Đề Xuất 10/2021 # Bảng Ký Tự Đặc Biệt Trong Html # Top Like

Xem 5,148

Cập nhật nội dung chi tiết về Bảng Ký Tự Đặc Biệt Trong Html mới nhất ngày 19/10/2021 trên website Lanbanhantoan.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 5,148 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Kí Tự Đặc Biệt Xếp Thành Hình Trái Tim❣️1001 Kiểu Đẹp
 • Có Những Kí Tự Đặc Biệt – Đơn Vị Nào Thường Được Sử Dụng
 • Tên Game Hay ❤️ Kí Tự Đặc Biệt Xuka
 • Tên Kí Tự ❤️ Kí Tự Đặc Biệt Xuka
 • Tên Game Hay ❤️ Kí Tự Đặc Biệt Zoro
 • Bài viết này thực hiện bởi Lâm Steven một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

  Khi thiết kế web bạn thường gặp những ký tự đặc biết và không biết làm sao để thể hiện bên ngoài menu, hôm nay webgiare.net giới thiệu một số ký tự đặc biệt trong html.

  left single quote

  ‘

  right single quote

  ’

  single low-9 quote

  ‚

  left double quote

  “

  right double quote

  ”

  double low-9 quote

  „

  dagger

  †

  double dagger

  ‡

  per mill sign

  ‰

  single left-pointing angle quote

  ‹

  single right-pointing angle quote

  ›

  black spade suit

  ♠

  black club suit

  ♣

  black heart suit

  ♥

  black diamond suit

  ♦

  overline, = spacing overscore

  ‾

  leftward arrow

  ←

  upward arrow

  ↑

  rightward arrow

  →

  downward arrow

  ↓

  trademark sign

  ™

  unused

  �-

  

  horizontal tab

  line feed

  unused

  

  space

  exclamation mark

  !

  !

  double quotation mark

  "

  "

  number sign

  #

  #

  dollar sign

  $

  $

  percent sign

  %

  %

  ampersand

  &

  &

  &

  apostrophe

  '

  left parenthesis

  (

  (

  right parenthesis

  )

  )

  asterisk

  *

  *

  plus sign

  +

  +

  comma

  ,

  ,

  hyphen

  -

  period

  .

  .

  slash

  /

  ⁄

  /

  digits 0-9

  0-

  9

  colon

  :

  :

  semicolon

  ;

  ;

  less-than sign

  <

  &lt;

  <

  equals sign

  =

  =

  greater-than sign

  >

  &gt;

  question mark

  ?

  ?

  at sign

  @

  @

  uppercase letters A-Z

  A-

  Z

  left square bracket

  [

  [

  backslash

  \

  right square bracket

  ]

  ]

  caret

  ^

  ^

  horizontal bar (underscore)

  _

  _

  grave accent

  `

  `

  lowercase letters a-z

  a-

  z

  left curly brace

  {

  {

  vertical bar

  |

  right curly brace

  }

  }

  tilde

  ~

  ~

  unused

  -

  en dash

  &ndash;

  em dash

  &mdash;

  unused

  ˜-

  Ÿ

  nonbreaking space

   

  &nbsp;

  inverted exclamation

  ¡

  &iexcl;

  ¡

  cent sign

  ¢

  &cent;

  ¢

  pound sterling

  £

  &pound;

  £

  general currency sign

  ¤

  &curren;

  ¤

  yen sign

  ¥

  &yen;

  ¥

  broken vertical bar

  ¦

  &brvbar; or &brkbar;

  ¦

  section sign

  §

  &sect;

  §

  umlaut

  ¨

  &uml; or &die;

  ¨

  copyright

  ©

  &copy;

  ©

  feminine ordinal

  ª

  &ordf;

  ª

  left angle quote

  «

  &laquo;

  «

  not sign

  ¬

  &not;

  ¬

  soft hyphen

  ­

  &shy;

  registered trademark

  ®

  &reg;

  ®

  macron accent

  ¯

  &macr; or &hibar;

  ¯

  degree sign

  °

  &deg;

