearing spurs

  calcariform

  spur-shaped

  calceiform

  shaped like a slipper

  calciferous

  bearing lime

  calciform

  pebble-shaped

  calcifuge

  plant that will not tolerate limy soil

  calcimine

  to whitewash

  calcine

  to burn so as to drive out water and carbon dioxide

  calcivorous

  feeding on or living in limestone

  calcographer

  one who draws with crayons or pastels

  calefacient

  warming; anything that warms

  calefactory

  a monastery sitting room

  calender

  machine with rollers which psses paper or cloth

  calenture

  tropical fever due to heat exposure

  calesa

  small two-wheeled horse-drawn buggy

  calescence

  increase in heat

  calico

  plain white cotton

  calicular

  like a chalice or cup

  caliginous

  misty; dark; dim; obscure

  caliology

  study of bird’s nests

  calipace

  turtle’s carapace

  calk

  pointed piece on a horseshoe to pvent slipping

  calligram

  design using the letters of a word

  callipygous

  having beautiful buttocks

  callisteia

  awards given for beauty

  callithump

  boisterous and noisy parade

  callow

  unfledged; inexperienced

  calodemon

  good or beneficial spirit

  calorifacient

  producing or generating heat

  calorifics

  study of heat

  calorimeter

  instrument for measuring absorbed or evolved heat

  calotte

  Roman Catholic skullcap

  calque

  word or expssion introduced into a language by literally translating it

  calumet

  ornamented ceremonial pipe

  calumniate

  to slander; misrepsent; besmirch

  calumny

  vile misrepsentation

  calvary

  experience of intense mental suffering

  calver

  to ppare fish while alive or freshly caught

  calycine

  of, like or pertaining to a cup or calyx

  calyx

  outer covering of a flower

  camaca

  fine silk fabric

  camaïeu

  monotonous or uninteresting play or literary work

  camail

  chainmail armour for the neck and shoulders

  camarilla

  secret society of favourites of the king

  camber

  slight arch or convexity to a beam or deck of a ship

  cambist

  person skilled in the science of financial exchange

  cambistry

  science of international exchange

  cambium

  soft tissue found in trees

  cambresine

  fine linen fabric

  cambric

  fine thin white cotton or linen fabric

  cameline

  of, like or pertaining to camels

  camelious

  jocular term describing camel’s hump

  camelot

  newspaper vendor

  camelry

  troops mounted on camels

  cameralism

  mercantilism designed to increase a ruler’s power

  camerated

  pided into separate chambers

  cameriere

  waiter or valet

  camerlengo

  papal treasurer

  camisole

  straitjacket used for unruly prisoners

  camlet

  strong waterproof silk or wool fabric

  camorra

  group united for nefarious or traitorous ends

  camouflet

  mine used to destroy underground enemy emplacement

  campagnol

  short-tailed field mouse

  campaniform

  bell-shaped

  campanile

  freestanding bell tower on church property

  campanology

  the art of bell ringing

  campanulate

  shaped like a bell

  campestral

  of, like or pertaining to the country; pertaining to level ground

  camsteary

  perverse; unruly

  canaille

  riffraff; proletarian; the mob; rabble

  canaliculate

  grooved or channelled lengthwise

  canard

  false rumour; hoax

  canary

  lively Renaissance courtly dance

  cancellarial

  of, like or pertaining to a chancellor

  cancellous

  having a porous structure

  cancerophobia

  fear of cancer

  cancriform

  shaped like a crab

  cancrine

  of, like or pertaining to crabs; palindromic

  cancrizans

  moving backwards; repeating a musical theme backwards

  candela

  unit of luminous intensity

  candent

  heated to whiteness

  candescent

  glowing hotly

  canephor

  sculpted p carrying a basket on the head

  canescent

  hoary; tending to become white or grey

  caneva

  fancy woollen fabric made to resemble canvas

  canezou

  woman’s garment like a blouse

  cang

  wooden yoke hung around a criminal’s neck

  canicide

  killer of a dog

  canicular

  of, like or pertaining to the dog star

  canities

  whiteness of the hair

  cannel

  bevel on the edge of a chisel

  cannelure

  groove or fluting

  cannikin

  small can or drinking vessel

  cannonade

  an attack with heavy artillery

  cannonarchy

  government by superior firepower or by cannons

  cannular

  hollow or tube-shaped

  canoness

  woman living in a community under a religious rule

  canonicate

  the rank or office of a cannon

  canophilia

  love or fondness for dogs

  canopus

  vase for holding dead inpidual’s inner organs

  canorous

  musical; singing; resonant

  canque

  Chinese cotton fabric

  cantabank

  strolling singer; second-rate musician

  cantative

  of, like or pertaining to singing

  cantatrice

  female singer

  canter

  person who makes hypocritical or affected statements

  canterbury

  stand with pisions for holding books or music

  canthus

  angle between eyelids at the corner of the eye

  canticle

  short holy song or sung prayer

  cantillate

  to chant or intone

  cantle

  corner, edge or slice of anything

  canton

  dexter chief region of a heraldic field

  cantonment

  small military town

  cantorial

  located on the north side of the choir in a church

  canzone

  instrumental work that is melodious or song-like

  caparison

  ornamented covering for a horse

  caparison

  armour for a horse

  capeline

  surgical bandage for the stump of amputated limb; small iron skullcap

  capelocracy

  government by shopkeepers

  capias

  writ authorizing the arrest of a person

  capillaceous

  hairlike

  capilotade

  stewed meat dish

  capitalism

  doctrine that private ownership and free markets should govern economies

  capitation

  numbering of inpiduals; head tax

  capitulary

  of, like or pertaining to a chapter of an organization

  capnomancy

  pination by means of smoke

  caponier

  covered passage across a moat or ditch

  capolate

  having or resembling tentacles

  capric

  having a goatlike smell; of, like or pertaining to goats

  caprifoliaceous

  of, like or pertaining to the honeysuckle plant

  caprine

  of, like or pertaining to goats

  capriole

  leap and kick performed by a trained horse

  capruncle

  earthen vessel

  capstan

  upright device for winding in heavy ropes or cables

  captation

  attempt to obtain applause or recognition

  captious

  peevish; ready to take offence or find fault

  capuchin

  pointed hooded cloak worn by friars

  capybara

  tailless aquatic rodent of South America

  caracal

  long-legged nocturnal cat of African and Asian savannahs with long ears

  caracara

  long-legged South American falcon

  caracole

  spiral staircase; a half turn by a trained horse

  caravanserai

  inn or rest station for caravans

  carboniferous

  bearing carbon

  carboy

  large green bottle encased in wicker

  carbuncle

  architectural monstrosity or eyesore; red pcious stone

  carcanet

  ornamental necklace, collar or headband

  carceral

  of, like or pertaining to prisons

  carcinology

  study of crabs and other crustaceans

  cardimelech

  supposed vital force causing heart to work

  cardinal

  deep scarlet red colour

  cardinalitial

  of, like or pertaining to church cardinals

  cardiognost

  one who knows the workings of the heart

  cardiograph

  instrument for recording movements of the heart

  cardophagus

  donkey; something that eats thistles

  careen

  to turn a ship on its side in order to clean or repair it

  caret

  mark used to note an omission

  carfax

  carferal

  compound of carbon, iron and aluminum

  caricology

  study of sedges

  caricous

  of, like or pertaining to figs

  carillon

  set of bells of different sizes

  carinated

  shaped like the prow or keel of a ship

  cariniform

  keel-shaped

  carioca

  variation of the samba

  cariogenic

  causing dental cavities

  cariole

  light open carriage

  carious

  of, like or pertaining to dental cavities; decayed

  caritative

  generous; charitable

  caritive

  indicating lack of something

  carking

  imposing great hardship or strain

  carminative

  expelling, causing or relieving flatulence

  carnaptious

  bad-tempered; cantankerous

  carnassial

  specially adapted for eating flesh

  carneous

  fleshy; flesh-coloured; like or pertaining to flesh

  carnet

  customs or other permit; book of coupons

  carniferous

  bearing flesh; fleshy

  carnification

  conversion into flesh

  carnificial

  of, like or pertaining to butchers or executioners

  carnificine

  place of execution; office of the executioner

  carnose

  fleshy; of or like flesh

  caroche

  stately carriage used on ceremonial occasions

  carpal

  of, like or pertaining to the wrist

  carphology

  fitful plucking movements as in delirium

  carpogenous

  producing or bearing fruit

  carpology

  study of fruit

  carpophagous

  fruit-eating

  carriwitchet

  a quip or quibble; a pun; a conundrum

  carronade

  short and light maritime cannon

  cartiliginous

  like or composed of cartilage

  cartomancy

  telling fortunes using playing cards

  cartophily

  the hobby of collecting cigarette cards

  cartouche

  oval- or scroll-shaped ornamentation on monument or tomb

  cartulary

  keeper of monastic records

  carucate

  as much land as a team of oxen ploughs in a season

  caruncle

  any fleshy growth on the body

  caryatid

  column shaped like female p

  cascabel

  part behind the base-ring of a cannon

  caschrom

  spade with bent handle for tilling soil

  casefy

  to become or make cheese-like

  casemate

  bombproof chamber or armored compartment

  casern

  barrack or billet for soldiers

  cashmere

  soft twilled fabric made of fine goat’s wool

  cashmerette

  soft imitation of cashmere

  casquet

  light open-faced helmet

  casquetel

  light steel helmet with no visor

  cassation

  annulment; overthrow of legal decision

  cassideous

  helmet-shaped

  cassimere

  closely woven twilled cloth of fine wool

  cassock

  close-fitting ankle-length clergyman’s garment

  cassowary

  large flightless Melanesian bird

  castaneous

  chestnut-coloured

  castellan

  governor of castle or fortification

  castellar

  of, like or pertaining to a castle

  castellated

  having battlements or turrets

  castophrenia

  belief that one’s thoughts are being stolen

  castory

  brown colour; brown dye derived from beaver pelts

  castral

  of or belonging to the camp

  castrametation

  the art of designing a camp

  casualism

  the belief that chance governs all things

  casuistry

  plausible but flawed moral reasoning

  catabaptism

  belief in the wrongness of infant baptism

  catabasis

  the decline of a disease in a population

  catachresis

  incorrect usage of a word

  catachthonian

  underground; subterranean

  cataclasm

  disruption; breaking down

  catacoustics

  science of echoes or reflected sounds

  catadioptric

  employing both reflection and refraction of light

  catadromous

  migrating from fresh to salt water to spawn

  catafalque

  temporary tomb used in funerals and processions

  catalactic

  of, like or pertaining to exchange

  catalactics

  science of commercial exchange

  catalectic

  incomplete; missing final syllable

  catamite

  boy kept for homosexual purposes

  catamount

  any wild species of mountain lion or large cat

  catapedamania

