Đề Xuất 1/2022 # Hướng Dẫn Xuất Dữ Liệu Lớn Ra File Excel Với Thư Viện Apache Poi # Top Like

Xem 2,475

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Xuất Dữ Liệu Lớn Ra File Excel Với Thư Viện Apache Poi mới nhất ngày 25/01/2022 trên website Lanbanhantoan.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 2,475 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đọc Ghi File Ms Word Bằng Java Với Apache Poi
 • Đọc Ghi File Excel Trong Java Với Jxl
 • Đọc Dữ Liệu Từ File Excel
 • Tổng Hợp Các Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán Kho 2021
 • Làm Kế Toán Bằng Phần Mềm Excel Có Phù Hợp Với Doanh Nghiệp Của Bạn?
 • Trong bài viết trước, tôi đã hướng dẫn đọc và ghi file excel trong Java sử dụng thư viện Apache POI. Với lượng dữ liệu ít khoảng vài nghìn dòng trở lại, khi xuất excel và .xlsx chúng ta có thể sử dụng các lớp có tiếp đầu ngữ HSSF, XSSF để xuất dữ liệu ra file excel mà không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất của chương trình. Tuy nhiên, với dữ liệu rất lớn khoảng vài chục nghìn dòng trở lên thì thời gian xử lý sẽ tương đối chậm, tốn nhiều bộ nhớ. May mắn là thư viện Apache POI còn thêm một class khác là SXSSF giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.

  SXSSF (Streaming version of XSSFWorkbook) là một phần mở rộng API của XSSF, được sử dụng khi xuất các file excel lớn và có bộ nhớ heap sapce hạn chế. Do SXSSF mở rộng từ XSSF nên chỉ hỗ trợ xuất file có phần mở rộng là .xlsx ( Microsoft Excel 2007 trở về sau).

  Trong phần tiếp theo của bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc và ghi file excel sử dụng lớp có tiếp đầu ngữ là SXSSF. Nếu bạn chưa biết cách xuất dữ liệu ra file excel sử dụng thư viện Apache POI thì hãy xem bài viết Hướng dẫn đọc và ghi file excel trong Java sử dụng thư viện Apache POI.

  Để tiện theo dõi, tôi sẽ sử dụng lại ví dụ của bài viết trước, chỉ thay đổi các lớp có tiếp đầu ngữ HSSF, XSSF bằng SXSSF.

  Khởi tạo SXSSF

  Trước khi đi vào phần ví dụ, chúng ta hãy tìm hiểu cách khởi tạo SXSSF:

  // Khởi tạo với giá trị rowAccessWindowSize mặc định 100 SXSSFWorkbook workbook = new SXSSFWorkbook(); // Khởi tạo với giá trị rowAccessWindowSize tùy chỉnh: 50 SXSSFWorkbook workbook = new SXSSFWorkbook(50); // Khởi tạo với giá trị rowAccessWindowSize không giới hạn SXSSFWorkbook workbook = new SXSSFWorkbook(-1);

  Lưu ý:

  • rowAccessWindowSize : xác định số lượng hàng (row) có thể được truy cập nhiều nhất thông qua SXSSFSheet.getRow. Khi một hàng (row) mới được tạo ra thông qua SXSSFSheet.createRow và nếu tổng số các bản ghi vượt quá giá trị được chỉ định (rowAccessWindowSize), khi đó hàng (row) với giá trị chỉ mục thấp nhất sẽ được làm mới (flushed) và không thể được truy cập thông qua SXSSFSheet.getRow nữa.
  • Các thao tác trên SXSSF như: createRow, getRow, autoSizeColumn, … chỉ ảnh hưởng đến các record trong phạm vi rowAccessWindowSize được chỉ định.
  • Phương thức autoSizeColumn: chỉ tự động điều chỉnh cỡ trong phạm vi rowAccessWindowSize được chỉ định. Để có thể autoSizeColumn đúng trên tất cả các record, cần đánh dấu theo dõi các cột trong bảng để tự động điều chỉnh định cỡ. Việc xác định độ rộng phù hợp nhất cho một ô rất đắt, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chương trình.