  °

  plus or minus

  ±

  &plusmn;

  ±

  superscript two

  ²

  &sup2;

  ²

  superscript three

  ³

  &sup3;

  ³

  acute accent

  ´

  &acute;

  ´

  micro sign

  µ

  &micro;

  µ

  paragraph sign

  &para;

  middle dot

  ·

  &middot;

  ·

  cedilla

  ¸

  &cedil;

  ¸

  superscript one

  ¹

  &sup1;

  ¹

  masculine ordinal

  º

  &ordm;

  º

  right angle quote

  »

  &raquo;

  »

  one-fourth

  ¼

  &frac14;

  ¼

  one-half

  ½

  &frac12;

  ½

  three-fourths

  ¾

  &frac34;

  ¾

  inverted question mark

  ¿

  &iquest;

  ¿

  uppercase A, grave accent

  À

  &Agrave;

  À

  uppercase A, acute accent

  Á

  &Aacute;

  Á

  uppercase A, circumflex accent

  Â

  &Acirc;

  Â

  uppercase A, tilde

  Ã

  &Atilde;

  Ã

  uppercase A, umlaut

  Ä

  &Auml;

  Ä

  uppercase A, ring

  Å

  &Aring;

  Å

  uppercase AE

  Æ

  &AElig;

  Æ

  uppercase C, cedilla

  Ç

  &Ccedil;

  Ç

  uppercase E, grave accent

  È

  &Egrave;

  È

  uppercase E, acute accent

  É

  &Eacute;

  É

  uppercase E, circumflex accent

  Ê

  &Ecirc;

  Ê

  uppercase E, umlaut

  Ë

  &Euml;

  Ë

  uppercase I, grave accent

  Ì

  &Igrave;

  Ì

  uppercase I, acute accent

  Í

  &Iacute;

  Í

  uppercase I, circumflex accent

  Î

  &Icirc;

  Î

  uppercase I, umlaut

  Ï

  &Iuml;

  Ï

  uppercase Eth, Icelandic

  Ð

  &ETH;

  Ð

  uppercase N, tilde

  Ñ

  &Ntilde;

  Ñ

  uppercase O, grave accent

  Ò

  &Ograve;

  Ò

  uppercase O, acute accent

  Ó

  &Oacute;

  Ó

  uppercase O, circumflex accent

  Ô

  &Ocirc;

  Ô

  uppercase O, tilde

  Õ

  &Otilde;

  Õ

  uppercase O, umlaut

  Ö

  &Ouml;

  Ö

  multiplication sign

  ×

  &times;

  ×

  uppercase O, slash

  Ø

  &Oslash;

  Ø

  uppercase U, grave accent

  Ù

  &Ugrave;

  Ù

  uppercase U, acute accent

  Ú

  &Uacute;

  Ú

  uppercase U, circumflex accent

  Û

  &Ucirc;

  Û

  uppercase U, umlaut

  Ü

  &Uuml;

  Ü

  uppercase Y, acute accent

  Ý

  &Yacute;

  Ý

  uppercase THORN, Icelandic

  Þ

  &THORN;

  Þ

  lowercase sharps, German

  ß

  &szlig;

  ß

  lowercase a, grave accent

  à

  &agrave;

  à

  lowercase a, acute accent

  á

  &aacute;

  á

  lowercase a, circumflex accent

  â

  &acirc;

  â

  lowercase a, tilde

  ã

  &atilde;

  ã

  lowercase a, umlaut

  ä

  &auml;

  ä

  lowercase a, ring

  å

  &aring;

  å

  lowercase ae

  æ

  &aelig;

  æ

  lowercase c, cedilla

  ç

  &ccedil;

  ç

  lowercase e, grave accent

  è

  &egrave;

  è

  lowercase e, acute accent

  é

  &eacute;

  é

  lowercase e, circumflex accent

  ê

  &ecirc;

  ê

  lowercase e, umlaut

  ë

  &euml;

  ë

  lowercase i, grave accent

  ì

  &igrave;