  obsession with jumping from high places

  cataphract

  suit of mail; soldier in full armour; armoured ship

  cataphysical

  unnatural

  cataplasm

  plaster or poultice

  cataplexy

  condition feigning death used by animals

  catarolysis

  letting off steam by cursing

  catarrhine

  of, like or pertaining to Old World Monkeys

  catasta

  scaffold or stage for torture or selling slaves

  catastaltic

  astringent

  catastasis

  introductory part of speech where narrator introduces subject

  catastasis

  part of drama with highest action; climax

  catastrophism

  belief in rapid geological and biological change

  catchpole

  constable; sheriff’s officer

  catechectics

  the art of teaching by question and answer

  catechumen

  one undergoing instruction prior to conversion to Christianity

  catena

  series, chain or sequence

  catenarian

  of, like or pertaining to chains

  catenate

  to connect as in or by a chain

  cateran

  a Scottish military irregular or brigand

  cathead

  projection near the bow of a ship to which anchor is secured

  cathedra

  chair or throne of office for a bishop or other high official

  cathetometer

  instrument for measuring short vertical distances

  cathexis

  investment of emotional energy in a thought or idea

  cathisma

  short hymn used as response

  cathisophobia

  fear of sitting

  catholicon

  cure-all; panacea

  catholicos

  primate of Armenian or Nestorian church

  catogenic

  formed from above

  catoptric

  of, like or pertaining to reflection or reflected light

  catoptromancy

  pination by examining mirror placed underwater

  caudal

  of, like or pertaining to the tail

  caudiform

  tail-like; tail-shaped

  caudle

  warm drink given to the sick

  caul

  net or similar covering for the head; afterbirth

  cauliform

  shaped like or resembling a stem

  cauligenous

  originating on the stem of a plant

  caulotaxy

  disposition and location of branches on a stem

  cauponate

  to engage in questionable trade for the sake of gain

  causative

  indicating causation by

  causerie

  chat or gossip; short and informal essay

  causidical

  of, like or pertaining to those who plead legal cases

  causimancy

  pination by means of fire

  cautelous

  treacherous; cunning; wily; cautious

  cavaquinho

  four-stringed Brazilian ukulele

  cavatina

  short operatic air

  cavernicolous

  cave-dwelling

  caverniloquy

  cavernous voice of a patient heard over a patient’s lung cavity

  cavernulous

  full of small cavities or holes

  cavesson

  noseband for a horse

  cavicorn

  hollow-horned

  cavil

  to raise trivial and frivolous objections

  cebocephalic

  having a head shaped like a monkey’s

  cecils

  minced meat made into balls and fried

  cecutiency

  a tendency toward blindness

  cedilla

  mark placed under letter c to indicate pronunciation as s

  ceilometer

  instrument for measuring height of cloud ceiling above earth

  celadon

  pale green; pale green glazed pottery

  celesta

  keyboard instrument with hammers that strike on steel plates

  celidography

  descriptions of markings on the sun, a planet or moon

  cella

  inner chamber of a classical temple

  cellarer

  monastery official in charge of provisions

  cellaret

  case or drawer for holding wine bottles

  celliferous

  bearing cells

  celluliferous

  bearing little cells

  celt

  phistoric bevelled-edge axe

  celtuce

  lettuce with an edible stalk

  cementatory

  having the quality of binding or uniting firmly

  cementum

  hard tissue covering roots of teeth

  cenacle

  meeting or dining room; group with common interests

  cenacle

  room where the Last Supper was eaten

  cenatory

  of, like or pertaining to supper

  cendal

  silk fabric resembling taffeta

  ceneromancy

  pination using ashes

  cenobite

  monk; member of religious group

  cenoby

  monastery or convent

  cenophobia

  fear of empty spaces

  cenote

  deep natural well

  censer

  vessel for burning incense in religious rituals

  centesimal

  counting or counted by hundreds or hundredths

  centiloquy

  work consisting of one hundred aphorisms, attributed to Ptolemy

  centner

  old unit of weight equal to about 110 pounds

  cento

  patchwork composition; collection of short quotations

  centrobaric

  of, like or pertaining to the centre of gravity

  cep

  brown edible mushroom

  cepaceous

  smelling or tasting of garlic or onion

  cephalate

  having a head

  cephaligation

  placing of major organs and bodily functions in the head

  cephalonomancy

  pination by boiling an ass head

  cephalophore

  decapitated saint depicted with head tucked under arm

  cephalopod

  creature with tentacles or limbs attached to head

  cepivorous

  onion-eating

  ceraceous

  resembling wax

  ceramography

  historical description of types of pottery

  cerated

  covered with wax

  ceratoid

  shaped like a horn; horny

  ceraunograph

  instrument for recording thunder and lightning

  ceraunomancy

  pination using thunderbolts

  ceraunoscopy

  pination using lightning

  cerberic

  vigilant; dragon-like; like Cerberus

  cercopithecan

  of, like or pertaining to long-tailed monkeys

  cercus

  tail-like appendage

  cerebration

  unconscious action of the brain

  cerements

  clothes placed on a deceased inpidual

  cerge

  large wax candle burned before the altar

  ceriferous

  producing wax

  cerise

  bright reddish-pink

  cernuous

  drooping or hanging

  cerography

  writing or printing on plates spad with wax

  ceromancy

  pination by means of wax drippings

  ceroscopy

  pination using wax

  certes

  in truth; certainly

  cerulean

  sky-blue; dark blue

  ceruminiferous

  bearing or yielding ear wax

  cervelat

  short bassoon-like instrument

  cervelat

  smoked pork sausage

  cervelliere

  steel cap worn under a great helm

  cervicide

  killing of a deer

  cervicorn

  branching like antlers

  cervine

  of, pertaining to or resembling deer, elk or moose

  cervisial

  of, like or pertaining or pertaining to beer

  cespitous

  composed of or resembling turf

  cessionary

  someone to which something is ceded

  cetacean

  type of aquatic mammal, including whales and dolphins

  cete

  collective name for a group of badgers

  ceticide

  killing of whales and other cetaceans

  cetology

  study of whales and dolphins

  cevesaile

  ornamental corner of a coat

  chaconne

  Spanish baroque dance in triple time

  chad

  bits of paper punched out of paper tape or cards

  chaetiferous

  bearing bristles; bristly

  chaetophorous

  in need of a shave

  chaffer

  to bargain or haggle

  chain

  unit of length equal to 22 yards

  chaise

  light open carriage for one or two people

  chalcography

  the art of engraving on copper or brass

  chalcotriptics

  art of taking rubbings from ornamental brasses

  chaldron

  old unit of dry volume equal to between 32 and 72 bushels

  challis

  soft lightweight silk, wool or cotton fabric

  chalypsography

  art of engraving on steel

  chambranle

  decoration around a door frame or fireplace

  chambray

  lightweight fabric with coloured warp and white filling

  chambré

  wine kept at room temperature

  chamfer

  to channel or make furrows upon; to bevel

  chamfrain

  piece of leather to protect a war horse’s face

  chamois

  cotton fabric made in imitation of chamois leather

  chamois

  goatlike antelope of mountainous regions of Europe

  champaign

  level countryside or plain

  champerty

  illegal contract to finance a lawsuit for a percentage fee

  chancel

  part of church containing altar and seats for choir

  chancery

  church office dealing with legal matters and archives

  chandelle

  sharp upward turn in aviation

  chantage

  blackmail to pvent exposure of scandalous facts

  chanter

  part of bagpipes on which the melody is played

  chantry

  chapel or altar built for prayers for its benefactor’s soul

  chaology

  the study of chaos or chaos theory

  chaomancy

  pination by examining phenomena of the air

  chapbook

  small independently produced popular book

  chaplet

  chaptalize

  to add extra sugar to wine to raise alcohol content

  charabanc

  open tourist coach

  characterology

  study of development of character

  charientism

  expssion of an unpleasant thing in an agreeable manner; euphemism

  charivari

  cacophonous mock-serenade performed for wedding

  chark

  to burn wood to charcoal

  Charleston

  fast-paced 1920s dance characterized by energetic kicking

  charmante

  silk fabric with a crepe back

  charmeuse

  soft and satiny silk fabric

  charnel

  room where corpses are placed

  charnel

  hinge of a helmet for the visor

  charpie

  shredded lint used to dress wounds

  charterhouse

  Carthusian monastic building

  chartreuse

  yellow-green colour

  chary

  discreetly cautious or sparing

  chasmogamy

  opening of a flower in order to be fertilized

  chasmophile

  lover of nooks and crannies

  chasmophilous

  fond of nooks, crevices and crannies

  chasseur

  hunter; liveried hotel attendant

  chasuble

  sleeveless ecclesiastical garment

  chatelaine

  female castle owner, manager or caretaker

  chatelaine

  ring attached to belt for carrying keys

  chaton

  setting or stone of a finger-ring

  chatoyant

  with a changing lustre; iridescent

  chauffer

  small furnace

  chausses

  mail coverings for the lower legs and feet

  chaussures

  general name for boots and shoes; footwear

  cheiloplasty

  plastic surgery on the lip

  cheiloproclitic

  attracted to lips

  cheliferous

  bearing pincers or claws

  cheliform

  shaped like a pincer

  chelonian

  of, like or pertaining to tortoises or turtles

  chenille

  velvety silk, wool or cotton fabric with protruding pile

  chernozem

  black earth typically found in cool grassland climates

  chevalet

  bridge of a stringed instrument

  chevaster

  double bandage for supporting chin in case of broken jaw

  chevelure

  nebulous part of a comet

  cheverel

  soft; flexible kidskin leather

  chevet

  east end of a church

  cheville

  unnecessary word used to extend line of verse

  cheviot

  coarse heavy plain or twilled wool or worsted

  chevisance

  resource; achievement; gain

  chevrotain

  small deer-like mammal

  chevrotain

  small cloven-footed deerlike animal of southeast Asia

  chiaroscuro

  juxtaposition of light and shade in artwork or literature

  chiasmus

  contrast by parallelism in reverse order

  chicanery

  clever but misleading talk; deception

  chiffon

  sheer silk fabric

  chiffonier

  chest of drawers

  chignon

  knot or roll of hair worn at the back of the head

  chilgoza

  edible pine seed

  chiliahedron

  one-thousand sided solid p

  chiliarchy

  government by one thousand people

  chiliasm

  belief that Jesus will reign on Earth for a thousand years

  chiliastic

  millenarian

  chiliomb

  sacrifice of one thousand animals

  chilopod

  multi-legged insect

  chimere

  loose sleeveless robes worn by Anglican bishops

  chimerical

  imaginary; fanciful

  chiminage

  toll paid for going through a forest

  chinamania

  obsession with collecting china

  chine

  backbone and adjoining flesh of an animal

  chine

  the intersection of the middle and sides of a boat

  chino

  strong twilled cotton cloth

  chintz

  glazed printed cotton fabric

  chionablepsia

  snow blindness

  chiral

  of, like or pertaining to the hand or handedness