  // Đánh dấu theo dõi thay đổi độ rộng của một cột sheet.trackColumnForAutoSizing(columnIndex); // Đánh dấu theo dõi độ rộng của tất cả các cột sheet.trackAllColumnsForAutoSizing();

  Ví dụ sử dụng SXSSF

  Book.java

  package com.gpcoder.apachepoi; public class Book { private Integer id; private String title; private Integer quantity; private Double price; private Double totalMoney; public Book() { super(); } public Book(Integer id, String title, Integer quantity, double price) { super(); this.id = id; this.title = title; this.quantity = quantity; this.price = price; } @Override public String toString() { return "Book args) throws IOException { final String excelFilePath = "C:/demo/books_large.xlsx"; writeExcel(books, excelFilePath); } // Create Workbook SXSSFWorkbook workbook = new SXSSFWorkbook(); // Create sheet SXSSFSheet sheet = workbook.createSheet("Books"); // Create sheet with sheet name // register the columns you wish to track and compute the column width sheet.trackAllColumnsForAutoSizing(); int rowIndex = 0; // Write header writeHeader(sheet, rowIndex); // Write data rowIndex++; for (Book book : books) { // Create row SXSSFRow row = sheet.createRow(rowIndex); // Write data on row writeBook(book, row); rowIndex++; } // Write footer writeFooter(sheet, rowIndex); // Auto resize column witdth int numberOfColumn = 5; // sheet.getRow(0).getPhysicalNumberOfCells(); autosizeColumn(sheet, numberOfColumn); // Create file excel createOutputFile(workbook, excelFilePath); System.out.println("Done!!!"); } // Create dummy data Book book; for (int i = 1; i <= 5; i++) { book = new Book(i, "Book " + i, i * 2, i * 1000); listBook.add(book); } return listBook; } // Write header with format private static void writeHeader(SXSSFSheet sheet, int rowIndex) { // create CellStyle CellStyle cellStyle = createStyleForHeader(sheet); // Create row SXSSFRow row = sheet.createRow(rowIndex); // Create cells SXSSFCell cell = row.createCell(COLUMN_INDEX_ID); cell.setCellStyle(cellStyle); cell.setCellValue("Id"); cell = row.createCell(COLUMN_INDEX_TITLE); cell.setCellStyle(cellStyle); cell.setCellValue("Title"); cell = row.createCell(COLUMN_INDEX_PRICE); cell.setCellStyle(cellStyle); cell.setCellValue("Price"); cell = row.createCell(COLUMN_INDEX_QUANTITY); cell.setCellStyle(cellStyle); cell.setCellValue("Quantity"); cell = row.createCell(COLUMN_INDEX_TOTAL); cell.setCellStyle(cellStyle); cell.setCellValue("Total money"); } // Write data private static void writeBook(Book book, SXSSFRow row) { if (cellStyleFormatNumber == null) { // Format number short format = (short) BuiltinFormats.getBuiltinFormat("#,##0"); // DataFormat df = workbook.createDataFormat(); // short format = df.getFormat("#,##0"); // Create CellStyle SXSSFWorkbook workbook = row.getSheet().getWorkbook(); cellStyleFormatNumber = workbook.createCellStyle(); cellStyleFormatNumber.setDataFormat(format); } SXSSFCell cell = row.createCell(COLUMN_INDEX_ID); cell.setCellValue(book.getId()); cell = row.createCell(COLUMN_INDEX_TITLE); cell.setCellValue(book.getTitle()); cell = row.createCell(COLUMN_INDEX_PRICE); cell.setCellValue(book.getPrice()); cell.setCellStyle(cellStyleFormatNumber); cell = row.createCell(COLUMN_INDEX_QUANTITY); cell.setCellValue(book.getQuantity()); // Create cell formula // totalMoney = price * quantity cell = row.createCell(COLUMN_INDEX_TOTAL, CellType.FORMULA); cell.setCellStyle(cellStyleFormatNumber); int currentRow = row.getRowNum() + 1; String columnPrice = CellReference.convertNumToColString(COLUMN_INDEX_PRICE); String columnQuantity = CellReference.convertNumToColString(COLUMN_INDEX_QUANTITY); cell.setCellFormula(columnPrice + currentRow + "*" + columnQuantity + currentRow); } // Create CellStyle for header private static CellStyle createStyleForHeader(Sheet sheet) { // Create font Font font = sheet.getWorkbook().createFont(); font.setFontName("Times New Roman"); font.setBold(true); font.setFontHeightInPoints((short) 14); // font size font.setColor(IndexedColors.WHITE.getIndex()); // text color // Create CellStyle CellStyle cellStyle = sheet.getWorkbook().createCellStyle(); cellStyle.setFont(font); cellStyle.setFillForegroundColor(IndexedColors.BLUE.getIndex()); cellStyle.setFillPattern(FillPatternType.SOLID_FOREGROUND); cellStyle.setBorderBottom(BorderStyle.THIN); return cellStyle; } // Write footer private static void writeFooter(SXSSFSheet sheet, int rowIndex) { // Create row SXSSFRow row = sheet.createRow(rowIndex); SXSSFCell cell = row.createCell(COLUMN_INDEX_TOTAL, CellType.FORMULA); cell.setCellFormula("SUM(E2:E6)"); } // Auto resize column width private static void autosizeColumn(SXSSFSheet sheet, int lastColumn) { for (int columnIndex = 0; columnIndex < lastColumn; columnIndex++) { sheet.autoSizeColumn(columnIndex); } } // Create output file private static void createOutputFile(SXSSFWorkbook workbook, String excelFilePath) throws IOException { try (OutputStream os = new FileOutputStream(excelFilePath)) { workbook.write(os); } } }