  ì

  lowercase i, acute accent

  í

  &iacute;

  í

  lowercase i, circumflex accent

  î

  &icirc;

  î

  lowercase i, umlaut

  ï

  &iuml;

  ï

  lowercase eth, Icelandic

  ð

  &eth;

  ð

  lowercase n, tilde

  ñ

  &ntilde;

  ñ

  lowercase o, grave accent

  ò

  &ograve;

  ò

  lowercase o, acute accent

  ó

  &oacute;

  ó

  lowercase o, circumflex accent

  ô

  &ocirc;

  ô

  lowercase o, tilde

  õ

  &otilde;

  õ

  lowercase o, umlaut

  ö

  &ouml;

  ö

  pision sign

  ÷

  &pide;

  ÷

  lowercase o, slash

  ø

  &oslash;

  ø

  lowercase u, grave accent

  ù

  &ugrave;

  ù

  lowercase u, acute accent

  ú

  &uacute;

  ú

  lowercase u, circumflex accent

  û

  &ucirc;

  û

  lowercase u, umlaut

  ü

  &uuml;

  ü

  lowercase y, acute accent

  ý

  &yacute;

  ý

  lowercase thorn, Icelandic

  þ

  &thorn;

  þ

  lowercase y, umlaut

  ÿ

  &yuml;

  ÿ

  Alpha

  &Alpha;

  Α

  alpha

  &alpha;

  α

  Beta

  &Beta;

  Β

  beta

  &beta;

  β

  Gamma

  &Gamma;

  Γ

  gamma

  &gamma;

  γ

  Delta

  &Delta;

  Δ

  delta

  &delta;

  δ

  Epsilon

  &Epsilon;

  Ε

  epsilon

  &epsilon;

  ε

  Zeta

  &Zeta;

  Ζ

  zeta

  &zeta;

  ζ

  Eta

  &Eta;

  Η

  eta

  &eta;

  η

  Theta

  &Theta;

  Θ

  theta

  &theta;

  θ

  Iota

  &Iota;

  Ι

  iota

  &iota;

  ι

  Kappa

  &Kappa;

  Κ

  kappa

  &kappa;

  κ

  Lambda

  &Lambda;

  Λ

  lambda

  &lambda;

  λ

  Mu

  &Mu;

  Μ

  mu

  &mu;

  μ

  Nu

  &Nu;

  Ν

  nu

  &nu;

  ν

  Xi

  &Xi;

  Ξ

  xi

  &xi;

  ξ

  Omicron

  &Omicron;

  Ο

  omicron

  &omicron;

  ο

  Pi

  &Pi;

  Π

  pi

  &pi;

  π

  Rho

  &Rho;

  Ρ

  rho

  &rho;

  ρ

  Sigma

  &Sigma;

  Σ

  sigma

  &sigma;

  σ

  Tau

  &Tau;

  Τ

  tau

  &tau;

  τ

  Upsilon

  &Upsilon;

  Υ

  upsilon

  &upsilon;

  υ

  Phi

  &Phi;

  Φ

  phi

  &phi;

  φ

  Chi

  &Chi;

  Χ

  chi

  &chi;

  χ

  Psi

  &Psi;

  Ψ

  psi

  &psi;

  ψ

  Omega

  &Omega;

  Ω

  omega

  &omega;

  ω

  password dot

  bullet

  Bài viết này thực hiện bởi Lâm Steven một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1️⃣kí Tự Đặc Biệt Hot Nhất Năm 2021
 • Tổng Hợp Kí Tự Đặt Biệt Trong Game, Facebook, Word Full (#2)
 • Ý Nghĩa Kí Hiệu Tm,r,c,sm Và Phân Biệt Các Ký Hiệu ®, ™, Sm Và © Đi Kèm Thương Hiệu
 • Tên Kí Tự ❤️ Kí Tự Đặc Biệt Thanh Kiếm
 • Tên Game Hay ❤️ Kí Tự Đặc Biệt Nhi
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bảng Ký Tự Đặc Biệt Trong Html trên website Lanbanhantoan.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50