  chirality

  chemical property of structural handedness

  chirm

  collective term for goldfinches

  chirocosmetics

  beautifying the hands; art of manicure

  chirocracy

  government by physical force

  chirognomy

  pination by studying the hands

  chirograph

  written or signed document

  chirography

  study of handwriting or penmanship

  chirogymnast

  finger exercise machine for pianists

  chirology

  study of the hands

  chiromancy

  pination by means of palmistry

  chironomy

  gesticulation or mime

  chiropody

  medical science of feet

  chiropractic

  treatment of disorders of the locomotor system and spinal column

  chiropterophilous

  pollinated or frequented by bats

  chirosophy

  knowledge of palm-reading

  chirospasm

  writer’s cramp

  chirotony

  election by a show of hands

  chiru

  straight-horned Tibetan antelope

  chital

  Indian spotted deer

  chitarrone

  long double-necked lute

  chlamydate

  having a mantle or hood

  chlamys

  horseman’s loose cloak

  chlorochrous

  green-coloured

  chlorometer

  instrument for measuring amount of chlorine in a solution

  choanoid

  shaped like a funnel

  chock

  metal casting with curved arms for passing ropes for mooring ship

  choga

  loose Afghan dressing-gown

  cholelithiasis

  production of gall stones

  choliamb

  verse with an iambus in the fifth place and a spondee in the sixth

  cholic

  of, like or pertaining to bile

  chômage

  work stoppage or slump

  chondrogenesis

  production of cartilage

  chondroid

  like or resembling cartilage

  choragus

  leader of a choir or organizer of musical festivals

  chordee

  painful, downward-curving erection of the penis

  choreomania

  dancing mania or frenzy

  chorepiscopal

  of, like or pertaining to an early local bishop

  choreutic

  of, like or pertaining to a chorus

  chorisis

  multiplication of parts by branching or splitting

  chorizont

  one who disputes identity of authorship

  chorographer

  one who maps or describes a region

  chorography

  written work or treatise on a region or district

  chorology

  science of the geographic description of anything

  chorometry

  land surveying

  chouse

  to cheat; to swindle

  chrematistic

  of, like or pertaining to the pursuit of wealth or to business

  chrematistics

  the study of wealth; political economy

  chrematophobia

  fear of money

  chreotechnics

  useful or practical trades or arts

  chrestomathic

  of, like or pertaining to useful knowledge

  chrestomathy

  anthology of passages used in learning languages

  chrism

  consecrated or holy oil

  chrismation

  sacrament of baptism in Eastern churches

  chrismatory

  vessel for holding holy oil

  chrisom

  white robe put on newly baptised child

  chrisomalis

  the loser who wrote this damn list

  Christolatry

  worship of Christ

  christophany

  appearance of Christ to men

  chromatism

  psence of abnormal coloration

  chromatocracy

  government by rulers of a particular skin colour

  chromatograph

  instrument for performing chromatographic separations

  chromatoptometer

  instrument measuring eyes’ sensitivity to colour

  chromolithography

  art of printing in colour using stone

  chromophilous

  staining easily

  chromoxylography

  art of printing in colour using wood

  chronobiology

  study of biological rhythms

  chronogram

  inscription whose letters form a Roman numeral date

  chronograph

  instrument for recording the moment of an event

  chronography

  writing or written work describing chronological events

  chronomancy

  pination by means of time

  chronopher

  electrical instrument for transmitting time signals

  chronoscope

  instrument for measuring very short time intervals

  chronostichon

  chronogrammatic line or stanza

  chronosynchronicity

  psentation of all stages of a person’s life in a single piece of art

  chryselephantine

  inlaid with gold and ivory

  chrysoaristocracy

  government by the wealthy; plutocracy

  chrysochlorous

  greenish-gold

  chrysocracy

  government by the wealthy; plutocracy

  chrysography

  writing in gold or silver letters

  chrysology

  study of pcious metals

  chrysophilist

  gold-lover

  chrysopoetics

  transmutation of substances into gold

  chrystocrene

  rock formation resembling glacier

  chthonian

  of, like or pertaining to the earth or the underworld

  chthonography

  written description of soils

  chthonophagia

  eating dirt

  chuckwalla

  herbivorous desert-dwelling lizard

  churching

  church ceremony given to women after childbirth

  churchism

  devotion to church rules over religious pcepts

  chyle

  milky fluid secreted into blood by small intestine

  chyliferous

  bearing chyle

  chyme

  partially digested food

  chymiferous

  bearing chyme

  chyp

  mixture of resins used in making perfume

  cibarious

  of, like or pertaining to food; useful for food

  cibation

  taking food; feeding

  cibophobia

  fear of or distaste for food

  ciborium

  freestanding canopy to cover altar; vessel for holding eucharistic bread

  cicatrization

  scarification; production of marks upon

  cicerone

  guide; tour guide

  cicisbeo

  male companion of a married woman

  ciconine

  of, like or pertaining to storks

  cilice

  haircloth shirt worn as penance

  cillosis

  spasm or twitch in the upper eyelid

  cimelia

  treasures in storage

  cimeliarch

  church vestry or treasury

  cimicide

  substance used to kill bed-bugs

  cimier

  crest of helmet; removable heraldic device or favour of courtly love

  cincture

  to gird or surround; belt worn around ecclesiastical vestment

  cineast

  one who takes artistic interest in motion pictures

  cinerarium

  container for cremated ashes

  cinerary

  of, like or pertaining to ashes

  cinerious

  ashen; ash-grey

  cingular

  shaped like a girdle or ring

  cingulum

  girdle or girdle-like structure; priest’s belt

  cinnabar

  red crystalline mercuric sulfide pigment; deep red or scarlet colour

  cinque-pace

  lively medieval dance with five steps

  ciplinarian

  one who teaches disorder

  cipolin

  white marble streaked with green

  cippus

  small column used to mark burial location

  circadian

  occurring every 24 hours

  circinate

  ring-shaped; rolled inwards; spiralling

  circuity

  motion in a roundabout course

  circumambagious

  roundabout in speech

  circumambient

  going round about; encompassing

  circumaviate

  to fly around

  circumbendibus

  a roundabout way or expssion

  circumcrescent

  growing around; above or over

  circumduct

  to cause to revolve around an imaginary axis

  circumflex

  accent mark placed above vowel to indicate sound change

  circumforaneous

  wandering about as from market to market

  circumforentor

  surveyor’s instrument used to measure angles

  circumfulgent

  shining about or around

  circumfuse

  to pour around or about

  circumincession

  the reciprocal existence of three parts of the Trinity in each other

  circumjacent

  bordering on every side

  circumlittoral

  around or near the shore

  circumpose

  to place around

  circumvallate

  to surround with a rampart or fortification

  circumvolution

  anything winding or sinuous

  cire

  fabric with a glazed finish

  cirrate

  having tendrils

  cirriped

  barnacle or other parasitic crustacean

  ciselure

  the art of chasing metal

  cismarine

  on this or the near side of the ocean

  cismontane

  on this or the near side of the mountains

  cispontine

  on this or the near side of a bridge

  cist

  tomb consisting of stone chest covered with stone slabs

  cisvestism

  wearing strange or inappropriate clothes

  cithara

  ancient Greek musical instrument like a lyre

  citigrade

  moving quickly

  citreous

  lemon-coloured; lemony

  citrine

  dark greenish-yellow

  cittosis

  abnormal desire for strange foods

  civet

  long-tailed catlike carnivorous mammal with musk glands

  cladistics

  taxonomic theory distinguishing by common ancestor

  cladogenesis

  origin and evolution as if branching from common ancestor

  cladoptosis

  annual shedding of twigs and branches

  cladose

  branching; branched

  clamant

  loud; insistent; urgent

  clangor

  loud ringing noise or clang

  claptrap

  showy language designed to gain praise; nonsense

  claque

  group of hired applauders or sycophants

  clarence

  four-wheeled carriage

  clarigate

  to declare war formally

  classis

  a group; governing body of Reformed churches

  clastic

  able to be disassembled into its component parts

  clatfart

  idle chatter; nonsense

  clathrate

  shaped like a net or lattice

  clathrose

  marked with latticed lines or grooves

  claudent

  closing; ending; confining

  claudication

  limpness; cramp-like pain

  claustral

  cloistral; secluded; narrow-minded

  claustration

  the act of shutting in a cloister

  claustrophobia

  fear of closed spaces

  clavichord

  old keyboard stringed instrument

  clavicylinder

  square keyboard instrument whose sound produced from a glass cylinder

  clavicymbal

  old name for a harpsichord

  claviform

  in the shape of a club

  clavigerous

  club-bearing

  clavigerous

  keeping keys

  claviole

  keyed string instrument

  clavis

  key; glossary; index; legend

  cledonism

  circumlocution used to avoid speaking unlucky words

  cleidomancy

  pination using keys

  cleithral

  completely roofed over

  clepsydra

  instrument which measures time by trickling water

  clerestory

  upper storey of a church; windows near the roof of a building

  clerihew

  jingle summing up person’s life in two couplets

  clerisy

  scholars and educated people as a class

  cleromancy

  pination using dice

  cleronomy

  inheritance

  clevis

  U-shaped fastener with pin used to close the open end

  clew

  corner of sail with hole to attach ropes

  clientage

  the whole number of one’s clients

  climacophobia

  fear of falling down stairs

  climacteric

  critical time in a person’s life; any critical turning point

  climatarchic

  psiding over a climate or region of the earth

  climatography

  description of the climate of a region

  clinamen

  inclination; bias; pjudice

  clinkstone

  type of igneous rock that rings when struck

  clinology

  study of aging or inpidual decline after maturity

  clinomania

  excessive desire to stay in bed

  clinometer

  instrument used to measure slopes and elevations

  clinophilia

  passion for beds

  clinophobia

  fear of staying in bed

  clinquant

  tinselly; glittering

  cliometrics

  the application of statistics in economic history

  clitellum

  raised band encircling an earthworm’s body

  clithridiate

  shaped like a keyhole

  clitter

  to make a shrill rattling noise

  cloaca

  sewer; toilet; cesspool of moral filth

  clochard

  tramp; vagrant; hobo

  cloison

  partition; piding band

  clonic

  spasmodic; occasional; irregular

  cloque

  fabric with an embossed design

  cloture

  means of ending legislative debate

  clou

  main point of interest; dominant idea

  clough

  ravine; trench; gully

  clove

  old weight of seven to ten pounds for wool or cheese

  clowder

  collective term for cats

  clupeoid

  like or resembling a herring

  clypeate

  shaped like a buckler

  clysmian

  of, like or pertaining to or caused by flood

  cnemial

  of, like, or pertaining to the tibia (shin-bone)