  Thực thi chương trình trên, một file books_large.xlsx được tạo ra trong thư mục C:/demo như sau:

  So sánh hiệu xuất chương trình khi sử dụng SXSSF và XSSF

  Để so sánh hiệu suất của chương trình khi sử dụng SXSSF và XSSf, tôi sử dụng lại ví dụ WriteExcelUsingSXSSF ở trên, và ví dụ WriteExcelExample ở bài viết trước.

  Trong ví dụ bên dưới, tôi sử dụng lớp StopWatch của thư viện Apache Common Lang để đo thời gian thực thi của chương trình

  Bây giờ, hãy tăng số lượng dữ liệu cần xuất ra khoảng 100.000 dòng (thay đổi trong phương thức getBooks). Xem kết quả thực thi của 2 chương trình như sau:

  Bây giờ hãy thử xóa bỏ các đoạn code autoresize column ở 2 chương trình, vẫn kiểm tra 100.000 record.

  WriteExcelUsingSXSSF:

  // sheet.trackAllColumnsForAutoSizing(); // int numberOfColumn = sheet.getRow(rowIndex-1).getPhysicalNumberOfCells(); // autosizeColumn(sheet, numberOfColumn);

  Kết quả thực thi chương trình trên:

  // int numberOfColumn = sheet.getRow(rowIndex-1).getPhysicalNumberOfCells(); // autosizeColumn(sheet, numberOfColumn);

  Kết quả thực thi chương trình trên:

  Khi cần xuất dữ liệu lớn ra file .xlsx và không có yêu cầu về autoresize column thì nên sử dụng SXSSF để đạt được hiệu suất tốt hơn.

  Cám ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết, hẹn gặp lại ở các bài viết tiếp theo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Ghi File Excel Bằng Java Sử Dụng Apache Poi
 • Làm Thế Nào Để Hợp Nhất Nhiều Tệp Excel Thành Một
 • Sử Dụng Excel Làm Máy Tính Tay Của Bạn
 • Cách Sử Dụng Excel Online Trên Máy Tính Của Bạn
 • Những Hàm Cơ Bản Nhất Trong Excel
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Xuất Dữ Liệu Lớn Ra File Excel Với Thư Viện Apache Poi trên website Lanbanhantoan.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100