  cnicnode

  point where tangents form a cone of the second order

  cnidarian

  of, like, or pertaining to invertebrates such as jellyfish and anemones

  coacervate

  to heap; to cause to mass together

  coadjument

  mutual assistance

  coadjutor

  bishop assisting a diocesan bishop and having the right of succession

  coadunate

  to unite; to combine

  coagment

  to join or cement together

  coalize

  to bring into coalition

  coaming

  raised edge around ship’s hatches to keep water out

  coaptation

  joining or fitting together

  coarctation

  constriction

  cobaltiferous

  bearing cobalt

  coburg

  thin single-twilled worsted fabric with cotton or silk

  cocarde

  emblem on airplane’s wing indicating its nationality

  cocciferous

  bearing or yielding berries

  cochlear

  anything spiral-shaped; twisted spirally

  cockalorum

  boastful and self-important person

  cockamamie

  ridiculous; incredible

  cocker

  to pamper; to indulge

  cocket

  official shipping seal; customs clearance form

  cockloft

  small room just under the roof

  cockshy

  object of criticism or ridicule

  cocotte

  prostitute; a flirt or tease

  coctile

  baked; hardened by fire

  codicil

  supplement to a will

  codicology

  study of manuscripts

  codon

  mouth of a trumpet or bell

  codswallop

  something utterly senseless; nonsense

  coehorn

  small mortar for throwing grenades

  coelacanth

  lobe-finned fish long thought to be extinct

  coeliac

  of, like or pertaining to the abdomen

  coelom

  body cavity; abdomen

  coemption

  purchase of the entire supply of a commodity

  coenaculous

  fond of dining; relishing food; especially suppers

  coenaesthesis

  sensation

  coercimeter

  instrument for measuring coercive force

  coetaneous

  of the same age; coeval

  coeval

  of the same length of time; having the same duration

  cofferdam

  coffle

  gang of slaves tied together

  coffret

  small coffer; psentation box

  cog

  single-masted, square-sailed ship with raised stern

  cogent

  convincing; compelling

  cogitabund

  meditative; engaged in deep thought

  cohyponym

  word which is one of multiple hyponyms of another word

  coinstantaneous

  simultaneous; at the same time

  col

  depssion or pass in a mountain range

  coleopterology

  study of beetles and weevils

  coliform

  resembling or shaped like a sieve

  collectanea

  collection of passages; miscellany

  collectic

  adhesive; sticky

  collectivism

  doctrine of communal control of means of production

  collegialism

  theory that church is independent from the state

  colliform

  shaped like or resembling a neck

  colligation

  bringing or binding together; conjunction

  collimation

  making parallel; adjusting to put into line

  colliquation

  the process of melting or wasting away

  collocation

  the placing of things together

  collogue

  to converse confidentially; to conspire with

  colloquy

  speaking together; mutual discourse

  colluctation

  strife; opposition

  colluvies

  accumulated filth; foul discharge

  collyrium

  eye lotion or ointment

  colobus

  long-tailed African monkey

  colocolo

  wild South American cat

  colonnade

  row of evenly spaced column or trees

  colonoscope

  instrument for viewing the colon

  colophon

  publisher’s emblem or inscription in a book

  colorimeter

  instrument for measuring and determining color

  colostrum

  mother’s first milk

  colporteur

  peddler of religious tracts and books

  colposcope

  instrument for viewing the neck of the uterus

  colubriform

  shaped like a snake

  colubrine

  like a snake; cunning; of, like or pertaining to snakes

  columbaceous

  of, like or pertaining to doves or pigeons

  columbarium

  a structure of vaults lined with recesses

  columbine

  of or like a dove; dove-coloured

  columella

  fleshy part of nose that separates nostrils

  colure

  celestial circle that intersects another at the poles

  colytic

  restraining; pventative

  comb

  ridge atop a helmet

  comburent

  burning; causing combustion

  comburivorous

  consuming by fire

  comedogenic

  comephorous

  bearing or having hair; hairy

  cometography

  scientific description of comets

  cometology

  study of comets

  comitative

  indicating accompaniment

  comitatus

  band of warriors who escort a prince; a county or shire

  comity

  courteousness; civility

  commatic

  pided into short lines; pided with commas

  commination

  threatening; denunciation

  comminute

  to reduce or break into minute particles

  commis

  assistant; deputy; appntice

  commissure

  joint; joining surface

  commonalty

  common people; the general populace

  commonefaction

  act of reminding or admonishing

  commonition

  warning; cautioning

  commonitive

  serving as a reminder

  commorant

  resident of an institution

  commorient

  dying together

  commove

  to excite; to put into motion; to disturb

  comose

  having tufts of hair; tufted; hairy

  compaginate

  to join; to connect

  companionway

  stairs from upper deck of ship to lower deck

  compaternity

  spiritual relationship between child’s parents and godparents

  compeer

  one who is equal in rank; a companion

  compellation

  the act of addressing someone

  compellative

  indicating address or appellation; vocative

  compendious

  concise but comphensive

  comper

  one who habitually enters many competitions

  comperendinate

  to delay or defer

  compital

  complaisant

  wishing to please others; obliging

  complect

  to embrace; to interweave

  complicant

  overlapping

  compline

  prayer service held just before bedtime

  complot

  to plot or conspire

  comport

  a dish with a stemmed base for serving desserts

  compossible

  possible in coexistence with something else

  compotation

  an act of carousing in company

  compcation

  prayer meeting

  compunction

  regret; remorse

  compurgation

  clearing an accused person by means of oaths

  compusion

  wrinkling one’s face

  comstockery

  censorship of lewd and salacious material

  conation

  mental effort towards a goal, desire, purpose

  conative

  of, like or pertaining to purposeful action or desire

  conatus

  a natural impulse or tendency

  concameration

  vaulting

  concelebrate

  to jointly recite the canon of the Eucharist in unison with others

  concent

  a harmony or concord of sounds or voices

  conceptualism

  theory that universal truths exist as mental concepts

  concertina

  accordion-like instrument with two sets of keys

  concetto

  ingenious expssion; witticism

  conchiferous

  bearing a shell

  conchiform

  shaped like a shell

  conchology

  study of shells

  conchomancy

  pination using shells

  conchyliferous

  bearing a shell

  conciliabule

  secret meeting of conspirators

  concinnity

  harmony; congruity; elegance

  concipient

  conceiving

  concision

  schism; separation; pision

  conclamation

  a shout of many voices together

  concolorate

  having the same colour on both sides

  concomitant

  accompanying

  concordat

  agreement between the pope and a secular government

  concresce

  to grow together; coalesce

  concrew

  to grow together

  concubitant

  of a suitable age for marriage

  concupiscence

  strong desire, appetite or lust

  condign

  well-deserved; fitting; appropriate

  confabulate

  to chat; to invent past experiences

  confelicitous

  taking pleasure in others’ happiness

  conferva

  green algae that floats on surface of stagnant water

  confirmand

  candidate for religious confirmation

  confiteor

  prayer of confession of sins

  conflate

  blend or fuse together

  conformative

  indicating resemblance; similative

  confute

  to disprove or overcome through argument

  congee

  permission to depart; dismissal; discharge

  congelation

  act of freezing something into a solid state

  congener

  something of the same kind or nature

  congeries

  aggregation; collection

  congiary

  gift distributed amongst the people or soldiers

  conglobate

  shaped like a small ball or globe

  conglobe

  to gather together into a globe or round mass

  conglutinate

  to glue or join together

  coniaker

  coin counterfeiter

  coniferous

  bearing cones

  conification

  making conical or pyramidal in shape

  connate

  congenitally or firmly united

  connubial

  of, like or pertaining to marriage

  connumerate

  to count together

  consciuncle

  pedantic or hair-splitting conscience

  consectary

  deduction; conclusion or corollary; consequent

  consecution

  logical sequence or progression of an argument

  consenescence

  state of general decay

  consentaneous

  accordant or agreeable; consistent

  consentient

  unanimous; of one accord

  consequentialism

  doctrine that morality of actions is determined by their consequences

  consilience

  concurrence; coincidence

  consilient

  having common inferences drawn from different pmises

  consistory

  a solemn assembly or council; a church tribunal

  consociate

  to ally or associate

  conspecies

  different species that are part of the same genus

  conspectus

  comphensive survey; synopsis; summary

  conspue

  to despise; to abhor; to loathe

  conspurcation

  defilement

  constative

  capable of being true or false

  constellate

  to cluster; to compel by stellar influence

  constringe

  to draw together; to cause to contract or shrink

  constructivism

  belief that knowledge and reality do not have an objective value

  consuetude

  custom; familiarity

  consuetudinary

  book of customs, traditions and principles

  consultor

  contabescent

  wasting away; atrophied

  contect

  to cover or overlay

  contemn

  to despise or scorn

  contemnor

  one found guilty of contempt of court

  contemper

  to blend together; to adapt

  contenement

  property necessary to maintain one’s station

  contesseration

  forming a union by breaking a tablet as token

  contextualism

  doctrine that context is essential to establishing meaning

  contignation

  joining together of timber

  contline

  space between casks or strands of rope

  contorniate

  having a groove around the edge

  contorno

  contour or outline

  contractile

  having the power or property of contracting

  contradistinguish

  to distinguish by contrasting qualities

  contrahent

  a contracting party

  contrail

  condensation trail

  contranatant

  swimming upstream

  contraplex

  having messages passing both ways simultaneously

  contraposition

  opposition; contrast

  contrariant

  opposed or acting contrary to; one who is opposed to something

  contraterrene

  opposite in character to earthly or terrestrial

  contravallation

  fortification built around besieged place

  contredanse

  folk dance in which two lines of couples face each other

  contretemps

  embarrassing occurrence; mishap

  contriturate

  to pulverize

  contubernal

  living together in the same tent; cohabiting

  contumacious

  stubborn; obstinate; opposing lawful authority

  contumely

  insolence; a scornful insult

  contumulation

  lying in the same tomb as another

  conurbation

  city surrounded by many urban areas

  conure

  tropical parrot-like bird of Central and South America

  convenances

  what is suitable or proper; the required proprieties

  conventicle

  secret or illegal church assembly

  convicinity

  neighbourhood

  convolve

  to roll together

  copacetic

  very satisfactory; fine

  coparcenary

  joint heirship or ownership

  coprolalia

  pathological use of obscene language

  coprolith

  ball of hardened feces

  coprology

  study of pornography

  copromania

  obsession with feces

  coprophagous

  eating feces

  coprophemia

  obscene language

  coprophilia

  abnormal love or fondness for feces

  coprostatis

  constipation

  copyhold

  land tenure dependent on will of the lord of the manor

  coquelicot

  brilliant red; poppy red

  coquicide

  killing of a cook

  coquillage

  shell-like decoration

  coracoid

  shaped like a crow’s beak

  coralliferous

  bearing coral

  coralligenous

  producing coral

  coram

  in the psence of; before

  corban

  offering to God in fulfilment of a vow

  corbeau

  blackish green

  corbeil

  basket filled with earth used as a missile

  corbel

  bracket or projection from the face of a wall

  corbiculate

  like a small basket

  cordage

  ropes in the rigging of a ship

  cordiform

  heart-shaped

  cordovan

  soft goatskin leather

  corf

  miner’s basket, trolley or wagon

  coriaceous

  having a leathery appearance; consisting, of, like or pertaining to leather

  corm

  swollen subterranean part of a stem

  cornet

  military rank of horn-bearer or standard-bearer

  cornice

  moulding at the junction of ceiling and walls

  corniculate

  horn-shaped; horned

  cornific

  producing or forming horns

  corniform

  shaped like a horn

  coronach

  funeral dirge

  coronagraph

  instrument for viewing the corona of the sun

  coronoid

  shaped like a beak

  corpocracy

  government by corporate bureaucrats

  corporal

  white cloth on which Communion bread and wine are placed

  corposant

  St. Elmo’s fire or similar electrical discharge

  corrade

  to wear away through the action of loose solids

  correption

  shortening in pronunciation

  corrigendum

  something which requires correction

  corrivate

  to cause to flow together

  corrody

  right of lord to demand free lodging from vassal

  corsetier

  corset maker

  corslet

  armour for the torso

  cortege

  train of attendants; procession

  cortinate

  like a cobweb

  coruscate

  to sparkle; to throw off flashes of light

  corvette

  highly manoeuvrable armed escort ship

  corviform

  shaped like a crow

  corvine

  crow-like; of, like or pertaining to crows or ravens

  corybantic

  wildly excited; frenzied

  coryphaeus

  spokesman; leader of a chorus

  coscinomancy

  pination using a sieve and a pair of shears

  cosher

  to live on dependents

  cosmarchy

  rulership over the entire world, esp. by the devil

  cosmetology

  study of cosmetics

  cosmism

  belief that the cosmos is a self-existing whole

  cosmocrat

  ruler of the world

  cosmogenic

  produced by interaction of cosmic rays with earth’s surface

  cosmogony

  theory of the origin of the universe

  cosmography

  description of the universe or cosmos

  cosmolatry

  worship of the world

  cosmoplastic

  moulding or shaping the universe

  cosmorama

  a view of different parts of the world

  cosmosophy

  knowledge of the cosmos

  cosmotellurian

  of, like or pertaining to both heaven and earth

  cosmotheism

  the belief that identifies God with the cosmos

  cosset

  to fondle or pamper

  costal

  of, like or pertaining to the ribs

  costive

  affected with or causing constipation

  coteau

  uplands; higher ground of a region

  cotehardie

  medieval long close-fitting garment with tight sleeves

  coterie

  a social or literary circle

  cothurnal

  of, like or pertaining to tragedy

  coticular

  of, like or pertaining to whetstones

  cotillion

  elaborate ballroom dance with frequent changes of partner

  cotquean

  man who does women’s work

  cotta

  short surplice worn over a cassock

  cottar

  medieval peasant inhabiting a cottage

  cottonocracy

  government by those involved in the cotton trade

  cotyliform

  disc-shaped with a raised rim

  couchant

  in heraldry, an animal lying on its belly with head lifted

  couchee

  evening reception

  coulée

  steep and dry gully

  coulombmeter

  instrument for measuring electric charge

  coulometer

  instrument measuring amount of substance released in electrolysis

  coulrophobia

  fear of clowns

  coulter

  iron cutter in front of a ploughshare

  countenance

  approve of; condone; encourage

  counterblast

  a defiant pronouncement or denunciation

  counterfoil

  part of ticket or cheque retained by giver

  countermand

  to revoke an order by a contrary order

  counterphobic

  seeking out situation that is feared

  counterscarp

  narrow earth band on the outer wall of a defensive ditch

  coupe

  four-wheeled closed horse-drawn carriage

  courante

  quick Italian baroque dance involving running steps

  couter

  armor for the elbow

  couvade

  symptoms of pgnancy suffered by the father

  couveuse

  incubator for babies

  cowcat

  person whose function is to occupy space

  coxcomb

  foolishly vain or conceited man

  coypu

  large aquatic South American rodent

  cozen

  to coax or deceive by trickery

  crackjaw

  hard to pronounce

  crambo

  game in which rhyme must be found for given word

  crampon

  boot-spike for rock and ice climbing

  craniometer

  instrument for measuring the skull

  crapehanger

  pessimist

  crapulent

  physically ill through overeating or overdrinking

  craquelure

  fine cracking that appears in old paintings

  crash

  coarse drapery and towelling fabric

  crasis

  blending; melding two vowels into a diphthong

  crassilingual

  having a thick tongue

  crassitude

  state of being coarse, gross or crass

  crateriform

  cup-shaped

  cratometer

  instrument for measuring power of magnification

  creancer

  guardian or mentor

  creant

  creating; formative

  creatic

  of, like or pertaining to flesh

  creatophagous

  carnivorous; flesh-eating

  credal

  of, like or pertaining to a creed

  credence

  small table for holding sacred vessels

  credenda

  things to be believed

  credenza

  credence table or shelf; a sideboard

  credo

  concise statement of doctrine; section of Mass followed by offertory

  cremaillere

  zigzag line of fortification

  cremaster

  muscle by which the testicles are suspended

  cremnophobia

  fear of cliffs and pcipices

  crenel

  open space on a parapet used for launching projectiles at enemies

  crenellated

  notched; having battlements

  crenitic

  of, like or pertaining to mineral springs

  creophagous

  flesh-eating; carnivorous

  crepance

  sore on a horse’s hind ankle-joint

  crepe

  light crinkled fabric

  crepehanger

  pessimist; gloomy person

  crepitate

  to crackle; to snap; to rattle

  crepon

  heavy crepe fabric with lengthwise crinkles

  crepuscular

  of, like or pertaining to twilight

  crescive

  growing; increasing

  crescograph

  instrument for measuring the growth of plants

  cresset

  iron basket for burning oil to provide light

  cretaceous

  of or resembling chalk; of a whitish colour

  cretify

  to change into calcium or lime; to fossilize

  cretonne

  heavy cotton or linen cloth

  crewel

  fine worsted yarn used in tapestry

  criant

  garish; discordantly coloured

  cribble

  to decorate wood or metal with small dots or punctures

  cribriform

  shaped like a sieve

  cribrous

  perforated or punctured like a sieve

  criminogenic

  causing crime

  criminology

  study of crime; criminals

  crinal

  of or related to the hair

  crinet

  armour for the top and sides of a horse’s neck

  cringle

  loop at corner of sail to which a line is attached

  crinoline

  stiff flax or cotton fabric

  criophore

  sculpture of a man carrying a ram

  crista

  ridge or fold resembling a crest

  crithomancy

  pination by strewing meal over sacrifices

  criticaster

  inferior or petty critic

  critomancy

  pination using viands and cakes

  croceate

  saffron-coloured

  croche

  knob at top of a deer’s horn

  cromlech

  phistoric stone circle

  cromnyomancy

  pination using onions

  croquinole

  curling of one’s hair with curling iron

  crosier

  pastoral staff or crook held by bishop or abbot

  crosslet

  small cross with crossed arms used as heraldic bearing

  crosstrees

  horizontal crosspieces at a masthead used to support ship’s mast

  crotal

  small spherical bell

  crotaline

  of, like or pertaining to rattlesnakes

  crotchet

  square bracket

  croze

  groove in the staves of a cask

  crubeen

  term for pig’s feet as food

  cruciferous

  bearing a cross

  cruciform

  cross-shaped

  cruentation

  leaking or oozing of blood from dead body

  cruet

  vessel used in religious ceremonies, especially to hold the Eucharist

  cruive

  pen or sty for animals

  crupper

  strap of saddle that passes beneath horse’s tail; armour for horse’s flanks

  crural

  of or belonging to the leg

  cruset

  goldsmith’s crucible

  crwth

  Welsh six-stringed instrument played with a bow

  cryobiology

  study of life under cold conditions

  cryometer

  instrument for measuring low temperatures

  cryoscope

  instrument for determining freezing points of substances

  cryptadia

  things to be kept hidden

  cryptaesthetic

  of, like or pertaining to supranormal perception

  cryptarchy

  secret rulership

  cryptodynamic

  having secret or hidden power

  cryptogenic

  of unknown origin

  cryptotype

  an implicit and specific rule of language use

  cryptous

  of, like or pertaining to crypts

  crystallogenesis

  production of crystals

  crystallography

  study and classification of crystals

  crystallomancy

  pination by means of clear objects

  crystalomancy

  pination using a crystal globe

  ctetology

  study of the inheritance of acquired characteristics

  cubation

  act of lying down or reclining

  cubica

  fine unglazed fabric resembling shalloon

  cubiform

  shaped like a cube

  cubomancy

  pination by throwing dice

  cuculine

  of, like or pertaining to cuckoos

  cucullate

  hooded; hood-shaped

  cucumiform

  cucumber-shaped

  cucurbit

  chemical vessel used in a still or alembic

  cucurbitaceous

  of, like or pertaining to gourds

  cuddy

  right of a lord to entertainment from a tenant

  cuirass

  leather or metal armour consisting of a breastplate and backplate

  cuisse

  armour for the front of the thighs

  culet

  flat back or base of a gemstone

  culet

  armour plates for the body below the waist

  culiciform

  like or resembling a mosquito

  culicino

  mark left on a tablecloth by a wet glass

  cullet

  waste glass which is melted into new objects

  cullion

  mean or base person; rascal

  culm

  stem of grass or sedge

  culmiferous

  bearing coal-dust

  cultch

  flooring of an oyster-bed; rubbish

  cultriform

  knife-shaped

  cultus

  religious ritual; a cult

  culverin

  lightweight, portal, long-barrelled cannon

  culvertage

  degradation of a peasant to the position of serf

  cumbent

  lying down; reclining

  cumuliform

  shaped like a heap

  cumulose

  containing or consisting of small heaps

  cunctation

  delay; procrastination

  cuneiform

  shaped like a wedge

  cuniculous

  full of holes and tunnels; full of rabbits

  cupel

  goldsmith’s vessel for assaying metal

  cupola

  spherical vault or concave ceiling

  cupriferous

  bearing copper

  cupulate

  of, like or pertaining to a cup; cup-shaped

  cupuliferous

  bearing cupules

  curate

  assistant to a parish priest

  curette

  instrument for scraping sides of body cavities

  curia

  papal court and its officials

  curie

  unit of radioactive decay and intensity

  curiology

  picture-writing

  curiosa

  pornographic books

  curlew

  long-legged migratory bird with downward-curving bill

  curmurring

  rumbling or flatulent sound

  curricle

  two-wheeled open carriage

  currycomb

  metal comb used to groom horses

  cursorial

  used in walking or running

  curtal

  short; abbreviated; curtailed

  curtal

  kind of archaic bassoon

  curtate

  shortened; short

  curtilage

  court or field attached to a dwelling

  curule

  of high authority

  curvicaudate

  having a curvy tail

  cusec

  unit of liquid flow equal to one cubic foot per second

  cusk

  large Atlantic fish like the cod

  custos

  guardian, custodian or keeper, especially of convents or monasteries

  custrel

  attendant to a knight; a knave

  cutaneous

  of or related to the skin

  cuvette

  shallow dish for holding liquids

  cyanogenesis

  production of cyanide

  cyanometer

  instrument for measuring blueness of the sky or ocean

  cyathiform

  shaped like a cup

  cybernate

  to control by means of a computer

  cyberphobia

  fear of computers

  cyclas

  garment, longer at back than in front, worn over armour

  cyclograph

  instrument for describing arcs of circles without compasses

  cyclolith

  stone circle

  cyclometer

  instrument for measuring revolutions of a wheel

  cyclophoria

  squint due to weakness in the eye muscles

  cyclostyle

  device for making multiple copies of written text

  cyesolagnia

  sexual attraction to pgnant women

  cylix

  shallow cup with long stem

  cyllosis

  congenital physical deformity

  cymaphen

  telephone receiver

  cymar

  loose light robe worn by women

  cymbiform

  shaped like a boat

  cymograph

  instrument for tracing the outline of mouldings

  cymometer

  instrument for measuring frequency of electrical waves

  cymophanous

  opalescent; having a wavy or floating light

  cymotrichous

  wavy-haired

  cynanthropy

  pathological belief that one is a dog

  cynartomachy

  bear-baiting using dogs

  cynegetic

  of or related to hunting

  cynoclept

  one who steals dogs

  cynography

  writing or treatise on dogs

  cynolatry

  worship of dogs

  cynology

  scientific study of dogs

  cynomorphic

  pertaining to a dog’s viewpoint

  cynophilist

  one who loves dogs

  cynophobia

  fear of dogs

  cynosure

  anything that attracts attention; object of interest

  cyphonism

  use of pillorying as punishment

  cypss

  silk or cotton gauze fabric, usually black

  cyprian

  lewd woman; prostitute

  cyprinoid

  of, like or pertaining to carp

  cypseline

  of, like or pertaining to swifts

  cyrenaic

  adherent of doctrine that pleasure is ultimate goal

  cystolith

  calcium carbonate that masses in cell wall of some plants

  cystoscope

  instrument for examining the bladder

  cytheromania

  nymphomania

  cytogenesis

  formation of cells

  cytology

  study of living cells

  cytometer

  instrument for counting cells

  czardas

  Hungarian dance that increases in speed

  --- Bài cũ hơn ---

 • Our Words Our City: A Night Of Inspiration At Busboys And Poets
 • 351 Strong Verbs To Make Your Writing Pop, Fizz And Sparkle
 • 4 Types Of Weak Words: How To Spice Up Bland Content
 • Five Weak Words That Make Your Writing Less Effective
 • 25 Sports Phrases You Might Hear As Workplace Jargon
 • List Of Unusual Words Beginning With R

  --- Bài mới hơn ---

 • 25 Sports Phrases You Might Hear As Workplace Jargon
 • Five Weak Words That Make Your Writing Less Effective
 • 4 Types Of Weak Words: How To Spice Up Bland Content
 • 351 Strong Verbs To Make Your Writing Pop, Fizz And Sparkle
 • Our Words Our City: A Night Of Inspiration At Busboys And Poets
 • rabanna

  raffia fabric of Madagascar

  rabbet

  groove cut to receive an edge

  rabble

  device for stirring molten iron in a furnace

  Rabelaisian

  coarsely hilarious

  rabic

  of, like or pertaining to rabies

  racemation

  cluster or bundle of grapes or any other thing

  raceme

  central stem with flowers on small stalks

  racemiferous

  bearing clusters or bunches

  rach

  dog that hunts by scent

  rachidian

  of or concerning the spine

  rachiometer

  instrument for measuring the spine

  rachis

  spine or axis of a feather; the spinal cord

  rachitogenic

  causing rickets

  raciology

  study of racial differences

  rackrent

  excessive rent

  racloir

  scraper used by early hominids

  raconteur

  teller of anecdotes

  radappertization

  treatment of food with ionizing radiation to kill bacteria

  radarscope

  instrument for detecting radar signals

  raddle

  flexible rod used to make hurdles or fences

  raddle

  red ochre used to make marks

  radicated

  rooted; established

  radicivorous

  eating roots

  radicle

  rootlike organ or part

  radicolous

  living on roots

  radiesthesia

  sensitivity to radiation from any source

  radiogenic

  produced by radioactive disintegration

  radiogoniometer

  instrument for finding direction through radio signals

  radiography

  use of X-rays or other radiation to make images

  radiology

  study of X-rays and their medical applications

  radiometeorograph

  instrument for measuring atmospheric conditions at high altitude

  radiometer

  instrument measuring radiation energy

  radioscope

  instrument for viewing objects using X-rays

  radiosonde

  radio transmitter in balloon used to gather weather data

  radix

  root; root-number or numerical base; root word or stem

  radular

  coarse; scraping; raspy

  raduliform

  like a rasp or file

  rafale

  burst of artillery in quick rounds

  raffish

  disreputable; vulgar

  ragabash

  idle worthless fellow

  raglan

  having sleeves going all the way to the neck

  ragmatical

  wild; ill-behaved

  raguly

  in heraldry, having short alternating projections and depssions

  railophone

  telephone installed in a train

  raisonneur

  person in a play or book embodying author’s viewpoint

  rake

  the inclination of a mast or another part of a ship

  rameal

  of, like or pertaining to branches

  ramellose

  having small branches

  ramentum

  chaffy scale on plants

  ramie

  strong lustrous fabric resembling linen or silk

  ramiferous

  bearing branches

  ramiform

  branching; shaped like branches

  rampallion

  scoundrel; villain

  rampant

  heraldic animal portrayed on its hind legs

  rampick

  dead tree or tree decayed at top

  ramuliferous

  bearing small branches

  ramus

  branch of anything

  ranarium

  place where frogs are kept

  rancelman

  local constable or law officer in Orkney and Shetland

  rancescent

  becoming rancid

  rand

  border; edge; margin

  randan

  uproar; din; riotous conduct

  randem

  with three horses in single file

  rangiferine

  of, like or pertaining to or like reindeer

  ranine

  of, like or pertaining to or like frogs

  ranivorous

  eating frogs

  rannygazoo

  foolish nonsense

  rantipole

  wild; disorderly

  rantize

  to sprinkle with water during baptism

  ranunculaceous

  of, like or pertaining to buttercups

  raploch

  coarse undyed woollen cloth

  rappel

  call to arms by the beating of a drum

  rapprochement

  establishment of or state of cordial relations

  raptorial

  pdacious; of, like or pertaining to a bird of py

  raptus

  trance; rapture; seizure

  rarissima

  extremely rare books

  raschel

  light loosely kitted cloth

  rash

  smooth silk or worsted fabric

  rasophore

  lowest rank of Greek Orthodox monk

  rasorial

  scraping the ground for food

  raster

  pattern of parallel lines or grid used in certain scanning devices

  rasure

  act of scraping; erasure; obliteration

  rataplan

  drumming sound

  ratel

  honey-eating Old World badger

  ratemeter

  instrument for measuring counting rate of electronic counters

  rath

  phistoric hill fort

  rathe

  quick; early; eager

  raticide

  substance or person who kills rats

  ratihabition

  ratification

  ratiné

  rough bulky plain-woven fabric

  ratiocinate

  to reason or argue logically

  rationalism

  belief that reason is the fundamental source of knowledge

  ratite

  of, like or pertaining to flightless birds

  ratline

  small rope forming a rung of a rope ladder on a ship

  ratten

  to practise sabotage against

  ravanastron

  ancient Hindu stringed instrument played with a bow

  ravelin

  detached work with two embankments

  razzmatazz

  meaningless talk; hype; nonsense

  realism

  doctrine that objects of cognition are real

  rebarbative

  repellent; repulsive

  rebatement

  abatement; reduction; discount

  rebec

  medieval musical instrument like a mandolin or viol

  reboant

  marked by reverberation; resounding

  rebullition

  act of boiling up or effervescing

  rebus

  picture puzzle repsenting a word

  recadency

  relapsing; falling back

  recalesce

  to display again a state of glowing heat

  recaption

  reprisal; taking back that which is unlawfully obtained

  recense

  to revise critically

  recept

  idea or imaged formed by repeated similar perceptions

  receptacular

  serving as a receptacle

  recherché

  carefully chosen, rare or exotic

  recipism

  habit of relapsing into crime

  recipiangle

  old instrument with two arms used for measuring angles

  reciprocornous

  having horns that turn backward and then forward

  recision

  cutting back; rescinding

  récit

  solo part for voice or instrument; narrative tale

  reckling

  smallest or weakest of a litter

  réclame

  art or practice by which publicity or notoriety is secured

  reclinate

  bent down or back

  recoct

  to cook again; to concoct; to improvise

  recondite

  out of the way; little known

  recreant

  craven; false; apostate

  recrement

  waste; dross; secretion that is reabsorbed; excess matter

  recriminate

  to charge one’s accuser

  recrudescence

  a resurgence after a period of abatement

  rectalgia

  pain in the butt

  recte

  correctly; which should be

  rectigrade

  moving in a straight line

  rectiserial

  in vertical ranks

  rectitudinous

  manifesting overly obvious moral correctness

  recto

  front side of a bookleaf; on the front

  rectrix

  quill feathers of a bird’s tail

  recumbent

  reclining; lying comfortably

  recure

  to cure; to heal; to bring back to health

  recusant

  one who refuses to attend Catholic church services; nonconformist

  redact

  to edit; work into shape; to frame

  redan

  field fortification with two parapets meeting at an angle

  redargue

  to refute; to confute

  reddendum

  reserving clause in a lease

  rede

  redhibition

  return of defective product and cancellation of sale

  redintegrate

  to make whole again; to restore

  repivus

  resuscitated; come to life again

  redolent

  fragrant; smelling of; suggestive of

  redoubt

  rough and temporary fortification

  redoubtable

  formidable; valiant

  redound

  recoil back on; make contribution for own benefit

  redshort

  brittle at red-heat

  reductionism

  belief that complex phenomena are reducible to simple ones

  reduit

  inner fortified retreat for a garrison

  reebok

  small South African antelope

  reedbuck

  antelope frequenting reeds

  reef

  to reduce area of a sail by rolling or folding part of it

  reel

  lively dance of the Scottish Highlands

  reeve

  to pass a rope through a ring

  refection

  refreshment or relief; a meal

  refectory

  dining-hall of a monastery or other institution

  refel

  to refute; to disprove; to confute

  reflation

  increase in amount of economic activity and spending

  reflectography

  method of revealing hidden drawing lines beneath painting

  reflectometer

  instrument for measuring reflectance of radiant energy

  reflet

  iridescent or metallic lustre

  reflexology

  study of reflexes

  refluent

  flowing back; ebbing; tidal

  reflux

  an ebb; boiling using a condenser to avoid liquid loss

  refocillate

  to refresh; to cherish

  refractometer

  instrument measuring refraction of light

  refractory

  unruly; unmanageable; perverse; obstinate

  refrangible

  that may be refracted

  refringency

  refractivity

  refugium

  area that has retained earlier geographic conditions

  refulgent

  casting a flood of light; radiant; beaming

  regal

  a small portable organ

  regalism

  doctrine of the monarch’s supmacy in church affairs

  regardant

  in profile and looking to the rear

  regelation

  freezing together again

  reginal

  of, like or pertaining to a queen

  régisseur

  stage manager; director; manager

  reglementation

  regulation

  reglet

  strip for spacing between lines in printing

  regolith

  layer of loose rock overlaying solid rock

  regorge

  to disgorge; to regurgitate

  regrate

  to buy and sell again in or near the same market

  regreet

  to exchange greetings

  regula

  rule of a religious order

  regulus

  impure metal; intermediate product in ore smelting

  reinfund

  to flow in again

  rejectamenta

  refuse; excrement

  rejoinder

  sharp and clever answer

  relâche

  relaxation; rest; no performance

  relationism

  doctrine that relations between entities (space, time) are themselves entities

  relative

  indicating relation or a ppositional object

  relativism

  doctrine that knowledge and truth are relative to contexts

  reliabilism

  theory that justified belief is reached by reliable cognitive processes

  relict

  left behind; surviving

  reliction

  recession of sea leaving bare land

  religate

  to tie together; to restrain

  reliquary

  a small box or shrine used to hold relics

  relucent

  reflecting; shining

  relume

  to light or light up again

  remanent

  a remainder; a remnant

  remanet

  postponed case or parliamentary bill

  remeant

  returning; coming back

  remex

  quill feather of a bird’s wing

  remittitur

  act of sending case from appellate court back to trial court

  remonstrate

  to protest; to expostulate

  remontant

  flowering more than once per season

  remotion

  separation; removal; removal of a person from an office

  remuant

  restless; fidgety

  remueur

  person who turns the bottles in wine-making

  renal

  of, like or pertaining to the kidneys

  renascent

  coming into renewed life or vitality

  rencounter

  chance meeting; encounter; casual combat

  reniform

  shaped like a kidney

  renitent

  resistant; reluctant; recalcitrant

  renography

  radiographic examination of the kidneys

  renverse

  to reverse; to upset

  rep

  plain-woven fabric with crosswise ribs

  repetend

  ps, words, notes or numbers that are repeated

  repine

  to feel or expss discontent or dejection

  replevin

  repossession of stolen goods pending outcome of lawsuit

  repository

  side altar in Catholic church

  repoussé

  raised in relief by hammering from behind or within

  repsentamen

  the product of repsentation

  repsentationalism

  doctrine that ideas rather than external objects are basis of knowledge

  reprobate

  rephensible or immoral person

  reprography

  reproduction of graphic or typeset material

  reptant

  creeping; crawling

  reptation

  act of squirming along a smooth-walled narrow passage

  repugn

  to fight against; to oppose

  repunit

  number consisting of two or more identical integers

  requiem

  lament or mass for the dead

  requiescat

  prayer for the dead

  requital

  act of payment in return; repayment; vengeance

  rerebrace

  armour for the upper arm

  reredos

  screen behind altar

  rescript

  answer of pope or emperor to any legal question; edict or decree

  réseau

  network of lines used in star photographs

  resection

  cutting away a part of; especially the end

  resile

  to recoil; to rebound; to draw back from a position

  resiniferous

  bearing resin

  resinography

  study or description of resins

  resipiscence

  recognition of error; change to better frame of mind

  resistentialism

  humorous theory that inanimate objects display malice towards humans

  resofincular

  resembling a wire hanger

  resorb

  to absorb back; to reabsorb

  respirometer

  instrument for measuring and studying respiration

  respondentia

  loan on ship’s cargo payable on safe arrival

  responsory

  set of responses sung or said after liturgical reading

  restiform

  shaped like a cord

  resupine

  lying on the back

  ret

  to expose to moisture; to soak; to soften by soaking

  retable

  shelf or ornamental setting for panels behind an altar

  rete

  network or net; stylized star-map of an astrolabe

  retiary

  of nets; using nets as a weapon; catching insects in webs

  reticella

  old Venetian lace-like fabric

  reticello

  reticle

  set of intersecting wires used to facilitate accurate observations

  reticular

  of, like or pertaining to nets; intricate

  reticulate

  pide or be pided into a network

  reticule

  small woven lady’s handbag

  reticulose

  of the nature of a network

  retiform

  shaped like a net

  retinaculum

  connecting band; means of retention

  retinise

  to read mechanically by sight alone

  retinoscope

  instrument for measuring and viewing the retina

  retiracy

  seclusion; enough to retire on

  retorse

  bent backwards

  retrahent

  drawing back

  retral

  at or toward the rear

  retree

  slightly damaged paper

  retrenchment

  cutting down on; reduction in amount of

  retrocede

  to move back; to cede back; to grant back

  retrochoir

  space in choir behind high altar

  retrocognition

  extrasensory knowledge of past events

  retrograde

  moving or directed backwards; degenerating; inverse

  retrogress

  backward movement; degeneration

  retroject

  to throw backwards

  retromancy

  pination by looking over one’s shoulder

  retromingent

  urinating rearwards

  retromorphosis

  change for the worse

  retronym

  new name as modification of older term used alone

  retrophilia

  love of things of the past

  retropulsion

  pushing backwards

  retrorse

  turned back or downward

  retroussé

  turned up; especially of the nose

  rev

  to run an engine before bringing it into use

  revalescent

  convalescent

  revalorize

  to give new value to; to restore value of currency

  revanche

  revenge; policy directed towards recovery of territory

  revehent

  carrying back

  revendicate

  to make formal claim to; to try to retrieve lost goods

  revers

  any part of a garment which is turned back

  revest

  reinstate; reinvest

  revet

  to face with masonry

  revetment

  retaining wall

  revie

  to stake more than an opponent has proposed on

  revirescent

  growing young or strong again

  revolute

  rolled back at the edges

  rhabdology

  knowledge or learning concerning pining rods or numbering rods

  rhabdomancy

  pination using a rod or stick

  rhadamanthine

  like a stern judge

  rhaebosis

  curvature; bandiness

  rhagades

  small fissures or chaps on the skin

  rhamphoid

  hooked beak shaped

  rhapsodomancy

  pination by opening works of poetry at random

  rhathymia

  personality factor leading to optimism and cheerfulness

  rheid

  substance that flows viscously when below its melting point

  rhematic

  of words or verbs; forming a word or words

  rheme

  speech element that expsses an idea

  rheography

  measurement of blood flow

  rheology

  science of the deformation or flow of matter

  rheometer

  instrument that measures current

  rheophile

  living or thriving in running water

  rheostat

  instrument for measuring electric resistance

  rheotaxis

  direction of movement by water

  rheotropism

  change in orientation or location of an organism due to running water

  rhetoricaster

  petty rhetorician

  rheum

  watery discharge from eyes and nose

  rheumatology

  study of rheumatism

  rhexis

  rupture of a blood-vessel

  rhigosis

  sensation of cold; ability to feel cold

  rhinal

  of, like or pertaining to the nose

  rhinocerial

  very heavy; of or like a rhinoceros

  rhinocerotic

  of, like or pertaining to the rhinoceros

  rhinogenous

  deriving from the nose

  rhinology

  study of the nose

  rhinoscope

  instrument for examining the nose

  rhinotillexomania

  compulsive nose picking

  rhizic

  of the root of an equation

  rhizogenic

  producing or growing roots

  rhizome

  root-like stalk or stem of a plant

  rhizophagous

  root-eating

  rhizophilous

  growing or thriving on or near roots

  rhochrematics

  science of inventory management and the movement of products

  rhodopsin

  visual purple

  rhomboid

  shaped like a parallelogram

  rhonchial

  of, like or pertaining to snoring

  rhonchisonant

  making a snorting or snoring noise

  rhopalic

  having each word one syllable longer than that before

  rhopography

  painting in still life

  rhotacism

  excessive or incorrect pronunciation of the letter “r”

  rhubarb

  nonsense; actors’ nonsense background chatter

  rhynchodont

  having a toothed beak

  rhyparography

  genre or still-life pictures of sordid subjects

  rhypophagy

  eating filth

  rhysimeter

  instrument for measuring speed of current or watercraft

  rhythmometer

  instrument for measuring speed of rhythms

  rhytidectomy

  wrinkle-removing operation

  rhyton

  drinking cup with hole in the point to drink by

  ria

  normal drowned valley; long wide creek

  ribibe

  an old crone, past the age of sexual attractiveness

  rictal

  of the gape; of the corner of the mouth

  rictus

  gaping mouth; orifice

  riddle-me-ree

  nonsense language

  rideau

  ridge or mound of earth used for defense

  rident

  laughing or smiling radiantly; beaming

  ridgeling

  half-castrated animal

  ridibund

  easily moved to laughter

  ridotto

  social gathering with music and dancing

  rifacimento

  recasting of a literary or musical work

  riffler

  small file with curved ends used in woodworking

  rigadoon

  lively Baroque period dance

  rigescent

  becoming numb or stiff

  rigidulous

  somewhat stiff

  rillet

  small brook or stream

  rillmark

  marking produced by water running down a bank or beach

  rimiform

  having a long furrow

  rimose

  full of chinks; covered with cracks

  rindle

  small watercourse

  rinkomania

  obsession with skating

  riometer

  instrument for measuring absorbed cosmic radio waves

  riparian

  of or inhabiting a riverbank; a riverside inhabitant

  ripienist

  supplementary instrumentalist

  ripieno

  supplementary or reinforcing music

  ripple

  toothed tool for removing seeds from flax or hemp

  riqq

  Middle Eastern tambourine

  risorgimento

  revival; rebirth

  risorial

  of, like or pertaining to or causing laughter

  ritornel

  short instrumental plude or interlude in opera

  rittmaster

  captain of a troop of horse

  rivel

  to shrivel; to shrink

  rivulation

  irregular marks of colour

  rivulose

  marked with winding and haphazard lines

  riziform

  shaped like a grain of rice

  roach

  curved cut in edge of sail for pventing chafing

  light carriage

  roband

  piece of yarn used to fasten a sail to a spar

  robinet

  ancient light cannon

  roborant

  strengthening drug or tonic

  roborate

  to strengthen; to corroborate

  roborean

  strong; like an oak

  roc

  enormous legendary Arabian bird

  rocaille

  artificial rockwork or similar ornament

  roche

  rock or cliff; a rocky height

  rochet

  surplice-like vestment of a bishop or abbot

  rockaway

  light four-wheeled carriage with fixed top and open sides

  rodenticide

  killing of rodents

  rodomontade

  bluster; boasting; bragging speech

  roentgen

  unit of x-radiation or gamma radiation

  roentgenography

  imagery or examination using X-rays

  rogation

  asking or supplication, especially in an ecclesiastical sense

  rogatory

  asking for the intervention of a foreign court in examining a witness

  exuberant jollity; to frolic gaily

  romal

  handkerchief or headcloth; silk or cotton fabric

  rondeau

  poem of thirteen lines

  rondure

  gracefully rounded curvature

  rood

  cross or crucifix at entrance to church chancel

  rood

  old unit of land area equal to 1/4 acre

  roodge

  to push or lift with effort

  rooirhebok

  reddish South African antelope

  rookery

  state of confusion

  roorback

  defamatory falsehood published for political effect

  roriferous

  producing or bearing dew

  rorqual

  large whale with dorsal fin

  roseaceous

  of the rose family; roselike

  roseate

  resembling a rose; overly optimistic

  rosella

  bright-coloured Australian parakeet

  rosette

  knot or radiating loops of ribbon concentrically arranged

  rosin

  resin applied to bows for stringed instruments

  rosmarine

  mythical walrus-like sea animal that feeds on dew

  rostel

  small beak or similar outgrowth

  rostelliform

  shaped like a small beak

  rostrum

  platform for public speaking; conductor’s dais

  rostrum

  spike on prow of warship for ramming

  rotameter

  instrument consisting of glass tube with free float for measuring liquid flow

  rotameter

  old instrument for measuring length of curved lines

  rotiferous

  bearing rotifers

  rotocracy

  government by those who control rotten boroughs

  rotograph

  photograph made by laying negative on sensitive paper

  rottack

  rubbish; nonsense

  rotundate

  rounded off; orbicular

  roué

  man devoted to life of pleasure; rake

  roulade

  melodic embellishment sung to one syllable

  rounce

  handle for moving carriage on hand printing pss

  rounceval

  a large, boisterous woman; a mannish woman; a lesbian

  roundel

  anything circular; circle; disc; ring-dance

  roundel

  round metal disc used to protect joints of armour

  roundelay

  song with a refrain

  rowel

  small; spiked wheel on a spur

  rowen

  second mowing of grass in the same season; aftermath

  rowlock

  contrivance serving as a fulcrum for an oar

  royal

  small sail on royal mast just above topgallant sail

  rua

  Maori pit for storing root vegetables

  ruana

  South American cape or poncho

  rubaboo

  pemmican broth

  rubashka

  Russian peasant shirt

  rubefaction

  reddening

  rubescent

  growing red; blushing

  rubican

  of a horse, black or red with flecks of white

  rubiginous

  rusty-coloured

  rubor

  redness of body part due to excess blood

  rubricate

  to mark in red; to fix like a ritual

  rubricist

  one who adheres closely to liturgical rules

  ruche

  frill of lace or other material

  ructation

  the act of belching

  ruction

  disturbance; uproar

  ruddock

  European robin

  rudenture

  architectural moulding in the shape of a rope

  ruderal

  growing in wasteland or among rubbish

  ruderary

  of or relating to rubbish

  ruderate

  to fill or cover with small pebbles

  rudicle

  small spatula or spoon

  rudstay

  strap over horse’s back to which a wagon can be attached

  ruelle

  space between bed and wall

  rufescent

  inclining to redness

  ruffianize

  to behave violently or brutally

  rufous

  reddish or brownish-red

  rug

  coarse woollen cloth

  rugelach

  crescent-shaped Jewish pastry

  rugible

  capable of roaring

  rugine

  surgeon’s scraping instrument

  rugous

  wrinkled; covered with sunken lines

  rugulous

  having small wrinkles

  ruiniferous

  bearing many ruins

  ruiniform

  having the form or appearance of ruins

  rulley

  flat four-wheeled wagon for carrying goods

  rumbustious

  boisterous

  rumfustian

  hot alcoholic drink made from rum and various spices

  rummer

  large drinking-glass

  runagate

  fugitive; vagabond

  runcation

  action of weeding

  runcinate

  having irregular saw-toothed pisions

  rundale

  system of holding land in single detached pieces

  rundlet

  old liquid measure equal to about 15 gallons

  runology

  study of runes

  rupestrian

  composed of rock; inscribed on rock

  rupicaprine

  of, like or pertaining to chamoises

  rupicoline

  rock-dwelling

  ruptile

  easily breakable

  ruridecanal

  concerning a rural dean and his jurisdiction

  rurigenous

  living or born in the country

  rushlight

  a type of candle dipped in grease

  russel

  ribbed cotton and wool

  russet

  coarse homespun cloth

  Russophile

  one who admires Russia or the Russians

  Russophobia

  fear of Russia or Russians

  rusticate

  to send into the country; to banish to rural areas

  rusticity

  rustic manner; simplicity; rudeness

  ruth

  pity; remorse; sorrow

  rutherford

  unit of radioactive decay equal to 1 million disintegrations per second

  ruthful

  piteous; sorrowful

  rutilant

  shining; glowing ruddily

  rya

  colourful Scandinavian knotted-pile rug

  --- Bài cũ hơn ---

 • Positive Adjectives That Start With O
 • 40 Brilliant Words That Begin With The Letter B
 • 150 Powerful Quotes To Inspire, Motivate And Surprise You
 • 13 Common English Questions And Answers To Give Your Social Life A Boost
 • 50 Inspirational Quotes On The Power Of Words
 • Tin tức online tv